Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Modern technologies, which may include unmanned aerial vehicles (UAV, Polish abbreviation BSL), potentially have a very wide range of applications. Research has been conducted on the possibility of using UAVs to control the execution of construction works by the authors of the article among other researchers. The technical parameters of the applied measurement instruments are of great significance. This paper presents a possibility for the optimal choice of unmanned aerial vehicles using the AHP method. The popularity of this method results not only from its effectiveness in solving complex decision problems, but also from its transparency and ease of application. The decision-making analysis adopts the criteria that are essential with regard to the supervision of construction works which they may support.
PL
Nowe technologie, do których można zaliczyć bezzałogowe statki latające (BSL), mają potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie. Prowadzone są badania, także przez autorów artykułu, nad możliwością wykorzystania BSL do kontroli wykonania robót budowlanych. Istotne znaczenie mają parametry techniczne zastosowanych urządzeń pomiarowych. W pracy zaprezentowano możliwość optymalnego wyboru bezzałogowych statków latających przy zastosowaniu metody AHP. Popularność tej metody wynika nie tylko ze skuteczności w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych, ale również przejrzystości i łatwości stosowania. W analizie decyzyjnej przyjęto kryteria mające kluczowe znaczenie ze względu na nadzór robót budowlanych, który mogą wspomagać.
EN
The paper summarizes the concept of using unmanned aerial systems for construction work monitoring. Mobile drones can be used for determining the current stage of a given subtask in a complex construction project. Such control allows more adequate determination of the completion time of a given task, leading to more effective project schedule management.
PL
W pracy zostanie przedstawiona koncepcja wykorzystania bezzałogowych platform latających do monitoringu prac budowlanych. Mobilność dronów pozwala na ich wykorzystanie do wyznaczania aktualnego stanu w jakim znajduje się podzadanie złożonego projektu budowlanego. Kontrola wpłynie na dokładniejsze wyznaczenie czasu zakończenia danego zadania, a tym samym na lepsze zarządzanie harmonogramem całego projektu.
PL
Ocena ryzyka eksploatacji obiektów mostowych wymaga specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona na zmniejszenie liczby problemów podczas realizacji różnych przedsięwzięć inżynieryjnych. W artykule zaprezentowano modyfikację autorskiej metody doboru wartości liczbowych współczynników ważności poszczególnych czynników ryzyka. Umożliwiają one uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Prezentowana metoda oceny ryzyka eksploatacji obiektów mostowych umożliwia również uwzględnienie kumulowania negatywnych skutków występowania jednocześnie kilku czynników ryzyka.
EN
The risk assessment for the exploitation of bridges requires the specification and hierarchisation of potential risk factors that may disturb the movement of means of transport. Therefore, it enables the reduction of problems during the implementation of construction projects. The paper presents a modification of the method for selecting the values of significance coefficients of individual risk factors. These coefficients make it possible to take into account the individual preferences of the decision maker. The presented method for assessing the risks of the exploitation of bridges also makes it possible to take into account the accumulation of negative effects after the occurrence of several risk factors simultaneously.
4
Content available remote Wykorzystanie mobilnych platform latających w badaniach termowizyjnych
PL
W artykule przedstawiono analizę zastosowania bezzałogowych platform latających do badania efektywności termoizolacji budynków. Zaprezentowano wyniki pomiarów dwóch budynków, z których jeden został ocieplony. Wyniki mają charakter jakościowy i stanowią analizę porównawczą skuteczności termoizolacji dwóch budynków kampusu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu przed i po przeprowadzeniu prac.
EN
This paper presents an introduction to the analysis of the possibility of the use of unmanned airborne vehicles in process of testing the effectiveness of the thermal insulation of buildings. The results of measurements of a qualitative nature which are a comparative analysis of the effectiveness of the thermal insulation of two campus buildings School of Land Forces Military in Wroclaw before and after their thermal modernisations are presented here.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie specyfikacji czynników ryzyka przy wyborze systemu realizacji budowy drogi. Opisujemy systemy „Zaprojektuj i wybuduj” oraz „Wybuduj”. Mimo iż oba dotyczą budowy dróg, to każdy z nich wiąże się z innymi czynnikami ryzyka. Istotnym aspektem, na który również zwrócono uwagę w artykule, jest ponoszenie odpowiedzialności przez wykonawcę, projektanta czy inwestora. Okazuje się, że niewielki czynnik ryzyka może wpływać na realizację przedsięwzięcia budowy drogi. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią bazę do dalszych analiz.
