Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poisson's ratio
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Bamboo curtain plywood is made of equal-thickness slotted bamboo slivers as its constituent units and is formed into boards with high pressure. In this paper, rectangular plates, beam specimens, and two sizes of square plates were tested to determine the elastic modulus and shear modulus of bamboo curtain plywood quickly, easily, and accurately. The free square board torsional vibration method was used to test the shear modulus of the square plates. The dynamic test results were also verified by means of the static four-point bending method. The main conclusions show that the dynamic elastic modulus, shear modulus and Poisson's ratio of this bamboo curtain plywood are 0.7 GPa, 1300 MPa and 0.12, respectively. The values of the elastic constants of these bamboo curtain plywood specimens measured by dynamic and static methods are consistent, and this dynamic test method has the advantages of fast, easy, good repeatability and high accuracy.
2
EN
The article describes the basic features of the lightweight floor system with heat-dissipating lamellas (LFS-L) that do not require screeds and are used in the design of radiant heating. It was assumed that reactive polyurethane adhesive constitute the connection layer between the ceramic tile floor and the thermal insulation substrate, which is covered with aluminium foil. This type of construction has not been fully tested for mechanical strength. To define it, for example, using the finite element method, strength indicators of the tested adhesives which were not used in any of the previous studies discussed in this paper should be determined, such as Young's modulus E, Poisson's ratio ν and linear thermal expansion coefficient α. This article presents research methods by which these data were determined. Module E and the ν ratio were determined in the compression strength test of cylindrical samples of polyurethane adhesive. Coefficient α was determined by using digital image correlation in the Aramis system, placing the prepared adhesive samples in a thermal chamber.
3
Content available remote Vibration of skew plate with circular variation in thickness and Poisson’s ratio
EN
The present study analyzes the natural vibration of non homogeneous visco elastic skew plate (parallelogram plate) with non uniform thickness under temperature field. Here non homogeneity in the plate's material arises due to circular variation in Poisson's ratio. Also the circular variation in thickness causes non uniformity in the shape of the plate. Bi linear temperature variation on the plate along both the axes is being viewed. The equation of motion related to frequency modes are solved by Rayleigh Ritz method. The findings of the present analysis are presented with the help of tables.
EN
The paper deals with application of the finite element method in modelling and simulation of nanostructures. The finite element model is based on beam elements with stiffness properties gained from the quantum mechanics and nonlinear spring elements with forcedisplacement relation are gained from Morse potential. Several basic mechanical properties of structures are computed by homogenization of nanostructure, e.g. Young's modulus, Poisson's ratio. The problems connecting with geometrical parameters of nanostructures are considered and their influences to resulting homogenized quantities are mentioned.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania metodyczne badań geomechanicznych mających na celu oznaczenie parametrów sprężystości i odkształcalności iłowców syluru i ordowiku oraz wapieni ordowiku pobranych z głębszych stref górotworu w dwóch rejonach. Parametry oznaczano przy zastosowaniu nieniszczących badań ultradźwiękowych, określając prędkość fali podłużnej (Vp) i dynamiczny moduł sprężystości (Ed), oraz w testach wytrzymałościowych trójosiowego ściskania w złożonym stanie naprężenia, wyznaczając moduł Younga (E) i współczynnik Poissona (v). Uzyskane wyniki wskazują na dużą zmienność właściwości geomechanicznych iłow-ców oraz na niewielkie ich zróżnicowanie uwarunkowane lokalizacją. Duży zakres zmian parametrów geomecha-nicznych utrudnia jednoznaczną interpretację wyników badań i ujednoliconą charakterystykę geomechaniczną tych skał. Do pełnego rozpoznania ich cech fizyczno-mechanicznych, niezbędnego przy zabiegach szczelinowania w strefach niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, konieczne są więc precyzyjne analizy geomechaniczne, prowadzone na materiale pobranym z otworów wiertniczych w interwałach głębokości o jak największym zagęsz-czeniu. Przy doborze prób badawczych z rdzeni wiertniczych iłowców syluru i ordowiku niezbędne jest zatem uwzględnienie aspektu geomechanicznego.
