Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dampness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiona została metoda wykonanych analiz i badań zabytkowych struktur murów klasztoru i kościoła Karmelitów Bosych w Przemyślu. Przyjęcie programu konserwatorskiego poprzedzone zostało badaniami makroskopowymi oraz badaniami właściwości fizykochemicznych zabytkowych murów klasztoru. Wyniki omówiono w formie dyskusji diagnozy otrzymanych efektów badań. Rozpoznanie zabytkowej materii pozwoliło dokonać wyboru poprowadzonego procesu konserwatorskiego, który pokazany został w sposób syntetyczny. Główna problematyka badawcza uzupełniona została o rys historyczny zespołu kościelno-klasztornego oraz o własne doświadczenia zawodowe pozwalające omówić złożoną problematykę prac reintegracyjnych wykonywanych na obiekcie zabytkowym. W artykule zamieszczono plany, tabele i zdjęcia, które merytorycznie poszerzyły istotę badań.
EN
This paper presents a method of performing analyses and studies of the historical wall structures of the Monastery and Church of the Discalced Carmelites in Przemyśl. The adoption of a conservation program was preceded by macroscopic testing and an investigation of the physical and chemical properties of the historical walls of the monastery. The findings were discussed and coupled with a diagnosis. The identification of historic matter enabled the selection of a conservation process that was presented in a synthetic manner. The primary research subject was supplemented by an outline of the history of the monastery and church complex and the authors’ own professional experience, which allowed them to properly discuss the complex subject matter of reintegrative construction work performed on a historic building. The paper includes plans, tables and photographs which substantively expand upon the essence of the study.
2
Content available remote Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach - tynki ofiarne
PL
Przedmiotem artykułu jest stosowanie tynków ofiarnych na zawilgoconych przegrodach. Autor omawia zadania technologiczne stawiane wobec tynków ochronnych, a następnie charakteryzuje poszczególne typy. Omawia tynk ofiarny przeciwdziałający wpływom z wnętrza budynku lub elementu (OP-I), tynk kompresowy (OP-I-S), tynk ofiarny do tymczasowego tynkowania podłoży (OP-I-F), tynki ofiarne przeciwdziałające wpływom zewnętrznym (OP-A). Charakteryzuje także miejsca stosowania poszczególnych rodzajów tynków ofiarnych oraz sposoby zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami tynkiem.
EN
The subject of this paper is the usage of sacrificial plasters on wet partitions. The author discusses technical works required for protective plasterwork and characterises individual types of plasters. Sacrificial plaster against factors from building or element interior (OP-I), desalination plaster (OP-I-S), sacrificial plaster for temporary base plastering (OP-I-F) and sacrificial plasters against external factors (OP-A) are distinguished. The paper also describes areas of application of individual sacrificial plaster types and the methods of surface protection against soiling with plaster.
3
Content available remote Przyczyny zawilgacania budynków
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia dotyczące hydroizolacji budynków. Omówiono w nim warunki gruntowo-wodne rzutujące na dobór odpowiednich do nich izolacji. Przeanalizowano magazynowanie i transport wody w materiałach porowatych, a także zjawiska sorpcji, kondensacji powierzchniowej i dyfuzji pary wodnej.
EN
This paper concerns the issues related with waterproof insulation of buildings. It also describes the soil and water conditions that affect the selection of proper insulation materials. Storage and transfer of water in porous materials, as well as sorption, surficial condensation and water vapour diffusion have been analysed.
4
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania oraz przykładowe urządzenia stosowane w celu określenia i rozwiązania problemu zawilgocenia przegród budowlanych przylegających do gruntu. Problemy z wilgocią dotyczą zarówno historycznych, jak i obecnie wznoszonych obiektów. Woda, która wnika kapilarnie w przegrody, powoduje nieodwracalne szkody w materiałach, które mogą doprowadzić do destrukcji budynku. Nieprawidłowa diagnostyka prowadzi do przyjęcia niewłaściwych metod hydrorenowacji, co powoduje dalszą degradację przegród. Algorytm postępowania przedstawiono na przykładzie diagnostyki prowadzonej na zawilgoconych obiektach.
