Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  residential buildings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych
PL
W artykule omówiono rodzaje i źródła hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych w obiektach budowlanych. Przedstawiono rozwiązania, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych. Dzięki ich stosowaniu możemy zapewnić większy komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article discusses the types and sources of noise from internal sewage systems in construction objeects. Solutions that should be considered when designing and constructing sewage systems were presented. Thanks to them, we can provide greater acoustic comfort in rooms.
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
EN
An analysis of seismic risk using our tool QLARM has been performed for the Batken region including the cities of Aidarken and Kadamjay, 100 km SW of Osh. The damage to residential buildings and induced casualties has been estimated for a set of seismic scenarios of typical and maximum magnitude considering the existing seismicity data. Population and building datasets have been built based on up-to-date information, and for the two cities, satellite photographs and a feld survey have been used. A preliminary soil response zonation is proposed using seismic ambient noise analyses. In the investigated region, the probability of damaging earthquakes with M >6 is judged to be low because the slip accumulation rate along individual faults is only in the range of 0.01–0.3 cm/year. The amplifcation of seismic waves by soil deposits is estimated to be low; however, the proposed zonation needs to be complemented by additional seismic measurements. The calculations indicate that the combined fatalities of Kadamjay and Aidarken in a hypothetical earthquake of magnitude between 6.0 and 6.6 are fewer than 100.
RU
V stat’e rassmatrivaûtsâ tendencii razvitiâ proektirovaniâ i stroitel’stva žilyh zdanij iz sbornogo železobetona v kontekste osnovnyh napravlenij gosudarstvennoj žiliŝnoj politiki Respubliki Belarus’. Analiziruûtsâ priemy sozdaniâ arhitekturnoj vyrazitel’nosti krupnopanel’nyh žilyh zdanij na primere g. Minska i minskoj aglomeracii. Daûtsâ predloženiâ po sozdaniû dostupnosti prostranstv obŝego pol’zovaniâ žilyh zdanij dlâ lûdej s ograničeniâmi žiznedeâtel’nosti. Opredelâetsâ rol’ specialista arhitektora v formirovanii individual’nogo oblika žilyh zdanij i žilyh kompleksov na osnove ispol’zovaniâ tipovyh èlementov.
EN
The article discusses the development trends of design and construction of residential buildings from precast concrete in the context of the main directions of the state housing policy of the Republic of Belarus. The methods of creating the architectural expressiveness of large-panel residential buildings are analyzed on the example of the city of Minsk and the Minsk agglomeration. Proposals are being made to create accessibility of public spaces for residential buildings for people with disabilities. The role of a specialist - architect in the formation of the individual appearance of residential buildings and residential complexes, based on the use of standard elements, is determined.
EN
The communal and living sector, a sub-sector with the majority share of residential buildings, on average accounts for approximately 41% of the total energy consumption in the European Union. Due to this fact, the buildings sector has a significant potential for improving the energy efficiency of existing buildings and thus significantly reducing the emission of air pollutants. One way is through thermal modernization. This article presents the expected energy and environmental effects of measures that modify existing residential buildings to conform to the requirements expected to come into force in Poland in 2021. It has been assumed that the energy demand for heating buildings will be limited to 55 kWh/(m2year) for multi-family residential buildings and 60 kWh/(m2year) for single-family residential buildings. The calculations show that it is possible to reduce the energy consumption of heating residential buildings by over 70%, which will result in a reduction of total air pollutant emissions from home heating when compared to 2011.
PL
oszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny skupić się tam, gdzie występuje największe zużycie energii. Dominującą rolę odgrywa tutaj sektor komunalno-bytowy w części stanowiącej subsektor budynków z większościowym udziałem budynków mieszkalnych. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. To zużycie energii przekłada się również na emisję setek milionów ton zanieczyszczeń powietrza. W pracy przedstawiono przewidywane energetyczne ekologiczne efekty działań, które dostosowują istniejące budynki mieszkalne do wymagań obowiązujących w Polsce od 2021 roku. Przyjęto ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków do poziomu 55 kWh(m2rok) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 60 kWh(m2rok) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że możliwa jest redukcja zużycia energii do ogrzewania budynków mieszkalnych o ponad 70% w stosunku do stanu z 2011 roku, co spowoduje zmniejszenie ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza z gospodarstw domowych z tytułu ogrzewania mieszkań do około 70% w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.
