Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available Po co przedsiębiorcy tajemnica przedsiębiorstwa?
PL
W artykule przedstawiono jak należy rozumieć tajemnicę przedsiębiorstwa i jakie korzyści płyną z jej wdrożenia. Jakie wymogi musi spełniać informacja żeby mogła być chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdefiniowano również główne obszary, które musi wziąć pod uwagę przedsiębiorca decydując się na rozwiązania związane z bezpieczeństwem informacji. Jak istotny jest człowiek w procesie oraz monitoring wdrożonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Przedstawiono również kierunki prawidłowego zarządzania informacjami szczególnie ważnymi dla organizacji. Wskazano obszary monitoringu wdrożonych rozwiązań takich jak audyt, klasyfikacja informacji czy analiza ryzyka. W artykule przedstawiono również obszary które warto objąć wewnętrznymi regulacjami tajemnicy przedsiębiorstwa. Przeanalizowano co przede wszystkim stanowi o bezpieczeństwie aktywów w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na konieczność odpowiedniego zarządzania informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa i co to oznacza w praktyce funkcjonowania organizacji. Jak ogromne znaczenie ma ciągły monitoring zastosowanych środków bezpieczeństwa poprzez cykliczne audyty i analizę ryzyka.
EN
The article presents how to understand a trade secret and what are the benefits of its implementation. The main areas that an entrepreneur must take into account when deciding on solutions related to information security have also been defined. How important is the human being in the process and monitoring of implemented legal, organizational and technical solutions. What requirements must the information meet in order to be protected by a trade secret. The directions for proper information management of particular importance to the organization were also presented. The areas of monitoring the implemented solutions, such as audit, information classification or risk analysis, were indicated. The article also presents the areas that should be covered by internal regulations of trade secrets. It was analyzed what primarily determines the security of assets in the enterprise. Attention was also drawn to the need of proper management of information constituting a trade secret, as it has a crucial meaning in the practical functioning of the organization.
2
Content available remote Information in the decision-making process
EN
The thesis that the variability of conditions in which organizations operate has an impact on the decisions made about their functioning is the starting point for achieving the research objective and presenting the research findings. The objective of the research was to demonstrate the importance of the information system in the organization and to visualize the impact of information on the decision-making process, also in terms of shaping the future. The analysis of a number of theoretical studies has led to conclusions that unequivocally prove that every decision should be based on reliable information. This is strongly emphasized in the article. The main methods used were literature analysis, synthesis, mathematical modeling and desk research. In addition, the paper presents tools for describing the uncertainty associated with the occurrence of random phenomenon, i.e., for assessing the amount of information conveyed by the observation of random phenomenon and for comparing two variables with different information potential. The analyses conducted clearly indicate that decision making and information must be closely linked. The results of the research inquiries in the publication also indicate the role to be played by the information system in the organization. It contains the state-ment that no decision can be made without information. The approach adopted in the article allowed for presentation of essential research findings, while providing a basis for further, extended research on this extremely important and topical issue, especially in the context of the internationalization of a number of phe-nomena and processes.
PL
Teza, że zmienność warunków funkcjonowania organizacji nie pozostaje bez wpływu na dokonywane rozstrzygnięcia związane z ich funkcjonowaniem, jest punktem wyjścia do osiągnięcia założonego celu i prezentacji wyników badań. Celem podjętych badań było wykazanie znaczenia systemu informacyjnego w organizacji i unaocznienie wpływu informacji na proces decyzyjny, także pod kątem kształtowania przyszłości. W wyniku analizy wielu opracowań teoretycznych, także zawierających wyniki przeprowadzonych badań, wysnuto liczne wnioski. One to jednoznacznie dowodzą, że podstawą każdego rozstrzygnięcia powinna być wiarygodna informacja. Jest to mocno podkreślone w artykule. Ukazano również potrzebę podejmowania działań ukierunkowanych na zdobycie, w miarę szybko, nieodzownych informacji, aby stworzyć podstawy do korzystnych rozstrzygnięć dla firm, które funkcjonują w zmieniających się warunkach. Nieodzowne są także wysokie kompetencje informacyjne menedżerów. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, że decydowanie i informacja muszą być ze sobą ściśle pozwiązane. Wyniki dociekań naukowych zawarte w publikacji wskazują również na rolę, jaką ma spełniać system informacyjny w organizacji, który choć składa się z trzech etapów, to są one logicznie powiązane, fazy te charakteryzuje pragmatyzm naukowy. Zawarto twierdzenie, że bez informacji nie ma decyzji. W artykule przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru prezentacji wyników badań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu, zwłaszcza w kontekście umiędzynarodowiania wielu zjawisk i procesów.
