Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1484

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
EN
This paper presents theoretical and practical aspects of packaging compliant with the environmental protection principles in marketing communication. There were indicated models valid from the perspective of technical knowledge, such as recyclability, biobased materials, biodegradability, compostability and upcycling. Focus was placed on the attitudes, level of knowledge and awareness of the buyer, which translate into the effectiveness of various ways of communicating about a product or brand.
PL
Analiza prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania opakowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano uprawnione z perspektywy wiedzy technicznej modele takie jak przydatność do recyklingu, biopochodność, biodegradowalność, kompostowalność czy upcycling. Szczególnie skupiono się na postawach, poziomie wiedzy i świadomości nabywcy przekładających się na efektywność rozmaitych sposobów komunikacji dotyczącej produktu czy marki.
PL
Ilość stałych odpadów organicznych stale rośnie. Jest to spowodowane wzrostem potencjału przemysłowego i rolniczego, a także nieefektywnością istniejących technologii przetwarzania odpadów. Biotechnologie mogą zapewnić skuteczne, przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów. Dlatego celem naszej pracy było porównanie efektywności ściśle beztlenowej fermentacji wieloskładnikowych stałych odpadów organicznych z syntezą wodoru i przetwarzania odpadów z pulsacyjnym dostępem powietrza w bioreaktorach okresowych. Podczas fermentacji kontrolowano następujące parametry: pH, potencjał redoks (Eh), stężenie rozpuszczonych substancji organicznych oraz zawartość H2 , O2 i CO2 w fazie gazowej. Efektywność oceniano poprzez czas trwania procesu, obliczenie stosunku początkowej i końcowej masy odpadów (Кd) oraz uzysk wodoru cząsteczkowego. Uzyskane wyniki wykazały wysoką skuteczność degradacji odpadów organicznych w obu wariantach. Masa odpadów zmniejszyła się odpowiednio 83-krotnie i 86-krotnie. Czas fermentacji w warunkach ściśle beztlenowych wynosił 4 dni, natomiast w trybie z pulsacyjnym dostępem powietrza 7 dni. W pierwszym wariancie uzyskano 2,8-krotnie większy uzysk wodoru (54±4,1 L/kg odpadów), w drugim zmniejszono stężenie rozpuszczonych związków organicznych w płynie pofermentacyjnym. Fermentacja jest skuteczną metodą przyspieszonej degradacji stałych odpadów organicznych. Fermentacja ściśle beztlenowa okazała się przydatna w potrzebie przyspieszenia procesu. Tryb z pulsacyjnym dostępem powietrza pozwala nie tylko na degradację odpadów stałych, ale także na oczyszczenie płynu pofermentacyjnego.
EN
Purpose: The research in the article was conducted to diagnose the state of environmental protection in the West Pomeranian region, that is, to get an answer to the question in which districts the state of environmental protection was at the best level in which the situation was worse. Design/methodology/approach: The article classifies 21 counties of the West Pomeranian region in terms of the state of environmental protection in 2020. The counties were divided based on the taxonomic development measure as a tool for classifying socio-economic objects. Findings: The study showed that the best state of environmental protection was characterized by the districts of Sławieński, Choszczeński, Police, and the city of Koszalin. The worst state of environmental protection was characterized by the districts of Pyrzyce, Kamienski, and the city of Szczecin. Research limitations/implications: A taxonomic study conducted based on a set of variables that do not contain the most relevant characteristics (due to lack of statistical data) of the studied phenomenon may lead to an erroneous assessment of reality is the most significant limitation of this article. Practical implications: The presented study can be used at the regional level to assess environmental problems and determine corrective and counteracting actions to the current situation. Social implications: The results of the study make it possible to revise the actions of environmental policy realized in the West Pomeranian Voivodeship. Originality/value: This study is an independent and comprehensive analysis of the state of environmental protection in the West Pomeranian province.
4
Content available Sztuka w (nie!) zgodzie z naturą?
PL
Niniejszy artykuł to próba zaprezentowania artystycznych postaw wobec natury i ochrony środowiska. Przedstawiono trzy główne podejścia spotykane w dziejach historii sztuki: podejście pozytywne (podziw, pochwała natury), podejście negatywne (fascynacja przemysłem) oraz podejście opiekuńcze wobec środowiska naturalnego. Sztuka rozumiana jest tu jako mechanizm społeczny kształtujący postawę człowieka wobec fauny i flory, wobec środowiska naturalnego. Zaprezentowano przykłady wysiłku artystów na rzecz ochrony środowiska oraz przykłady dróg rozwiązań technicznych energii odnawialnej.