EN
This article are presented algorithm of handling and example of devices used to determine and solve the problem of moisture in barrier walls in contact with ground. Problem with moisture concerns both historical buildings and recently built objects. Water that penetrates barrier walls by capillary action causes irreversible breakages on materials, that leads to destruction of the building. Improper diagnostics leads to adopting incorrect methods of hydro-renovation, what will cause further degradation of barrier walls. Algorithm of handling is presented by the case of diagnostics on damp objects.
6
Content available remote Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków
PL
Problemy związane z zawilgoceniem obiektów są jednymi z najczęściej dotykających użytkowników budynków. Z tego powodu tematyka zabezpieczeń wodochronnych oraz sposobów osuszenia budynków jest regularnie poruszana. Niestety często tematy te traktowane są bardzo powierzchownie bez szerszego spojrzenia i analizy. Artykuł stanowi próbę uporządkowania zagadnień związanych z osuszaniem i zabezpieczeniami wodochronnymi zawilgoconych budynków.
EN
Problems related to the dampness of objects are one of the most frequently affecting users of buildings. Therefore, the subject of water protection and drying methods of building is wide discussed. Unfortunately, these topics are often treated very superficially without a widespread look and analysis. The article attempt to order issues related to drying and water proof insulation of damp buildings.
7
Content available remote Oddziaływanie wody – przypadki nietypowe
PL
Projektując obiekty budowlane, zdajemy sobie sprawę z typowego oddziaływania wilgoci na elementy budowlane i pamiętamy o konieczności zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń wodochronnych (np.: dachów, garaży, tarasów). Zdarzają się jednak również sytuacje nietypowe, w których oddziaływanie wody – jego zasięg i konsekwencje – nie zawsze jest łatwe do przewidzenia. Konieczne jest wtedy umiejętne znalezienie źródła zawilgocenia i wyeliminowanie go, aby proces wysychania mógł przebiegać bez zakłóceń i aby wykonane naprawy przyniosły zadowalające skutki.
EN
Designing buildings, you are aware of the typical impact of moisture on building elements and remember about the necessity to design and make waterproof protection (for ex.: roofs, garages, tarraces). However, there are also unusual situations of the impact of water – its range and consequences are not always easy to predict. In that case it is necessary to expert find the source of moisture and eliminate it. So that the drying process can proceed uninterrupted and that the repairs can produced satisfactory results.
EN
The article contains a description of sacral buildings wall dampness causes. It shows the optimal condition of internal microclimate regarding rooms designed to exhibit historical items. Analysed methods are diagnostic of wall moisture by non-invasive methods. The thermal image examination with the use of microwave electromagnetic radiator was carried out. Two samples of brick were tested; they were exposed to the radiation at the total time of 90 seconds. The nominal power of the radiator was PN=900W. The author analysed other sources of heat radiation. He changed microwave radiation to infrared radiator, and thus the examination was easier and safer. The results shown in the article are the temperatures and infrared radiator test results. The aim is to determine time constant of various radiator work methods. The aim of the analysis was to show temperature distribution at given distances from the radiator, which enabled constant temperature distribution at certain stages of the device running.
