Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki symulacji CFD (computational fluid dynamics) wykonane dla laminarnego przepływu płynu nienewtonowskiego przez mieszalnik statyczny SMX. Modelem zamykającym dla płynu nienewtonowskiego był model Crossa. Wyniki symulacji CFD porównano z wynikami badań eksperymentalnych metodą laserowej anemometrii Dopplera LDA (laser Doppler anemometry). Dobrą zgodność danych doświadczalnych i numerycznych uzyskano w warstwie przyściennej. Przedstawiono również wstępne wyniki symulacji CFD wykonane dla modelu zamykającego Giesekusa oraz liczby Re = 12.
EN
Non-Newtonian laminar fluid flow through a static mixer were simulated by computational fluid dynamics (CFD) method. As the closure model for non-Newtonian fluid Cross model was assumed. The CFD results were compared with exptl. data (carboxymethyl cellulose soln.) from laser Doppler anemometry. The exptl. and numerical results were similar in the wall region. The preliminary CFD results for Giesekus closure model (Re = 12) were also presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji wielkowirowych LES dla przepływu Taylora-Couette’a. Symulacje numeryczne wykonano dla jednofazowego przepływu cieczy newtonowskiej (wody) przez układ dwóch współosiowych cylindrów. Cylinder zewnętrzny był nieruchomy, natomiast cylinder wewnętrzny obracał się ze stałą prędkością kątową ω = 1,05; 2,43; 9,42 [rad/s]. Wyniki symulacji CFD przedstawiono w postaci map i profili prędkości osiowej.
EN
Results of the Large Eddy Simulation for Taylor-Couette flow are presented in the paper. The numerical simulations of single-phase flow for Newtonian fluid (water) were carried out. In the Taylor-Couette flow medium passed between two соахіаl cylinders. The outer cylinder was stationary while the inner cylinder rotated at the constant angular speed ω = 1.05; 2.43; 9.42 [rad/s], The final results were presented in a form of ахіаl velocity maps and profiles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych CFD przepływu krwi przez lewą i prawą tętnicę wieńcową. Symulacje wykonano w oparciu o segmentację obrazów angiograficznych uzyskanych za pomocą wielowarstwowej tomografii komputerowej. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w postaci rozkładów wartości naprężeń ścinających na ściance WSS. Dane te jakościowo porównane z danymi literaturowymi. Stwierdzono, że metoda CFD z powodzeniem może być stosowana do symulacji przepływu krwi przez tętnice wieńcowe.
EN
CFD results of blood flow through the left and right coronary artery are presented in the paper. Simulations were performed based on geometry obtained through the segmentation of angiographic images using computer tomography. The results are shown in a form of wall shear stress (WSS) distribution. A qualitative comparison of simulation results with the data taken from literature was carried out. It was found that the CFD method can be successfully used to simulate the blood flow through the coronary arteries.
PL
Wyznaczono charakterystyki reologiczne wodnego roztworu soli sodowej karboksymetylocelulozy (CMC typ Blanose 9H4) o stężeniu 1,0% oraz 2,0% w temperaturach 20; 30; 40 i 50ºC. Pomiary wykonano za pomocą reometru modułowego MCR 301 firmy Anton Paar w układzie stożek-płytka. Sporządzono wykresy zależności lepkości i naprężenia stycznego od szybkości ścinania. W zakresie od 20 do 50ºC stwierdzono istotny wpływ temperatury na lepkość roztworu CMC o stężeniu 1,0%. Natomiast dla roztworu CMC o stężeniu 2,0% wpływu temperatury na własności reologiczne nie ustalono. Przedstawiono dopasowanie modelu Ostwalda-de Waele’a oraz modelu w postaci wielomianu logarytmicznego czwartego stopnia do danych eksperymentalnych. Bardzo dobre dopasowanie danych otrzymano dla modelu wielomianowego.
EN
Rheological characteristics for carboxymethyl cellulose (CMC Blanose 9H4 type) aqueous solution with concentration equal to 1.0% wt. and 2.0% wt. at temperatures of 20, 30, 40, 50 ͦC were determined. Measurements were per-formed using the modular MCR 301 Anton Paar rheometer. In a temperature range from 20°C to 50°C a significant influence of temperature on viscosity was observed for 1.0% wt. CMC solution. For 2.0% wt. CMC solution the influence of temperature on rheological properties were not established. The non-Newtonian power-law and polynomial of fourth degree models were compared with experimental data. It can be stated that the polynomial model fits better the experimental results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics przeprowadzonych za pomocą LDA. Celem badań było wyznaczenie poziomu wielkości opisujących przepływ burzliwy cieczy w mieszalniku Kenics oraz identyfikacja fluktuacji prędkości. Wyniki badań opracowano statystycznie i przedstawiono w postaci bezwymiarowych rozkładów: vz/v0, vt/v0, vz/v0 oraz k/v02. Na podstawie wyników pomiarów LDA stwierdzono, że rozkłady wartości składowych prędkości zależą od kąta pomiarowego, wysokości pomiarowej oraz w niektórych przypadkach również od liczby Re. Zmiany k/v02 oraz bezwymiarowych profili składowych prędkości wskazują na występowanie fluktuacji prędkości w przepływie o różnej intensywności.