PL
Artykuł o charakterze przeglądowym poświęcony wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono w nim wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając szczególną uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako syndrom chorego budynku. Przywołane zostały zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, w tym istotne zagadnienie wielkości kanałów wentylacji grawitacyjnej. W publikacji omówiono budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń w budynkach. W końcowej części opracowania przedstawiona została ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej na przykładzie wybranego wolnostojącego budynku mieszkalnego. Artykuł opublikowany w nr 8/2008 „TCHiK”.
EN
The paper deals with problems related to the natural ventilation. The question of air quality and sick building syndrome are discussed. Regulations on requirements for ventilation of residential buildings are pointed, including the proper dimensions of air ducts. Design and functioning of natural ventilation systems and their performance are described. Then the performance of natural ventilation in chosen residential building is analysed. The paper was published in „TCHiK” No 8/2008.
PL
Wykorzystanie ciepła ze źródeł odpadowych stało się jednym z nowocześniejszych i efektywniejszych sposobów dbania o energię i ochronę środowiska. Coraz uboższe zasoby paliw kopalnych oraz zwiększające się zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem współczesnej energetyki. Możliwym rozwiązaniem tych problemów jest rozwój technik pozwalających odzyskiwać energię np. z tzw. ścieków szarych.
EN
Waste heat utilization is emerged as one of the most modern and effective ways of energy and environment protection. Decreasing fossil fuels reserves and growing air pollution are main current problems in energy sector. One possible solution is the development of systems for heat recovery from so called grey sewage.
PL
Krajobraz wielkomiejski w przestrzeni geograficznej cechuje się istotnymi zróżnicowaniami. Jednym z elementów oddziałująccyh na te zmiany jest zabudowa mieszkaniowa. Dotyczy to szczególnie okresu ostatnich 200 lat. Dobrym przykładem takich zmian jest miasto Bytom w południowej Polsce. W artykule wskazano główne czynniki wpływajace na rozwój strefy zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy śródmiejskiej Bytomia na poszczególnych etapach ewolucji układu osadniczego. Podstawą badań była szczegółowa analiza historyczno-geograficzna oparta na historycznych mapach badanego miasta oraz badaniach terenowych przeprowadzonych w 2019 r. Efektem przeprowadzonych analiz było wykonanie 5 map z różnych okresów historycznych prezentujących zmienność rozwoju strefy zabudowy mieszkaniowej w Bytomiu. Wykonane ujęcia kartograficzne dowodzą planowości i kunsztu urbanistycznego w polityce przestrzennej miasta w ciągu ostatnich 200 lat. Przeprowadzone analizy potwierdziły jednocześnie, znany także z literatury, fakt rozwoju centralnej części miasta w oparciu o klasyczny model Hoyta. W artykule zwrócono także uwagę na fakt przeszłych i współczenych zagrożen monumentalnej i historycznej zabudowy miasta, która stanowi kluczowy rdzen tego układu.
EN
In geographical space, the urban landscape is characterized by significant variability. One of the elements affecting this is housing. This is particularly true for the last 200 years. A good example of such changes is the city of Bytom in southern Poland. This article indicates the main drivers influencing the development of the housing development zone in the Bytom downtown district at particular stages of the evolution of the settlement system. The basis of the research was a detailed historical and geographical analysis based on historical maps of the examined city and field studies carried out in 2019. The result of the analyses carried out was the preparation of 5 maps from different historical periods presenting the variability of development of the residential development zone in Bytom. The cartographic shots prove the urban planning and artistry in the city’s spatial policy over the past 200 years. At the same time, the analyses confirmed, as does the literature, that the development of the central part of the city was based on the classic Hoyt model. This article also draws attention to the past and contemporary threats to the monumental and historical architecture of the city, which is the core of this system.
PL
Zapotrzebowanie na chłód przez budynki i instalacje się w nich znajdujące definiowane jest z wykorzystaniem dwóch podstawowych parametrów. Pierwszym jest temperatura jaką ma osiągnąć medium chłodzące, drugim jest moc chłodnicza. Artykuł stara się przybliżyć aspekty związane z wykorzystaniem chłodu w budynkach i instalacjach różnego typu. Przedstawiono przewidywany rozwój rynku klimatyzacji oraz techniki wytwarzania chłodu.
