Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektromagnetyzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper is to remind of the 200 anniversary of the discovery by Hans Christian Oersted, which can be recognized as the beginning of electromagnetism as the phenomenon which physically joins electricity and magnetism. In the frame of the 200-year history, the development of Polish research activity in this area is presented.
PL
W artykule przypomniana została twórczość Hansa Christiana Oersteda w kontekście 200-lecia odkrycia związku pomiędzy elektrycznością I magnetyzmem, inicjującego nowy obszar wiedzy – elektromagnetyzm. W ramach dwustulecia elektromagnetyzmu zaprezentowany został dorobek polskich badaczy w tej dziedzinie.
PL
W pracy przedstawiono stan elektryczności i magnetyzmu po zbudowaniu stosu przez A. Volta, a przed epokowym odkryciem związku między elektrycznością a magnetyzmem dokonanego przez wybitnego Duńskiego naukowca, fizyka, chemika i filozofa Hansa Christiana Ørsteda w roku 1820. Przedstawiono sylwetkę odkrywcy jako wybitnej jednostki swojej epoki, przesiąkniętej ideami konstytucyjno-liberalnymi, podano różne aspekty działalności naukowej i społecznej oraz pokazano życie prywatne. Krótko omówiono działalność fizyków o niespotykanej dotychczas dynamice po odkryciu elektromagnetyzmu przez H. C. Ørsteda oraz powstanie licznych odkryć i teoretycznych prac naukowych dotyczących elektrodynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na osiągnięcia A.M. Ampere’a i M. Faraday’a. W pracy przedstawiono również wpływ odkrycia Hansa Christiana Ørsteda na powstanie mierników elektromechanicznych.
EN
The paper presents the state of electricity and magnetism after the construction of the pile by Italian A. Volta and before the epochal discovery of the relationship between them made by the outstanding Danish scientist, physicist, chemist and philosopher Hans Christian Ørsted in 1820. His figure was presented as an outstanding individual of his era, saturated with constitutional ideas - liberal, various aspects of scientific and social activity were given and private life shown. The activity of physicists of unprecedented dynamics after the discovery of electromagnetism by H. C. Ørsted and the creation of numerous discoveries and theoretical scientific papers on electrodynamics were briefly discussed. Particular attention has been paid to the achievements of Frenchman A.-M. Ampere and the Englishman M. Faraday. The paper also presents the impact of the discovery of Hans Christian Ørsted on the creation of electromechanical meters.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy nN zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprzężonej składającej się z dwóch etapów tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej, a następnie przeniesieniu ich do analizy CFD. Obliczone straty ciepła Joule’a (szynoprzewody miedziane, straty indukowane w obudowie) wykorzystano jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania oraz konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contain the main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes electromagnetic and CFD analysis coupled together. The output of electromagnetic simulation is heat loss generated as the results of Joule heating and induction of eddy current on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss in an input for further CFD simulation. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of performed simulation were compared to the real thermal test rain in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
W artykule przedstawiono historię elektrodynamiki i głównych jej twórców. Nauka ta powstała właściwie w okresie kilku jesiennych miesięcy 1820 roku i nie ma chyba w rozwoju całej elektrofizyki innej dziedziny, która rozwinęła się w tak błyskawicznym tempie. Wiele odkrytych, głównie w sposób doświadczalny, praw funkcjonuje w dzisiejszej teorii pola elektromagnetycznego, chociaż wówczas nie było obecnie używanych wielkości i ich jednostek. Niniejsze opracowanie jest skrótem wystąpienia autora na XX V Opolskich Dniach Elektryki w dniu 14 marca 2017r.
EN
The history of electrodynamics and its main creators have been presented in the article. The science came into being actually during several autumn months in 1820 and probably in the development of the whole electro-physics there was no other domain which developed with such tremendous speed. Many laws discovered chiefly experimentally function in today’s electromagnetic field theory, although previously there were no quantities and their units which are used at present. This study shortens the author’s speech delivered on the XXVII Opole Electricity Days on the J March 2017.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy niskiego napięcia zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprężonej składającej się z dwóch etapów, tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej i przeniesieniu ich do analizy CFD. Na etapie analizy elektromagnetycznej obliczono straty ciepła Joule'a, jako wynik grzania rezystancyjnego w przewodnikach miedzianych oraz ciepła wyindukowanego na elementach stalowych obudowy (prądy wirowe). Analiza elektromagnetyczna uwzględnia również zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia pomiędzy przewodnikami różnych faz. Straty ciepła wykorzystane są jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania i konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium firmy Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contains main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes solution of electromagnetic field and CFD analysis coupled together. The result of electromagnetic simulation, which is the first step of this combined approach, is heat loss generated as the result of Joule heating and induction of eddy currents on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss is an input for further CFD simulation which is the final stage of analysis. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of conducted simulation were compared to real thermal test ran in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
W artykule opisano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań (maj-czerwiec 2015) danych o publikacjach indeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych: Web of Science i Scopus oraz przestrzeni sieciowej: w wyszukiwarkach Google i Google Scholar, w bazach Ebsco, ProQuest i serwisie ResearchGate. Wyszukiwania prowadzono dla afiliacji: All countries i Poland. Zakres prac dotyczył wszystkich lat do 2015 roku włącznie. Wpisując te same zapytania w bazach otrzymano różne wyniki: liczbę publikacji, cytowań, czy wyniki dotyczące aspektu dostępu do pełnego tekstu (Open Access) i występowania w serwisie ResearchGate.