EN
The paper presents methodological conditions of geomechanical tests used to determine the parameters of elasticity and deformability of Silurian and Ordovician shales and Ordovician limestones, which were taken from the deeper zones of the rock mass from the two different regions. The indicators were determined by using non-destructive ultrasonic tests, which determined the longitudinal wave propagation velocity (Vp) and dynamic module of elasticty (Ed). Young’s modulus (E) and Poisson’s ratio (ν) were calculated by using triaxial strength tests in com-plex stress state. The obtained results indicate a high variability of the geomechanical properties of shales and slight differences depending on their location. A large range of changes of geomechanical parameters, makes it difficult to unambiguously interpret results obtained from the tests. As a result, it is difficult to give unified geomechanical characteristics of these rocks. In order to comprehensively identify their physical and mechanical properties, which is necessary at hydraulic fracturing in unconventional reservoirs of natural gas, precise geomechanical analyses are required. For this reason, analysis should be carried out on material taken from the bore-holes in depth intervals with the highest density. During the selection of rock samples of Silurian and Ordovi-cian shales from drill cores, it is necessary to take into consideration the geomechanical aspects.
EN
The article presents results of research into changes in deformation properties of rocks, under influence of temperature, during the process of underground coal gasification. Samples of carboniferous sedimentary rocks (claystones and sandstones), collected in different areas of Upper Silesian Coal Basin (GZW), were heated at the temperature of between 100 and 1000-1200°C, and then subjected to uniaxial compression tests to obtain a full stress-strain curves of the samples and determine values of residual strain and Poisson's ratio. To compare the obtained values of deformation parameters of rocks, tested in dry-air state and after heating in a given range of temperature, normalised values of residual strain and Poisson's ratio were determined. Based on them, coefficient of influence of temperature on tested deformation parameters was determined. The obtained values of the coefficient can be applied in mining practice to forecast deformability of gangue during underground coal gasification, when in the direct surrounding of a georeactor there are claystones or sandstones. The obtained results were analysed based on classification of uniaxial compression strength of GZW gangue, which formed the basis for dividing claystones and sandstones into very low, low, medium and high uniaxial compression strength rocks. Based on the conducted tests it was concluded that the influence of uniaxial compression strength on the value of residual strain, unlike the influence of grain size of sandstones, is unambiguous within the range of changes in the parameter. Among claystones changes in the value of Poisson's ratio depending on their initial strength were observed. Sandstones of different grain size either increased or decreased the value of Poisson's ratio in comparison with the value determined at room temperature in dry-air conditions.
7
Content available Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mechanicznych porowatego gipsu. Materiał do badań pozyskano z płyt gipsowych Pro-Monta o grubości 100mm. Wykonano badania ściskania próbek sześciennych, na podstawie których określono wartość wytrzymałości na ściskanie, współczynnik Poissona i moduł Younga. Wytrzymałość na rozciąganie określono na podstawie próby trójpunktowego zginania beleczki o przekroju prostokątnym. Wyznaczono także współczynniki tarcia powierzchni wygładzonej próbki wyciętej z płyty Pro-Monta oraz surowej powierzchni (po przecięciu płyty) o powierzchnię podkładki wykonanej z płyty pilśniowej. Porowatość materiału próbek określono standardową metodą normową. Wartości parametrów mechanicznych materiału mogą być przydatne w próbach modelowania zjawisk zniszczenia i odkształcenia materiału podejmowanych metodami analitycznymi a także numerycznymi.
EN
The paper presents the laboratory test results of the mechanical properties of porous gypsum. Material for the study was obtained from gypsum Pro-Monta plate of 100mm thick. Based on the compression test of cubic samples, following mechanical properties were determined: compressive strength, Poisson's ratio and Young's modulus. Tensile strength was determined based on three-point bending test of rectangular cross section sample. Also a friction coefficients were investigated as follows: between the smoothed surface of the sample and a fiberboard pad, between a rough surfaces (after cutting) and fiberboard pad. A porosity of the material samples was determined using standard method. The material’s mechanical property values can be useful for modeling destruction and deformation of a porous gypsum undertaken by analytical and numerical methods.
