Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pile driving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mikropale aluminiowe wykonywane w technologii STATIpile wykorzystywane są głownie do wzmacniania istniejących obiektów budowlanych oraz posadawiania nowych budynków w złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Wykonywanie mikropali aluminiowych powoduje powstawanie dodatkowych oddziaływań dynamicznych na istniejący budynek. Artykuł prezentuje opis i analizę badań obejmujący: warunki gruntowe; budowę stanowiska badawczego; przebieg i wyniki przeprowadzonych badań; obserwację zachowania mikropali; analizę wyników.
EN
Aluminum micropiles made in the STATIpile technology are mainly used to strengthen existing buildings and for the foundation of new buildings in complex soil and water conditions. The basis for the analysis of pile-subsoil cooperation are static test loads. The article presents the description and analysis of the research covering: soil conditions; construction of the test stand; course and results of the research; observation of micropile behavior; analysis of results and observations.
2
Content available remote Zabezpieczenia liniowe z zastosowaniem technologii wibracyjnych
PL
Rozbudowa jednej z kluczowych krakowskich tras - ul. Igołomskiej, wymagała wykonania ponad 800m przewodów sieci kanalizacyjnej. Aby jednak było to możliwe, należało zabezpieczyć kanał grodzicami stalowymi w trudnych warunkach geologicznych. W sprawnym przeprowadzeniu prac kluczowe okazało się przyjęcie odpowiedniego rozwiązania statycznego oraz technologii pogrążania grodzic.
3
Content available Maszyny do robót ziemnych i modyfikacji gruntów
PL
Producenci prześcigają się w konstruowaniu coraz to lepszych maszyn budowlanych. Dostępny na rynku sprzęt charakteryzuje się dobrymi parametrami w zakresie techniki napędowej, układów hydraulicznych i pneumatycznych, techniki kontrolnej, pomiarowej, nawigacji, a także bezpieczeństwa. Bogata jest również oferta usług dotyczących eksploatacji i serwisu.
4
Content available remote Vibration propagation in subsoil: in-situ testing and numerical analyses
EN
This paper presents results obtained with the use of accelerometers during in-situ testing and its comparing with results from numerical simulations. Horizontal accelerations of propagating impulses caused by driving the prefabricated piles were recorded. Range of the quakes as well as amplitudes of longitudinal and transverse horizontal accelerations of propagating vibrations on the terrain surface were determined. The recorded results were used to calibrate the numerical model of the finite element method. The most important factor influencing the propagation of impacts is the phenomenon of damping of the propagating wave in the soil. The mechanism of damping proposed by Rayleigh was used in the analysis, which, when selecting the appropriate parameters of the model, is able to realistically simulate the observed phenomena. The soil, in which the propagation of impulses occurred, was described with the use of linear-elastic model. Modulus of deformation correspond to the values of small deformations, which occur during the wave propagation in the subsoil. The impulse giving vibrations was caused by the falling hammer on the driven pile. The axial symmetry of the border condition was used in the analyses. The results of numerical simulations were compared with the results of field measurements of accelerations at different distances from the source of vibration. A good consistency of acceleration amplitudes in the direction of vibration propagation was achieved and it depended on the distance from location of the driven pile. The obtained results will be used in the future to assess the extent of the impacts on the environment and values of acceleration on elements located in the vicinity of the structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą akcelerometrów podczas badań in-situ. Rejestrowano przyspieszenia poziome rozchodzących się wstrząsów powstałych podczas wbijania pali prefabrykowanych. Określono zasięg wpływu wstrząsów, jak i amplitud podłużnych i poprzecznych przyspieszeń poziomych rozchodzących się drgań na powierzchni terenu. Zarejestrowane rezultaty zostały wykorzystane do kalibracji modelu obliczeniowego metody elementów skończonych. Najbardziej istotnym czynnikiem mającym wpływ na propagację oddziaływań jest zjawisko tłumienia propagującej fali w ośrodku gruntowym. W analizach wykorzystano mechanizm tłumienia zaproponowany przez Rayleigha, który przy doborze odpowiedniej wartości parametrów modelu, jest w stanie realistycznie symulować obserwowane zjawiska. Ośrodek gruntowy, w którym następowała propagacja oddziaływań, opisywano modelem liniowo-sprężystym. Moduły odkształcenia odpowiadały wartościom dla małych odkształceń, które występują przy propagacji fal w podłożu gruntowym. Impuls powodujący powstanie drgań powodowany był przez spadający młot do wbijania pali. W analizach wykorzystano osiową symetrię rozwiązywanego zagadnienia brzegowego. Wyniki symulacji numerycznych zostały porównane z wynikami pomiarów terenowych przyspieszeń w różnych odległościach od źródła drgań. Uzyskano dobrą zgodność amplitud przyspieszeń w kierunku rozchodzenia się drgań w zależności od odległości od miejsca wbijania pala. Uzyskane rezultaty analiz posłużą w przyszłości do oceny zasięgu oddziaływań na otoczenie oraz wartości przyspieszeń na elementach znajdujących się w pobliżu konstrukcji.
