Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital signal processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The phenomenon of echo in the telecommunications channels is caused by the reflection of an electrical signal in a long line. In order to improve the quality of the transmitted sound, various adaptive filters are used to remove or at least reduce the level of the reflected delayed signal. However, such a process may result in a degradation in the quality of speech, although its intelligibility may not get worse. The work presents the results of subjective studies on assessing the quality of speech signals under the process of acoustic echo cancellation using different algorithms. The algorithms studied were: LMS (Least Mean Squares), NLMS (Normalized Least Mean Squares) and AP (Affine Projection). The study consisted of assessing the signal quality after applying the echo elimination process using the Degradation Category Rating method. A total of 312 signals were used in the test: 192 male speech and 120 female speech samples. Echo simulation was used using different delay times and levels of echo signal. Both types of speech have signal delay times of 20 ms, 50 ms, 100 ms and 200 ms with echo level values of -6 dB, -12 dB, -18 dB and -24 dB. In addition, for female speech signals, a delay time of 150 ms was introduced. The study involved 14 people aged between 18 and 38, including six women and eight men. All subjects had normal good hearing. Seven listeners had participated in subjective listening tests of the sound quality assessment previously. The listeners’ opinions were collected on prepared questionnaire. It was found that the highest ratings were given to the AP filter, while the worst ratings were featured the NLMS. It should also be noted that the range between the results obtained for AP and NLMS for female speech is smaller in comparison to male. It is also interesting that the discrepancy in ratings was greatest for a delay time of 100 ms for the AP filter and 200 ms for the LMS filter. It can therefore be concluded from the obtained results that, in the case of acoustic echo cancelation, AP filter introduced the lowest quality degradation while the LMS achieved slightly worse average ratings when compared to the AP filter . The NLMS filter characterized by the worst ratings, and in some cases received twice the quality degradation compared to the AP filter.
PL
W pracy opisano metodę do detekcji charakterystycznych punktów w sygnale fotopletyzmograficznym (tzw. PPG), która bazuje na transformacie CWT. Na podstawie lokalizacji tych punktów obliczane są dla każdej ewolucji serca różne parametry, które przyjęto do opisu fali tętna obwodowego w palcu ręki. Przedstawiono przykładowe wyniki oceny zmienności parametrów wydzielonych z sygnału PPG zarejestrowanego podczas normalnego oddychania oraz testu zaciskania pięści stosowanego do stymulacji układu współczulnego.
EN
The paper describes a method for detecting characteristic points in a photoplethysmographic signal (the so-called PPG), which is based on the CWT transform. Based on the location of these points, different parameters are calculated for each evolution of the heart, which were applied to describe the peripheral pulse wave in the finger of the hand. The exemplary assessment results of the variability of parameters that were extracted from the PPG signal recorded during normal breathing and the fist clenching test used to stimulate the sympathetic system are presented.
PL
W artykule opisano sposób implementacji dowolnego okna pomiarowego przedstawiając algorytm transformacji falkowej w postaci macierzowej oraz przedstawiono uniwersalną metodę wyznaczenia niepewności wielkości wyjściowych rozważanego toru pomiarowego. Skuteczność opisywanej metody oraz wpływ parametrów okna pomiarowego zostały zweryfikowane na przykładzie istniejącego toru pomiarowego, a uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami metody Monte-Carlo. Artykuł stanowi uzupełnienie referatu wygłoszonego na konferencji PPM2022.
EN
The article describes the method of implementing any measurement window by presenting the wavelet transformation algorithm in a matrix form, and presents a universal method of determining the uncertainty of the output quantities of the measurement chain under consideration. The effectiveness of the described method and the influence of the measurement window parameters were verified on the existing measurement chain. Obtained results were compared with the results of the Monte-Carlo method. The article complements the paper presented at the PPM2022 conference.