EN
Poisson's ratio in asphalt mixture is a time dependent (in time domain) or a complex frequency dependent quantity (in the frequency domain). This paper develops a 3D linear viscoelastic formulation in order to characterize the dynamic modulus (E*) and complex Poisson's ratio (v*) of mixtures. Under the hypothesis of isotropy, two complex moduli, the shear (G*) and bulk moduli (K*) are necessary to determine the dynamic Young's modulus and complex Poisson's ratio. The proposed model is implemented in the Cats3M finite element package. A systematic procedure for identifying the model parameters is discussed. Finally, the model is validated by comparing the model predictions with experimental data on asphalt mixture. This comparison shows that the presented constitutive model is able of predicting the 3D linear behaviour of asphalt mixtures.
EN
The successful development of shale gas requires a fundamental understanding of shales and that can be challenging because these rocks vary significantly. For recoverable shale gas resources assessment a broad range of geological, geochemical, geophysical and geomechanical data is required. Information about the variable lithologies, mineralogies, and kerogen content is vital to locate favorable intervals for gas production. Knowledge of the in-situ stresses and porosity of these intervals is essential for developing hydraulic fracturing strategies to recover the gas in place. Geomechanical properties of shales are important in terms of determination of the likelihood of fractures initiating and propagating in shale materials. Geomechanical properties of rock include: Poisson's Ratio, Total Minimum Horizontal Stress, Bulk, Young and Shear Modulus. These properties play significant role in developing shale assets. Having access to geomechanical data can assist engineers and geoscientists during geomechanical modeling, hydraulic fracture treatment design and in some cases during reservoir modeling in shale gas fields. This paper is intended to give characterization of geomechanical properties of shale rock. It then refers to a case study of Baltic Basin of shale gas in Poland, for discussing it geological condition and rock properties.
PL
Parametr jakościowy oprawy, jakim jest jej otwieralność, w sensie fizycznym określa tendencja kart wkładu do układania się ich w otwartej oprawie w stosunku do poziomo położonych okładek. Określenie to w znacznym skrócie jest zdefiniowane w Polskiej Normie PN-82 P-55500 Introligatorstwo Przemysłowe. Terminologia.
EN
The article presents results of the research on quality of book-binding production and determination of a completely new paper parameter. The paper parameter helps to determine its usefulness for bookbinding purposes. The article also presents the method for the objective measurement of book binding openness with a two-point method. The final part of the article discusses the results of the tests of openness of otabind binding: homogenous full cloth and integrated, depending on the thickness of book bulk and its width and paper basis weight.
11
Content available remote Badania odkształcalności gruntów madowych
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych parametrów związanych ze zmianami objętościowymi gruntów spoistych akumulacji rzecznej. Podstawowymi parametrami ustalonymi w wyniku testów były edometryczne moduły ściśliwości M oraz moduły odkształcenia objętościowego K. Na ich podstawie ustalone zostały wartości współczynnika Poissona v, jako wielkości opisującej charakterystykę odkształceniową gruntu. Przeprowadzone analizy wykazały zmienność badanych parametrów spowodowaną warunkami powstawania podłoża, a także ich zależność od warunków w jakich testowane były próbki. Ponieważ grunty aluwialne nie były poddawane w przeszłości istotnym obciążeniom prekonsolidującym, wpływ historii obciążeń stosowanych podczas badań na wartości współczynnika Poissona jest dosyć wyrazisty. Analiza wyników badań skłania do odrzucenia metod pośrednich określania charakterystyki podłoża madowego i stosowania bezpośrednich metod badawczych.
EN
This paper presents the results of laboratory parameters associated with volume changes in cohesive soils of river accumulation origin. The basic parameters established by the test were oedometric modulus of compression M and modulus of compressibility K. Poisson's ratio v, as the values describing the characteristics of ground deformation, were determined on the basis of mentioned parameters. Performed analysis showed variability of investigated parameters. That was caused by conditions of subsoil formation and was depended on conditions of the samples testing. Because of the alluvial soils have not been subjected to significant preconsolidation loads, the influence of used in the test load history on the values of Poisson's ratio is quite clear. The analysis of the test results incline to rejection of indirect methods of fen soil estimation and application of direct research methods.
