Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kaizen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie systemu zarządzania jakością opartego na idei Kaizen wprowadzonego w przedsiębiorstwie Sonel S.A. oraz przedstawienie wymiernych efektów jego wdrożenia w tym przedsiębiorstwie. Zaprezentowano model zarządzania jakością wprowadzony w Sonel, zwany SPS – System Produkcyjny Sonel. Przedstawiono dane ilościowe, które potwierdzają skuteczność tego systemu w realizacji celów organizacji oraz wskazują, że system ten został zaakceptowany przez pracowników i stał się standardem w Sonel.
EN
The aim of the article is to present the quality management system based on the idea of Kaizen which is introduced in Sonel S.A. and to present measurable effects of the implementation of this system in this company. The management model called SPS – Sonel Production System and the impact of the implemented quality management system on the company’s results were presented. Quantitative data were shown, which confirmed the effectiveness of this system in achieving the objectives of the organization and indicated that the system has been accepted by the employees and has become the standard in Sonel.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu nowo powstałego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na rozwoju nie tylko w obszarze maszyn i technologii, ale także poprzez chęć doskonalenia procesów, zachodzących podczas realizacji zleceń produkcyjnych. W związku z powyższym, po rozpoczęciu działalności i wstępnym ustandaryzowaniu przebiegu produkcji, zdecydowano się na przeprowadzenie analizy obecnego przepływu strumienia wartości w celu identyfikacji marnotrawstwa oraz innych występujących problemów, a następnie zaproponowano usprawnienia zgodnie z ideologią kaizen.
EN
The paper presents an analysis of current state of the new production company that produces fire protenction systems. The company focuses not only on development of machines and technologies, but also on production process improvement. Thus, after the company started production and created standards, they decided to perform an analysis of current value stream flow. The aim was to identify waste and problems in company and propose improvement solvings, in accordance with kaizen ideology.
PL
W artykule zaprezentowana została autorska koncepcja budowy szczupłych systemów wytwarzania zgodnie z którą w skuteczny i konsekwentny sposób można przystąpić do „odchudzania” dowolnego systemu produkcyjnego zarządzanego do tej pory w tradycyjny sposób. Przedstawiona koncepcja została skonfrontowana z czternastoma zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty TPS. W artykule podjęto się także odpowiedzi na pytanie jaką rolę może odegrać uczelnia wyższa zaproszona do współpracy w przebudowie systemów wytwarzania na „szczupłe” systemy wytwarzania w warunkach polskiej przedsiębiorczości.
EN
The article presents the author's concept of lean production systems, in which an efficient and consistent way to lean any production system managed so far in the traditional way is presented. The presented concept was confronted with the fourteen principles of the Toyota Production System TPS. The article also addresses the question of what role a university can play in the reorganization of production systems for "lean" production systems in the context of Polish entrepreneurship.
4
Content available remote Adaptacja wybranych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników prac prowadzonych nad adaptacją wybranych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego podczas realizacji projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono m.in. sposób adaptacji metody mapowania strumienia wartości oraz wdrożenia podejścia kaizen w kopalni miedzi. W pracy zaprezentowano definicję wartości określoną dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Mapowanie strumienia wartości było dotychczas powszechnie stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym i przedsiębiorstwach stricte produkcyjnych. Wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty. Metoda, którą poddano analizie, pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym. Istotą mapowania strumienia wartości jest dostrzeżenie przepływu oraz marnotrawstwa, a także jego źródeł w strumieniu wartości.
EN
The aim of the paper is to present results of the research conducted on adaptation of the chosen Lean Manufacturing methods to the mining industry conditions within the project financed by The National Centre for Research and Development. In the article i.a. a way of adapting Value Stream Method and implementation of the kaizen approach in a copper mine were presented. The paper presents a value definition adjusted to the copper mine conditioning. VSM method was widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System TPS. The analyzed method enables mapping and imaging the material and information flow in the production system. The core aspect of value stream mapping is to see the flow and waste, and its sources in a value stream.
