Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma swobodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Swobodne formy budynków przekryte arkuszami blachy fałdowej
PL
W artykule zaprezentowano nowatorską metodę geometrycznego kształtowania swobodnych form budynków charakteryzujących się powłokowym przekryciem dachowym wykonanym z nominalnie płaskich arkuszy stalowej blachy fałdowej transformowanych sprężyście do postaci powłokowej oraz płaskościennymi ukośnymi elewacjami z płyt szklanych. Przedstawia on również wykorzystanie proponowanej metody w poszukiwaniu atrakcyjnych swobodnych form architektonicznych budynków. Ponadto omówiono geometryczne i mechaniczne właściwości nominalnie płaskich arkuszy fałdowych transformowanych do postaci powłokowej w celu uzyskania fałdowanych zadaszeń powłokowych. Analizy przeprowadzone na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych pozwoliły na zaproponowanie wstępnego modelu komputerowego stanowiącego podstawę do opracowania modelu mechanicznego arkusza fałdowego pracującego w powłoce dachowej i transformowanego do postaci przestrzennej.
EN
The paper presents an innovative method of geometrical shaping of free form buildings characterized by shell roofs made up of nominally flat steel sheets folded in one direction and elastically transformed into shell shapes as well as plane-walled oblique elevations of glass plates. A usage of the method in searching for attractive architectural free forms is also proposed. In addition, some chosen geometrical and mechanical properties of the shell sheets really specific for the considered transformations are described. The analyses performed on the basis of experimental and numerical tests enable to propose initial geometrical and numerical models. These models constitute a ground for elaborating mechanical model of the transformed shell sheet. The analyses carried out are the initial step in creating uniform and accurate method for geometrical and structural shaping such complete free forms and their structures.
PL
Artykuł przedstawia projekt badawczy dotyczący zjawiska percepcji. Głównym celem pracy było zdefiniowanie i scharakteryzowanie aspektów, czynników oraz efektów percepcji form swobodnych, jako jednego z atrybutów w procesie powstawania formy architektonicznej. Przystępując do badania, określono wstępne oczekiwania w zakresie jego wyników. Pierwszym i zarazem głównym zamysłem było zwiększenie własnej wiedzy autora w zakresie zjawiska percepcji. Drugim problemem było stworzenie modelu symulacyjnego wyróżniającego instrumenty i cechy charakterystyczne, pozwalające opisać wpływ zjawiska percepcji na proces projektowania. Końcowym zadaniem była realizacja głównego, wcześniej już wspomnianego celu pracy – rozpoznanie ciągu aspektów, czynników oraz efektów związanych ze zjawiskiem percepcji. Prace nad badaniem rozpoczęto od określania ról pomiędzy twórcą i obserwatorem oraz ich wzajemnych relacji w ramach środowiska badawczego. Następnie zaprezentowano i rozwinięto zadania projektu badawczego – w tym celu przygotowano symulację grup faktów, związanych z nimi problemów oraz odpowiadających im pomysłów. Ostatnim elementem składowym opisującym model teoretyczny została intuicyjna grafika ukazująca rdzeń koncepcji projektu badawczego. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie alteracji podstawowych atrybutów związanych z samym rdzeniem koncepcji. Następnie, aby wyróżnić i zbadać główne aspekty percepcji, przygotowano prototyp prostej symulacji badawczej. Pozwoliło to na obserwację procesu postrzegania oraz związanych z nią atrybutów, przy jednoczesnej możliwości kontroli czynników zewnętrznych oraz skoncentrowaniu uwagi na wrażeniach osoby poddanej badaniu, również w odniesieniu do tych czynników. Przed przeprowadzeniem samej symulacji jej parametry poddano alteracji, w tym m.in.: symulacjom związanym z materiałem, przestrzenią, czasem, energią, czy też danymi. Celem przeprowadzonych alteracji było rozwinięcie i wzbogacenie prototypu symulacji badawczej. Po przeprowadzeniu symulacji przygotowano i opisano koncepcję samego prototypu.
