Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetic potential
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
A side product emerging during apple orchard cultivation is pruned biomass, which may be used for energetic purposes. As Poland is the third largest producer of apples in the world, it is crucial to estimate the annual energetic potential of branches from apple tree pruning. In this paper, the theoretical, technical and economic potential of cut branches for energy production with distribution according to provinces (Voivodeships) is determined. Based on literature reviews and our own measurements the amount of produced branches was estimated to be 3.5 Mg×ha-1×year-1. It was shown, that the energetic potential of pruned biomass from apple trees in Poland is in the range of 7.9-12.5 PJ×year-1. Moreover, the abundance of that potential depends on the province and for a single Voivodeship, may vary from 0.04 PJ×year-1 up to 4.8 PJ×year-1.
PL
Korzystanie z zasobów naturalnych w XXI w. powinno być oparte na działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, z zachowaniem koncepcji zaspokajania potrzeb społecznych w takim stopniu, by nie umniejszać szans na korzystanie z tych zasobów przez przyszłe pokolenia. W myśl tej koncepcji należy przyjrzeć się największemu producentowi materiału drzewnego wykorzystywanego na cele energetyczne, czyli lasom. W celu wykonania oceny przydatności drewna pochodzącego z lasów i terenów leśnych na cele energetyczne, opisano zasoby drzewne, oszacowano jej potencjał oraz określono możliwości jej energetycznego wykorzystania z omówieniem ewentualnych zagrożeń.
EN
In the twenty-first century natural resources should be used in a sustainable manner, meeting the social needs to the extent that would not diminish the opportunities to use those resources by future generations. According to this concept, one should analyze pay special attention to the largest producer of Umber material used for energy purposes, e.g. forests. In order to perform an assessment of the suitability of timber from forests and woodlands in energy production different timber resources were described, their potential was estimated and possibility of their use for energy production purposes were determined followed by a discussion of possible risks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych. Wyniki zaprezentowanej analizy dotyczą stanu surowego tych mu?ów oraz produktów, które uzyskano w wyniku ich wzbogacania różnymi metodami. Mu?y węglowe wzbogacano w hydrocyklonie zagęszczająco-klasyfikującym, klasyfikatorze odśrodkowym, wzbogacalniku zwojowym Reicherta i metodą flotacji. Oceniono zarówno potencjał energetyczny mułów po ich wzbogaceniu, jak i straty potencjału energetycznego, które ponoszone są w wyniku wzbogacania. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano w przypadku metody flotacji. Średnio strata potencja?u energetycznego wyniosła w tym przypadku 15% i wahała w granicach od 3 do 31% dla poszczególnych osadników. Średnio wartość opałowa uzyskanego produktu wyniosła 25 057 kJ/kg i była najwyższą spośród uzyskanych we wszystkich analizowanych metodach. Najwyższe straty potencjału energetycznego mułów węglowych zanotowano w przypadku wzbogacania w klasyfikatorze odśrodkowym z wstępnym odmuleniem wzbogacanego materiału. Strata potencja?u energetycznego wyniosła w tym przypadku średnio 68% i wahała się dla poszczególnych osadników od 13% do nawet 98%. Średnio wartość opałowa uzyskanego produktu wyniosła 22 864 kJ/kg. Wyniki te są podobne do osiąganych przy wzbogacaniu mułów w spiralach Reicherta z wstępnym odmulaniem materiału. Średnia strata potencjału energetycznego mułów wzbogacanych w spiralach Reicherta wyniosła 64%, a wartość opałowa produktu wzbogacania 22 678 kJ/kg.
EN
This paper presents the results of an energetic potential analysis of coal slurries deposited in impoundments. Results shown are on an “as received” basis and for concentrates after beneficiation. Coal slurries were beneficiated using the following techniques: hydrocyclone classifier-separator, centrifugal separator, Reichert spiral separator LD4, and flotation. An assessment of energetic potential was made for concentrate, whereas losses of energetic potential due to beneficiation were estimated. Performed tests showed that the most effective method was flotation, where the loss of energetic potential was, on average, 15% and varied from 3 to 31% depending on the impoundment. The average value for the obtained concentrate was 25,057 kJ/kg, being the highest among all of the methods. The highest losses of energetic potential of coal slurries were observed in the case of the centrifugal separator with sludge removal of feed. The loss of energetic potential was on average 68% and varied depending on the impoundment from 13% to as much as 98%. Average calorific value was 22,864 kJ/kg. The results are similar to those obtained with the use of the Reichert spiral with initial sludge removal from the feed. The average loss of energetic potential of coal slurries beneficiated in Reichert spirals was 64%, and the calorific value 22,678 kJ/kg. The lowest calorific values of concentrate were obtained from the hydrocyclone classifier-separator. Despite a significant loss of energetic potential of coal slurries, which was on average 44% and ranged from 12 % to 97%, the calorific value of the product was 16,950 kJ/kg and did not increase significantly in relation to the calorific value of raw coal slurry, which was 16,427 kJ/kg. Results obtained from this research showed that it is possible to beneficiate coal slurries deposited at old impoundments. Nevertheless, they revealed that a high loss of energetic potential should be taken into account when applying certain technology.
PL
Artykuł stanowi syntetyczny zbiór informacji w zakresie gospodarki leśnej, prowadzonej na terenie Polski do 2008 r. Opisano zasoby drzewne oraz pozyskanie drewna w podziale na sortyment. Określono charakterystykę realizowanych zadań z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych. Z ilości drewna wykorzystywanego gospodarczo wyodrębniono ilość drewna przeznaczonego na opał oraz obliczono jego potencjał energetyczny, obliczono również strumień potencjału energetycznego drewna opałowego w latach 2000-2008.
EN
Paper presented a synthetic review of data concerning the forest management on territory of Poland until the year 2008. Timber resources were described as well as the qualitative and quantitative analysis of the timber supplies was presented. The implemented actions and realized tasks were characterized taking into account their economic and technical aspects. From the total available timber supplies, the amount of fuel-timber was separated and its energetic potential was calculated. Energetic potential stream in the fuel-timber supplied within years 2000-2008 was also estimated.
5
Content available Assessment of energetic potential of biomass
EN
In the paper the authors present the algorithm of the evaluation of energetic potential of green biomass and animal wastes for specific geographical area. Main assumptions of the algorithm have been presented as well as interrelations between different kinds of potentials. On the basis of statistical agricultural data about area of particular tillages, wastelands, forests and the number of hogs the energetic potential of biomass has been computed for the exemplary rural district of Opole province. For the chosen kinds of green biomass and animal waste theoretical and technical potentials of energy has been found on the assumption that energy conversion takes places during process of firing biofuels in order to produce heat. Technical biomass potential has been shown with reference to heat demand of the rural district.
PL
Przedstawiono algorytm szacowania potencjału energetycznego biomasy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla określonego obszaru geograficznego. Zaprezentowano zależności pomiędzy różnymi rodzajami potencjałów oraz koncepcję algorytmu szacowania. Na podstawie przyjętych informacji o areale poszczególnych upraw, nieużytków, obszarów leśnych oraz liczbie trzody chlewnej dokonano obliczeń wartości potencjału energetycznego dla jednej z gmin województwa opolskiego. Dla wybranych rodzajów biomasy zielonej i pochodzenia zwierzęcego wyznaczono potencjał teoretyczny i techniczny energii możliwej do uzyskania w wyniku jej odpowiedniego przetworzenia do nośnika energii w postaci ciepła. Wartość potencjału technicznego dla poszczególnych rodzajów biomasy odniesiono do całkowitego zapotrzebowania na ciepło grzewcze analizowanej gminy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.