EN
Results of experimental studies of turbulent fluid flow in a Kenics mixer conducted by means of LDA are presented in the paper. The aim of this study was to determine a level of parameters describing turbulent flow in a Kenics mixer and the identification of velocity fluctuations. The results were analyzed statistically and presented as dimensionless radial profiles of vz/v0, vt/v0, vz/v0 and k/v02 On the basis of LDA results, it was noted< that the dimensionless profiles of velocity components are dependent on the measurement angle, height, h/H, and on Re in some cases. The profile of k/v02 and dimensionless profiles of velocity components indicate that veloc ity fluctuations in turbulent flow are of varying intensity
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów LDA wykonane dla przepływu jednokierunkowego (Taylora-Couette 'd) oraz przepływu dwukierunkowego (Couette'a-Poiseitille'a). Badania wykonano dla płynu nienewtonowskie-go (CMC). Wyniki badań eksperymentalnych opracowano w postaci profili prędkości składowej osiowej. Stwierdzono, że dla przepływu Couette'aPoiseuille 'a istotny wpływ na profil prędkości miał przepływ osiowy. Otrzymane profile prędkości były charakterystyczne dla przepływu laminarnego.
EN
The paper presents LDA results for one-directional Taylor-Couette flow and two-directional Couette-Poiseuille flow. All measurements were carried out for non-Newtonian fluid. Experimental results were visualized in a form of axial velocity profiles. It was concluded that axial flow strongly influenced velocity profiles of Couette-Poiseuille flow. Obtained velocity profiles were typical for laminar flow.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych CFD dla przepływu Couctle'a-Taylora. Symulacje numeryczne wykonano dla jednofazowego przepływu płynu newtonowskiego (wody) przez trójwymiarową geometrię dwóch współosiowych walców. Wyniki symulacji CFD przedstawiono w postaci map i profili prędkości.
EN
The results of CFD simulation for the Couette-Taylor flow are presented in the paper. The 3D numerical simulations of one-phase flow of Newtonian fluid (water) were carried out. In the work the flow through two coaxial cylinders was considered. Final results were presented in a form of velocity maps and profiles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów LDA wykonanych dla mieszalnika statycznego SMX i jednofazowego przepływu płynu newtonowskiego (syropu skrobiowego), a następnie płynu nienewtonowskie-go (wodnego roztworu CMC). Do opracowania wyników zastosowano procedurę szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Otrzymane wyniki, dzięki zastosowaniu procedury FFT. były analizowane w dziedzinie częstotliwości.
EN
LDA measurements of single-phase flow trough a S.MX static mixer were presented in the paper. Two fluid types were investigated: Newtonian (starch syrup) and non-Newtonian (aqueous solution of CMC). The obtained results were analyzed through data post-processing in the spectral (frequency) space by means of the Fast Fourier Transform (KFT).
PL
W pracy omówiono podział i zastosowanie bioreaktorów, zestawiono równania bilansu materiałowego dla poszczególnych bioreaktorów. Następnie omówiono jedną z metod biologicznego oczyszczania ścieków -metodę osadu czynnego. Dla dostępnych w literaturze danych wykonano obliczenia projektowe dla komory osadu czynnego dla różnego wieku osadu czynnego.
EN
At work a division and applying bioreactors were discussed, equations of material balance were put together for individual bioreactors. Next was one of methods of biological cleaning waste discussed - method of active deposit. For approachable in the literature of data design calculations were carried out for the chamber of active deposit for the different age of active deposit.
PL
W ramach pracy dokonano szczegółowej charakterystyki oczyszczalni ścieków w Chojnicach. Omówiono również metody oczyszczania ścieków (mechaniczne i biologiczne) oraz opisano proces kompostowania. Proces kompostowania w oczyszczalni ścieków w Chojnicach w ostatnich latach został zmodernizowany, dzięki czemu uległa znacznemu polepszeniu jakośclowemu i ilośclowemu produkcja kompostu. W tabeli zestawiono również wielkość zakładanego efektu ekologiczne poprzez kompostowanie odpadów.
EN
The paper presents detailed characteristics of the sewage-treatment plant in Chojnice. Methods of waste refinement (mechanical and biological) as well as composting process are also discussed. In recent years the waste composting technology in Chojnice was modernized, resulting in improvements in both quality and amount of produced compost. Table presenting amount of assumed ecological effect due to waste composting is also included.
EN
The measurements for a Kenics static mixer were carried out using Laser Doppler Anemometer (LDA). The test fluid was non-Newtonian solution of CMC, Blanose type 9H4. The velocity data inside the 5th Kenics insert were collected for the axial components at five levels of Reynolds number, Re = 20 ÷ 120. Velocity fluctuations were also analyzed in the frequency domain, after processing them with the help of the Fast Fourier Transform (FFT) procedure. The spectra of fluctuations provided information about level of the fluctuations in the observed range of Reynolds number. The obtained data were then also used to plot the velocity profiles for the fifth insert of the Kenics mixer. It was concluded that in the investigated range of Reynolds numbers (Re = 20 ÷ 120) a strong dependence of the velocity profiles and the flow fluctuations on Reynolds number was observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.