EN
This paper attempts to present artistic attitudes towards nature and environmental protection. Three main approaches encountered in the history of art are presented: a positive approach (admiration, praise of nature), a negative approach (fascination with industry) and a caring approach towards the environment. Art is understood here as a social mechanism shaping human attitudes towards flora and fauna, towards the natural environment. Examples of artists' efforts to protect the environment and examples of the technical paths of renewable energy solutions are presented.
5
Content available remote Concrete around us. Building and climate change
EN
Concrete is a valuable material that is widely used by the modern construction industry. It has many valuable advantages and unique properties, hence its widespread use, and not only for the construction of objects. The scale of its use has been the subject of many discussions with regard to the environmental impact and significant CO2 emissions that accompany its production and subsequent application. The article starts by presenting the scale of production of this material, its advantages and importance for the construction industry. This is followed by an attempt to determine how to optimize its use. Finally, the article raises issues related to the possibility of using alternative solutions to concrete structures and products based on a concrete mix, after which final conclusions are presented.
PL
Beton jest materiałem budowlanym szeroko stosowanym we współczesnym budownictwie. Ma wiele cennych zalet i wyjątkowych właściwości, stąd jego powszechne wykorzystanie i to nie tylko do wykonywania konstrukcji obiektów. Skala jego wykorzystania staje się przedmiotem co raz szerszych dyskusji w aspekcie wpływu na środowisko naturalne i znacznej emisją CO2, która towarzyszy jego produkcji oraz późniejszemu zastosowaniu. W artykule przedstawione skalę produkcji tego materiału, jego zalety i znaczenie w budownictwie. W dalszej części podjęto próbę, określenia optymalnego sposobu jego wykorzystania. Poruszono kwestie dotyczące możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w stosunku do konstrukcji betonowych oraz produktów opartych o mieszankę betonową W podsumowaniu części przedstawiono wnioski końcowe.
6
Content available Environmental protection in NATO policy
EN
Environmental protection issues emerged in NATO’s political concepts in the last decades of the 20th century. Until the end of the 1980s, the Alliance was preoccupied with Cold War confrontation. In the 1990s, the geopolitical and geostrategic situation shifted. New countries joined the Alliance, and interest in environmental protection increased globally. The Pact member states began to realise the importance of environmental security. New concepts and trends emerged. Appreciating the importance of environmental protection, NATO quickly joined the mainstream of scientific research and practical projects. Their goal was, and is, to understand the causes of environmental degradation and its implications, especially in the context of safety, and to take appropriate remedial measures. NATO has been facing environmental security challenges for many years. This includes climate change, extreme weather conditions, sea level rise, risk of flooding, depletion of natural resources, land degradation, desertification and pollution. These are factors that can ultimately lead to humanitarian disasters, regional tension and violence. NATO’s latest 2030 Strategic Concept highlights the security impact of climate change resulting from a lack of proper environmental protection as the Alliance’s primary focus. At a time of progressive environmental threat, accompanied by rapid climate change, the activities of the Alliance in the field of ensuring environmental security cannot be overestimated.
PL
Kwestie ochrony środowiska pojawiły się w koncepcjach politycznych NATO w ostatnich dekadach ubiegłego wieku. Do końca lat 80. XX w. Sojusz zaabsorbowany był konfrontacją wynikającą ze scenariusza zimnej wojny. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły zmienione sytuacje geopolityczną i geostrategiczną. Nowe państwa przystąpiły do Sojuszu, a w skali globalnej nastąpił znaczący wzrost zainteresowania problematyką ochrony środowiska. W krajach członkowskich Paktu zaczęto sobie uświadamiać znaczenie bezpieczeństwa środowiskowego. Pojawiły się nowe koncepcje i trendy. Doceniając znaczenie ochrony środowiska NATO szybko włączyło się w nurt badań naukowych i praktycznych przedsięwzięć. Ich celem było i jest poznanie przyczyn degradacji środowiska naturalnego, implikacji towarzyszących temu zjawisku, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych. NATO od wielu lat zajmuje się wyzwaniami bezpieczeństwa związanymi ze środowiskiem. Obejmuje to zmiany klimatu, ekstremalne warunki pogodowe, podnoszenie się poziomu morza, ryzyko powodzi, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, degradację gruntów, pustynnienie i zanieczyszczenia. Są to czynniki, które mogą ostatecznie prowadzić do katastrof humanitarnych, napięć regionalnych i przemocy. Najnowsza koncepcja strategiczna NATO 2030 podkreśla wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo, wynikających z braku należytej ochrony środowiska, jako główny punkt zainteresowania Sojuszu.