PL
W artykule opisane zostały zasadnicze postanowienia w odniesieniu do rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, jakie wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11.12.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Wprowadzone zmiany zostały szczegółowo opisane; ich adresatem są głównie właściwe organy administracji państwowej, ale także zarządzający budynkami oraz podmioty świadczące przedmiotowe usługi. Uwagę zwracają znacznie zwiększone uprawnienia użytkownika lokalu dotyczące zwłaszcza informacji i rachunków za zużyte ciepło. Zapisane wnioski korespondują z merytorycznymi tezami artykułu.
EN
The article describes the basic provisions regarding the settlement of heat costs in multi-storey buildings, introduced by the directive of the European Parliament and the EU Council of 11/12/2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency. The changes introduced have been described in detail; their addressees are mainly competent state administration bodies, but also building managers and entities providing these services. The attention is paid to the significantly increased permissions of the user of the premises, especially information and bills for heat consumed. Saved applications correspond with the substantive thesis of the article.
EN
Performance characteristics are an indicator of both, the technical as well as aesthetic state of buildings. Aesthetic needs are in disagreement with the merciless aging process. The beauty of a city is formed not only by the original forms of new residential buildings, but also by existing tenement housing; thus preserving their aesthetics becomes a necessity. One of the most important problems connected with using any building, but especially a residential building, is ensuring an adequate technical condition. Process of revitalization of residential buildings is connected with familiarity with the technical problems of passing. However, the secret of lasting is found, above all, in the propagation of aesthetics. The diagnosis of the technical condition is an initial stage of renovating historical buildings. Conclusions drawn from the diagnosis are a basis for planning revitalization works.
PL
Właściwości użytkowe są wskaźnikiem zarówno stanu technicznego jak i estetycznego budynków. Potrzeby estetyki kłócą się jednak z bezlitosnym procesem starzenia. Piękno miasta tworzą nie tylko oryginalne formy nowych budynków mieszkalnych, ale i istniejące kamienice, dlatego też potrzeba utrzymania ich estetyk staje się wyższą koniecznością. Jednym z najważniejszych problemów podczas użytkowania każdego budynku, a przede wszystkim mieszkalnego, jest zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. Proces rewitalizacji łączy się ze znajomością technicznych potrzeb przemijania, ale tajemnica trwania odnajdywana jest przede wszystkim w estetyce. Diagnoza stanu technicznego jest wstępnym etapem renowacji obiektów zabytkowych. Wnioski wynikające z diagnozy stanowią podstawę programowania i planowania prac rewitalizacyjnych.
PL
Poszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny dotyczyć sektorów gospodarki, w których występuje największe zużycie energii. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej i jest to związane również z emisją zanieczyszczeń powietrza, przyczyniających się między innymi do powstawania zjawiska smogu. Celami artykułu były charakterystyka w skali całego kraju istotnych dla tematyki artykułu zagadnień związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych (część I) i ilościowa charakterystyka potencjalnych efektów energetycznych i ekologicznych działań ograniczających zapotrzebowanie na energię do ogrzewania do poziomu 55 kWh/(m2·rok) ‒ budynki mieszkalne wielorodzinne i 60 kWh/(m2·rok) ‒ budynki mieszkalne jednorodzinne (część II). Cel części I artykułu został zrealizowany metodą studiów literaturowych i analizy z wnioskowaniem zebranego materiału. Cel części II osiągnięto metodą wyselekcjonowania, porządkowania, analizy i syntezy danych statystycznych pochodzących z baz danych GUS, studiów literaturowych i badań własnych, a następnie doboru i obliczenia wielkości i wskaźników ilościowej charakterystyki wielkości związanych z tematem artykułu. Na podstawie wyników można wnioskować, że podjęcie działań tylko w zakresie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków średnio o około 67% w stosunku do stanu w 2011 roku. W konsekwencji spowoduje to zmniejszenie ogólnej emisji różnych zanieczyszczeń powietrza od około 30% do około 67%. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą być wykorzystane w planowaniu i projektowaniu działań w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” dla Polski z perspektywą do roku 2030.
EN
Finding the greatest savings and energy efficiency opportunities should be in the sectors with the highest energy consumption. One of the largest consumers of energy is the building sector and associated buildings. Buildings account for an average of around 41% of total energy consumption in the European Union and it is also related to the emission of air pollutants, contributing, among others, to the phenomenon of smog. The aim of the article was to characterize the issues related to heating residential buildings (part I) and the quantitative characterization of potential energetic and ecological effects measures limiting the energy demand for heating to the level of 55 kWh (m2y) for multi-family residential buildings and 60 kWh (m2y) for single-family residential buildings Methods: The aim of part I of the article was realized by the method of literature studies and analysis from the inference of the collected material. The aim of part II was achieved by the method of selecting, organizing, analyzing and synthesizing statistical data from GUS databases, literature studies and own research, then selecting and calculating the quantities and indicators relevant to the quantitative characteristics of the volumes related to the topic of the article. Based on the results, it can be concluded that taking action only in the field of thermal insulation of external partitions can reduce the energy demand for heating buildings by an average of about 72% compared to 2011. Consequently, this will reduce the overall emission of various air pollutants from about 32% to about 72%. Conclusions from the conducted analysis can be used in planning and designing activities under „Strategy for Responsible Development” for Poland with a perspective until 2030.
