Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie wytrzymałościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje rezultaty badania murów – modeli z otworem, wykonanych w skali naturalnej z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Mury wykonano na cienkie spoiny z bloczków szerokości 18 cm. Badania prowadzono na modelach murów bez skrępowania, skrępowanych obwodowo oraz obwodowo z dodatkowym skrępowaniem przy otworach. Wszystkie modele wykonano w dwóch wariantach: bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem zaprawą spoin czołowych. Podczas badań były monitorowane obciążenia oraz odkształcenia murów. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy wpływu skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls with opening on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined and confined walls (models confined around and models confined around and at the opening) were conducted. All models were made in two variants: with unfilled perpend joints and with filled perpend joints. Load-bearing capacity and deformations of the walls were monitored during the tests. As a result of the tests, an analysis was made of the effect of confining and filling of perpend joints with mortar on masonry strength.
PL
W artykule przedstawiono realizację badań wytrzymałościowych nowego rodzaju uchwytów transportowych do prefabrykatów betonowych, które skonstruowano z nieużytecznych odpadów produkcyjnych stalowych lin sprężających. Omówiono uzyskane wyniki badań oraz podano zalecenia dotyczące warunków stosowania uchwytów.
EN
The article presents the course of tensile tests of a new type of transport handles for precast concrete elements, which were made from useless of production waste from steel prestressing strands. The test results have been discussed and recommendations regarding the conditions of using such handles have been given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań zapraw z kruszywem z odzysku (granulatem) pozyskanym z niewykorzystanej zaprawy. Granulat kruszywa z odzysku dodawano w ilości 10, 25 oraz 50%, zamieniając odpowiednią ilość kruszywa naturalnego na kruszywo z odzysku. Analizie poddano wpływ ilości granulatu na wybrane właściwości zarówno świeżej, jak i stwardniałej zaprawy.
EN
The results of selected mortar tests with reclaimed aggregate (granulate) obtained from unused mortar is presented in the paper. Granulates were added in an amount of 10, 25 and 50% replacing the appropriate amount of natural aggregate. The influence of the amount of granulates on selected properties of fresh as well as hardened mortar was analyzed.
PL
W artykule podano wyniki badań próbek murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zaprawie z piany poliuretanowej prowadzonych na Białorusi. Ustalono wytrzymałość muru na ściskanie, ścinanie i rozciąganie przy zginaniu. Porównano te wyniki z otrzymanymi podczas badań próbek na spoinach cementowo-polimerowych oraz z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej.
EN
The article presents the results of tests of masonry samples of autoclaved aerated concrete (AAC) on polyurethane mortar carried out in Belarus. Compressive strength, shear and tensile strength during bending of the masonry samples were determined. The test results were compared with sample tests on thin cement-polymer as well as with the research results conducted at the Silesian University of Technology.
12
Content available remote Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy posadzki ze styrobetonu
PL
W artykule opisano uszkodzenia, badania i sposób naprawy posadzki wykonanej na istniejącym stropie żelbetowym o powierzchni ok. 1050 m2 i podłożu ze styrobetonu. W posadzce stwierdzono znaczne uszkodzenia w postaci zarysowań, odspojeń i nierówności. W celu określenia ich przyczyn wykonano badania in situ oraz badania laboratoryjne. Stwierdzono, że przyczyną powstania uszkodzeń są błędy wykonawcze. Wykonano próbną naprawę uszkodzeń (na polu 4,7 x 6,0 m), a następnie metodę naprawczą zastosowano na całej powierzchni posadzki.
EN
The paper describes damages, tests and repair of the floor made on existing ceiling and expanded polystyrene concrete underlay. The floor was built on a reinforced concrete ceiling with an area of about 1050 m2. Significant damage in the form of scratches, detachments and unevenness was found in the floor. In order to determine the causes of damage, in situ tests and laboratory tests were carried out. It was found that the damage was caused by numerous performance errors. A test repair of the damage (4,7 x 6,0 m) was carried out, and then the repair method was applied on the entire floor surface.
13
Content available remote Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów oraz określono wartości sił rysujących i niszczących. Badania wykazały wpływ skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined (with unfilled and filled head joints) and confined walls (with unfilled and filled head joints) were made. During the tests loads and deformations of walls were monitored and the values of crack and destructive forces were determined. Tests have shown the effect of confining and filling the joints with mortar on the compressive strength of the wall. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.
PL
W artykule dokonano przeglądu różnych rozwiązań technicznych umożliwiających wykonywanie testów wytrzymałościowych w obniżonych temperaturach (min. –60°C) za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona (SHPB). W pracy przeanalizowano problem zapewnienia stałej temperatury w próbce oraz metody chłodzenia próbek materiałowych. W efekcie sformułowano założenia konstrukcyjne dla układu chłodzącego, sterującego oraz akwizycji danych, na podstawie których opracowano koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego komory chłodzącej przystosowanej do stanowiska SHPB.
