Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architectural material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kamieniarskie ośrodki okolic Kielc i Chęcin znane były ze swoich wyrobów od co najmniej XVI w. Ich rozwój uwarunkowany był przede wszystkim lokalną bazą surowcową oraz unowocześnianiem technik wydobywania i obróbki skał. Eksploatowano tu zwłaszcza paleozoiczne skały mające walory dekoracyjne, a więc dewońskie wapienie i permskie zlepieńce. Te ostatnie posłużyły do wykonania trzonu pierwszej kolumny Zygmunta III Wazy, która stanęła w 1644 r. na Placu Zamkowym w Warszawie. W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę petrograficzną zlepieńca zygmuntowskiego, podano jego wiek i genezę. Zlepieńce te wydobywano w kamieniołomie „Jerzmaniec” na Czerwonej Górze, nieopodal Chęcin. Od imienia króla skałę tę zaczęto nazwać zlepieńcem zygmuntowskim a kamieniołom „Zygmuntówką”. Zlepieniec ten, z racji swoich unikatowych walorów dekoracyjnych, znalazł zastosowanie w wielu budowlach sakralnych i świeckich oraz zajął poczesne miejsce w historii, architekturze i sztuce naszego kraju. Posłużył on do wyrobu kolumn, schodów, tablic inskrypcyjnych, portali, parapetów, oraz płyt na posadzki i okładziny ścienne. Zarówno zlepieniec zygmuntowski jak i kamieniołom, w którym go wydobywano, jest atrakcją geoturystyczną o znaczących walorach naukowych, poznawczych i dydaktycznych. Wiedza na ten temat jest jednak stosunkowo słabo rozpowszechniona i w nieznacznym stopniu wykorzystywana w turystyce oraz promowaniu regionu świętokrzyskiego.
EN
Stonemasonry center of area Kielce and Chęciny were known from their products since at least sixteenth century. Their development was conditioned mainly by local, raw base and modern techniques of extraction and processing of rocks. Exploited here, especially Paleozolic rocks with decorative qualities, so Devonian limestones and Permian conglomerates. These latter were used to make the stem of first column of Zygmunt III Waza which stood in 1644 at Castle Square in Warsaw. In the article shows detailed petrographic characterization of Zygmuntowski conglomerate, given his age and genesis. These conglomerates mined in a quarry „Jerzmaniec” at Red Mountain, near Chęciny. From the name of the king the rock called Zygmuntowski conglomerate and a quarry „Zygmuntówka”. This conglomerate, owing to its unique decorative qualities, has been applied in a number of sacred and secular buildings and took a prominent place in the history, architecture and art of our country. It was used for the manufacture of window sills, columns, stairs, inscription tables, portals and panels for floors and wall coverings. Both Zygmuntowski conglomerate and the quarry where it was mined, is the geotouristic attraction of significant scientific, cognitive and didactic values. Such knowledge, however, is relatively poorly disseminated and minor extent in tourism and promoting Świętokrzyski region.
PL
Niewątpliwie związek natury i architektury to zagadnienie o wielu obliczach. Architektura jest zawsze zaburzeniem natury, powodem jej przynajmniej częściowej degradacji, a nawet zniszczenia. U progu XXI wieku bardzo modna w światowej dyskusji o architekturze stała się kwestia jej samowystarczalności, wykorzystywania w jej projektowaniu systemów odzyskiwania lub generowania energii, lub redukowania tej energii strat. Podejście to jest najwłaściwsze w sensie ogólnie rozumianej ekologii, choć też nie wydaje się prawdopodobne, by bilans energetyczny wszystkich urządzeń technicznych, mających dodatnio wpłynąć na koszty utrzymania budynku, był dla natury rzeczywiście korzystny, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę energetyczne koszty ich zaprojektowania i wytworzenia. Vol. 8, nr 6
EN
Architecture is very often considered ecological whenever it uses nature as an element that adds variety to the facade and the interior of a building. In terms of technology and energy efficiency, this has very little to do with ecology, but as far as human psyche is considered, such a use of nature may result in architecture that is more friendly, easier for someone to perceive and cope with in daily life. In the present paper, a review is made of the possible ways nature can be employed for such a band purpose. Applications of the various elements of nature to architectural concepts and accomplishments are presented. It is not only ivy covering a wall, green roof or a small pond in front of a building that are commonly accepted for use, but nature's element also include those seemingly unacceptable or even hostile to architects and architecture itself, such as ice, snow, wind, steam, dust, insects, etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.