EN
In this paper we show the specification of risk factors when choosing a system, the construction of the road. We describe the systems "Design and build" and "Build". Although both systems involve the construction of roads each of them brings with it other risk factors. An important aspect which is also highlighted in this article is accountability by the contractor, designer or investor. Article bases on a case study that shows how a relatively small risk factor can influence the implementation of the project of building the road. Results of this study provide the basis for further analysis.
PL
Bardzo często ocena ryzyka realizacji i eksploatacji obiektów budowalnych z powodów finansowych lub też braku odpowiednich narzędzi badawczych w praktyce jest realizowana tylko przez nieliczne grono inżynierów. Identyfikacja ryzyka eksploatacji obiektów mostowych polega przede wszystkim na specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona zatem na uniknięcie lub zmniejszenie liczby problemów w czasie realizacji przedsięwzięć budowlanych. W pracy przedstawiono jedną ze znanych metod analizy ryzyka eksploatacyjnego obiektów mostowych. W nawiązaniu do niej zaprezentowano prostą autorską metodę doboru wartości liczbowych współczynników ważności γi poszczególnych czynników ryzyka. Współczynniki te umożliwiają uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Zastosowanie przedstawionej w pracy metody powoduje ilościowe uwzględnienie rzeczywistych preferencji decydenta w oparciu o prostą metodę naukową, a nie tylko samą intuicję decydenta.
EN
The risk assessment of implementation and exploitation of building structures, for financial reasons and lack of appropriate methods and tools, in practice is carried out only by very few engineers. The identification of the risk of bridges exploitation is based on specifying and hierarchizing potential risk factors that may impede or prevent the movement of means of transport. Therefore, it enables avoiding or reducing problems during the implementation of construction projects. The paper presents one of the methods of operational risk analysis of bridges. With reference to it, the author presents a simple method for selecting the values of significance coefficients of individual risk factors. These coefficients make it possible to take into account individual preferences of the decision maker. The application of the presented quantitative method results in taking into account the real preferences of the decision maker, basing on the scientific method, and not only the intuition of the decision maker.
EN
This article aims to identify potential risk factors affecting the implementation and synchronisation of surveying and construction works during building and operation of roads. The task was executed on the basis of literature studies and experience. The article is an introduction to the research that has been conducted by the authors on the reasonably precise index of factors which one may deal with during the implementation of facilities of this type. The raised issue is crucial for financial and time reasons, but what is important in the roads construction - also for social ones, as prolonged traffic disruption adversely affects the environment.
PL
Praca miała na celu zidentyfikowanie potencjalnych czynników ryzyka towarzyszącym realizacji oraz synchronizacji prac geodezyjnych i budowlanych podczas budowy i eksploatacji dróg. Temat zrealizowano na podstawie studium literatury oraz doświadczenia. Jest to wstęp do prowadzonych przez zespół autorski badań nad możliwie precyzyjnym indeksem czynników z jakimi można mieć do czynienia podczas realizacji tego typu obiektów. Poruszony problem jest istotny ze względów finansowych, czasowych, ale co ważne przy budowie dróg, również społecznym, gdyż przedłużające się utrudnienia w ruchu wpływają niekorzystnie na otoczenie. Przystępując do tematu wyszczególniono prace geodezyjne realizowane podczas budowy dróg, takie jak np. wstępna analiza projektu, założenie geodezyjnej osnowy poziomej i pionowej czy opracowanie projektu drogowego.
8
PL
Autorzy opracowania przedstawiają możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów latających do identyfikacji i neutralizacji zagrożeń. Ponadto opisują kierunki rozwoju koncepcji użycia bezzałogowych systemów latających dotyczących tworzenia tzw. "rojów" złożonych z dużej liczby platform bezzałogowych o niewielkich wymiarach, mających na pokładzie różne, dostosowane do charakteru misji wyposażenie.
EN
Authors of the paper present possibilities of using unmanned aircraft systems for identification and neutralisation of threats. They also describe developing trends of a concept of using unmanned aircraft systems that refers to creation of so called "swarms" composed of a great number of unmanned small size platforms with different onboard equipment adapted to the type of mission.
EN
An investment project as an undertaking for the future, more or less foreseeable, is a priori encumbered with the possibility of occurrence of disturbances. In recent years there have appeared significant changes in the scope of execution of construction projects, connected with the investment execution time, manner of financing, investors, and the environment in which the given project is executed. That fact determines the need, or even the necessity, to conduct the research into the issues of risk assessment and its utilitarian aspects. That problem applies also to construction projects, including water supply and sewage projects. An example of the project with all kinds of threats characteristic of such types of investments is the project entitled “Complex protection of the underground waters in the Kielce agglomeration.” The risk factors result from the complexity and specificity of that type of projects. The presented article is an introduction to the discussion on the issues of assessing the risk of execution of water supply and sewage projects. The intention of the authors was to present the specificity of that type of projects and the general identification of the risk factors accompanying them. Keywords: risk management, project management, construction management, civil engineering.