EN
The article presents a review of various technical solutions allowing to perform strength tests at low temperatures (at least –60°C) using the Split Hopkinson Pressure Bar technique (SHPB). In this paper, the problem of ensuring a constant temperature in the sample and methods of cooling the material samples were analyzed. As a result, the design assumptions for the cooling, control and data acquisition systems were formulated. These assumptions were used to develop the concept (draft design) of a structural solution for a cooling chamber adapted to SHPB.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych zrywania próbek wydrukowanych w technologii FDM (fused deposition modeling) z różną gęstością wypełnienia, z materiałów PLA i PET. Celem pracy jest zbadanie wpływu parametrów technologicznych na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu oraz porównanie próbek wydrukowanych z dwóch materiałów z próbkami wydrukowanymi z jednego materiału.
EN
Presented is the breaking strength test of specimens printed in FDM (fused deposition modeling) technology with different filling density, of PLA and PET materials: combined with each other. The aim of the study is to investigate the influence of technological parameters on the strength parameters of the produced object and to compare specimens printed of two materials simultaneously with those made of a single material.
16
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych szalunkowych dźwigarów nośnych systemu H20. Celem badań było określenie jakości i powtarzalności wykonania dźwigarów z partii próbnej oraz ich przydatności do użycia w standardowych szalunkach systemowych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości w odniesieniu do modelu użytkowego zdefiniowanego przez zamawiającego badania oraz do normowych wartości granicznych. Omówiono uzyskane wyniki i podano przykłady zaobserwowanych nieprawidłowości.
EN
The article presents the results of the mechanical properties of the H20 formwork system girders. The aim of the study was to evaluate the quality and repeatability of girders from a sample bath and their usefulness in standard formwork system. The article contains the results of strength tests in respect to usable model defined by the research customer and in relation to the code limits. Results are discussed and examples of observed anomalies are given.
18
Content available Pierwszy polski most kompozytowy w badaniach
PL
W pracy opisano badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego Com-Bridge, którego celem była budowa pierwszego polskiego mostu drogowego wykonanego z kompozytów FRP. Przedstawiono także charakterystykę mostu, opisano wytwarzanie dźwigarów kompozytowych oraz przedstawiono proces budowy mostu. Na zakończenie podano główne wyniki badań odbiorczych mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, które potwierdziły zakładaną nośność obiektu. Doświadczenia z realizacji mostu potwierdziły, że most kompozytowy może być pełnowartościową alternatywą dla stosowanych powszechnie przęseł mostowych ze stali i betonu.
EN
The research works on the first Polish road bridge made of FRP composites, carried out in the frame of R&D project Com-Bridge, has been presented in the paper. The general characteristic of the bridge, manufacturing of main FRP girders as well as construction process have been also described. Finally, main results of the proof test have been discussed and compared with the theoretical assumptions. The experience gained on this case study has revealed, the FRP composite road bridge could be the valuable alternative for standard steel and concrete bridges.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań wytrzymałości międzyfazowej lekkiego grzejnika płaszczyznowego z rozpraszaczami ciepła w postaci lameli aluminiowych. Grzejnik charakteryzuje się niewielką wysokością i suchą, lekką konstrukcją. Uzyskano to poprzez wyeliminowanie warstw jastrychowych. W stosunku do grzejników bez rozpraszaczy ciepła jest konstrukcją droższą w wykonaniu, jednakże jego zaletą jest szybsze i bardziej równomierne przekazywanie energii cieplnej do otoczenia. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych użytych klejów. Badano wytrzymałość na ścinanie, siły odrywania, siły przyczepności oraz nasiąkliwość i mrozoodporność. Rezultaty potwierdzają możliwość stosowania grzejników powierzchniowych na kleju poliuretanowym, z lamelami do ogrzewania wewnątrz i w systemach ochrony przed lodem i śniegiem.
EN
The paper presents selected results of interface strength tests for lightweight radiant heater with dissipating elements made of aluminum heat diffusers. Small height and lightweight structure are the main features of the heater. It has been achieved through eliminating layers of screeds. Comparing to heaters without dissipating elements the structure is more expensive to make, however, the advantage is faster and more uniform transfer of heat to the environment. The article presents the results of strength tests on used adhesives. The following factors have been tested: the shear strength, floating roller peel, pull-off strength and water absorption and frost resistance. The results confirm the possibility of using the radiator heaters on polyurethane adhesive with heat diffusers for heating interiors and in protection systems against ice and snow.
PL
Połączenie klejone może zostać zniszczone pod wpływem codziennego funkcjonowania żuchwy pacjenta. Prowadzi to do rozłączenia korony zęba z łącznika implantu. Stanowisko do badań wytrzymałościowych połączenia klejonego może przynieść wiele korzyści dla badań i nauki. Wyniki badań wykonanych na stanowisku w skuteczny sposób będą mogły przyczynić się do określenia trwałości doraźnej i zmęczeniowej tego typu połączenia w implancie stomatologicznym osadzonym w szczęce pacjenta.
EN
Adhesive connection can be damage under the influence of the patient's jaw functioning, which leads to falling off the crown from the abutment. Strength testing stand for adhesive connection can bring many benefits to science and research. Such studies will greatly facilitate the estimation of fatigue life of this type of connection in the implant assembled in the jaw of the patient.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.