EN
The paper presents a research project referring to the phenomenon of perception. The main aim of this study was to define and characterize aspects, factors and effects of the perception of free form as one of the attributes in the process of shaping the architectural form. There were several identified effects: the first and the main of the expected effects of the research project was to increase the author’s knowledge of perception itself. The second one was to create a simulation model which distinguished instruments and characteristic traits which allowed describing the influence of the perception phenomenon on the design process. The last assigment was to recognize the set of aspects, factors and effects related to the phenomenon of perception. At the beginning the relation between the creator and the observer in the research reality and their roles were defined. Then the aims of the research project were presented and developed – a simulation of the groups of facts, problems and ideas was prepared. As the last part of the description of the theoretical model, an intuitive image of the concept’s nucleus of the research project was introduced. The next step was to make alterations to the fundamental attributes of the concept nucleus itself. Furthermore to examine the main aspects of the perception, a simple prototype of research simulation was prepared. This allowed observing the process of perception and its attributes at the same time controlling the external factors and focusing on impressions of the person tested in combination with those factors. Before performing the research simulation, the process of its parameter altering was executed. The parameter alteration include, inter alia, material simulations, spatial simulations, time­simulations, energy­simulations and info­simulations of the concept nucleus. The purpose of these simulations was the development and enrichment of the target research simulation prototype. After simulations, the concept of the prototype was prepared and described.
EN
The paper presents a method for a parametric shaping of innovative building free forms covered with corrugated steel shell roofs and flat glass elevation walls. Each shell roof is made of plane steel sheets folded in one direction and transformed elastically into spatial shape. The obtained shapes can be really diversified sectors of various ruled surfaces. Therefore there is a great need for creating such a method that leads to a fine integration of the shapes of a free form shell roof and plane oblique elevation walls for each building free form. Thus, it was elaborated the innovative parametric method, whose algorithm allows for seeking attractive and consistent architectural free forms by means of computer programs. A relatively small set of initial relevant parameters enables the designer intuitively to affect the attractiveness of the designed free forms. Some special attention is paid to selected fine proportions of these geometrical parameters leading to the really attractive architectural free forms.
PL
Artykuł prezentuje metodę parametrycznego kształtowania innowacyjnych swobodnych form budynków przekrytych fałdowymi powłokowymi dachami stalowymi oraz płasko-ściennymi elewacyjnymi ścianami szklanymi. Każdy dach powłokowy wykonany jest z płaskich stalowych arkuszy fałdowanych jedno-kierunkowo oraz przekształcanych sprężyście do postaci przestrzennych. Metoda prowadzi do zadowalającej integracji kształtów dachu powłokowego i płaskich, pochylonych ścian elewacyjnych swobodnej formy budynku. Algorytm metody pozwala w prosty sposób poszukiwać atrakcyjne, swobodne formy architektoniczne także przy pomocy programów komputerowych Stosunkowo mały zbiór odpowiednio dobranych parametrów początkowych pozwala projektantowi w sposób intuicyjny wpływać na atrakcyjność projektowanych form swobodnych. Specjalną uwagę zwrócono na wybrane proporcje pomiędzy tymi parametrami geometrycznymi prowadzące do zbudowania szczególnie atrakcyjnych form swobodnych.
EN
An innovative method of shaping free architectural forms of buildings and their morphological systems roofed with complex shells made up of folded steel sheets transformed from plane into shell shapes is presented. An interdisciplinary character of the paper results from the diversity and complexity of the considered issues. Complex morphological systems of the buildings formed of integrated multi-segment shell roofs and plane-walled elevations are achieved with the help of the geometrical method. The method demands to create a spatial parametric network composed of many complete tetrahedral compositions so that an architectural form could be consistent, attractive and easily adapted to various boundary conditions including environmental conditions. The net and the algorithm of the method enable rationalizing the design and erection processes. The systems proposed may provide the aesthetic and comfort of the developed built environment. The complexity of the geometrical forms of the buildings and the shape changes of the roof sheets transformed into shell shapes require elaborating complex mathematic formulae and innovative computer programs aiding the process of shaping the free forms.