3
Content available The role of information in crisis management
EN
The article emphasises that current conditions for monitoring and ensuring homeland security are increasingly complex. The complexity of many processes and their difficult conditions emphasise the need to make relatively quick decisions. Following this requirement, much more attention is being paid to improving the functioning of information systems. It was emphasised that the increasing amount of information is, on the one hand, a positive phenomenon, but on the other hand it is not always conducive to making a reasonably quick decision. It is necessary to strive to obtain, through various channels (methods), reliable information, which will be the basis for making decisions, dismissing security threats and (or) minimising their effects. It was emphasised that the path to achieving the objectives is different in each case; no universal methodology can be presented. In addition to the conditions, a number of proposals aimed at improving the activities of those in leadership roles and the functioning of crisis management teams are presented.
PL
W artykule zaakcentowano, że obecne warunki dotyczące monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego są coraz bardziej złożone. Złożoność wielu procesów i ich trudne uwarunkowania akcentują potrzebę dokonywania w miarę szybkich rozstrzygnięć. W ślad za tym wymogiem znacznie więcej uwagi poświęca się poprawie funkcjonowania systemów informacyjnych. Podkreślono, że coraz większa ilość informacji z jednej strony jest zjawiskiem korzystnym, ale z drugiej strony nie zawsze sprzyja podjęciu w miarę szybkiej decyzji. Trzeba dążyć do zdobywania różnymi kanałami (sposobami) wiarygodnej informacji, która będzie podstawą dokonywania rozstrzygnięć oddalających zagrożenia bezpieczeństwa i (lub) minimalizujących jego skutki. Podkreślono, że droga do osiągnięcia założonych celów jest w każdym przypadku odmienna; nie można przedstawić uniwersalnej metodyki postępowania. Oprócz uwarunkowań przedstawiono szereg propozycji ukierunkowanych na doskonalenia działalności osób sprawujących funkcje kierownicze oraz funkcjonowanie zespołów zarządzania kryzysowego.
EN
Publishing BIM standards can facilitate the implementation of BIM construction projects. Their compilation, as in the article, allows to improve them, create or specify requirements. The publication of the international standard ISO 19650 for BIM resulted in numerous revisions to national guidelines. In the aspect of the degrees of detailing of BIM model is visible the development of their definition. Initially, they were divided according to the project phases, over time, into industries, and finally within the types of elements and separately for geometric and alphanumeric information, as well as the attached documentation. ISO 19650 uses the term Level of Information Need. Due to the quantity of global standards in various countries, the article focuses on the Oceania area and ISO 19650.
5
Content available Logistyka informacji : najcenniejsza w XXI wieku
EN
The first part of the article describes a new field of science, which is information logistics, and its expected role in the future. The overflow of information and the tools that create it are characterized: algorithms, bots, clickbaits, trolling and social media. Subsequently, the increasing importance of critical thinking in modern times was pointed out. The second part of the article describes the role of information logistics in an enterprise. The attention was paid to: the importance of systemic management of information flow in business, the conditions of an appropriate information flow in the enterprise, and the loss of information in the communication process. The third part of the article highlights the importance of information logistics in e-commerce companies. It also provides tips on how to take care of information logistics in e-commerce companies and characterizes the benefits of using information logistics in this type of enterprises.
PL
W pierwszej części artykułu opisano nową dziedzinę nauki, jaką jest logistyka informacji, oraz jej przewidywaną rolę w przyszłości. Scharakteryzowano w niej nadmiar informacji i narzędzia, które go tworzą: algorytmy, boty, clickbait, trolling i social media. Następnie wskazano wzrastające współcześnie znaczenie krytycznego myślenia. W drugiej części artykułu opisano rolę logistyki informacyjnej w przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na znaczenie systemowego zarządzania przepływem informacji w biznesie, warunki prawidłowego przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz utratę informacji w procesie komunikacji. W trzeciej części artykułu podkreślono znaczenie logistyki informacji w firmach e-commerce. Zawiera ona również wskazówki, jak zadbać o logistykę informacji w firmach e-commerce, oraz charakteryzuje korzyści płynące z zastosowania logistyki informacji w tego typu przedsiębiorstwach.