PL
Modyfikując strukturę komórkową pianki poliuretanowej, można osiągnąć budowę auksetyczną. Odmienne właściwości użytkowe takich materiałów wynikają z ich podstawowej właściwości fizycznej, jaką jest ujemny współczynnik Poissona. Ze względu na planowane zastosowanie pianek auksetycznych na elementy siedzeń śmigłowców wojskowych, do oceny materiału na siedziska i oparcia niezbędna jest znajomość ich charakterystyk materiałowych. W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przeprowadzono próbę otrzymywania pianek auksetycznych z pianek o komórkach otwartych, a także przeprowadzono wstępne testy.
EN
By modifying the cellular structure of foam, auxetic structure can be achieved. The difference in properties are due to their basic physical property, which is a negative Poisson's ratio. Due to the planned use of auxetic foam on the seat elements of military helicopters, it is necessary to know the characteristics of those materials. Therefore, the Air Force Institute of Technology performed preparation of open cells, auxetic foams, and necessary, preliminary tests. The article describes the program, its aims and stages of implementation.
13
EN
Purpose: The wear resistance and friction reducing properties of polymer fibres can be improved with negative Poisson's ratio behaviour. Poisson's ratio is defined as the ratio of transverse contraction strain to longitudinal extension strain in the direction of stretching force. Large number of materials have positive Poisson's ratio, however there are some materials which exhibit negative Poisson's ratio, they are termed auxetic materials. Auxetic materials present unique property that they expand in all directions when they are stretched and contract when compressed. This paper has highlighted, compared and discussed the variation between the modelling, theoretical and practical differences of auxetic materials wear behaviour. Design/methodology/approach: For the purpose of this work, auxetic and conventional fibres were produced by the melt spinning mechanism using extruder. The fibres physical properties were evaluated such as Poisson's ratio, fibre count, elongation, force and tenacity. Mono-filament fibres were used for fabrication of weft knitted fabrics; plain (1x1) structure was employed for knitting fabric. The wear resistance of the knitted fabrics were tested by using Nu-Martindale Abrasion and Pilling Tester and comparison were made. Findings: The abrasive wear test results demonstrated that the auxetic based weft knitted fabrics have superior wear behaviour than the conventional fibre based weft knitted fabrics. Practical implications: The experiment showed that the auxetic material is capable of sustaining large amount of abrasion compared to conventional fabric. Originality/value: The paper compare and discusse the variation between the modelling, theoretical and practical differences of auxetic materials wear behaviour.
EN
This study investigates the effect of the period of storage of greenhouse tomato (Lycopersicon Esculentum Mill) c.v. Admiro on changes in the selected mechanical properties of tomato skin. Changes in the value of Young's modulus and Poisson's ratio were determined in tomato fruit harvested from the maternal plant at the initial phase of skin ripeness, stored in a controlled environment chamber with limited light access at a temperature of 14°C. A decrease in the value of Young's modulus and Poisson's ratio was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem czasu przechowywania owoców pomidora szklarniowego (Lycopersicon Esculentum Mill) odmiany Admiro na zmianę wybranych mechanicznych właściwości skórki. Zbadano zmienność modułu sprężystości podłużnej oraz współczynnika Poissona podczas przechowywania owoców pomidora zebranych bezpośrednio z rośliny macierzystej w początkowym stadium dojrzałości skórki, a następnie przechowywanych w komorze klimatycznej z ograniczonym dostępem światła w temperaturze 14°C. Zaobserwowano zmniejszenie wartości modułu Younga, a także współczynnika Poissona.
16
Content available remote Poisson's ratio of a soft sphere system
EN
Monte Carlo simulations of soft spheres interacting through inverse power potentials, u(r)??r-n, have been performed. Poisson's ratio of the soft sphere face-centred cubic crystals were determined using the constant pressure ensemble with variable box shape. It was shown that at high densities, particle motions decrease Poisson's ratio with respect to the static case which corresponds to zero temperature. It was also shown that increasing the exponent n in the potential, one can decrease Poisson's ratio.
PL
W celu wykrycia różnic w zachowaniu się skał w polu naprężeń rozciągających i ściskających przeprowadzono najpierw próby jednoosiowego ściskania, a później - rozciągania smukłych walcowych próbek trzech quasi-jednorodnych skał: piaskowców Brenna i Jastrzębie oraz granitu Strzelin. Próby rozciągania były próbami monocyklicznymi oraz wielocyklicznymi.
