Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmiany fizyko-chemiczne wody, wypełniającej nową instalację centralnego ogrzewania, zachodzące w czasie jej uruchomienia. W trakcie dwumiesięcznego okresu obserwacji zbadano zmianę odczynu pH, twardości, zasadowości, indeksu nadmanganianowego, stężenia żelaza i fosforu. Potwierdzono, znane z literatury, samoczynne zwiększenie odczynu pH do wartości zapewniającej ochronę stali przed korozją. Zaobserwowano ryzyko przechodzenia substancji organicznych z pasty uszczelniającej do zładu oraz tlenu przez materiały polimerowe.
EN
The article presents the physico-chemical changes of water filling the new central heating system during its start-up. During the two month observation period the pH, hardness, alkalinity, permanganate index, iron and phosphorus concentration were examined. It is known to self-acting increase the pH to a value that protects the steel against corrosion. There was a risk of passing organic substances from the sealing paste to the installation water and the oxygen through the polymeric materials.
PL
W artykule przybliżono instalację słoneczną wspomagającą przygotowanie c.w. Omawiana instalacja współpracuje z kotłownią gazową zaspokajającą potrzeby ciepła na cele c.o. i c.w. Określono wpływ uzysku ciepła, który zanotowano w roku 2015, na roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną EP.
EN
The article presents a solar installation supporting the preparation of domestic hot water. This installation works with a gas boiler for heat for central heating and domestic hot water. It shows the effects of heat gain in the year 2015 at the annual primary energy demand EP.
PL
W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych. Ponadto opisano dwie metody oceny indywidualnych rozliczeń na podstawie odczytów podzielników oraz przeanalizowano prosty przykład rozliczenia.
EN
The article describes the most common cause’s errors in accounting for individual heating costs based on readings allocators installed on radiators. Pointed out the problems of tenants resulting from the incorrect billing units in multifamily buildings. The source of these problems is the lack of clear individual evaluation criteria billing of heating costs. In this article describes two methods for assessment of individual billing based on readings allocators and analyzed a simple example settlement.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia z topologii i sterowania ruchem silników piezoelektrycznych.
EN
The paper presents selected problems concerning with topology and motion control of piezoelectric motors.
5
Content available remote Przegląd wybranych topologii aktuatorów piezoelektrycznych
EN
The aim of this paper is to present the theoretical background, gather essential knowledge to further research and to build measurement stand for acquiring characteristics of piezoelectric motors. The fundamentals of piezoelectric phenomenon have been presented. Chosen topologies of piezo-actuators working in special applications (especially robotics, automotive industry and aeronautics) have been described. Special emphasis was put on traveling wave ultrasonic motors, high torque piezo-motors and multiple degrees of freedom novel piezo-motors. The automatic method of obtaining characteristics of piezoelectric actuators was presented. The main attributes of piezo-drives have been discussed.
PL
Materiały polimerowe należą do tworzyw konstrukcyjnych charakteryzujących się najwiekszą dynamiką i perspektywicznością rozwoju. Pomimo już stosunkowo długiej historii, masowości zastosowania i wynikających z nich doświadczeń wciąż pozostaje wiele problemów, których nie potrafimy w spasób zadowalający rozwiązań. Do najważniejszych z nich należy prognozowanie zmian w czasie ich własności mechanicznych, tak niezbędnych w obliczeniach wytrzymałościowych. Przedstawione w artykule dane obrazujące wpływ czynników cieplno-nnechanicznych na właściwości wytrzymatościowe rur polipropylenowych uzyskano w trakcie badań prowadzonych w Katedrze Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej nad systemami rurowymi z tworzyw sztucznych stosowanymi w wykonawstwie instalacji sanitarnych.
EN
Plastic materials are becoming a more and more popular construction material. Despite a relatively long-term use as an equivalent of traditional materials they still cause problems when engineers conduct strength calculations. The main cause of the problems is the materials sensitiveness to rheological and ageing factors in which time and temperature prevail. The article presents the results of research on pipelines made from polypropylenes statistical copolymer. The pipelines have undergone the influence of temperature up to 80 centigrade's and various strain stales resulting among others from placing them in a concrete slab and bending simulating the work of compensators of thermal extensions. The influence of thermal and mechanic factors on this material has been defined by testing their resistance to internal pressure. Instead of expected decrease of strength we have observed its increase, reading up to 40 percent in the extreme case (table 5) both with relation to pipelines loaded only by the increase of internal temperature and pressure and not undergone by any load. The presumable source of this phenomenon is structure changes inside the material despite its use, in order to lower.
PL
W artykule zamieszczono doświadczalne wyniki badań zmęczeniowych rur polipropylenowych stabilizowanych płaszczem aluminiowym. Badania symulowały pracę naturalnych kompensatorów w instalacjach grzewczych. Po badaniach nie zaobserwowano pogorszenia wytrzymałości oraz właściwości mechanicznych (użytkowych) badanych rur, co świadczy o ich dopracowanej konstrukcji wielowarstwowej oraz przydatności do pracy w instalacjach sanitarnych w zmiennych warunkach temperaturowych.
EN
The article contains experimental results of fatigue tests composite polypropylene pipes. The post enabled making the tests projecting natural work of natural compensation systems in heating systems. After the research there were no strength losses of pipes, which means that composite pipes have perfect construction and fitness to work in sanitary conditions at variable temperature.
8
Content available remote Wielofunkcyjny węzeł cieplny wspomagany układem instalacji słonecznej
PL
W referacie przedstawiono rozwiązanie połączenia wielofunkcyjnego węzła cieplnego, zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej z układem instalacji solarnej. Rozważany system kolektorów słonecznych wspomaga przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz podgrzew wody basenowej. Ponadto omówiono sposób działania instalacji solarnej w powiązaniu z węzłem cieplnym.
EN
The paper presents a solution for connection between a multifunctional central heating unit supplied by a municipal heating network and a solar installation system. The discussed system of solar collectors supports preparation of warm usable water and heating of pool water. Also the work of a solar installation in connection with a central heating unit is discussed in the paper.
PL
Prezentowany artykuł jest szóstym w cyklu publikacji prezentujących technologię Systemów Wspomagania Podejmowania Decyzji (Decision Support Systems - DSS). W pierwszym artykule przedstawiono pojęcia podstawowe, stosowane architektury hurtowni danych oraz przetwarzania analitycznego, a w następnym kryteria wyboru narzędzi dla środowiska DSS oraz analizę porównawczą środowiska DSS i przetwarzania OLAP. Trzeci i czwarty artykuł prezentowały projekt modelu danych hurtowni. W piątym ogólnie zaprezentowano zagadnienia ekstrakcji danych z systemów transakcyjnych do hurtowni danych.
PL
Klimakonwektory znajdują coraz większe zastosowania w instalacjach grzewczo-chłodniczych. W pracy starano się przybliżyć ich budowę i działanie. Opisano systemy instalacji, w których mają one zastosowania. Dokonano podziału tych instalacji w zależności od sposobu rozwiązania przepływu w nich czynnika grzewczego i chłodzącego. Zamieszczono schematy ideowe poszczególnych systemów instalacji z klimakonwektorami. Opisano działanie i możliwości sterowania danym rodzajem instalacji w sezonie letnim i zimowym. Przedstawiono także możliwości pracy klimakonwektorów na przełomie (styku) tych sezonów. Podano główne zas-tosowania opisywanych systemów instalacji grzewczo-chłodniczych w obiektach budowlanych z uwypukleniem zalet i wad klimakonwektorów. Opisano możliwe sposoby pobierania i obróbki powietrza przez klimakonwektory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.