6
Content available Rola informacji we współczesnym świecie
PL
Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, zmienia się nieustannie. Dzięki postępowi technologicznemu nasz rozwój i dostęp do wiedzy jest niemal nieograniczony. Coś, co jeszcze kilka dekad temu było zarezerwowane jedynie dla wąskiej grupy społeczeństwa, teraz jest na wyciągnięcie ręki dla przeciętnego mieszkańca naszego globu. Jednak tak szeroki dostęp do informacji, który niegdyś był tylko w zasięgu jednostek i organizacji świadomych ich wagi, rodzi liczne zagrożenia w sposobie i formie ich przekazywania. Innymi słowy swobodny dostęp do informacji, ich szybki przyrost oraz niedostateczna kontrola ich obiegu są przyczyną powstawania wielu zagrożeń, przed którymi coraz trudniej jest nam się ochronić. Nie sposób wskazać jednej przyczyny takiego stanu rzeczy, problem jest złożony, gdyż informacja jest bezpośrednio powiązana z interesami państw i życiem ich obywateli. Wystarczy wskazać na takie obszary jak: sektor energetyczny, administracja państwowa, obronność czy media, aby uzyskać przekonanie, że przedmiot zagadnienia jest szeroki, a granice obszarów, z którymi jest on powiązany, w znacznym stopniu przenikają się i w pełni uprawnione jest założenie, że zjawisko to potęguje. Zgromadzony przez autorkę materiał stanowi odpowiedź na pytanie: jaką rolę pełni informacja we współczesnym świecie? Zważywszy na różnorodne definicje związane z tematem niniejszego artykułu w pierwszej części przeanalizowano podstawowe pojęcia i terminy, w oparciu o które kolejno zaprezentowano jej właściwości. Praca swym zakresem obejmuje klasyfikację funkcji informacji oraz przedstawia główne uwarunkowania jej wykorzystania przez człowieka jako jednostkę oraz w zorganizowanych grupach. W ostatniej części wskazano kierunki rozwoju i potrzeby doskonalenia systemu informacyjnego.
EN
The reality in which we operate is constantly changing. Through technological progress, our development and access to knowledge is almost unlimited. Something that a few decades ago was reserved only for a small group of society, is now at hand for the average inhabitant of our globe. However, such a wide access to information, which was once only within the reach of individuals and organizations aware of its importance, creates numerous threats in the manner and form of its transmission. In other words, free access to information, its rapid growth and insufficient control of its circulation contribute to the emergence of threats that are becoming more and more difficult to keep up with. It is impossible to indicate one reason for such a state of affairs, as the problem is highly complex, because information is directly related to the interests of states and the lives of their citizens. It is enough to point here to such areas as: the energy sector, state administration, the defence or the media to realise that the question that underlies the issue is extremely broad – the boundaries of the areas with which it is related to a large extent overlap and it is fully justified to assume that it is a progressing phenomenon. The material collected by the author is an answer to the question about the role of information in the contemporary world. Considering the variety of definitions related to the subject, the first part of the article makes a review of the basic concepts and terms on the basis of which the properties of information are presented. The scope of the work covers the classification of functions of information and presents the main conditions for its use by humans as individuals and in organized groups. The last part designates directions for further development and the need to improve the information system.
7
Content available Specifics of the decision-making process in crises
EN
The article presents scientific deliberations, including decision making in crises. Apart from the presentation of the decision-making process specificity, the scientific analysis confronts it with the research conducted on the group of 102 people responsible for crisis management at the local government level. The research results indicate a similar approach to the effectiveness and speed of decision-making. In contrast, dualism characterized the issues of information acquisition, flexibility in decision making, management of reserves in the form of forces and means to carry out the respondents’ tasks, and the need to inform the population about the possible consequences of a crisis. Despite the specifics of the decision-making process, most respondents (87%) believed that one person should decide but on the grounds of the decision-making process.
PL
Artykuł prezentuje rozważania naukowe obejmujące dokonywanie rozstrzygnięć decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych. Analiza naukowa oprócz przedstawienia specyfiki procesu decyzyjnego, konstatuje go z badaniami przeprowadzonymi na grupie 102 osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Wyniki badań wskazują na podobne podejście w odniesieniu do efektywności i szybkości podejmowanych decyzji. Natomiast w kwestiach pozyskiwania informacji, elastyczności w podejmowaniu decyzji, tworzenia odwodów w postaci sił i środków do realizacji zadań respondentów oraz potrzebie informowania ludności o możliwych konsekwencjach zaistniałej sytuacji kryzysowej cechował dualizm. Mimo specyfiki procesu decyzyjnego zdecydowana większość respondentów (87%) uważała, że rozstrzygniecie decyzji powinno zapaść jednoosobowo, jednakże na podstawie zespołowego wypracowania decyzji.