EN
The paper presents ways to use advanced infrared imaging techniques to study and analyze the thermal losses of a flat plate solar collector. The techniques allowed us to precisely locate and measure areas where unwanted thermal losses occurred on the surface of the collectors studied. The study showed that these losses have a key impact on the energy efficiency of these devices. It was found that using the proposed methodology allows not only the detection of defects in existing structures but also the optimization of the design process of new technical solutions. The temperature of the working medium has a significant effect on heat losses on all analyzed surfaces. However, the influence of the medium flow varies depending on the specific surface. The conclusions of the research suggest that infrared imaging is a valuable tool in developing solar thermal systems, contributing to the reliability and efficiency of these systems. The technique is an important step toward sustainable and economical use of solar energy. Increasing the efficiency of the equipment used to carry out the photothermal conversion process will allow more efficient use of available renewable energy sources. It will have a positive impact on environmental protection.
8
EN
Includes the identification and analysis of the vehicle recycling system using the example of buses in consideration of economic and business issues in Poland, specialising in the collection of cars/buses, their dismantling, segregation of materials and secondary use (recycling), given the regulatory changes proposed by the EU. The operations listed are interrelated. Reusing materials identical to their original purpose (including reuse of steel for car bodies) and assemblies from end-of-life vehicles (after possible reconditioning) can be applied as spare parts for repairs, subject to the observance of certain rules and the law. Life extension activities contribute to reducing the amount of waste sent to landfills. The paper presents a case for dismantling a bus.
EN
The article's authors analysed the most perspective and widely known methods of neutralising the acidic condensate, which is a by-product of natural gas combustion. Among them, the hydrodynamic cavitation method was the most effective. In this regard, it was proposed to improve this method by using the method of discrete-pulsed energy input, which involves neutralisation due to the degassing process. Based on the mathematical model of the bubble ensemble dynamics, a numerical simulation of the formation and growth of vapour-gas bubbles in the process of cavitation boiling of condensate was carried out. Also, an analytical study of the evolution of the vapour-gas bubble population and changes in the current vapour content of the condensate during its boiling was investigated under different values of the initial size of gas micronuclei. The results of the experimental study also confirmed the effectiveness of this method and showed that almost complete removal of carbonic acid from condensate occurs during the first two minutes of processing. That is evidenced by the increased pH values of condensate, which corresponds to the range of permissible pH values of distilled water. Therefore, the carbonic acid in the condensate is absent. Using this method will significantly reduce the environmental effect and the amount of harmful emissions.
10
Content available remote Wdrażanie transformacji energetycznej na przykładzie spółki Prozap
PL
Przedstawiono nowe podejście do zmian, jakie zachodzą w polskim przemyśle chemicznym pod wpływem transformacji energetycznej. Przeanalizowano iprzytoczono najważniejsze akty prawne w zakresie polityki klimatycznej UE, bez odnoszenia się do Fit for 55. Przedstawiono najważniejsze rozwiązania i kierunki działań jednego z podmiotów z branży chemicznej. Przedyskutowano te działania w aspekcie ochrony środowiska. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy związanie z wdrażaniem celów polityki klimatycznej po ostatnich zmianach, na co zwracają uwagę specjaliści, a szczegółowym celem jest zaprezentowanie - jak pod wpływem tych uregulowań funkcjonuje i jakie działania podejmuje Prozap Sp. z o.o.
EN
In recent years, the Australian government has changed course with regard to the gradual replacement of the country’s energy supply by traditional energy resources to alternative renewable energy sources to preserve the environment. The research relevance is predefined by the need to introduce the latest technology and to find investors for the further development of the state energy sector. In this regard, the research to reveal the current state of the energy sector in Australia, the study of existing projects, their productivity, and their impact on the environment. The main methods of research are the method of analysis of existing publications describing the current state of the energy sector as well as the method of comparing the country’s energy performance before and after the implementation of relevant reforms to better illustrate the effectiveness of existing projects. As a result, it was determined that the Australian government pursues a policy of carbon neutrality in the energy industry to reduce the harm caused to nature by harmful emissions into the atmosphere. The state has a focus on reducing the cost of electricity. It is also determined that Australia has a positive attitude toward foreign investment and is open to proposals for new technologies that improve the efficiency and security of the energy supply. The research mentions Australia’s main trading partners, their joint projects, and enterprises. The main directions of alternative energy currently used, their advantages, and their disadvantages are identified. The research result may be of practical value for investors in the field of renewable energy sources in order to better understand the energy market in Australia and possible prospects, as well as for all interested parties.