PL
Artykuł prezentuje innowacyjną metodę kształtowania swobodnych form architektonicznych budynków i ich systemów morfologicznych zadaszonych złożonymi powłokami wykonanymi ze stalowych arkuszy fałdowych przekształconych z postaci płaskiej do postaci powłokowej. Interdyscyplinarny charakter pracy wynika z różnorodności i złożoności rozpatrywanych zagadnień. Za pomocą metody tworzone są złożone systemy morfologiczne budynków ze zintegrowanych postaciowo wielosegmentowych dachów powłokowych i płaskościennych elewacji. Metoda nakazuje utworzenie przestrzennej, parametrycznej sieci złożonej z wielu pojedynczych czworościennych geometrycznych utworów pozwalających zbudować spójne i atrakcyjne formy architektoniczne łatwo adoptowalne do zróżnicowanych warunków brzegowych w tym do istniejących warunków otoczenia. Powyższa sieć oraz algorytm metody umożliwiają racjonalizację procesów projektowania i wznoszenia swobodnych form budowlanych. Złożoność form geometrycznych budynków oraz zmian postaciowych arkuszy fałdowych przekształcanych do postaci powłokowej wymaga opracowania złożonych formuł matematycznych oraz innowacyjnych programów komputerowych wspomagających proces kształtowania swobodnych form.
5
Content available remote Forma swobodna a materiał. Projektowanie parametryczne : pawilon ze szkła
PL
Eksperymenty z wieloma parametrami przy jednoczesnym działaniu wielu różnych sił formatywnych, są nadal przedsięwzięciem nowatorskim (w Polsce dotychczas niestosowanym), zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę różnych kryteriów, w tym właściwości przestrzennych, strukturalnych i materiałowych, jak również wynikających z użytkowania ...
EN
Parametric design experiments with multiple parameters, with a wide variety of formative forces acting concurrently, they still remain a novel project (not used in Poland yet), especially when it comes to assessing different criteria, including spatial, structural, and material characteristics, as well as those resulting from the us…
6
Content available remote Strukturalna „skóra” form swobodnych semi-monocoque i monocoque
PL
Do urzeczywistnienia projektu cyfrowego potrzebne jest techniczne opanowanie materiału, gdyż nowe rozwiązania geometryczne często otwierają drogę do poszukiwań nowych materiałów i vice versa. Wymusza to ustalenie relacji między geometrią form swobodnych a materiałem. Wirtualna powierzchnia swobodna narzuca takie rozwiązania techniczne i materiałowe, które kwestionują dotychczasową logikę myślenia o budynku. Chodzi tu o zasadę łączenia konstrukcji nośnej i „skóry” w jeden tektoniczny element. Taka strukturalna skóra, nie tylko implikuje nowe materiały, ale także geometrię krzywych i fałd, które będą w stanie utrzymać ciągłość „skóry” i wyeliminują system dodatkowych podpór. Strukturalna „skóra” to zintegrowanie powierzchni i struktury w jedno. Strukturalne „skóry” albo „skorupy” zwane monocoque i semi-monocoque udoskonalały się wraz z rozwojem przemysłu lotniczego i samochodowego. Na początku XXI w. następuje integracja różnych gałęzi przemysłu i transfer technologii do architektury okazał się nieunikniony. Adaptując takie rozwiązania, architekci ponownie rozwiązują problemy zależności między porządkiem geometrycznym a złożonością strukturalną formy. Na przykładzie zrealizowanych obiektów przedstawia się różnorakie strategie łączenia struktury i „skóry” w jeden tektoniczny element samonośny.
EN
For the realization of a digital project, technical mastery of the material is needed, as new geometric solutions often pave the way for exploration of new materials and vice versa. This forces to determine a relationship between the geometry of free forms and the material. Virtual free surface imposes such technical solutions and materials which question the current logic of thinking about a building. This is about the principle of combining the load bearing structure and the “skin” into one tectonic element. Such a structural skin not only implies new materials, but also the geometry of curves and folds that will be able to maintain the continuity of the “skin” and will eliminate the system of additional supports. The structural “skin” is the integration of surface and structure into one. The structural “skins” or “shells”, called monocoque and semi-monocoque, have improve with the development of the aerospace and automotive industries. At the beginning of the twenty-first century, an integration of different branches of industry took place. As a result, transfer of technology to architecture proved to be inevitable. By adopting such solutions, architects are again resolving the problems of the relationship between geometric order and structural complexity of forms. The executed objects are examples of various strategies of combining the structure and the “skin” into one tectonic self-supporting element.