EN
This paper reports the results of research conducted in May-June 2015 at two databases: the Web of Science CC, Scopus and in Google and Google Scholar and in databases EBSCO, ProQuest and service for scientists ResearchGate. Searches were conducted for affiliation: all countries and Poland, the scope covered all years up to 2015. The same queries gave different results: number of publications, citations, aspect on access to the full text (Open Access), or the occurrence of the site ResearchGate.
EN
In 2011, a geophysical survey was carried out in the surroundings of the Jagiellonian University in Cracow, using a Very Low Frequency method. The measurements were designed to determine the reason of frequent flooding of the lowest level of the building. The main objective of the study was to find out from where and in which way the rainwater seeps into the building and how this problem can be solved in the least invasive manner. The aim of geophysical methods was also to provide necessary information that will enable the construction of a hydrogeological model of the local environment. The interpretation revealed the presence of a sandy gutter surrounded by impermeable clay. There is a big resistivity contrast between those layers. Their location and approximate dimensions were determined.
8
Content available remote Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych
PL
Starzenie się populacji wypływa bezpośrednio na realizację polityki ochrony zdrowia i polityki wobec ludzi starszych. Rozwój usług opiekuńczych w świetle postępującego wydłużania się trwania życia oraz rozwój postępu technologicznego skutkują aktywnym wykorzystaniem rozwiązań programowych i sprzętowych w profilaktyce upadków osób starszych. W pracy przedstawiono krótki przegląd rozwiązań technologicznych związanych z zapobieganiem upadków osób starszych oraz koncepcję systemu autorskiego w kontekście monitorowania i akwizycji sygnałów w środowisku elektromagnetycznym.
EN
Aging of the population has direct influence on implementation of healthcare policies, especially concerning older people. The development of healthcare services is an important issue when we consider progressive extend of life expectancy and development of technological solutions available. It results in growing use of software and hardware solutions in the prevention of falls of older people. The paper presents a brief overview of technology solutions for prevention of falls and the concept of a novel system in the context of monitoring and acquisition of signals in the electromagnetic environment.
EN
In this paper, the velocity field and turbulence effects that occur inside a crucible of a typical induction furnace were investigated. In the first part of this work, a free surface shape of the liquid metal was measured in a ceramic crucible. Then a numerical model of aluminium melting process was developed. It took into account coupling of electromagnetic and thermofluid fields that was performed using commercial codes. In the next step, the sensitivity analysis of turbulence modelling in the liquid domain was performed. The obtained numerical results were compared with the measurement data. The performed analysis can be treated as a preliminary approach for more complex mathematical modelling for the melting process optimisation in crucible induction furnaces of different types.
PL
W tej pracy przeprowadzono analizę pola prędkości i tworzących się wirów w tyglu typowego pieca indukcyjnego. W pierwszym etapie pracy zostały przeprowadzone pomiary kształtu powierzchni swobodnej ciekłego metalu na stanowisku z tyglem ceramicznym. Następnie został stworzony model numeryczny badanego tygla opisujący proces topienia aluminium. Model uwzględniał sprzężenie pola elektromagnetycznego oraz cieplnoprzepływowego, które przeprowadzono za pomocą komercyjnych programów. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości ze względu na sposób modelowania turbulencji w ciekłym metalu. Wyniki numeryczne zostały porównane z danymi z eksperymentu. Przeprowadzona analiza pozwoli na stworzenie dokładniejszych modeli numerycznych umożliwiających odtworzenie pola prędkości ciekłego metalu i optymalizację procesu topienia w piecach indukcyjnych.