PL
W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej obiektów sakralnych. Przedstawiono optymalne warunki mikroklimatu pomieszczeń przeznaczonych do ekspozycji obiektów zabytkowych. Poddano analizie metody diagnostyki zawilgocenia murów metodami nieinwazyjnymi. Przeprowadzono termograficzne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem mikrofalowego promiennika elektromagnetycznego. Badaniom poddano dwie próbki cegieł, które wystawiono na oddziaływanie promieniowania w całkowitym czasie 90s za pomocą manometru. Moc znamionowa promiennika wynosiła PN=900W. Autor poddał analizie inne źródło promieniowania cieplnego, zastąpił promieniowanie mikrofalowe promiennikiem podczerwieni, co ułatwia pomiary i zwiększyło bezpieczeństwo całego pomiaru. W artykule zamieszczono wynik temperatur i badań promiennika podczerwieni w celu wyznaczenia stałych czasowych przy różnych sposobach jego pracy. Celem badania było zobrazowanie rozkładu temperatur w założonych odległościach, co umożliwiło ukazanie bryłowego rozkładu temperatury w danych chwilach pracy urządzenia.
10
Content available remote Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemne.
EN
This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
PL
W artykule ukazano wpływ rozwiązań projektowych, przyjętych w ramach prac konserwatorskich, na obecny stan techniczny obiektów zabytkowych. Jako pierwszy ocenie poddano Zamek Ligęzów w Przecławiu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono poprawność wykonanych prac konserwatorskich. Drugim ocenionym obiektem była bazylika i klasztor o.o. Bernardynów w Leżajsku. Obecny stan techniczny tego reprezentacyjnego zabytku wskazuje jednoznacznie na błędy popełnione na etapie wykonawczym.
EN
The article shows influence of historical design premise on future technical condition of historical building. The first of examined objects is Ligeza Castle in Przeclaw. According to result of studies technical condition was stated as good. Second building, which was taken under consideration is Bernardine basilica and monastery in Leżajsk. Existing technical state of this representative historical building lead to conclusion that execution phase was carried out improperly.
PL
W artykule omówiono część badań realizowanych w ramach programu dotyczącego opracowania nowej metody pozwalającej ocenić skuteczność preparatów oraz technologii ich aplikacji służących do odtwarzania strukturalnych blokad przeciwwilgociowych. Prezentowane wyniki dotyczą pomiaru i rejestracji podciągania kapilarnego w modelowych murkach. W badaniach zastosowano detekcję promieniowania podczerwonego. Tradycyjnie używane wgłębne czujniki rezystancyjne, pojemnościowe czy mikrofalowe są przeznaczone głównie do jednorazowych pomiarów punktowych. Ponadto wyniki są obarczone błędami wynikającymi ze zmiany stężenia rozpuszczalnych soli. Wykorzystanie nieniszczącej metody IR znacznie rozszerza pole pomiarowe przy zachowaniu wymaganej dokładności. Wykazano w zadowalającym stopniu, że stosując kamerę termowizyjną, można monitorować podciąganie kapilarne. Wysoka rozdzielczość stosowanego urządzenia pomiarowego wynosząca 17 mK oraz specjalistyczne oprogramowanie umożliwiają pozyskiwanie dodatkowych danych w przypadku wizualizacji postępujących w czasie zmian pola wilgoci.
EN
The article presents a part of the research carried out under the broad program for the development of a new test method for evaluating the effectiveness of preparations and methods of application for reconstructing structural damp proof courses. Presented results concern the measurement and recording of capillary action in model walls using the detection of infrared radiation. Traditionally used in-depthresistive, capacitive or microwave sensors are designed for single point measurements. In addition, they are affected by measurement errors resulting from changes concentrations of soluble salt. Utilizing the non-destructive IR method greatly extends the field of measurement while maintaining the required measurement accuracy. It has been shown that capillary action can be monitored to a fully satisfactory degree using a thermal imager. The high resolution of the measuring device of 17 mK and specialist software allows for the acquisition of additional data in range visualization of change the moisture field on the wall surface.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na próbkach z betonu komórkowego o gęstości 400 kg/m3. W pierwszej kolejności próbki poddano działaniu ciekłej wody, która wprowadzana była do ich wnętrza siłami podciągania kapilarnego. Następnie przystąpiono do pomiarów podstawowych parametrów cieplnych, prowadzonych na próbkach o różnym poziomie zawilgocenia. Wyznaczano współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz objętościową pojemność cieplną cp. Równocześnie część próbek poddano nasycaniu wodą, aż do momentu ustabilizowania się ich masy. Następnie próbki poddano suszeniu w warunkach laboratoryjnych, rejestrując tempo tego procesu przez okres pół roku. Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu było wyznaczenie obydwu parametrów cieplnych dla próbek o różnym stanie zawilgocenia, a następnie odwzorowanie czasowych zmian zachodzących w parametrach cieplnych betonu komórkowego w trakcie jego wysychania z zawilgocenia powodziowego. Zmienne rozkłady wilgotności oraz przewodności i pojemności cieplnej po grubości przegrody odtworzono po upływie 1, 2, 3, 4 oraz 6 miesięcy trwania procesu wysychania.