7
Content available remote Pawilon Porsche w Autostad
PL
W 2000, w środkowych Niemczech w Wolfsburgu, otwarto AutoStadt, motoryzacyjny park tematyczny, gdzie przedstawiona jest historia i osiągnięcia czołowych niemieckich przedsiębiorstw motoryzacyjnych, należących do koncernu Volkswagen AG: Audi AG, Seat, Škoda, Lamborghini, Bentley oraz Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Wolfsburg, nowoczesne “miasto samochodów”, znajduje się nieopodal trójkąta przemysłowego Brunszwik-Salzgitter-Magdeburg, zbudowany wg. planów urbanistycznych Petera Kollera, w latach 1938-1954, bogaty w dzieła architektury współczesnej (m.in. Alvara Aalto i Zahy Hadid). Władze Wolfsburga oraz Volkswagen AG, nawiązały współpracę ekonomiczną, celem realizacji AutoStadt wg. masterplanu Guntera Henna oraz dalszej rozbudowy kompleksu produkcyjnego. Ukończony w 2012, zaprojektowany przez biuro HENN GmbH, pawilon Porsche, swą opływową formą, transponującą aerodynamikę samochodu sportowego, wprowadza powiew świeżości. Wysunięty na 25 m ponad lustro wody dach, zakrywa wejście do pawilonu oraz układ amfiteatralnie ułożonych siedzisk dla 400 osób. „Płynne kontinuum” wyraża obecną filozofię Porsche, jedność i symbiozę z Naturą, nawiązując do pierwszych samochodów sportowych, ukazuje płynną ewolucję marki. W stoczni w Stralsundzie, około 620 arkuszy blachy stali nierdzewnej o grubości od 10 do 30 mm połączono bez szwów tworząc skórę (ang. seamless skin) i zespawano z żebrami, w jednorodną ciągłą strukturę monocoque, gotowe segmenty montowano in situ. Do zaprojektowania pawilonu, biuro projektowe HENN, stosując metody przemysłu lotniczego i okrętowego, użyło oprogramowania Rhino. Wnętrze przyjmuje gości z minimalistycznym subtelnym wystrojem, wystawą zaprojektowaną przez HG Merz architekten museumsgestalter, w skład której wchodzą 3 rzeczywiste egzemplarze aktualnych topowych modeli Porsche, uzupełnionych o 25 srebrnych modeli w skali 1:3, ukazujących stopniową ewolucję i rozwój pojazdów koncernu, a także prezentacje multimedialne. Porsche Pavilion w AutoStadt w Wolfsburgu został uhonorowany przez German Design Council nagrodą Automotive Brand Award 2012 w kategorii "Best of the Best - Architecture".
EN
In 2000 in central Germany, on the outskirts of Wolfsburg, the Autostadt automotive theme park was opened, presenting the history and achievements of leading German automotive companies, which are part of Volkswagen AG Group: Audi AG, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley and Dr. Ing H.C.F. Porsche AG. Wolfsburg, the modern "car city", is close to the industrial triangle of Braunschweig-Salzgitter-Magdeburg. Based on Peter Koller’s urban development plan for a town, it was built between 1938 and 1954, Today it is rich in numerous works of contemporary architecture (such as Alvar Aalto and Zaha Hadid buldings). During Autostadt realization and further expansion of the production complex, based on the implementation of the masterplan by the architect Gunter Henn, the authorities of Wolfsburg and Volkswagen AG, have partnered economic cooperation. Completed in 2012, designed by the German office HENN GmbH, Porsche Pavilion, with the streamlined shape, transposing the aerodynamics of a sports car, bring a breath of freshness. The roof, which is raised 25 m above the water surface covers the entrance to the pavilion and the amphitheater with the capacity to accommodate 400 people. “The flowing continuum" expresses the contemporary Porsche philosophy, the unity and symbiosis with nature, it refers to the first genuine sports car and shows a smooth evolution of the brand. In the shipyard in Stralsund, a total of 620 sheets of stainless steel cladding with a thickness of 10 to 30mm were seamlessly combined to form the skin (called the seamless skin) and welded together with reinforcing ribs in a uniform continuous monocoque structure, and then ready conglomerates have been assembled on the site. The pavilion was designed by the HENN Architekten office, using technology straight from the aerospace and shipbuilding industry. Rhino software was used. The interior welcomes guests with a subtle minimalist design, the exhibition designed by HG Merz Architekten museumsgestalter, consisting of three current Porsche top models, supplemented by the 25 silver models at the 1:3 scale, showing the gradual evolution and development of the company's vehicles, as well as multimedia presentations. Porsche Pavilion at the Autostadt in Wolfsburg was honoured by the German Design Council Award with the Automotive Brand Award 2012 design prize in the "Best of the Best - Architecture" category.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.