EN
The paper contains a specification of the notions of risk, transport infrastructure and crisis situation. The study also presents selected methods of identification of risks to transport infrastructure facilities, based on the example of a bridge facility.
PL
W artykule dokonano specyfikacji pojęciowej ryzyka, infrastruktury transportowej oraz sytuacji kryzysowej. W pracy przedstawiono również wybrane metody identyfikacji ryzyka obiektów infrastruktury transportowej na przykładzie obiektów mostowych.
PL
W pracy przedstawiono przykład zastosowania zmodyfikowanej metody Bellingera do optymalizacji doboru środków transportowych na przykładzie wózków widłowych obsługujących magazyny wyrobów i materiałów budowlanych. Opisano założenia przedmiotowej metody, dokonując oceny jej wad i zalet. Uzyskane wyniki rankingu wariantów decyzyjnych porównano z wynikami obliczeń wykorzystujących oryginalną metodę Bellingera.
EN
This paper presents an example of the application of modified Bellinger’s method in the process of optimization of means of transport on the basis of forklift trucks in construction products and materials warehouses. The principles of the discussed method have been described and its pros and cons have been evaluated. The results of the decisive variant ranking have been compared with the results of calculations employing the original Bellinger’s method.
12
Content available Ocena ryzyka uszkodzenia obiektów mostowych
PL
W pracy przedstawiono koncepcję oceny ryzyka uszkodzenia obiektów mostowych w aspekcie ataków terrorystycznych, na przykładzie kilku wybranych mostów znajdujących się na terenie Wrocławia. Przyjmując założenie, że na danym terenie zniszczony zostanie tylko jeden most, do określenia wartości ryzyka uszkodzenia tych obiektów wykorzystano dwie wybrane metody optymalizacji wielokryterialnej (metodę Analitycznego Procesu Hierarchicznego i metodę Bellingera). Zaletą prowadzonych analiz jest fakt, że przyjętą hierarchię wariantów decyzyjnych można bezpośrednio wyjaśnić w sposób naukowy, a nie odwoływać się tylko do subiektywnej wiedzy i doświadczenia eksperta.
EN
The paper presents an approach for assessing the damage risk of transport infrastructure in the context of terrorist attacks, as presented on the example of several bridges located in Wroclaw. Assuming that only one bridge will be destroyed in a given area, two methods of multicriteria optimization, i.e. the Analytical Hierarchy Process (AHP) and the Bellinger method, have been selected. Both of them have been used to determine the damage risk to those facilities. The ad-vantage of the selected analyses lies in that the assumed hierarchy of decision-making variants can be explained in a scientific manner rather than through relying on the knowledge, experience and intuition of an expert only.
EN
This paper presents a proposal of multi-criteria optimization methods in the selection of vehicles in warehouse logistics (storage of goods and building materials). Multi-objective optimization was shown on the example of the selection of forklift trucks available on a domestic market. For this purpose there were Bellinger and Electre III methods used, describing their basic assumptions and evaluating their strengths and weaknesses. In addition, the results obtained with both variants of decision-making methods were compared with the use of ranking.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej w procesie doboru środków transportowych w logistyce magazynowej (magazyny wyrobów i materiałów budowlanych). Optymalizacja wielokryterialna została pokazana na przykładzie doboru wózków widłowych dostępnych na rynku krajowym. Wykorzystano do tego celu metody Bellingera i Electre III, opisując ich podstawowe założenia oraz dokonując oceny ich wad i zalet. Ponadto porównano wyniki rankingu wariantów decyzyjnych otrzymanych obiema metodami.
PL
W artykule zaprezentowano procedurę oceny ryzyka uszkodzenia obiektów inżynierskich w aspekcie ataków terrorystycznych. Przedmiotem analiz były wybrane obiekty mostowe znajdujące się w okolicy Wrocławia. W pracy zaprezentowano nietypowe zastosowanie dwóch wybranych metod optymalizacyjnych, tj. metod AHP i metody Bellingera. Zaletą prezentowanych analiz jest możliwość kwantyfikacji hierarchii wariantów decyzyjnych oraz ilościowa ocena ryzyka.
EN
The article presents the possible employment of multiple criteria optimisation methods in the process of evaluating the risk of damage to engineering facilities as a result of terrorist attacks. The subject of the analyses covered selected bridge facilities in the area of Wrocław. The article presents the atypical application of two selected optimisation methods, i.e. the AHP method and the Bellinger’s method. The benefit of the analyses presented is a possible scientific justification for the adopted hierarchy of decision variants.