EN
Background: This paper has the central aim to provide an analysis of increases of system complexity in the context of modern industrial information systems. An investigation and exploration of relevant theoretical frameworks is conducted and accumulates in the proposition of a set of hypotheses as an explanatory approach for a possible definition of system complexity based on information growth in industrial information systems. Several interconnected sources of technological information are investigated and explored in the given context in their functionality as information transferring agents, and their practical relevance is underlined by the application of the concepts of Big Data and cyber-physical, cyber-human and cyber-physical-cyber-human systems. Methods: A systematic review of relevant literature was conducted for this paper and in total 85 sources matching the scope of this article, in the form of academic journals and academic books of the mentioned academic fields, published between 2012 and 2019, were selected, individually read and reviewed by the authors and reduced by careful author selection to 17 key sources which served as the basis for theory synthesis. Results: Four hypotheses (H1-H4) concerning exponential surges of system complexity in industrial information systems are introduced. Furthermore, first foundational ideas for a possible approach to potentially describe, model and simulate complex industrial information systems based on network, agent-based approaches and the concept of Shannon entropy are introduced. Conclusion: Based on the introduced hypotheses it can be theoretically indicated that the amount information aggregated and transferred in a system can serve as an indicator for the development of system complexity and as a possible explanatory concept for the exponential surges of system complexity in industrial information systems.
9
PL
Postęp technologiczny i digitalizacja znacznej części aktywności społecznych i gospodarczych spowodowały, że w wielu dziedzinach życia narzędzia cyfrowe zastąpiły tradycyjne. Jednak ich skuteczność w dużej mierze zależy od kompetencji cyfrowych danego społeczeństwa. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w walce z korupcją. Podjęta zostanie również próba zbadania istnienia związków między poziomami cyfryzacji i korupcji w państwach Unii Europejskiej. Dane będą pochodzić z oficjalnych źródeł Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych.
EN
Technological progress and digitization of a significant part of social and economic activity have resulted in the replacement of traditional tools with digital in many areas of life. However, their effectiveness depends largely on digital competence in the society. The aim of the article is to analyze the possibilities of using information and communication technologies in the fight against corruption. One will also make an attempt to investigate if there is the relationship between the levels of digitization and corruption in European Union countries. The data will come from the official sources of the European Union and other international organizations.
EN
The article presents methods of mapping data, information and knowledge value stream in order to identify the flow of key processes and to return knowledge exchange in the examined company. One large production company was audited. The amount of incoming to the company and processing information is so large that it must implement methods to improve their flow. Problems with knowledge exchange associated with high rotation contributed to analyzing the problem.
PL
W erze cyfrowej jednym z popularnych źródeł szukania informacji stał się Internet. Zamieszczane tam informacje nie zawsze są wiarygodne. Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu odbiorcy weryfikują wiarygodność informacji znalezionych w Internecie, a także scharakteryzowanie kryteriów pomocnych przy ocenie ich wiarygodności. Realizacja celu opierała się na analizie literatury przedmiotu oraz raportów poświęconych zagadnieniom korzystania z Internetu. W artykule zamieszczono m.in. charakterystykę atrybutów informacji składających się na jej jakość, ponieważ stanowią one główne wyznaczniki przy określaniu kryteriów oceny informacji. Tematyka jest o tyle ważna, że świadomość oraz wiedza internautów, w jaki sposób korzystać z informacji zamieszczanych w Internecie, może zabezpieczać przed cyberatakami oraz ułatwiać podejmowanie decyzji i kształtować odpowiednie zachowanie. Literatura przedmiotu i tutoriale dostarczają wskazówek pomagających ocenić jakość informacji, ale jak wynika z badań, użytkownicy Internetu rzadko świadomie weryfikują prezentowane tam treści. Pewną trudnością jest też ustalenie, na ile cecha, jaką jest wiarygodność informacji, może być wystarczająca przy podejmowaniu decyzji.