PL
W ostatnich latach rząd Australii zmienił kurs w zakresie stopniowej wymiany zaopatrzenia kraju w energię z tradycyjnych źródeł energii na alternatywne odnawialne źródła energii w celu ochrony środowiska. Znaczenie badań predestynowane jest koniecznością wprowadzania najnowszych technologii oraz pozyskiwania inwestorów dla dalszego rozwoju państwowej energetyki. W związku z tym badania mają na celu ujawnienie aktualnego stanu sektora energetycznego w Australii, badanie istniejących projektów, ich produktywności i ich wpływu na środowisko. Głównymi metodami badawczymi są metoda analizy istniejących publikacji opisujących aktualny stan sektora energetycznego oraz metoda porównywania wyników energetycznych kraju przed i po wdrożeniu odpowiednich reform, aby lepiej zobrazować efektywność istniejących projektów. W rezultacie ustalono, że rząd Australii prowadzi politykę neutralności węglowej w energetyce, aby zmniejszyć szkody wyrządzane naturze przez szkodliwe emisje do atmosfery. Państwo koncentruje się na obniżeniu kosztów energii elektrycznej. Ustalono również, że Australia jest pozytywnie nastawiona do inwestycji zagranicznych i otwarta na propozycje nowych technologii poprawiających efektywność i bezpieczeństwo dostaw energii. W badaniu wymieniono głównych partnerów handlowych Australii, ich wspólne projekty i przedsiębiorstwa. Zidentyfikowano główne kierunki obecnie stosowanych alternatywnych źródeł energii, ich zalety i wady. Wynik badań może mieć wartość praktyczną dla inwestorów w obszarze odnawialnych źródeł energii w celu lepszego zrozumienia rynku energii w Australii i możliwych perspektyw, a także dla wszystkich zainteresowanych.
EN
This paper presents theoretical and practical aspects of packaging compliant with the environmental protection principles in marketing communication. There were indicated models valid from the perspective of technical knowledge, such as recyclability, biobased materials, biodegradability, compostability and upcycling. Focus was placed on the attitudes, level of knowledge and awareness of the buyer, which translate into the effectiveness of various ways of communicating about a product or brand.
PL
Analiza prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania opakowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano uprawnione z perspektywy wiedzy technicznej modele takie jak przydatność do recyklingu, biopochodność, biodegradowalność, kompostowalność czy upcycling. Szczególnie skupiono się na postawach, poziomie wiedzy i świadomości nabywcy przekładających się na efektywność rozmaitych sposobów komunikacji dotyczącej produktu czy marki.
EN
The objective of this paper is to propose effective methods to implement sustainable development principles among young people, both in schools and universities. The authors of this article recognize the significant potential among young individuals whose actions and choices have a substantial impact on the environment. By analyzing the knowledge and behaviors of young people towards sustainable development and environmental protection, based on surveys conducted among pupils and students from the south-eastern region of Poland, this paper identifies gaps that require improvement and proposes actions aimed at raising pro-ecological awareness among the youth. The analysis revealed that only 25% of the respondents have heard about the "Agenda for Sustainable Development – 2030", 20% were familiar with the goals of sustainable development, and few have participated in initiatives for sustainable development. However, 58% of respondents claimed to engage in activities for environmental protection in their daily lives. The article also presents the degree of compliance with the assumptions of the 2030 Agenda for Sustainable Development on both global and local scales. Furthermore, the paper analyzes two aspects of students' awareness of sustainable development: their knowledge of goals and documents, and their pro-ecological behavior in daily life. Based on the findings, this paper proposes ways to introduce sustainable development principles in selected areas of school and university functioning to enhance ecological awareness and shape pro-ecological attitudes among young people. Concrete actions to facilitate implementation are also suggested.
EN
3D printing is a modern technology that enables the creation of three-dimensional objects from various thermoplastic copolymers. One of the challenges of 3D printing is providing adequate support for complex shapes that may fall apart or deform during the printing process. Traditionally, support materials are used for this purpose, which are difficult to remove after printing and difficult to dispose of. This work focuses on the analysis of the solubility of the BVOH support filament in solutions with different pH values. In particular, the influence of pH on the dissolution time of the BVOH (Butenediol Vinyl Alcohol Co-polymer) copolymer in aqueous solutions and its influence on changes in the PETG base material from which the samples were printed were examined. It was found that the BVOH material combined with PETG is easily soluble in an alkaline environment.