5
Content available remote Logistic innovations in transport
EN
Introduction: The article discusses the issue of logistic innovations in transport. The essentials of logistic innovations in transport together with some examples of specific innovations are presented. The role of the client's needs in transport innovations is indicated. The most vital postulates affecting the innovativeness of shipping companies and derived from the author's experience as well as scholarly publications, are time, safety, reliability as well as comprehensiveness of service offer. Following the analysis of the issue, and on the grounds of Kaizen's and Lean's method, the concept of continuous innovations is suggested as very useful for the development of transport. The potential of clusters as the source of logistic innovations in transport is emphasised. Methods: The discussion of the issue was preceded by the author's analysis of written sources on innovativeness, the evaluation of ratings of innovativeness as well as the analysis of rewarded innovative solutions in transport subsequent to the businesses participation in the programme of innovative solutions in transport. The role of innovation practical business operations is argued following the analysis of some strategic documents such as: 2011 White Paper and the Strategy for the Development of Transport by 2020 adopted by the Polish government in 2013. Aim: The aim of the article is to present the role and significance of the issue of logistic innovations in transport and to cite instances of practical solutions implemented by shipping companies, the solutions which resulted in measurable effects. Following the author's observation of the instances of innovative solutions as well as his analysis of the ratings of innovativeness, the article aims to present the conclusions as for the specific kinds of activities which are indispensable to foster innovativeness in transport. Conclusions: The conclusions derived from the author's analyses and observations show that logistic innovations in the Polish transport are of imitative character. It is essential to introduce new methods and modern business culture which are propitious to innovations. Transportation clusters may become the stimulus for innovativeness in TSL sector. The author, subsequently to his observation of instances of innovative solutions as well as his analysis of ratings of innovativeness, presents conclusions with reference to specific actions which should be taken in order to improve innovativeness in transport.
PL
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki innowacji logistycznych w transporcie. Przedstawiono w nim podstawy zagadnienia innowacji logistycznych w transporcie wraz z przykładami konkretnych innowacji. Wskazano w nim na rolę potrzeb klienta w innowacjach transportowych. Do najistotniejszych postulatów mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw transportowych na podstawie doświadczeń i publikacji naukowych zaliczono czas transportu, bezpieczeństwo, niezawodność usług, kompleksowość oferty usługowej. W oparciu o analizę problematyki zaproponowano jako przydatną dla rozwoju transportu koncepcję ciągłych innowacji w oparciu o metodę Kazein i Lean. Management. Wskazano na potencjał klastrów, jako źródła innowacyjności logistycznej w transporcie. Metody: Dla wyjaśnienia problematyki zastosowano analizę literaturową zagadnienia innowacyjności, ocenę rankingów innowacyjności oraz analizę przykładów nagrodzonych rozwiązań innowacyjnych w transporcie w oparciu o metodę obserwacji własnej i ocenę wynikająca z uczestnictwa w wyborze rozwiązań innowacyjnych w transporcie. Rolę innowacji w praktyce działalności gospodarczej uzasadniono także w oparciu o analizę dokumentów o charakterze strategicznym np. Białej Księgi z 2011 r. oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. przyjętej przez Rząd Polski w 2013 r. Cel: Celem artykułu było przedstawienie roli i znaczenia problematyki innowacji logistycznych w transporcie oraz wskazanie praktycznych przykładów logistycznych rozwiązań innowacyjnych w transporcie skutkujących wymiernymi efektami dla przedsiębiorstw je wdrażających. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawianie wniosków w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie. Wnioski: Wynikające z analiz i obserwacji wnioski wskazują, iż innowacje logistyczne w polskim transporcie mają raczej charakter odtwórczy. Niezbędne jest wprowadzanie nowych metod i kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom. Klastry transportowe mogą stanowić instrument pobudzający rozwój innowacji w sektorze TSL. Autor na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawiania wnioski w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie.
PL
W publikacji przedstawiono na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego wdrażanie filozofii Kaizen w organizacji. Omówiono zarówno procedury zgłaszania pomysłów w firmie jak i skutki wdrożenia programu od strony powstawania nowych pomysłów. Wreszcie w dalszej części publikacji, na podstawie badań pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych dokonano analizy ich opinii na temat funkcjonowania Kaizen.
