Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work breakdown structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents methods of determining the location of cost buffers and corresponding contingency costs in the CPM schedule based on its work breakdown structure. Application of correctly located cost buffers with appropriately established reserve costs is justified by the common overrunning of scheduled costs in construction projects. Interpolated cost buffers (CB) as separate tasks have been combined with relevant summary tasks by the starttostart (SS) relationship, whereas the time of their execution has been dynamically connected with the time of accomplishment of particular summary tasks using the “paste connection” option. Besides cost buffers linked with the group of tasks assigned to summary tasks, a definition of the cost buffer for the entire project (PCB) has been proposed, i.e. as one initial task of the entire project. Contingency costs corresponding to these buffers, depending on the data that the planner has at his disposal, can be determined using different methods, but always depend on the costs of all tasks protected by each buffer. The paper presents an exemplary schedule for a facility and the method of determining locations and cost for buffers CB and PCB, as well as their influence on the course of the curve illustrating the budgeted cost of work scheduled (BCWS). The proposed solution has been adjusted and presented with consideration of the possibilities created by the scheduling software MS Project, though its general assumptions may be implemented with application of other similar specialist tools.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
3
Content available remote Struktura podziału prac w planowaniu kosztów budowy
PL
W artykule zawarto przegląd struktur podziału prac stosowanych w planowaniu kosztów robót budowlanych i bazach danych stanowiących źródło informacji kosztowej. Porównano systemy stosowane w Polsce i innych krajach.
EN
The paper presents a brief overview of classification of elements and work breakdown structures used in construction cost estimating and planning and related databases. Polish approach to cost planning is described and compared with methods used in other countries.
4
Content available remote Project management
EN
Project management is a process during which person directing the project takes care of planning and controlling of tasks included in and relating to the project. The above process entails knowledge, skills, tools, resources and techniques application, as well as fulfilment of client's requirements within approved time, budget and quality.
PL
Zarządzanie projektami jest procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem prowadzi planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w jego skład oraz związanych z nim. Proces ten polega na zastosowaniu wiedzy, zdolności, narzędzi i techniki oraz zasobów w celu spełnienia wymagań klienta w wyznaczonym czasie, budżecie i o odpowiedniej jakości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.