Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protokoły sieciowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę ruchu pakietów w sieciach teleinformatycznych z wykorzystaniem technologii VLAN oraz VxLAN. W kolejnych rozdziałach zawarto w nim przygotowanie fizycznego środowiska bazowego, implementację dwóch wybranych rozwiązań, przeprowadzenie testów oraz omówienie uzyskanych wyników
EN
The article presents an analysis of packet traffic in ICT networks with the use of VLAN and VxLAN technologies. The following chapters include the preparation of the physical base environment, the implementation of two selected solutions, testing and discussion of the results obtained.
PL
Skanowanie jest procesem zdalnego wykrywania hostów, serwerów, urządzeń sieciowych oraz realizowanych usług. Polega to na próbkowaniu aktywności analizowanego urządzenia sieciowego, poprzez wysyłanie do niego odpowiednio spreparowanych pakietów. W rezultacie otrzymane odpowiedzi mają dostarczyć informacji na temat aktywności badanego urządzenia lub usługi. Skanowanie jest operacją, która udziela informacji o zdarzeniach i urządzeniach w sieci. Pozwala stwierdzić czy dany komputer jest aktywny oraz rozpoznać uruchomione na nim usługi oraz system operacyjny.
EN
Scanning is the process of remotely detecting hosts, servers, network devices, and services. This involves sampling the activity of the network device being analyzed by sending packaged packets to it. As a result, the answers received provide information about the activity of the device or service being tested. Scanning is an operation that provides information about events and devices on the network. Allows you to determine if your computer is active and recognize the services and operating system that are running on it.
PL
Rekonesans jest pierwszym etapem w procesie przeprowadzenia testów penetracyjnych, polegający na zbieraniu informacji o celu ataku z ogólnie dostępnych zewnętrznych źródeł. Zebrane dane można wykorzystać w celu pozyskania np.: danych osobowych pracowników, adresów e-mail, nazw domen, adresów IP systemów osiągalnych przez sieć Internet. Dodatkowo można uzyskać informację o usługach TCP (ang. Transmission Control Protocol) i UDP (ang. User Datagram Protocol), typach systemów wykrywania włamań IPS (ang. Intrusion Prevention System) oraz IDS (ang. Intrusion Detection System). Rekonesans powinien być wykonany metodą pasywną, podczas której jest mniejsze ryzyko wykrycia działalności atakującego. Ponadto jest to legalne wyszukiwanie informacji dostępnych w Internecie. Metoda ta umożliwia zbieranie informacji bez ujawniania, że jakiekolwiek czynności są prowadzone. Dzięki użyciu wybranych programów do przeprowadzania rekonesansu, przeanalizowano dużo informacji o badanej firmie.
EN
Reconnaissance is the first step in the penetration testing process, which involves gathering information about the purpose of attack from generally available external sources. The collected data can be used to obtain, for example, employees’ personal data, e-mail addresses, domain names, IP addresses of systems accessible via the Internet. In addition, information about Transmission Control Protocol (TCP) and UDP (User Datagram Protocol) services, Intrusion Prevention Systems (IPS) and Intrusion Detection Systems (IDS) are available. The reconnaissance should be done in a passive method, during which there is less risk of detecting the attacker's activity. In addition, it is a legitimate search for information available on the Internet. This method allows you to gather information without revealing that any activities are carried out. Using the selected reconnaissance programs, a lot of information about the company was analyzed.
4
Content available remote Network reliability with use of various transmission media
EN
The article refers to the impact of damage and dynamic variables on operation of routing protocols and consequently to the whole network (Technical Object - TO) determining its reliability and effectiveness. On this purpose, there was introduced the characteristic of the routing protocols and both an internal and an exterior gateway. Then, it was built the network architecture based on the TCP/ IP stack. In the stack, there were created three autonomous systems and one of them was the backbone of the network. What is more, reliability tests, which have been performed, consisted of a resistance to physical damage to the network and dynamically changing parameters of the network as well as performance test.
PL
Artykuł przedstawia tematykę wpływu uszkodzeń i zmiennych dynamicznych na funkcjonowanie protokołów routingu i w konsekwencji warunkujących docelową niezawodność i efektywność sieci (Obiektu Technicznego - TO). W tym celu przeanalizowano charakterystyki trasowania strumieni danych oraz protokoły wewnątrz i między domenowe. Następnie zbudowano architekturę sieciową opartą o stos protokołów TCP/IP, w której utworzono trzy systemy autonomiczne, z wyróżnieniem szkieletu sieci. Wykonano testy niezawodnościowe polegające na sprawdzeniu poprawności działania sieci w obliczu narażeni fizycznych sieci i zmian dynamicznych paramentów sieciowych oraz testy wydajnościowe.
5
Content available remote Niezawodność protokołów routingu
PL
Artykuł porusza tematykę wpływu uszkodzeń i zmiennych dynamicznych na działanie protokołów routingu i w konsekwencji całej sieci. W tym celu zapoznano się z charakterystyką routingu oraz protokołów wewnątrz i międzydomenowych. Następnie zbudowano architekturę sieciową opartą o stos protokołów TCP/IP, w której utworzono trzy systemy autonomiczne, z wyróżnieniem szkieletu sieci. Wykonano testy niezawodnościowe polegające na odporności na narażenia fizyczne sieci i zmiany dynamiczne paramentów sieciowych oraz testy wydajnościowe.
EN
The article refers to the impact of damage and dynamic variables on operation of routing protocols and consequently to the whole network. On this purpose, there was introduced the characteristic of the routing protocols and both an internal and an exterior gateway. Then, it was built the network architecture based on the TCP / IP stack. In the stack, there were created three autonomous systems and one of them was the backbone of the network. What is more, reliability tests, which have been performed, consisted of a resistance to physical damage to the network and dynamically changing parameters of the network as well as performance tests.
PL
Różnorodność funkcjonalna systemów sensorowych wymaga stosowania do komunikacji międzysensorowej protokołów o różnorodnej, zależnej od zastosowania charakterystyce ruchu transmisyjnego. W artykule przedstawiono zadania stawiane sieciom sensorowym oraz opisano możliwości wykorzystania najpopularniejszych protokołów bezprzewodowych sieci transmisji danych do tworzenia sieci sensorowych. Porównano parametry sieci transmisyjnych Bluetooth, ZigBee oraz IEEE802.11 pod kątem ich wykorzystania w systemach sensorowych, stabilności sieci i efektywności zarządzania energią.
EN
Functional variety of the sensor systems require transmission protocols with various traffic shape characteristic for intersensor communication. The fundamental approach of intelligent sensor networks is presented in the article. The possibilities of sensor networks designing, based on the most popular wireless data transmission networks protocols are described. Bluetooth, ZigBee and IEEE802.11 protocols were compared due to their application in the sensor systems, functional stability of network and energy distribution efficiency.
PL
Przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.
EN
The foundations of the COPSIMO European project are presented in this paper. The aim of the COPSIMO project, in which Multimedia System Department participates, is to develop a peer-to-peer network for the distribution of the multimedia content in the European Union. This network will be based on the serverless architecture and will include digital rights management algorithms.
PL
Najważniejszą cechą programistycznego środowiska Delphi jest jego produktywność, czyli prostota i szybkość tworzenia programów dla platformy Windows oraz Linux. W pracy podjęto próbę przedstawienia możliwości Delphi wspomagających tworzenie aplikacji WWW.
EN
The most important feature of the Delphi environment is it's productivity , which we can understand as easy and rapid application development for Windows and Linux. In this paper there was an attempt of showing the possibilities of Delphi in WWW application development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.