EN
The paper presents an example of the implementation in production company of Kaizen philosophy. Discusses both the notification of ideas within the company as well as the effects of the implementation of the program to develop new ideas. Finally, later in the publication, on the basis of workers in production positions there is an analyzes their views on the operation of Kaizen.
EN
The paper presents the assumptions of small improvements technique- KAIZEN, implemented in the framework of the concept of Lean Management. Moreover, there has been described the process of implementation of the improvements with particular emphasis on the potential risk posed by the implemented changes.
PL
W niniejszej pracy omówiono pięć rozwiązań pozwalających na udoskonalenie systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. W celu ograniczenia czasu przyswajania informacji, poprawiając tym samym zrozumiałość przedstawianych treści, zaproponowano zastosowanie wizualnych instrukcji. Z kolei do ograniczenia wypadków zaproponowano narzędzie 5S, które umożliwia określenie zasad ładu i porządku na stanowisku. Następnie przedstawiono system udoskonaleń na podstawie metody Kaizen oraz Poka Yoke.
EN
In the paper five solutions, which allow to improve safety system in the enterprise, were presented. In order to revise information time, thereby improving understanding of the presented contents, visual instructions were suggested. Next, to reduce accidents it was advised to apply 5S which helps to define the rules of law and order in work place. Furthermore, a continuous improvement system based on Kaizen and Poka Yoke method was discussed.
9
Content available remote Wdrożenie systemu Lean Sześć Sigma
PL
Artykuł przedstawia połączenie dwóch podejść do usprawniania procesów – tj. szczupłego zarządzania i 6 sigma w jeden zintegrowany system lean six sigma, omawia jego główne elementy i dostarcza wskazówek, które pomogą w efektywnym wdrożeniu systemu ciągłego doskonalenia. Celem tej pracy jest przedstawienie kroków wdrażania tego połączonego podejścia na zasadach organizacji samouczącej się.
EN
In the article presented combining of two process improvement approaches – i. e. lean management and six sigma into one integrated lean six sigma system; there are described its key elements and provided hints helpful in successful implementation of the continuous improvement system. The purpose of the work is to present implementation steps of the combined approach to continual improvement based on rules of self-learning organization.
PL
W prezentowanym artykule szczególną uwagę poświęcono problematyce doskonalenia sfery procesów logistycznych. Przy czym dokonano rozróżnienia pomiędzy pojęciami innowacyjności w kontekście procesów logistycznych oraz zmianami mającymi na celu doskonalenie tych procesów. Dążenie do poprawy jakości procesów logistycznych w wy-branym do badań przedsiębiorstwie branży energetycznej wpisuje się w filozofię Kaizen. Jednak jej stosowanie wymaga ciągłego kontrolowania procesów logistycznych i określania obszarów wymagających zmian. Jedną z metod ich identyfikacji mogą być badania ankietowe przeprowadzane wśród pracowników zaangażowanych w te procesy. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań, mających na celu wyróżnienie obszarów procesów logistycznych wymagających doskonalenia oraz określenia kierunków koniecznych zmian
11
Content available remote Projekt usprawnień projakościowych opartych na filozofii kaizen
PL
Celem artykułu jest projekt usprawnień projakościowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym opartych na filozofii kaizen. Autorki proponują niskobudżetowe rozwiązania, które nie obciążają firmy w sposób finansowy, a są oparte jedynie na przyglądaniu się swojej pracy i środowisku oraz na twórczym myśleniu pracowników. Zakres usprawnień ma docelowo objąć całe przedsiębiorstwo - od najwyższego kierownictwa po pracowników najniższych szczebli zarówno działów produkcyjnych, jak i administracyjnych. Wdrożenie wszystkich usprawnień zaproponowanych w tej pracy jest łatwe i nie ma na celu redukcji stanowisk pracy. Autorki proponują wprowadzenie do przedsiębiorstwa działu kaizen, systemu sugestii oraz metody 5S.