PL
Firma Aarsleff we współpracy z firmami AECOM i GT Projekt zaprojektowała i wykonała w rejonie torfowiska wzmocnienie podłoża pod nasypem drogi ekspresowej S5 k. Gniezna w technologii żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych. Zakres robot firmy Aarsleff obejmował projekt palowania, projekt i wykonanie blisko 190 próbnych obciążeń oraz wbicie 5200 szt. pali o całkowitej długości blisko 120 km. Palowanie zasadnicze wykonano w ciągu 48 dni roboczych.
EN
Aarsleff, in cooperation with AECOM and GT Projekt, designed and constructed a peat soil improvement for the embankment of the constructed S5 expressway near Gniezno using the driven precast reinforced pile technology. The scope of works executed by Aarsleff included the piling design, the design and performance of nearly 190 load tests and installation of 5,200 piles of the total length of nearly 120 km. The major piling work was completed in 48 working days.
6
Content available remote Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule dokonano przeglądu aktualnego zakresu wykorzystania pali prefabrykowanych w polskim budownictwie komunikacyjnym. Omówiono współczesne zastosowania pali drewnianych, stalowych i żelbetowych w szeroko rozumianych obiektach mostowych. Najszerszy zakres stosowania mają obecnie żelbetowe pale prefabrykowane pogrążane metodą wbijania przy użyciu młotów hydraulicznych. Są one wykorzystywane w obiektach komunikacyjnych niezależnie od ich skali: od ekranów akustycznych, słupów sieci trakcyjnej masztów po największe obiekty mostowe przez Wisłę i Odrę zbudowane w ostatnich latach w Polsce. Zwiększeniu zakresu stosowania pali prefabrykowanych towarzyszy intensywny rozwój metod badań pali związany bezpośrednio z implementacją Eurokodów, w tym Eurokodu 7.
EN
The paper presents an overview of the current applications of the precast pile technology in Poland’s transport infrastructure. The contemporary methods of applications of timber, steel and reinforced concrete piles in bridge structures are discussed. It appears that currently the widest scope of applications have precast reinforced concrete piles driven with pile drivers with hydraulic hammers. They are driven for smaller engineering structures, such as acoustic screens and masts of traction power network as well as the largest bridges over the Vistula and Oder erected in Poland over the recent years. The growth in the precast pile technology applications is accompanied by extensive development of efficient design methods and pile capacity monitoring, directly related to the implementation of Eurocodes, in particular Eurocode 7.
PL
W artykule przedstawiono opracowanie dotyczące konstrukcji, wdrożonego do produkcji seryjnej, typoszeregu młotów wolnospadowych z napędami hydraulicznymi. Konstrukcja urządzeń pozwala na ich montaż na stosowanych w kraju wiertnicach pionowych i palownicach o określonych parametrach oraz na zasilanie z układów hydraulicznych tych maszyn lub z zewnętrznych agregatów. Nowa rodzina młotów wolnospadowych napędzanych hydraulicznie pozwoli na ograniczenie stosowania wysoce nieekologicznych młotów wolnospadowych spalinowych, z otwartymi komorami spalania.
EN
The article presents a design and implementation into production series of hammers with hydraulic drives. Hammer's design allows for their installation on widely used in Poland vertical drilling rigs and pilling devices with given technical specifications, as well as it allows to power them from hydraulic units of base machines, or from external units. A new family of hydraulically driven free falling hammers will limit the use of non ecological gas driven free falling hammers equipped with open combustion chambers.
8
Content available remote Metody pogrążania grodzic stalowych
PL
Celem artykułu jest krótkie przedstawienie i omówienie zalet oraz mankamentów poszczególnych metod pogrążania grodzic. Artykuł absolutnie nie wyczerpuje tematu, ale autor wyraża nadzieję, że będzie on pomocny dla każdego inżyniera w przyswojeniu niektórych podstawowych informacji.
PL
Obudowy głębokich wykopów to jeden z najpopularniejszych w Polsce obszarów wykorzystania grodzic. Artykuł w całości poświęcony jest zabezpieczeniu wykopu pod budowany we Wrocławiu budynek "SkyTower". Do zabezpieczenia wykopu pod tę inwestycję wykorzystano grodzice AZ20-700 firmy ArcelorMittal.
10
Content available remote Problematyka pogrążania grodzic o szerokości 750 mm
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.