Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intermodalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Intermodal practices are related to the use of several distinct modes of transport during the same displacement. This study analyses the articulation between institutional transport insured by motorbike taxis and the Lomé Transport Company (Sotral) in Grand Lomé. In particular, it explores two intermodal practices between both actors, mainly the drawdown and broadcasting of Sotral users on/and from bus stopping, the main intermodality points after the bus stations in Grand Lomé. The methodology relies on a mixed approach, combining quantitative and qualitative methods for data collection and analysis. The first descriptive approach has allowed us to observe the phenomenon, to reinforce knowledge through the analysis of documents, and to obtain actors’ opinions. The second quantitative approach is based on the interviews carried out with drivers and motorbike taxi and bus users, the counting of broadcasting and drawdown modes at the stopping points, and the mapping of the study area as well as the Sotral network. The results show that the current facilities of Sotral bus stopping points do not encourage/promote the interaction and/or cohabitation between different modes of transport, such as motorbike taxis. These infrastructures are out of phase with the intermodal practices of the population of Grand Lomé, who use artisanal and structured public transport in their daily movements. In fact, motorbike taxis do not have a dedicated facility for drop-off/pick-up of passengers at the Sotral bus stopping points. The drawdown and broadcasting by these means of artisanal transport at bus stops are generally made on sidewalks and sometimes on roadways, which is a source of road insecurity. This failure leads to friction between Sotral and motorbike taxis on the use of facilities dedicated to Sotral buses, creating an absence of cohabitation between two main actors of mobility in Grand Lomé. An approach focused on the flexibility and efficiency of intermodal points or the connection between motorbike taxis and Sotral allows good coexistence and constitutes a component of a sustainable mobility strategy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza istniejących rozwiązań tele-informatycznych stosowanych obecnie we wspomaganiu komunikowania i w zarządzaniu transportem kombinowanym, a także wskazanie ich cech charakterystycznych oraz sposobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza narzędzi prowadzi do wniosku o fragmentarycznej możliwości ich wykorzystania w stosunku nie tylko do łańcucha dostaw, ale także do procesu transportu intermodalnego. W konsekwencji, w opracowaniu zaproponowano przykładowe rozwiązanie informatyczne w postaci platformy logistycznej AX4, która pozwala na pełniejszą komunikację między współpracującymi firmami w procesie transportu oraz ułatwia kontakt między firmą a klientem. Tak postawionemu celowi podporządkowano konstrukcję opracowania. Syntetycznie omówiono istotę i charakter transportu kombinowanego (ze szczególnym ukierunkowaniem na transport intermodalny), a także wskazano jego zalety i wady. Dalej przedstawiono skrócona charakterystykę i analizę istniejących narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie transportu kombinowanego i wreszcie zaproponowano rozwiązanie integrujące poszczególne oczekiwania stron procesu komunikowania się.
EN
The purpose of this article is to analyze existing solutions and services currently used in supporting the communication and management of combined transport, an indication of their characteristics and the ways and possibilities of use. Analysis of mentioned tools leads to the conclusion of their fragmentary use in relation not only to the supply chain but also to the process of intermodal transport. Consequently, the study offers examples of IT solution in the form of a AX4 logistics platform that allows for more complete communication between cooperating companies in the transport process, but also facilitates contact between the company and the customer. This goal leads to the paper structure. Synthetically describes the essence and nature of combined transport with a particular focus on intermodal transport, and also indicate its advantages and disadvantages. Next it presents short characteristics and analysis of existing tools of information and communication technology used in the combined transport. Finally there is proposition of a communication solution that integrates the different expectations of the communication process parties.
PL
STIF to organizator zintegrowanego transportu publicznego dla Paryża oraz regionu Ile-de-France. Odpowiada za wszystkie rodzaje transportu, organizuje, koordynuje i finansuje, jak też wprowadza zmiany. STIF jest otwarta na nowe potrzeby w zakresie podróżowania, a także znajduje rozwiązania dla głównych wyzwań, jakie stawia mobilność w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
EN
STIF is the public transport authority for Paris and the Ile-de-France region. As an organising, coordinating and financial body, as well as a driver of change, STIF is responsible for all modes of transport and is an invaluable asset to orchestrate the response to new travel needs, as well as find a solution for the major challenges that will be posed by mobility over the coming ten years.
5
Content available remote Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
EN
The problem of integrating of airports into the intermodal transport system is presented in this paper. The development of intermodal systems helps to use the available transport means in optimal and balanced way. The intermodality of the airport is analyzed in two areas: the airport accessibility and the integration of an airport with other transport means of domestic and international transport system. The railway transport is the main transport branch concerned to be integrated together with the air transport. The examples of existing solutions of intermodal systems in the biggest European hubs are presented with the strongest emphasis put on the airport in Frankfurt. The inhibiting and stimulating factors of the development of intermodal transport system are presented. The last part of the paper presents the conclusions how European solutions can be of the help in the process of the development of the Polish transport sys
PL
Artykuł porusza problem włączania portów lotniczych w intermodalną sieć transportową. Rozwój systemów intermodalnych sprzyja optymalnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu dostępnych środków transportu. Intermodalność w odniesieniu do portu lotniczego rozpatrywana jest na dwóch płaszczyznach: dostępności portu lotniczego oraz integracji transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu w krajowej i międzynarodowej sieci transportowej. Główną gałęzią transportu rozpatrywaną w aspekcie integracji z transportem lotniczym jest transport kolejowy. Przedstawiono przykłady rozwiązań intermodalnych w największych hubach Europy ze szczególnym zwróceniem uwagi na port lotniczy we Frankfurcie. Zestawiono czynniki hamujące i stymulujące rozwój intermodalnej sieci transportowej. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie wniosków, jakie mogą płynąć z przykładów europejskich dla kształtowania polityki transportowej Polski
PL
Artykuł przedstawia aktualne uwarunkowania i tendencje występujące w obsłudze mobilności mieszkańców miast, wywołujące problemy w środowisku miejskim. Są one związane z nadmiernym wzrostem motoryzacji w stosunku do istniejących możliwości przestrzennych i infrastrukturalnych miasta. W artykule wskazane zostały rozwiązania alternatywne, polegające na wzroście udziału transportu publicznego, w tym poprawie jakości oferowanych usług, z pozytywnymi skutkami ekologicznymi i logistycznymi dla substancji miejskich.