EN
This paper presents the results of experimental studies which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 400 kg/m3. First, the samples were exposed to a strong effect of liquid water which was introduced into their interior by capillary forces. Next, basic thermal parameters were measured and some tests were carried out on samples of various degree of moisture. The coefficient of thermal conductivity λ and the heat capacity cp were determined. At the same time, a part of the samples was saturated with water until they stabilized. Next, the samples were dried under laboratory conditions, recording the rate of this process for a period of half a year. The main goal of the experiment was to determine both thermal parameters for the samples of various degree of moisture and then to map the temporal changes in the thermal parameters of the aerated concrete during the drying out of post flood moisture. The variables of moisture distribution, thermal conductivity and heat capacity across the width of wall were reconstructed after 1, 2, 3, 4 and finally 6 months of drying process.
PL
Wykonanie bariery przecinającej kapilarne podciąganie wilgoci w istniejącym murze, czyli wtórnej hydroizolacji poziomej, ocenia się jako jedno najtrudniejszych, z technicznego punktu widzenia, zadań z zakresu ochrony budynku przed wodą i wilgocią. Tak zwane metody mechaniczne, choć (pod warunkiem prawidłowego ich wykonania) zapewniają całkowite zahamowanie kapilarnego transportu wody w przegrodzie, ze względu na posiadane ograniczenia w praktyce stosowane są o wiele rzadziej niż metody chemiczne. Z kolei metody chemiczne, określane też jako iniekcyjne, choć powszechnie stosowane, związane są z większym ryzykiem częściowego lub całkowitego niepowodzenia. Skuteczność metod iniekcyjnych, którą należy rozumieć jako odpowiedni spadek wilgotności w strefie powyżej wykonanej przepony, uzależniona jest od wielu parametrów, takich jak rodzaj materiału z jakiego wykonano przegrodę, jej struktury, obecność (lub nie) rys i wolnych przestrzeni, poziom zawilgocenia, sposób aplikacji, sposób wykonania otworów iniekcyjnych, stosowane ciśnienie robocze czy też użyty środek iniekcyjny. Poziom wiedzy na temat procesów zachodzących w murze podczas wykonywania przepony a także w okresie jej funkcjonowania wciąż pozostaje niezadowalający. Z drugiej strony poszukuje się nowych rozwiązań, które pozwolą na szybsze i pewniejsze wykonanie przepony poziomej w murze. W artykule przedstawiono prowadzone w ostatnich latach, w kraju i za granicą, badania dotyczące skuteczności wtórnych izolacji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie wykonywanych metodą iniekcji chemicznej w ścianach murowanych. Opisano typy stosowanych próbek, sposób prowadzenia badań jak również omówiono uzyskane wyniki.