EN
The aim of this thesis is a project including some quality improvements that may be introduced company to make it more efficient. The thesis is written on the base of kaizen's philosophy. The authors suggest some solutions which are neither financially unfavourable nor difficult to be introduced. The suggested changes concern all employees of the company. In the main part of the article the authors list and carefully describe possible improvements, which makes this part of the thesis the most important. They also suggest various ways of introducing the improvements into company. The authors propose to introduce to the company the kaizen department, the suggestion system and the method of 5S.
EN
Article addresses kaizen as an important technique of improving management in contemporary enterprises in conditions of fast-paced and changing business environment. The essence of kaizen as a philosophy, as a management concept, as a method, as a model, as a process, all understood as serving constant improvement and change for the better. The place of kaizen in the process of improving business administration followed by the procedure of implementation of strategy of kaizen in an organization were presented. Benefits from implementation of strategy of kaizen in organization were described.
14
Content available remote Wykorzystanie procesu Kaizen w budowaniu kapitału klientów
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymusiły na nich konieczność strategicznej reorganizacji runkowej, której efektem jest podporządkowanie wszystkich działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz konsumowanie przez nie zasobów, dążenie do osiągnięcia satysfakcji klienta. Satysfakcja ta jest pochodna wartości, jaką przedsiębiorstwo jest w stanie zaoferowac klientowi, która to wartość nierozerwalnie wiąże się z jakością świadczonych usług czy wytwarzanych wyrobów. Stąd też przedsiębiorstwa kreujące swoją wartość stoją przed koniecznością poszukiwania i wdrażania takich metod i narzędzi zarządzania, które zabezpieczą wytworzenie i dostraczenie na rynek wartości pożadanej przez klienta, przy zabezpieczeniu własnych interesów. Kluczowym celem artykułu jest wskazanie roli strategi Kaizen w kreowaniu kapitału klienta, zakresu oraz efektów jej wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw.
EN
Changes taking place in the environment of contemporary companies have forced them to strategic market reorganization what effects in subordinating all activities and processes occuring in a company as well as reources consumed by them to achieve customer satisfaction. Satisfaction is a derivative of the value that a business is able to offer to a customer and this value is integrally connected with the quality of services or manufactured products. Therefore companies creating yheir value confort the necessity of searching and implementing such management methods and tools that secure generating and supplying the value demanded by a customer and securing company business at the same time. The key purpose of the article is indicating the place of Kaizen strategy in creating customer capital, the range and its effects of usage in practice of Polish comapnies.
15
Content available remote Kultura Kaizen i jej wpływ na doskonalenie zarządzania
PL
W dobie ciągłego doskonalenia rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi czynnikami sukcesu, prowadzącymi do wzrostu efektywności. Ważnym elementem wspomagającym nowej organizacji jest filozofia Kaizen, która kładzie nacisk na poprawę jakości i ciągły proces rozwoju. Kultura kazein umożliwia realizacje procesów ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów organizacji. W artykule postawiono pytania: "Czy kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie może wpływać pozytywnie na implementację Kaizen w przedsiębiorstwie?", a jeśli tak, to "Czy można zidentyfikować czynniki, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ten proces?". Wskazano także podstawowe cechy kultury kazein i przedstawiono efekty kazein w organizacji.
EN
In times set for continuous improvement, an interest of enterprises in new success factors grows. Philosophy of Kaizen is an important component of the new organization which relies on quality improvement and continuous development. The culture of kaizen enables realization of continuous improvement processes in all areas of the organization. In the article questions were put: "Whether organizational culture can have a positive effect on the implementation of kaizen in enterprise?" and if so "Whether it is possible to identify factors which positively or negatively influence this process?". Article also describes the basic features of culture of Kaizen.
16
Content available remote Rola produktywności w zarządzaniu a jakość
PL
Wprowadzając w problematykę produktywności, należy wspomnieć o finnach powstających i funkcjonujących, aby zaspokajać różne potrzeby ludzkie. Zaspokajanie to jest możliwe tylko wtedy, gdy powstają pewne środki, zwane zasobami, którymi mogą dowolnie dysponować. Stan zasobów i sposób ich wykonywania stanowi o sile konkurencyjnej przedsiębiorstwa, o jego mocy i słabości.