PL
Najprostszym sposobem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jest zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmiot korzystający ze środowiska. Nałożenie takiego obowiązku musi być jednak obwarowane rozwiązaniami gwarantującymi, że jest to rzeczywiście niezbędne do wyeliminowania zagrożeń. W polskim systemie ochrony środowiska rozwiązania mogące stanowić podstawę do nałożenia takiego obowiązku rozproszone są w różnych aktach prawnych. Dlatego też w opracowaniu tym omówione zostały relacje pomiędzy przepisami prawa mogącymi stanowić podstawę wstrzymania działalności podmiotu korzystającego ze środowiska. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest natomiast możliwość nałożenia na podstawie art. 343 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) obowiązku wstrzymania działalności zakładu w przypadku wystąpienia stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu interesowi osób trzecich do czasu ich usunięcia. Omówione zostały przesłanki uzasadniające nałożenie obowiązku wstrzymania prowadzonej działalności oraz formy procesowe, w jakich może to mieć miejsce. Ponadto omówiono przesłanki uzasadniające ponowne podjęcie wstrzymanej działalności. Zaproponowano także rozwiązania porządkujące, mogące poprawić skuteczność stosowania omawianych rozwiązań.
EN
The simplest method to mitigate the adverse impact of activity of an entity using the environment is to suspend its operations. Imposing such obligation needs however to be subject to solutions guaranteeing that it is essential in order to eliminate the threat. In the Polish environmental protection system, solutions that may be the basis for inflicting such obligation are scattered among different legal acts. This study discusses therefore relationships between different legal regulations that may constitute the grounds for suspending the operations of an entity using the environment. A detailed analysis is devoted to the possibility to inflict the suspension a plant's operations in the event of the occurrence of a threat to life of health of people, animals, environment or legally protected interest of third persons until it is eliminated, based on Article 343(1) and 343(2) of the Water Act of 20 July 2017 (Journal of Laws of 2022, item 2625 as amended). It discusses premises justifying imposition of the obligation to suspend the operations as well as procedural forms that it may take. It also discusses the premises for resuming the suspended activities. The author proposes some organizing solutions that may improve the effectiveness of application of the discussed solutions.
EN
The purpose of this publication is to analyze air pollution on the example of the city of Krakow, as well as to consider the possibility of using geodata for environmental protection. In addition to case study analysis as the leading research method, the article also uses the observation, analysis, and statistical methods. The article presents the concept of using GIS spatial analyzes and spatial planning as an element of the Green New Deal in the process of ventilating the city of Krakow. When developing a project related to city ventilation, it is extremely important to have the most accurate data on the strength, direction of the wind, type of pollution, and the number of emitters. Spatial analyzes are also able to indicate the main ventilation corridors of the city. These include, above all, areas located on the Vistula River, but also the widest city streets. Such results make it possible to more consciously manage space.
PL
Usługi użyteczności publicznej świadczeń przez przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne na stałym, wysokim poziomie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu są uznawane przez ich klientów za oczywistą.
PL
Pandemia, ekstremalne fale upałów, deszcze nawalne czy susze spowodowane zmianą klimatu, inflacja, wojna i kryzys energetyczny. Branża wod.-kan. musi stawiać czoła tym kryzysom, zwłaszcza w długoterminowej perspektywie. O tym, jak szukać oszczędności i adaptować się do nowych warunków, w których funkcjonują przedsiębiorstwa wodociągowe, w trakcie drugiej edycji konferencji ZIELONA RETENCJA- oszczędność dla miast, porozmawiają eksperci z branży.
EN
The transformation of scientific and technological achievements in environmental protection in the new era is facing several challenges that need to be addressed. Firstly, there is a lack of investment in environmental protection research and development, which hinders the commercialization of environmental protection technologies. Secondly, the market demand for environmental protection products and services is still low, and the overall level of consumption is not high enough to support the development of the industry. Additionally, there is a lack of effective management and control mechanisms, leading to a weak market environment and limited market space. To address these challenges, a series of countermeasures can be taken. Firstly, it is necessary to increase investment in environmental protection and encourage enterprises to invest in the development of new technologies. Secondly, the government can create a favorable market environment by implementing policies and regulations that support the development of the environmental protection industry. Thirdly, it is important to improve public awareness and increase the level of environmental protection knowledge among the public, in order to increase the demand for environmental protection products and services. Finally, it is necessary to establish effective management and control mechanisms, to regulate the development of the environmental protection industry and ensure sustainable and healthy growth.
PL
Już wkrótce polska mapa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wzbogaci się o trzy bardzo ważne inwestycje. Zadowoleni z tego będą z pewnością mieszkańcy Gdańska, Olsztyna i Warszawy, ale nie tylko. Odzysk energii z odpadów jest bowiem niezwykle istotny dla branży komunalnej i ochrony środowiska.
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.