EN
From technical point of view, the execution of a barrier against capillary action in an existing wall, i.e. installing a secondary horizontal waterproofing is one of the most difficult tasks in the area of building protection against water and moisture. The so-called “mechanical” methods, provided they are executed correctly, ensure complete stoppage of capillary action within a waterproofing barrier but due to the practical limitations, they are used significantly less often than the chemical methods. On the other hand, the chemical methods also known as injection technology, are commonly used but they are associated with bigger risk of partial or complete failure. The efficiency of injection methods which was defined as an expected drop in humidity in the zone above the executed waterproofing, depends on many parameters, such as type of material, material structure, scratches (or no scratches) and free spaces, level of humidity, application method, creation method used for making injection openings, working pressure applied and the injection agent used. Knowledge among the experts about the processes occurring within a wall during the installation of waterproofing and during its use still remains unsatisfactory. The search for new, faster and more efficient solutions for installing horizontal waterproofing in walls is under way. In this article, the results of efficiency tests were presented for secondary waterproofing systems against capillary action in brick walls, made using chemical injection. The tests have been conducted in recent years in Poland and abroad. The following items were described: types of samples used, test methods as well as the discussion of the test results.
PL
Rynek jako wizytówka miast jest miejscem o istotnych walorach kulturowych, a jego stan jest odzwierciedleniem potencjału i rangi ośrodków. W związku z tym faktem, niebywałą uwagę przykłada się do estetyki, najczęściej historycznej zabudowy okalającej płytę główną. Główny wpływ na stan techniczny frontowych elewacji śródmiejskich kamienic ma jakość wykonanych robót i użytych materiałów, co związane jest bezpośrednio z czteroetapowym systemem diagnozy, naprawy i użytkowania obiektu. Wspomnieć należy, iż prawidłowe rozpoznanie zależności przyczynowo skutkowej jest zagadnieniem kluczowym w przypadku właściwego wykonania prac konserwatorskich. W artykule zwrócono uwagę na celowość stosowanych pokryć elewacji na przykładzie rzeszowskiego Starego Rynku, którego zabudowa w ostatnich latach poddana została szeregowi prac związanych z poprawą istniejącego stanu technicznego. Pod rozważania poddano kilka rodzajów tynków używanych podczas wykonywania prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem obiektu. Wśród nich wymienić należy tynki wapienne, cementowe, cementowo – wapienne oraz renowacyjne. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono stan obecny obiektów referencyjnych, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań. Jedynie tynki renowacyjne umożliwiły spełnienie założeń projektowych, tj.: wpłynęły na obniżenie zawartości wilgoci w przegrodach. Bezsprzeczną zaletą tynków renowacyjnych, wynikającą z ich składu oraz struktury, jest kumulowanie soli wewnątrz porów, co przekłada się na ich wysoką trwałość (nie stwierdzono odparzania lub odspajania tynku od powierzchni muru). Dodatkowo w artykule poruszono zagadnienia związane z poprawnością wykonania prac konserwatorskich oraz wpływem doboru materiałów na trwałość wykonanych pokryć elewacji.
EN
The market is a place with significant cultural advantages and his state is a proff of potential and the rank of city or town. Due to that fact, attenition is being put to aesthetics of frontal elevation of tenement houses located around the historical square. Quality od performed work and materials used in renovation has main influance on technical condition of front elevations. Renovation issue is strongly connected with diagnosis, repair and usage solution of building. In the article attention is being paid to the appropriateness of applied covers of elevation on the example of the Rzeszów Old Square (buildings were fixed in past few years). Few kinds of plaster were put under consideration (lime plaster, cement plaster, lime and cement plaster, renovation plaster). According to examinations of current state of referentail buildings conclusions were made. Only renovation plaster enabled to fulfil design assumptions, i.e.: influenced on lowering the moisture of walls. Indisputable advantage of renovation plaster (resulting from their composition and the structure) is ability to accumulate melted minerals inside plaster leeks what makes them more permanent (plaster coming off from the surface of a wall has not been stated). Additionally the issues of performation of renovation works and influecne of materials quality were brought up.