PL
W pracy opisano sprzężony trójwymiarowy model matematyczny wymiany ciepła w szafach elektrycznych. Model obejmuje generację ciepła na skutek przepływu prądu elektrycznego, promieniowanie cieplne (wewnątrz i na zewnątrz szafy), konwekcję naturalną oraz przewodzenie ciepła w elementach przewodzących i konstrukcyjnych wewnątrz szafy. W opisywanym modelu pola elektromagnetyczne i cieplno-przepływowe są dwustronnie sprzężone, co oznacza, że rozwiązywane są iteracyjnie. Takie podejście wymaga wzajemnej wymiany danych między modelami składowymi, ale pozwala na uzyskanie dokładnego rozwiązania. Opracowany model został użyty do symulacji pola temperatury w laboratoryjnej rozdzielnicy elektrycznej zasilanej prądem zmiennym. Model został zwalidowany za pomocą pomiarów temperatury dla różnych poziomów temperatur.
EN
The paper deals with a coupled 3-D mathematical model of heat transfer in an electrical switchbox. The model encompasses heat generation due to electric current flow, radiation (internal and external), natural convection and thermal conduction in conductive and constructional elements inside the switchbox. In the developed model, the electromagnetic and thermal-fluid fields are bilateral coupled. It means that solution is iterative. Such an approach requires both the electromagnetic and fluid flow model to be solved iteratively because of the data transfer between them. The proposed model was used for the simulation of the temperature field in the electric switchbox powered with an alternative current. the model was validated using temperature measurements for several temperature values.
11
PL
Rozwój technik pomiarowych pola magnetycznego za pomocą superczułych sensorów wymaga stosowania technik ekranowania medycznego by zminimalizować wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych pozwala na uzyskanie próżni magnetycznej dla stałego i niskoczęstotliwościowego zewnętrznego pola magnetycznego. Obecnie stosowane lite ekrany umożliwiają ekranowanie tylko pól magnetycznych o stosunkowo niskim natężeniu. Niniejsza praca zawiera opis modelu hybrydowego ekranu wykorzystującego dodatkowo pierścienie z powlekanej taśmy nadprzewodzącej dla zwiększenia efektywności ekranowania.
12
Content available remote Elektromagnetyzm a zagadnienia gromadzenia energii
PL
W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów użytkowych.
EN
In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives.
PL
Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na oddziaływanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej lub linii przesyłu sygnałów, a pochodzących od energii zakłóceń i zaburzeń promieniowanych bądź przewodzonych. Powstające przepięcia i przetężenia są przyczyną utraty sprawności pojedynczych lub grupy podzespołów, a tym samym funkcjonalności danego urządzenia bądź całego systemu. Największe zagrożenie dla utrzymania sprawności technicznej i pełnej funkcjonalności współcześnie eksploatowanych urządzeń radioelektronicznych stanowi impuls elektromagnetyczny dużej mocy zakresu mikrofal, który można generować przy wykorzystaniu celowo zbudowanych generatorów mikrofal dużej mocy. Efektem oddziaływania może być czasowe lub częściowe obezwładnienie techniczne z uszkodzeniem włącznie. Podstawowa metoda ochrony bądź zminimalizowania ryzyka uszkodzeń to właściwe zastosowanie barier elektromagnetycznych. Dostępne systemy ekranujące znacząco różnią się między sobą pod względem skuteczności i opłacalności. Większość z nich jest zbyt skomplikowana w montażu i zaawansowana technologicznie, przez co zbyt droga.
EN
Electromagnetic shielding is one of the more effective technical methods of reducing electromagnetic hazards in the technical environment from high power electromagnetic pulse. Methods of hazards reduction are discussed and the possibility of using different materials. Numerical calculations and experiments can be a convenient tool for selecting and designing suitable barrier.
14
Content available remote Polish physicists and the progress in physics (1870‒1920)
EN
The Polish-Lithuanian Commonwealth lost independence in 1795 and was partitioned among her three powerful neighbours: Austria, Prussia and Russia. The two old Polish universities in Cracow and Lvov enjoyed relatively liberals laws in the Austrian partition. It was there that Polish physicists (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski, and others) made most important discoveries and original contributions. There was no possibility of career for Poles living in the oppressive Russian and Prussian partitions where even the use of Polish language was forbidden in schools. Thus many bright Polish students such as e.g. Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska, and Mieczysław Wolfke, went abroad to study in foreign universities. In spite of unfavourable conditions under which they had to live and act in the period 1870‒1920, Polish scholars were not only passive recipients of new ideas in physics, but made essential contributions to several fields such as e.g. cryogenics, electromagnetism, statistical physics, relativity, radioactivity, quantum physics, and astrophysics.