PL
W artykule poddano ocenie działania termomodernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w dzielnicy na Górnym Śląsku, w Polsce. Obszar został objęty programem rady miasta z ograniczeniem emisji, które promuje działania w zakresie oszczędności energii. Ocenę przeprowadzono za pomocą badań termowizyjnych. Na podstawie analizy wyników potwierdzono fakt, że dotychczas podjęte działania termomodernizacyjne przyniosły znaczną poprawę, ale nie rozwiązały jeszcze wszystkich problemów, ponieważ są bardzo złożone i łatwe do pominięcia. Dalsze prace podwyższające jakość energetyczną powinny być podejmowane na podstawie dokładnego zbadania aktualnego stanu budynków.
EN
The paper assesses thermomodernisation measures aimed at improving energy efficiency of dwelling houses in a city quarter in Upper Silesia, Poland. The area was encompassed by the city council’s program of emission restriction that promoted energy saving activities. The assessment was carried out by means of thermographic examination. It confirmed the fact that the thermomodernisation measures taken so far provided considerable improvement, but did not solved all issues. Further works should be undertaken on the basis of thorough examination of the current condition of the buildings.
PL
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę występowania pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na terenie Warszawy na podstawie danych z lat 2012–2016. W pracy wskazano również prawdopodobne przyczyny powstawania pożarów, które zakwalifikowano do trzech grup oraz przedstawiono sposób pozyskiwania danych z programu SWD-ST. Celem artykułu jest wskazanie pożarów budynków mieszkalnych jako największe zagrożenie pożarowe dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy, przy jednocześnie najmniejszych wymaganiach im stawianych w zakresie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.
EN
The paper presents the description of the internal fires occurrence in single and multi-family residential buildings in Warsaw based on the data from 2012–2016. In addition the paper identifies the possible causes of fires, which were classified into three groups, in addition the method of obtaining the data from the SWD- -ST program was presented. The purpose of the article is to indicate, on one hand, the fires of residential buildings as the biggest fire hazard for the life and health of Warsaw residents, and on the other, to show the smallest requirements for the equipment concerning the fire safety systems.
EN
The article focuses on the development of housing in Szczawno-Zdroj in the second half of the twentieth century. The image of this place was shaped for centuries as the town and the spa located in this area developed and mainly consisted of facilities associated with health resorts. Based on an analysis of how housing developed in the discussed period, regarding both the shape of buildings and their location on the city plan, the author determines the degree to which new buildings interfere with the existing infrastructure with particular emphasis on their impact on the image of the historical part of the city which is mainly shaped by spa facilities. The study analyzed the impact of residential housing of this period on the traditional cultural landscape of Szczawno-Zdroj.
PL
Tematem artykułu jest kształtowanie się zabudowy mieszkaniowej na terenie Szczawna-Zdroju w II połowie XX wieku. Przez wiele wieków rozwoju miejscowości i uzdrowiska zlokalizowanego na tym obszarze, ukształtował się jego obraz, w znacznym stopniu zdeterminowany przez obiekty związane z lecznictwem uzdrowiskowym. Na podstawie analizy sposobu kształtowania się zabudowy mieszkaniowej, powstałej w omawianym okresie, dotyczącej zarówno formy obiektów jak i ich lokalizacji na planie miasta określono stopień ingerencji nowej zabudowy w istniejącą infrastrukturę ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na wizerunek historycznej części miasta kształtowanej głównie przez obiekty uzdrowiskowe. W pracy poddano analizie wpływ budownictwa mieszkaniowego tego okresu na tradycyjny krajobraz kulturowy Szczawna-Zdroju.