EN
Purpose: About 70% injury of gymnasts happened during landing – an interaction between gymnast and landing mat. The most injured joint is the ankle. The current study examined the effect of mechanical properties of landing mat on ankle loading with aims to identify means of decreasing the risk of ankle injury. Method: Gymnastic skill – salto backward stretched with 3/2 twist was captured by two high-speed camcorders and digitized by using SIMI-Motion software. A subject-specific, 14-segment rigid-body model and a mechanical landing-mat model were built using BRG.LifeMODTM. The landings were simulated with varied landing-mat mechanical properties (i.e., stiffness, dampness and friction coefficients). Result: Real landing performance could be accurately reproduced by the model. The simulations revealed that the ankle angle was relatively sensitive to stiffness and dampness of the landing mat, the ankle loading rate increased 26% when the stiffness was increased by 30%, and the changing of dampness had notable effect on horizontal ground reaction force and foot velocity. Further, the peak joint-reaction force and joint torque were more sensitive to friction than to stiffness and dampness of landing mat. Finally, ankle muscles would dissipate about twice energy (189%) when the friction was increased by 30%. Conclusion: Loads to ankles during landing would increase as the stiffness and dampness of the landing mat increase. Yet, increasing friction would cause a substantial rise of the ankle internal loads. As such, the friction should be a key factor influencing the risk of injury. Unfortunately, this key factor has rarely attracted attention in practice.
17
Content available remote Stan techniczny podłoży ściennych a jakość elewacji
PL
W artykule omówiono wybrane elementy oceny stanu technicznego na przykładzie niewielkich zabytkowych budynków przemysłowych z położeniem nacisku na warunki ochrony przeciwwilgociowej ich części położonych poniżej poziomu terenu. Przedstawiono także analizę doboru i opis zastosowanych technologii wykonania wtórnych izolacji pionowych i poziomych.
EN
The paper discusses selected elements of the evaluation of the technical condition of exemplary small historical industrial buildings with an emphasis put on dampness conditions of building parts located below ground level. An analysis of selection and description of the technology of the secondary vertical and horizontal insulation are also presented.
19
Content available remote Przyczyny przeciekania wody w podziemnych częściach budynków
PL
W artykule przedstawiono najczęściej występujące miejsca przecieków wody do wnętrza części podziemnych budynków spowodowane opadami atmosferycznymi oraz wysokim poziomem wód gruntowych. Dokonano analizy przyczyn powstania tych przecieków, wskazując na błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne.
EN
The paper presents the most common places of water leakage into the interior underground parts of buildings caused by precipitation and high ground water level. The causes of these leakages have been analysed. Moreover, the mistakes made in the phases of design, construction and maintanance have been pointed out.
20
Content available remote Problematyka zabezpieczenia części fortu „Luneta Warszawska” w Krakowie
PL
W jednym z najstarszych austriackich fortów, pochodzącym z połowy XIX w., sto lat później urządzono więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. Z tego okresu zachowały się napisy wydrapane przez więźniów na ścianach celi. Znaczne zawilgocenie pomieszczeń znajdujących się pod nasypem ziemnym stało się przyczyną przyspieszonej degradacji murów wraz z zapisaną na nich historią. Celem działań inżynierskich i remontowo-konserwatorskich było stworzenie warunków do przeprowadzenia konserwacji napisów przez eliminację przyczyn zawilgocenia oraz zabezpieczenie rejonu celi przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia. W ramach prac rozpoznano i wykorzystano elementy pierwotnego systemu wentylacji.
EN
One of the oldest Austrian forts, dated from the mid- XIX century, one hundred years later served as a prison of the Security Office. Inscriptions made by the imprisoned soldiers are still preserved on the cell walls. The significant dampness which was found under the ground coverage in the rooms resulted in accelerated degradation of the walls together with the history written on them. The aim of the engineer and conservatory activities was to create the conditions for the conservation of the inscriptions via elimination of the causes of dampness and the protection of the cell environment against further unfavorable influence of the surrounding. Within the framework of the activities the elements of the initial ventilation system have been identified and used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.