EN
In the digital era, the Internet has become one of the popular sources of searching for information. The information contained therein is not always reliable. The aim of the article was to determine to what extent the recipients verify the credibility of information posted on the Internet and to characterize the criteria helpful in assessing the credibility of information posted on the Internet. The implementation of the goal was based on the analysis of the literature on the subject and reports on the use of the Internet. The article includes, among others characteristics of the information attributes that make up its quality, as they are the main determinants in determining the criteria for evaluating information. The subject matter is so important that the awareness and knowledge of Internet users on how to use information posted on the Internet may protect against cyber attacks and facilitate decision-making and appropriate behavior. The literature on the subject and tutorials provide guidelines to help assess the quality of information, but research has shown that Internet users rarely consciously verify the content presented there. It is also difficult to determine to what extent the quality of information credibility may be sufficient when making decisions.
EN
The subject of regional smart specialisations is an issue analysed in the context of economic growth, creating innovation and competitiveness, engaging countries and regions in the development of R&D investments in the field of in the European Union. The purpose of this article is to characterise the issue in relation to voivodeship smart specialisations in Poland and to verify the intensity of occurrence of the discussed issue. The following voivodeships analysed in detail where IT and communication (section J of the Polish Classification of Departments) were pointed as intelligent specialisation: Lower Silesia, Łódź, Lesser Poland, Subcarpathia, Silesia and Greater Poland. Using the Location Quotient and based on the values obtained from Section J, a comparison was conducted based on the level of employment intensity and investment outlays for the whole country. The analyses allowed to state that in the case of only two voivodeships: Lower Silesia and Lesser Poland, LQ for employment assumed values greater than unity, which proves high specialisation within the IT and communication section in these voivodeships. The LQ analysis for investment outlays for the surveyed voivodeships did not exceed unity, which proves lower investment outlays in the IT and communication section in the examined areas than the average for Poland. As in the case of LQ for employment, the Lower Silesia and Lesser Poland voivodeships obtained the highest results. The analysis enabled the verification as to whether the assigned regional smart specialisations are reflected in the level of employment and investment outlays.
13
Content available remote Network Society and the Revival of Propaganda : Implications for Security
EN
This paper examines network society characteristics considered as propaganda communication facilitators in order to answer questions about new trends in public communication processes and their long-term consequences for global security.
PL
Celem artykułu jest pokazanie, że piktogram to nie tylko obrazek przekazujący prostą informację i zwrócenie uwagi na złożoność problemów związanych z umiejscowieniem go w otaczającej nas rzeczywistości. Zaprezentowano historię informacji przekazywanej w ten najprostszy z możliwych sposobów, którego nie ograniczają ani językowe, ani narodowościowe konteksty. Ewolucja informacji obrazkowej została przedstawiona na przykładzie oznaczeń groźnych dla zdrowia substancji chemicznych. Zasygnalizowana została potrzeba zachowania spójności w przekazie informacji na linii obiekt–otoczenie zewnętrzne. Oprócz tego przedstawiony został przykład jednego, prostego piktogramu i wielość wariacji na temat tej samej treści, którą prezentuje. Zaprezentowano też rozwiązania stosowane w komunikacji miejskiej – zarówno krajowej, jak i europejskiej. Wskazano podstawy prawne stosowania konkretnych oznaczeń, pokazano konkretne rozwiązania stosowane w praktyce transportu zbiorowego. W ostatniej części artykułu wskazane zostały pożądane kierunki rozwoju wybranej gałęzi systemu informacji pasażerskiej, jaką jest informacja obrazkowa. Poruszono tak istotne pojęcia jak szum informacyjny i wizualny oraz określone zostały postulaty dotyczące minimalizacji przekazywanej informacji oraz jej standaryzacji w skali makro.
EN
The goal of the article is to prove that the pictogram is not only a picture that provides simple information and to draw an attention to the complexity of problems associated with its location in the reality that surrounds us. The history of this type of information is presented in the historical approach – as the information given in the simplest possible way which is not limited by the language or nationality context. The evolution of pictorial information was presented on the example of images of hazardous chemicals. The need to maintain consistency in the transmission of information between the object and external environment has been demonstrated. In addition, an example of one simple pictogram and a multitude of variations presenting the same content are described. Solutions used in public transport – both domestic and European – have also presented. The legal basis for the use of specific markings and specific solutions applied in public transport practice have been presented. The last part of the article indicates the desired development directions for the picture passenger information. Important concepts such as noise data and visual noise have been discussed. Postulates regarding the minimization of transmitted information and its standardization on a macro scale were defined.