PL
Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła niepodległość w 1795 r. i została podzielona między trzech potężnych sąsiadów: Austrię, Prusy i Rosję. Dwa stare polskie uniwersytety w Krakowie i Lwowie mogły działać w stosunkowo liberalnych stosunkach w zaborze austriackim. Właśnie tam fizycy polscy (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski i inni) dokonali największych i najbardziej oryginalnych odkryć. W represyjnych zaborach pruskim i rosyjskim, w których język polski był nawet zabroniony w szkołach, nie było możliwości kariery naukowej dla Polaków. Z tego powodu wielu zdolnych polskich studentów, jak Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska czy Mieczysław Wolfke emigrowało, by studiować zagranicą. Mimo niesprzyjających warunków, w jakich przyszło im żyć i działać w okresie 1870‒1920, uczeni polscy nie byli tylko biernymi odbiorcami nowych idei w fizyce, ale wnieśli znaczący wkład do wielu dziedzin, jak np. kriogenika, elektromagnetyzm, fizyka statystyczna, teoria względności, promieniotwórczość, fizyka kwantowa i astrofizyka.
15
Content available remote PAPSO algorithm for optimization of the coil arrangement
EN
The PSO is a random algorithm for solving complex optimization problems. However, in order to provide this algorithm to be efficient, it is often necessary to make several numerical computations. To reduce the costs of computations, the new PAPSO algorithm was proposed. The presented algorithm was examined on four test functions then it was applied for determination of the optimal geometry of the coil arrangement.
PL
W artykule zaproponowano algorytm optymalizacji rojem cząstek z zastosowaniem wektora kąta fazowego (PAPSO). Zaproponowany algorytm przetestowano za pomocą czterech funkcji testowych, a następnie zastosowano do rozwiązania zadania polegającego na wyznaczeniu optymalnej geometrii układu cewek.
16
Content available remote Analiza numeryczna procesu wymiany ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej
PL
Celem wykonanej analizy numerycznej było przygotowanie modelu numerycznego opisującego proces generacji ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej. W przeprowadzonej sprzężonej analizie przepfywowo-elektromagnetycznej uwzględniono wpływ efektu zbliżenia oraz naskórkowości na proces generacji ciepła. Analiza numeryczna została przygotowana dla rzeczywistej rozdzielnicy elektrycznej.
EN
The main aim of this work is to present the numerical model, which describes the heat transfer problem inside switchgear casing. The induced effects, i.e. proximity and skin effects lead to a nonuniform current distribution in conductors and additional losses. Therefore, to increase the accuracy of obtained results the one way coupling between electromagnetic and CFD solvers was introduced to the model. The analysis was performed for existing industrial switchgear device.
EN
The mathematical model of the electromagnetic and mechanical processes is developed in a coaxial-linear engine with massive magnetic conductors
PL
W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych komputerów osobistych i elementów programowania wielowątkowego. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu pełne, mocy obliczeniowej procesora uzyskiwane są wysokie przyspieszenia oraz efektywność obliczeń numerycznych.
EN
The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-com and multi-thread programming functions. It was shown that by using the fuli CPU power are obtained and the effectiveness of high-speed numerical computations.
EN
In last years, the methods for material structure recognition using the modern CAD technology have made remarkable progress in achieving automatically optimum designs. The recognition and optimization of structure, are done in order to fine tune the optimum layout. For this aim, the measurements of desired field quantity for sufficient number of points have to be undertaken. Next, the inverse task, consisting in fact of repeated forward tasks, should be conducted.
PL
W ostatnich latach metody rozpoznawania struktury materiału z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych poczyniły znaczny postęp. Celem rozpoznawania struktury materiału przewodzącego jest optymalizacja jego kształtu lub ocena stanu tej struktury pod kątem obecności pęknięć i defektów. Punktem wyjścia jest dokonanie odpowiedniej liczby pomiarów pola magnetycznego nad powierzchnią przewodzącą a następnie przeprowadzenie zadania odwrotnego wyznaczenia struktury materiału przewodzącego. (Zadania odwrotne pola elektromagnetycznego wykorzystujące analizę wrażliwości w dziedzinie czasu).
PL
Bazując na dwóch znanych reprezentacjach funkcji Diraca o argumencie rzeczywistym w pracy zaproponowano jej uogólnienie na przypadek argumentu zespolonego. Na tej podstawie uzyskano szereg wzorów całkowych mogących znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień fizyki matematycznej. Zaprezentowano przykład zastosowania funkcji delta Diraca o argumencie zespolonym w rozwiązywaniu zagadnienia rozpraszania fali elektromagnetycznej na narożu przewodzącym.
EN
In the paper, based on two known Dirac function representations with real argument they generalization for complex argument was proposed. Following, the set of integral formulas was derived, which could be applied for solving various problems as mathematical physics. As illustration an example of application of Dirac function with complex argument for solving problem of an electromagnetic wave scattering on a conductive corner was presented. (Dirac function with complex argument and example of its application in electromagnetism).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.