PL
W artykule przedstawiono algorytm opracowany do przetwarzania sygnałów pomiarowych z 3-osiowego akcelerometru, które przyjęto do opisu ruchu pióra podczas odręcznego pisania cyfr. Do rozpoznawania wspomnianych symboli zastosowano metodę DTW z uwzględnieniem różnych kryteriów detekcji. W artykule zaprezentowano wyniki oceny dokładności rozpoznawania cyfr arabskich. Wykazano, że dokładność rozpoznawania cyfr arabskich metodą DTW zależy od przyjętego kryterium detekcji.
EN
The article presents an algorithm developed for processing measurement signals from a 3-axis accelerometer, which was adopted to describe the movement of the pen when writing digits by hand. The DTW method was used to recognize these symbols, taking into account different detection criteria. The article presents the results of the assessment of the accuracy of digits recognition. It has been shown that the accuracy of digits recognition using the DTW method depends on the adopted detection criterion.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania niepewności wielkości wyjściowych torów pomiarowych wykorzystujących algorytmy dyskretnej transformacji falkowej (DWT). Przedstawiona metoda obejmuje identyfikację właściwości metrologicznych toru pomiarowego, niewymagającą znajomości dokładnej struktury i parametrów tego toru, a następnie identyfikację parametrów dowolnego algorytmu DWT. Artykuł stanowi rozszerzenie referatu wygłoszonego na konferencji SP2022.
EN
The paper presents a method of determining the uncertainty of the output quantities of measuring chain using the algorithms of discrete wavelet transformation (DWT). The presented method includes the identification of the measuring chain, which does not require the knowledge of the exact structure and parameters of this chain, and then the identification of the parameters of any DWT algorithm. The paper also shows an application example of the described method. The article is an extension of the paper presented at the SP2022 conference.
6
EN
The article is devoted to solving the problem of effective digital signal processing of the information system for monitoring the indicators of chemical processes of a biogas plant. Сonsiders the principles of digital signal processing, general provisions of digital filtering, existing methods of noise filtering in electrical signals, the median filters of one-dimensional signals are studied in details. In order to increase the speed of information processing, a median filtering algorithm based on difference matrices using the threshold saturation function was developed.
PL
Artykuł poświęcony jest rozwiązaniu problemu efektywnego cyfrowego przetwarzania sygnałów systemu informatycznego monitorowania wskaźników procesów chemicznych biogazowni. Rozważa zasady cyfrowego przetwarzania sygnałów, ogólne przepisy filtrowania cyfrowego, istniejące metody filtrowania szumów w sygnałach elektrycznych, szczegółowo badane są filtry medianowe sygnałów jednowymiarowych. W celu zwiększenia szybkości przetwarzania informacji opracowano algorytm filtrowania medianowego oparty na macierzach różnic z wykorzystaniem funkcji progowej nasycenia.
EN
Generalized Rademacher functions, constructed as a sequence of elements of Galois fields are intended to find the spectral representation of signals with levels. These functions form a complete basis on the interval corresponding to -1 discrete time intervals and for passing into the classical Rademacher functions. The advantage of such spectra obtained using Galois Fields Fourier Transform is that the range of variation of the spectrum amplitudes remains the same as the range of variation of the original signal, which is modeled on discrete time functions taking values in the Galois field.
EN
Advancement in medical technology creates some issues related to data transmission as well as storage. In real-time processing, it is too tedious to limit the flow of data as it may reduce the meaningful information too. So, an efficient technique is required to compress the data. This problem arises in Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electrocardiogram (ECG), Electroencephalogram (EEG), and other medical signal processing domains. In this paper, we demonstrate Block Sparse Bayesian Learning (BSBL) based compressive sensing technique on an Electroencephalogram (EEG) signal. The efficiency of the algorithm is described using the Mean Square Error (MSE) and Structural Similarity Index Measure (SSIM) value. Apart from this analysis we also use different combinations of sensing matrices too, to demonstrate the effect of sensing matrices on MSE and SSIM value. And here we got that the exponential and chi-square random matrices as a sensing matrix are showing a significant change in the value of MSE and SSIM. So, in real-time body sensor networks, this scheme will contribute a significant reduction in power requirement due to its data compression ability as well as it will reduce the cost and the size of the device used for real-time monitoring.