16
EN
This study focuses on the aspects related to the information technology security, and in particular, the quality of information security. It is inter alia because of international technology security that banks incur expenses to adapt their IT systems to guidelines of the supervisory authorities and to the expectations of international financial markets and stakeholders. The constantly growing demands of stakeholders increasingly force the provision of services to be on the highest standard and delivered by means of new technologies. Therefore, banks adjusting their products and services to the requirements of stakeholders have to implement modern methods to secure information channels, thus guaranteeing information security to the stakeholders of a bank. The aim of this paper is to present crucial security aspects in electronic banking, which indirectly affect the quality and security of the offered banking service and whether clients are aware of the most commonly occurring threat - an attack on a computer (phising). The source of data for this research was a group of 90 active users of information technologies, the analysis of certificates and securities used at the time of contact between the customer and the bank through an internet platform and a report of PRNews.pl on the state of banking in Poland for the fourth quarter of 2016.
PL
Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców branży wodno-kanalizacyjnej obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych.
PL
Praca dotyczy bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie informatycznym CRM, a celem jest scharakteryzowanie istoty oraz podstaw funkcjonowania systemu informatycznego CRM, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego zarządzania informacjami zgromadzonymi w CRM. W rezultacie zaprezentowanej analizy wykazano, że CRM to kompleksowe rozwiązanie pozwalające usprawnić procesy zarządzania informacją w firmie. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji to najważniejszy warunek wdrożenia i funkcjonowania systemu klasy CRM. W procesie kreowania takiego bezpieczeństwa ważny udział przypada ustawodawcy, który sformułował pewne minimalne standardy ochrony informacji w systemach informatycznych.
EN
The work concerns the security of information processed in the CRM IT system. The aim is to characterize the role and basis of the CRM information system, including the principles of information security management in CRM, which is a comprehensive solution of information management. Ensuring information security is the most important condition for the implementation and functioning of the CRM class system. The legislator formulated minimum standards of information protection in IT systems, which also applies to CRM.
19
Content available remote Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne
PL
W obecnych warunkach prawnych podejście regulatorów do zagadnienia cyberbezpieczeństwa wynika z utożsamiania tego rodzaju zjawiska z potrzebą przeciwdziałania atakom przede wszystkim nakierowanym na sieci teleinformatyczne. Stanowisko takie wydaje się jednak nieuzasadnione, zwłaszcza w kontekście analizy pojęcia cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych. Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem odnoszącym się do zapewnienia ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom, które dotykają cyberprzestrzeni, jak i funkcjonowania w cyberprzestrzeni a dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz ich wzajemnych relacji. Na rzecz tego stanowiska przemawia również charakterystyka pojęcia cyberprzestępczości, obejmującego generalnie swoim zakresem zagrożenia, jakie pojawiają się w cyberprzestrzeni. Jednak powszechnie przyjmuje się, że świat cyfrowy powinien być uregulowany tak jak świat rzeczywisty. W artykule podjęto próbę uzasadnienia wskazanego powyżej stanowiska.
EN
In the current legal conditions, the regulators’ approach to the issue of cybersecurity results from the identification of this type of phenomenon with the need to counteract attacks primarily targeted at IT networks. This position, however, seems unfounded, especially in the context of analyzing the concept of cyberspace and the threats associated with it. Cybersecurity is a term referring to ensuring protection and counteracting threats that affect cyberspace, as well as functioning in cyberspace, and this applies to both the public and private sectors and their mutual relations. This position is also supported by the characteristics of the concept of cybercrime, which generally covers in its scope threats that appear in cyberspace. However, it is widely accepted that the digital world should be regulated just like the real world. The article attempts to justify the position indicated above.
PL
Głównym zadaniem omówionym w niniejszej publikacji było przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do badania poufności przetwarzanej informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono porównanie możliwości dwóch programów o licencji otwartej - narzędzi służących do szyfrowania, realizujących szyfrowanie z wykorzystaniem szyfru blokowego AES. W części drugiej opisane zostało działanie dwóch programów stworzonych w C++ na potrzeby stanowiska laboratoryjnego. Pierwszy realizuje szyfrowanie klasyczne, przestawieniowe, drugi do szyfrowania używa operacji XOR.
EN
The main task discussed in this publication was to prepare a laboratory stand to investigate the confidentiality of information processed. The first part of the article presents a comparison of the possibilities of two open license programs - encryption tools that implement encryption with the use of AES block cipher. The second part describes the operation of two programs created in C++ for the needs of the laboratory workstation. The first one performs classic, changeable encryption, the second one uses XOR operation for encryption.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.