EN
Introducing the problems of productivity, should be mentioned and operating emerging businesses to meet the different needs of men. Settlement is possible only if certain measures are created, called resources, which could freely dispose. Stocks and how they perform is the company's competitive strength, his strength and weakness.
PL
W pracy zaprezentowano proces wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży mechanicznej, elementów systemu produkcyjnego zorganizowanego według zasad Lean Manufacturing (LM). Ogólnie scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w tym procesie (np. system 5S) oraz ich implementację w warunkach prezentowanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono również uzyskane na etapie wdrażania koncepcji Lean Manufacturing rezultaty w zakresie wzrostu efektywności i opłacalności produkcji oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące praktycznych działań i trudności związanych z wdrożeniem systemu Lean Manufacturing.
EN
Lean Manufacturing is one of the most recent and popular concepts of the improvement the production enterprises in the case of manufacturing processes. It makes it possible to cut down the time of production cycles, increase the quality of products, reduce production costs, and increase morale, productivity, and engagement of the staff. The main tools of Lean Manufacturing, among others, are the 5S System, Kaizen, the Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping, Total Quality Management (TQM), and Just in Time (JiT). The intention of the author was to describe the process of practical application in productive enterprise and the productive system guided according to principles of the Lean Manufacturing. The paper also characterises the selected methods, techniques, and process tools that were used in this concept and their implementation in conditions of chosen enterprise. The paper also presents the results in the range of the growth of efficiency production and the improvement of production quality on the stage of the practical application of the Lean Manufacturing conception.
18
Content available remote Jeżeli chcesz coś zmienić w swojej firmie - zacznij od 5S
PL
W artykule przedstawiono przykład wdrożenia systemu 5S w firmie produkcyjnej. Opisano poszczególne kroki postępowania, zatem niniejsze opracowanie jest pewnego rodzaju algorytmem, który można dostosować do własnych potrzeb. Ponadto przybliżono korzyści z zastosowania 5S oraz przedstawiono trudności występujące najczęściej podczas wdrażania systemu. System 5S wbrew pozorom nie jest łatwy do wdrożenia na stanowiskach pracy, zatem omówiono także najczęściej popełniane błędy.
EN
This article is an example of the implementation of 5S in the production company. It described the detailed steps of the procedure, therefore, this development is a kind of algorithm, which anyone can adapt to your needs. Furthermore, the article describe benefits of 5S, and presents the most common problems which can meet the person implementing the system. The 5S is not easy to implement to work stations, so the issue of the most often make mistakes has been raised.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wdrażanie metody kaizen w przedsiębiorstwie hutniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad gemba określając rodzaje braków i marnotrawstwa. Zwrócono uwagę na doskonalenie zarządzania w przedsiębiorstwach opartego na metodzie kazein, która jest ukierunkowana na klienta i może przyczynić się do usprawnienia procesów i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku hutniczym.
EN
The following paper contains kaizen metod implementation in steel plants especially gemba kaizen principles and waster were specified. It was given attention to management enhancement using kaizen method, that is customer oriented and this method can contribute to processes improve. This method helps to obtain permanent competitive advantage.
20
Content available Narzędzia zarządzania logistycznego
PL
Metody zarządzania logistycznego są w stałym zainteresowaniu praktyków i teoretyków problemu. Ich doskonale, lepsze przystosowaniu do wymogów współczesnej gospodarki jest przedmiotem wieloaspektowych dociekań i rozważań. U podstaw tej wiedzy leży doskonała znajomość już przyjętych rozwiązań, zwłaszcza tych które stale przynoszą wymierne efekty w kategoriach ekonomicznych, czasowych i jakościowych. W tworzeniu nowych metod, tak potrzebnych do zarządzania globalnymi sieciami logistycznymi, wykorzystać trzeba wszystkie już sprawdzone rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest metoda "Just In Time". Trzeba ją jednak dobrze poznać i zrozumieć rządzące nią prawidłowości, dostrzec dobre i słabe strony. Temu problemowi poświęcony jest artykuł. Autorzy starają się wskazać na pewne istotne uwarunkowania, które legły u podstaw tej koncepcji, wskazując jednocześnie na możliwość współczesnego wykorzystania tej metody zarządzania logistycznego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.