EN
The article discusses methods and algorithms for digital processing and filtering when carrying out nano-measurements using a scanning probe microscope. The paper discusses frequency methods for improving images, in particular, the use of the Fourier transforms with various filtering methods to improve the quality of the resulting image. Stable computational algorithms have been developed for transforming discrete signals based on the Fourier transform. Methods for the interpretation of the numerical results of the discrete Fourier transform in such packages as Matlab, MathCad, Matematica are presented. It is proposed to use a window transform, developed based on the Fourier transform, which makes it possible to single out the informative features of the signal and to reduce the influence of the destabilizing factors that arise when processing signals from a scanning gold microscope in real conditions.
PL
W artykule omówiono metody i algorytmy cyfrowego przetwarzania i filtracji podczas nano-pomiarów z wykorzystaniem mikroskopu z sondą skanującą. Badane są metody korekcji częstotliwości obrazu, w szczególności wykorzystanie transformaty Fouriera z różnymi metodami filtracji w celu poprawy jakości otrzymanego obrazu. Opracowano stabilne algorytmy obliczeniowe do konwersji sygnałów dyskretnych na podstawie transformaty Fouriera. Przedstawiono metody interpretacji numerycznych wyników dyskretnej transformaty Fouriera w takich pakietach jak Matlab, MathCad, Matematica. Proponuje się zastosowanie transformacji okienkowej opracowanej na podstawie transformaty Fouriera, która pozwala wyodrębnić charakterystykę informacyjną sygnału i zmniejszyć wpływ czynników destabilizujących występujących podczas przetwarzania sygnału z mikroskopu z sondą skanującą w warunkach rzeczywistych.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję automatycznego systemu korekcji sygnału muzycznego, uwzględniającego akustykę pomieszczenia oraz odtwarzany gatunek muzyczny. Zaproponowany algorytm jest oparty na odpowiedzi częstotliwościowej pomieszczenia i na jej podstawie kompensuje warunki akustyczne otaczające źródło dźwięku. W referacie przedstawiono wyniki testów subiektywnych oceniających skuteczność proponowanego algorytmu w zależności od gatunku muzycznego oraz warunków akustycznych. Przeprowadzone testy subiektywne wykonano zgodnie z metodologią MUSHRA i AB. Łącznie w obu testach wzięło udział ponad 90 osób, a uzyskane w nich wyniki zostały poddane analizie istotności statystycznej za pomocą testu ANOVA.
EN
In the paper, a new method of automatic music signal correction, taking into account room acoustics and the music genre being played, is proposed. The proposed algorithm takes into account the room frequency response and, on its basis, compensates the acoustic conditions surrounding the listener. The paper presents the results of subjective tests evaluating the effectiveness of the proposed algorithm depending on the music genre and acoustic conditions. The subjective tests were performed according to MUSHRA and AB methodology. In total, more than 90 people took part in both tests, and the results were analyzed for statistical significance with the ANOVA test.