EN
The article presents current determinants that are found in mobility service offered to city inhabitants. Excessive growth of individual car transport, compared to spatial and infrastructural capacity of the city, produces negative results in urban environment. The article presents alternative solutions that involve the increase in the share of public transport with positive ecological and logistic effects for cities.
EN
The idea of the project was created by the close co-operation of ECO4LOG partners in former Interreg and EU projects. The partners recognized, that a discrepancy exists in the border regions of the EU member and accession countries in Central Europe regarding the expected increase in goods flows and the partly missing transport infrastructure. A way out is the improvement of intermodal structures, the better use of intermodal facilities and the implementation of supplying IT-solutions. Such changes in the intermodal strategy can only partly initiated by the regions. An intermediary to reach the aims is a 4th Party Logistics Provider. 4PL are the new type of independent IT-driven business units, which are successful in the outsourced operation of supply-chain-management
PL
Opisywany w artykule projekt ECO4LOG zajmuje się rozwojem koncepcji "4th party Logistics" w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących położonych wzdłuż osi Brandenburgia - Saxonia - Austria. Oczekiwanym rezultatem projektu realizowanego przez 11 partnerów jest poprawa i wzmocnienie współpracy międzyregionalnej jednostek administracji publicznej zajmujących się problematyką transportu towarowego (intermodalnego), jak również przyspieszenie wzrostu efektywności intermodalnych przepływów transportowych. Celem projektu jest również eliminacja organizacyjnych, i informacyjnych słabości węzłów logistycznych oraz stymulowanie sieciowania dostawców usług logistycznych. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wymianę wiedzy o procesach logistycznych oraz stworzenie oprogramowania wspierającego współpracę
EN
Inland navigation is the oldest mode of cargo and passenger traffic, counting nearly 5000 years. Now this transport mode gets the main importance again, which requires innovative changes in the inland waterway networks, vessels and its dervice system. This is due to the fact that combined rail/road transport widely used in XX century is currently struggling with high external costs along the main traffic corridors of the Trans-European Transport Network, including costs of environment renewal, congestion consequences and refund of traffic accidents charges. Experience of some EU countries has shown that innovative approaches to the organization of inland navigation as element of integrated transport systems could help to solve these problems.
PL
Żegluga śródlądowa jest najstarszym rodzajem przewozów towarowych i pasażerskich i liczy około 5000 lat. W obecnych czasach ta gałąź transportu ponownie nabiera znaczenia, co wymaga zmian organizacyjnych oraz podwyższenia skuteczności systemów obsługiwania. Wymagania te związane są z pewnymi zmianami koncepcyjnymi. Wynika to z faktu, że transport kombinowany kolejowo-drogowy szeroko stosowany w XX wieku coraz częściej zmaga się z wysokimi kosztami zewnętrznymi obejmującymi koszty odnawiania środowiska, koszty kongestii oraz koszty związane z poważnymi skutkami wypadków samochodowych. Doświadczenie krajów UE pokazyje, że innowacyjne podejście do organizacji transportu śródlądowego jako podstawowego ogniwa zintegrowanych systemów transportowych może pomóc rozwiązać te problemy.
9
Content available remote Conditions determining the development of Polish logistics network
EN
The concept of building a Polish network of logistics centres developed as part of the commissioned research project no. PZB-023-13 [1998-1999] is not implemented. The development of logistics infrastructure, uncoordinated in any way and without logistics centres as main nodal points, leads to the emergence of a national logistics network that only offers minimum opportunities for the expansion of intermodal transport. Therefore, the current concept requires modifications that would take into account the status quo development of the logistics suprastructure in Poland and the possibilities of promoting its development focused on increased intermodality. The article below explores the needs and possibilities of change
PL
Koncepcja budowy krajowej sieci centrów logistycznych opracowana w ramach zamawianego projektu badawczego nr PZB-023-13 [1998-1999] nie jest realizowana. Nieskoordynowany w żaden sposób rozwój infrastruktury logistycznej pozbawionej centrów logistycznych jako głównych punktów węzłowych prowadzi do takiego kształtowania się krajowej sieci logistycznej, która w minimalnym stopniu tworzy możliwości rozwoju przewozów intermodalnych. Dlatego dotychczasowa koncepcja wymaga weryfikacji, która uwzględni aktualny stan rozwoju suprastruktury logistycznej w Polsce oraz możliwości oddziaływania na jej rozwój ukierunkowany na wzrost intermodalności. Artykuł prezentuje potrzeby i możliwości zmian
PL
Specjalistom od transportu intermodalność kojarzy się głównie z przewozami ładunków, tymczasem określenie to odnosi się również do przewozów pasażerskich. Co więcej, w ostatnich latach europejscy przewoźnicy, zwłaszcza kolejowi i lotniczy, usilnie pracują nad rozwojem wzajemnej intermodalności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.