PL
W prezentowanym opracowaniu Autorka skupiła się na wskazaniu wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych metod wentylacji budynków. W celu dokonania oceny techniczno-ekonomicznej system zaprojektowany w części pierwszej artykułu („TCHiK" nr 5/2018) Autorka porównała z uproszczonym układem wentylacji mechanicznej wyposażonym w nagrzewnicę elektryczną. Analiza przeprowadzona została w oparciu o metodę kosztów cyklu życia (LCC).
EN
In the paper the benefits of advanced solutions application in a ventilating system are presented. For the purpose of technical and economical evaluation the ventilating system proposed in the first part („TCHiK” no 5/2018) is compared to a simple mechanical system equipped with an electric heater. The analysis was done according to the LCC method.
PL
Odpowiednio zaprojektowany systemu wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego z zastosowaniem odzysku ciepła z gruntu oraz z powietrza usuwanego z budynku, pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii w całym okresie jego eksploatacji. Oszczędność ta nie tylko zwiększa efektywność energetyczną pojedynczego gospodarstwa domowego, ale również przynosi korzyści w ujęciu globalnym przez odciążenie krajowego systemu elektroenergetycznego. Wzbogacenie układu wentylacji z odzyskiem ciepła w gruntowy wymiennik ciepła nie tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale również eliminuje ryzyko zamarzania elementów centrali wentylacyjnej.
EN
Recently designed mechanical ventilating system for a detached house, using heat from the ground and the exhaust air offers significant energy savings in the whole time of operation. It brings advantage not only for the single house balance but also for the national electric grid. Ground heat exchanger also reduces the risk of frost formation on the elements of air handling unit.
PL
W części pierwszej artykułu („TCHiK” nr 3/2018) przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla wybranego, wolnostojącego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane tego obiektu wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej publikacji zwrócona została uwaga na aspekt ekonomiczny termomodernizacji przyjętego do analizy domu. Podano w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spośród kilku rozważanych wariant wybrano najkorzystniejszy. Przedstawione zostało zapotrzebowanie na energię cieplną analizowanego budynku po jego termomodernizacji.
EN
In the first part of the paper („TCHiK” No 3/2018) calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building have been presented. The most urgent modernization actions have been pointed. In the second part the chosen variant of thermomodernization is discussed. Heat demand of the analysed building after modernization is determined.
PL
Termomodernizacja ma istotny wpływ na zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania energii cieplnej w budynku. Przekłada się to na mniejszą emisję CO2 do atmosfery, ale również na oszczędności związane z ogrzaniem budynku. Działania termomodernizacyjne ze względu na swój koszt są inwestycją długoterminową. Aby należycie przeprowadzić ten proces, wymagana jest dokładna ocena cieplna obiektu budowlanego. W części pierwszej artykułu przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla analizowanego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej przedstawione zostaną wybrane warianty termomodernizacji budynku, a także koszty związane z ich realizacją.
EN
Thermomodernization has significant influence on heat demand reduction in a building. This means lower CO2 emissions and money saving. Since this is a long term investment, accurate thermal evaluation of the building is needed. In this first part calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building are presented. The most urgent modernization actions are pointed. In the second part chosen variant of thermomodernization will be discussed.
20
Content available remote Renovation – new life for old buildings
EN
Renovation is performed on old buildings and urban areas which fail to meet modern aesthetic, social, economic, energy and environmental requirements in order to bring them to new high-quality level. The result of such works is a new high-quality, multi-functional urban environment, for both permanent residents and visitors, which has economically profitable energy-efficient buildings. This article presents different approaches to the renovation of urban buildings. An example of the renovation of a residential quarter without the demolition of buildings and without resettlement of the inhabitants is discussed in detail. The sequence of the stages of such a renovation is defined, an analysis of each stage is performed and the project payback is presented.
PL
Renowacja odbywa się w celu podniesienia na zupełnie nowy poziom jakościowy przestarzałych budynków i obszarów miejskich, które nie odpowiadają współczesnym wymaganiom estetycznym, społecznym, ekonomicznym, energetycznym i środowiskowym. Rezultatem renowacji jest nowe, wysokiej jakości środowisko miejskie do stałego zamieszkania i tymczasowego komfortowego pobytu ludzi; wielofunkcyjne; z opłacalnymi, energooszczędnymi budynkami. W artykule przedstawiono różne podejścia do renowacji zabudowy miejskiej. Pokazano szczegółowy przykład renowacji dzielnicy mieszkalnej bez wyburzeń budynków i bez przesiedleń mieszkańców. Określono kolejność etapów takiej renowacji; prowadzono analizę każdego etapu i opłacalność ekonomiczną inwestycji.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.