EN
The fundamental step in genomic signal processing applications is to assign mathematical descriptor to nucleotides {A, T, G, C} of DNA molecule for discrete representation. The discrete representation should replicate biological information of gene when analyzed with digital signal processing tools. In this aspect, a novel binary representation of DNA sequence by combining structural and chemical information of original DNA sequence has been proposed for the identification of protein coding regions of eukaryotes. The identification model comprises two stages, mainly, numerical encoding in first stage, and analysis of biological behavior through digital signal processing algorithms in second stage. In the first stage, a new numerical encoding method based on Walsh codes of order-4 is proposed to obtain 1-D binary discrete sequence. In the second stage, the modified Gabor wavelet transform (MGWT) is employed on the discretized DNA sequence for spectrum analysis. The optimal gene numerical encoding and multiresolution approach of MGWT has readily identified the structures of coding regions of unknown gene sequences. The proposed model is validated by analyzing prediction efficiency in terms of statistical metrics such as sensitivity, specificity, accuracy on both sequence and data base level. Furthermore, the results are compared by plotting receiver operating curves (ROC) for all classification thresholds for the state-of-art encoding methods. Area under curve (AUC) value of 0.86 at sequence level and 0.84 at database level is achieved. Performance metrics indicate that the proposed encoding method exhibits relatively better performance than other numerical encoding methods.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
PL
W artykule przedstawiono metodę usuwania szumu z sygnału pomiarowego bazującą na zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie wpływu parametrów banku filtrów na skuteczność redukcji szumu w sygnale pomiarowym. Badania obejmowały ustalenie wpływu rodzaju falki oraz liczby poziomów dekompozycji na skuteczność algorytmu usuwania szumu. Prawidłowy dobór tych parametrów jest kluczowy do prawidłowego działania algorytmu.
EN
Paper describes signal denoising algorithm based on discrete wavelet transform. Research includes search how filterbank parameters influences on signal denoising. Paper describes how decomposition count and wavelet type influences on denoising process. Right choice of this parameters is very important to algorithm performs well. The wavelet transform algorithm is a tool enabling the analysis of signals by presenting them using a scaled and time-shifted function called a „mother wavelet”. Signal analysis requires decomposition process performed by filter banks witch parameters depends on mother wavelet and count of decomposition iterations. Presented wavelet signal denoising technique focuses on transform coefficient correction based on estimated noise parameters. This correction can be performed in many ways, depending on used strategy. Paper presents hard thresholding algorithm based on adaptive noise parameters estimation. According to simulation results the mother wavelet choice is not as important, as choice of right decompositions level count. Presented method provides better results than other common methods such Gaussian filter or average filter.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono różne metody detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej oraz dokonano porównania działania tych metod pomiędzy sobą. Analizie poddano siedem metod detekcji, wśród których wyróżnia się metody detekcji maksimum oraz metody progowe. Działanie zaimplementowanych metod zostało sprawdzone przy użyciu próbek sygnałów DS-CDMA pochodzących z kampanii pomiarowych mających miejsce na terenach miejskich oraz wiejskich.
EN
The methods for detection of the first path component of radio channel impulse response were presented and compared with each other. Seven of the implemented methods are divided into maximum detection and threshold methods. The operation of the implemented methods was verified based on DS-CDMA samples obtained during measurement campaigns in urban and rural areas.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modułu STM32F410 Nucleo do prezentacji działania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS, ang. DSP) w czasie rzeczywistym. W celu ułatwienia korzystania z modułu zaprojektowano dodatkową płytkę PCB (tzw. shield), posiadającą gniazda we/wy oraz układy wzmacniaczy. Przygotowany zestaw (moduł Nucleo + shield) umożliwia badania eksperymentalne z użyciem generatora sygnałowego i oscyloskopu lub systemu Analog Discovery 2. Do celów edukacyjnych opracowano zestaw instrukcji laboratoryjnych oraz oprogramowanie, które prezentują operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
In this paper the use of the STM32F410 Nucleo module for presentation of the operation of digital signal processing algorithms (DSP) is discussed. In order to facilitate the use of the module, an additional PCB module (shield) has been designed, having I/O sockets and amplifier circuits. The Nucleo board with the shield enables experimental research using a signal generator and an oscilloscope or Analog Discovery 2 system. For educational purposes, a set of laboratory instructions and software has been developed, which present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
16
Content available remote Projektowanie filtrów analogowych do modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dydaktyczne projektowania, symulacji oraz testowania analogowych filtrów wejściowych i wyjściowych przeznaczonych do układów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prace projektowe ułatwiają pakiety oprogramowania. Prototypowe filtry można testować z wykorzystaniem płytki stykowej lub modułów ewaluacyjnych np. System Lab Kit ASLK. W artykule pokazano możliwości szybkiego sprawdzenia poprawności działania takich filtrów za pomocą systemu Analog Discovery 2 oraz oprogramowania WaveForms.