EN
The paper presents an approach for evaluation of the likelihood of damage to the transportation infrastructure in the context of the terrorist attacks on the example of a number of bridges located in Wrocław (Poland). Assuming that there will be only one bridge destroyed in a given area, in order to determine the probability of damage to one of the objects, there was one of multi-criteria optimization methods used, i.e. the method of Analytical Hierarchy Process (AHP). The main advantage of the analysis carried out was that the accepted hierarchy of decision-making options could be easily explained in a scientific manner, not only with reference to personal knowledge, experience, and intuition.
PL
W pracy przedstawiono przykład zastosowania metody Bellingera w logistyce magazynowej na przykładzie magazynu wyrobów i materiałów budowlanych. Opisano podstawowe założenia tej metody, dokonując oceny jej wad i zalet. Uzyskane wyniki rankingu wariantów decyzyjnych porównano z wynikami obliczeń wykorzystujących metodę Electra III.
EN
The Bellinger's method presented in the paper is an example of how to use it in depot logistics. The authors focus their considerations on the selection of a forklift which could be used for carrying construction materials collected in a depot. The paper describes a basic assumption of the Bellinger's technique and then evaluates its advantages and disadvantages. The results of the calculations made with the Bellinger's method, for example, are compared with the calculations made with the Electre III method. Both of thosemulti-criteria decision support methods produce a ranking of decision variants. The visualisation of this method is shown in the graph in Figure 1. The best decision variant is put on top of the graph, the worst decision variant is put at its bottom. The graph shows that there are no big differences between those two methods. As a result, one can assume that both of them are useful. However, the Bellinger's method is far simpler to use than the Electre III method, even by an inexperienced user. The calculation algorithm for the Bellinger's method shown in the paper proves that the method is easy to use.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania metody ELECTRE do optymalizacji doboru środków transportu w magazynie wyrobów i materiałów budowlanych. Przedstawiono także podstawowe założenia metody ELECTRE, jej wady i zalety.
EN
The paper presents the use of ELECTRE methods to select from forklifts used in construction products warehouses. The article describes the theoretical base of ELECTRE methods and their application. Evaluation of selected forklifts was made using ELECTRE III / IV software. ELECTRE III method is used to solve problems of ranking. In case of common engineering problems ELECTRE I method is more favourable. The method is simple to use even for inexperienced managers. ELECTRE I method can be used to solve the task of optimal choice of decision-making option.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania komponentu TFannNetwork, opartego na bibliotece FANN wersja 2.0, do budowy aplikacji komputerowych wykorzystywanych w procesie zarządzania logistyką. Możliwości komponentu zaprezentowano na przykładzie zastosowania sztucznych sieci neuronowych do szacowania ładowności pojazdów transportowych na podstawie ich gabarytów.
EN
The article presents the possibility of using a TFannNetwork component, based on the FANN library (version 2.0), for building computer applications used in logistics management. The potential of the component is exemplified with the application of artificial neural networks to estimate the capacity of transport vehicles based on their dimensions.
PL
W artykule podjęto próbę wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) do identyfikacji klasy obciążenia pojazdów gąsienicowych i kołowych, zgodnie z normą STANAG 2021, na podstawie charakterystycznych wielkości opisujących gabaryty i masę pojazdu. Do rozwiązania problemu użyto sieci liniowej i perceptron wielowarstwowy (MLP). Wyniki odwzorowania klasy MLC przy użyciu SSN nie zapewniają porównywalnej dokładności z metodami analitycznymi. Zaproponowana SSN nie była w stanie prawidłowo analizować klasy MLC pojazdów, których charakterystyki geometryczne nie były zbliżone do pojazdów hipotetycznych przedstawionych w STANAG 2021.
PL
Autorzy w swym opracowaniu omawiają metodę zarządzania ryzykiem stosowaną w procesie podejmowania decyzji oraz podczas przygotowania i realizacji działań przez dowódców różnych szczebli armii Stanów Zjednoczonych. Metoda ta jest stosowana zarówno w działaniach militarnych i niemilitarnych, jak również w szkoleniu, w bieżącej działalności służbowej i pozasłużbowej. Ma ona na celu zredukowanie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z występowaniem różnorodnych zagrożeń w wymienionych działaniach.
EN
In their article the authors depict the method of risk management used by US Army commanders in the military decision-making process, the preparation and the execution of an operation. The method is applied to combat operations, stabilisation operations, training, garrison activities and off-duty activities. The purpose of Composite Risk Management is to mitigate or eliminate risks associated with all the hazards related to the abovementioned operations and activities.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.