EN
Cylindrical specimens of Brenna and Jastrzębie sandstones and Strzelin granite were tested under the monotonic compression and the monotonic and the cyclic uniaxial tension. The curves of the axial stress versus the axial, lateral and volumetric strains show the differences of the behavior of rocks under uniaxial tension and compression conditions. The strain-stress characteristics of rocks under uniaxial tension exhibited non-linearity. The average volumetric strain increased with the increase in the axial strain and in the tensile loads. The results indicated that the Poisson's ratio as well the tangent and the secant moduli decreased with the increase in the tensile loads. When the rocks were subjected to load cycles in the uniaxial tension some residual axial, lateral and volumetric strains remained after unloading. According to the experimental results, the conclusion of a diametrically different behavior of rocks under the tension conditions vs. compression was given.
18
Content available remote Testing machine for assessing the mechanical properties of biological materials
EN
The paper describes the construction and the principle of operation of a testing machine for assessing the mechanical properties of biological materials. The described measuring system enables the application of two methods for determining the Young's modulus and the Poisson's ratio. The first of them is a method that employs the Fourier analysis, designed for testing dry materials. The other one, called the "brocade" method, enables testing specimens with a high moisture content. In combination with the two proposed methods for analysis of changes that occur under tension, the described testing machine is an interesting and viable alternative to expensive devices, which are not always more precise.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania maszyny wytrzymałościowej przeznaczonej do badania właściwości mechanicznych materiałów biologicznych. Opisany układ pomiarowy umożliwia zastosowanie dwóch metod określania modułu Younga i współczynnika Poissona. Metoda wykorzystująca analizę Fouriera jest przeznaczona do badania materiałów suchych. Metoda "brokatowa" umożliwia badanie próbek o dużej wilgotności. Opisana maszyna wytrzymałościowa, w połączeniu z dwoma zaproponowanymi metodami analizy zachodzących zmian podczas rozciągania, stanowi ciekawą i bardzo przydatną alternatywę dla drogich i nie zawsze precyzyjniejszych urządzeń.
PL
Podstawowym parametrem określającymi, właściwości wytrzymałościowe pudeł z tektury falistej jest odporność pudła na ściskanie (BCT), która jest ściśle związana z odpornością na zgniatanie krawędziwe (ECT) tektury użytej do jego wykonania. Pomiary wskaźników ECT i BCT są jednymi z najczęściej stosowanych metod oceny wytrzymałości tektury falistej i pustego pudła z tektury. W pracy przedstawiono nową metodę oceny wskaźnika BCT pudeł z tektury falistej. Punktem wyjścia do proponowanego określenia tego wskaźnika jest teoria wielowarstwowych płyt ortotropowych. W celu weryfikacji przedstawionej metody obliczenie wskaźnika BCT dla pudła klapowego z trójwarstwowej tektury falistej przeprowadzono na drodze numerycznej za pomocą metody elementów skończonych.
EN
The substantial parameters which determine the corrugated box properties are the edgewise crush test (ECT) and the box compression test (BCT). The ECT and BCT index measurements are most often employed to valuate the strength of corrugated board and the ready-made boxes. In presented paper a new aproach of the BCT index determination procedure is presented. This procedure is based on the multi-layered orthotropic plates theory. The numerical simulations of the BCT test have been carried out to comparison with analytical results. The commercial software package ANSYS 9.0 has been employed to develop a model of the three-layers corrugated board under analysis, using the finite element method.
PL
W pracy podjęto próbę identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego. Jako podstawę do analiz przyjęto badanie wykonane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej. Zarejestrowane wyniki poddano analizie w celu określenia wartości modułu odkształcenia i współczynnika Poissona. Prezentuje się wyniki z identyfikacji dokonanej z zastosowaniem modelu numerycznego podłoża w ujęciu falowym dla ośrodka liniowo sprężystego oraz modelu oscylatora.
EN
An attempt at identifying the deformation parameters of sandy ground it was made in the paper. The analysis basis was an experiment which was made in laboratory by the means of oscillator model. The recorded results were analyzed to determine values of deformation modulus and Poisson's ratio. For identification the numerical ground model and oscillator model were used. The numerical ground model was based on wave problem depiction for linear-elastic medium.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.