EN
The article presents selected didactic issues of design, simulation, and testing of analog input and output filters intended for digital signal processing systems. The design process of such filters is facilitated by software packages. Designed filters can be tested using the so-called breadboard or evaluation modules, e.g., System Lab Kit ASLK. The possibility of quickly checking the correctness of such filters using the Analog Discovery 2 system and the WaveForms software has been shown.
PL
W artykule zaprezentowano metodę opracowaną do przetwarzania sygnałów EKG oraz EDA (tj. aktywności elektrodermalnej), które zarejestrowano podczas testów stosowanych w diagnostyce autonomicznego układu nerwowego. Do oceny aktywności układów współczulnego i przywspółczulnego przyjęto parametry opisujące zmienność mocy sygnału reprezentującego fluktuacje rytmu serca w charakterystycznych pasmach częstotliwości, które zostały wydzielone za pomocą analizy falkowej. Sygnał EDA wykorzystano do weryfikacji wyników.
EN
In this article, the method developed for processing of ECG and EDA (i.e. electrodermal activity) signals recorded during tests using in diagnostics of the autonomic nervous system (ANS) was presented. The parameters describing the power variability of the heart rate fluctuations in characteristic frequency bands extracted by a wavelet analysis were applied to assess the activity of the sympathetic and parasympathetic nervous systems. The EDA signal was used to verify the obtained results.
18
Content available Radiolokacyjny imitator celu
PL
W referacie opisano zaprojektowany i wykonany praktycznie jednokanałowy imitator sygnałów radiolokacyjnych, który pozwala na generację sygnału odbitego od celu o zadanej trajektorii, dla pasma częstotliwości pośredniej. Przedstawione w referacie stanowisko może być wykorzystane do weryfikacji analogowego traktu przetwarzania sygnału radiolokacyjnego na częstotliwości pośredniej oraz algorytmów DSP wykorzystywanych do estymacji współrzędnych imitowanego celu.
EN
The paper describes a single channel imitator for radar signals which was designed and made practically to generate a signal reflected from an aerial target with a given trajectory on the intermediate frequency band. Presented setup can be used to verify the analog channel for radar signal processing at intermediate frequencies and the DSP algorithms used to estimate coordinates of the imitated target.
19
EN
The paper presents a novel implementation of a time-to-digital converter (TDC) in field-programmable gate array (FPGA) devices. The design employs FPGA digital signal processing (DSP) blocks and gives more than two-fold improvement in mean resolution in comparison with the common conversion method (carry chain-based time coding line). Two TDCs are presented and tested depending on DSP configuration. The converters were implemented in a Kintex-7 FPGA device manufactured by Xilinx in 28 nm CMOS process. The tests performed show possibilities to obtain mean resolution of 4.2 ps but measurement precision is limited to at most 15 ps mainly due to high conversion nonlinearities. The presented solution saves FPGA programmable logic blocks and has an advantage of a wider operation range when compared with a carry chain-based time coding line.
20
Content available remote Stanowisko laboratoryjne do generowania i przetwarzania sygnałów echolokacyjnych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów echolokacyjnych. Opisano prowadzone badania symulacyjne dotyczące wpływu wybranych parametrów układowych i metod przetwarzania sygnałów na możliwości detekcyjne oraz dokładność określanych współrzędnych echolokatora. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji rozwiązań sprzętowo-programowych opracowanego stanowiska laboratoryjnego, przeznaczonego do generowania sygnałów echolokacyjnych odbitych od imitowanych obiektów.
EN
The paper presents issues related to the generation and processing of echolocation signals. The conducted simulation studies on the influence of selected system parameters and signal processing methods on the detection capabilities and the accuracy of the determined echolocation coordinates have been described. Particular attention was paid to the presentation of hardware and software solutions for the laboratory stand developed, involving the generation of echolocation signals reflected from imitated objects.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.