Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  neighborhood
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Rough membership functions in covering approximation space not only give numerical characterizations of covering-based rough set approximations, but also establish the relationship between covering-based rough sets and fuzzy covering-based rough sets. In this paper, we give a new method to discuss three-way decisions with rough membership functions in covering approximation space. Firstly, we introduce three new types of rough membership functions and study their properties. And then, relationship between a covering and its derived fuzzy β-covering is investigated by using rough membership functions. In addition, we study the relationship among the four types of rough membership functions. Finally, a novel type of graded covering-based rough set model is proposed on the basis of rough membership function. And, as an application, its corresponding three-way decisions in incomplete decision systems are investigated.
EN
In this work, we revisit the Locally Linear Embedding (LLE) algorithm that is widely employed in dimensionality reduction. With a particular interest to the correspondences of the nearest neighbors in the original and embedded spaces, we observe that, when prescribing low-dimensional embedding spaces, LLE remains merely a weight-preserving rather than a neighborhood-preserving algorithm. Thus, we propose a \neighborhood-preserving ratio" criterion to estimate the minimal intrinsic dimensionality required for neighborhood preservation. We validate its efficiency on sets of synthetic data, including S-curve, Swiss roll, and a dataset of grayscale images.
3
Content available remote New role of buildings as contributors to the infrastructure
EN
Buildings can create a sense of community and add to the character of neighborhoods and cities. They can also support communities by either directly contributing to the infrastructure requirements of their neighbors, or by reducing their own demands and/or creating their own supply and treatment systems to create capacity for others in, for example, community energy and water systems. Buildings can also reduce wastage with its environmental and economic burdens by recapturing heat being lost through inefficient systems and by using municipal waste, especially bio-waste, as a fuel source. Building energy demands are a significant part of the challenge to reduce dependence on fossil fuels, save on resources, to cut emissions and mitigate the effects of climate change, while also representing opportunities to reduce the negative impacts on municipal infrastructure. This paper explains how buildings can mitigate such impacts while also acting as elements of infrastructure.
PL
Budynki mogą tworzyć poczucie wspólnoty i dodawać do charakteru dzielnic i miast. Mogą też wspierać społeczności poprzez bezpośredni wkład w wymagania infrastrukturalne sąsiadów lub poprzez zmniejszenie własnych potrzeb oraz/lub tworzenie systemów zaopatrzenia i oczyszczania w celu zwiększenia pojemności systemów, na przykład w odniesieniu do energii i wody. Budynki mogą również zmniejszyć marnotrawstwo w środowisku i obciążeniach ekonomicznych, odzyskując ciepło utracone przez nieefektywne systemy i wykorzystując odpady komunalne, zwłaszcza bioodpady, jako źródło paliwa. Zapotrzebowanie na energię w budynkach stanowi znaczną część wyzwania, aby zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych, oszczędzać zasoby, zmniejszyć emisję i złagodzić skutki zmian klimatycznych, a jednocześnie przedstawiać możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu na infrastrukturę komunalną. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak budynki mogą złagodzić takie oddziaływania, a jednocześnie działać jako elementy infrastruktury.
4
Content available On the structure of compact graphs
EN
A simple graph G is called a compact graph if G contains no isolated vertices and for each pair x, y of non-adjacent vertices of G, there is a vertex z with N(x) ∪ N(y) ⊆ N(z), where N(v) is the neighborhood of v, for every vertex v of G. In this paper, compact graphs with sufficient number of edges are studied. Also, it is proved that every regular compact graph is strongly regular. Some results about cycles in compact graphs are proved, too. Among other results, it is proved that if the ascending chain condition holds for the set of neighbors of a compact graph G, then the descending chain condition holds for the set of neighbors of G.
5
Content available Landscape solutions for small retention
EN
The article presents landscape solutions for natural water retention named in Poland ‘small water retention’. The paper covers examples of neighbourhood scale interventions, which use natural environmental factors to optimize the stormwater storage capacity. They fit into the mainstream of natural ecosystem and landscape-oriented ways that influence and change microclimate of a particular area.
6
Content available remote Intensywna zabudowa a ochrona walorów krajobrazu
PL
Czy za pomocą ustaw da się wymusić dobrą architekturę? Zestawione w tytule dwa pojęcia postrzega się powszechnie jako stojące w opozycji. Ochrona krajobrazu polega bowiem głównie na ograniczeniach stawianych zabudowie, zaś zabudowa intensywna jest pojmowana jako zjawisko wobec niej (ochrony) przeciwstawne. Chciałbym poniżej omówić kilka aspektów architektury, które nie dają się łatwo (a może wcale) wymusić za pomocą formalno-prawnych ograniczeń. Zależy mi na nie traceniu z oka kwestii zasadniczej: jaki jest cel wprowadzania restrykcji? W jaki sposób mogą wpłynąć na jakość życia? Kwestię tę można też ująć następująco: jak mogłaby wyglądać architektura, gdyby jej barierą był (tylko) stan dostępnych technologii budowlanych? Postawienie sprawy w ten sposób nie daje doraźnych łatwych recept na dobre projektowanie. Jednak uważam je za celowe, gdyż skłania do szerszego widzenia problemu, w sposób łączący podejścia humanistyczne i techniczne. Mimo prowadzonej obecnie ochrony krajobrazu postępuje zanik punktów widokowych. Przynajmniej w tym przypadku jest ona nieskuteczna. Nie istnieje ochrona widoku z okna, mogącego jednak zniweczyć walory skądinąd dobrej architektury. Zabudowa o zwiększonej intensywności niekoniecznie jest dla krajobrazu złem, o ile może stanowić alternatywę dla zaśmiecania terenu wszechobecną zabudową rozproszoną.
EN
Can using laws force a good architecture? The two terms compared in the title are widely seen as standing in opposition. Landscape protection means mainly the limitations of the building, and the intensive building is conceived as a phenomenon acting against it. I would like to discuss below some aspects of architecture, which are not easily (or at all) to force through formal and legal constraints. I care for keeping in mind the fundamental question: what is the purpose of introducing restrictions? How can it affect the quality of life? This issue can also be summarized as follows: architecture could look like if the barrier was (only) the state of the available building technologies? Putting the matter in this way does not give immediate easy recipes for good design. However, I consider it expedient, since it leads to a broader view of the problem, a mix of human and technical approach. In spite of the current landscape protection numerous viewpoints still do disappeare. At least in this case, the protection it ineffective. There is no protection of the view from the window, which could, however, wreck the values of the (otherwise good) architecture. Building of increased intensity it is not necessarily a danger for the landscape, as that may be an alternative to cluttering the area by omnipresent dispersed housing.
EN
In this article the formation features of the largest Lviv district of Sykhiv were reviewed. Main transformation processes of workers settlement, which was constructed near the industrial hub of Sykhiv in 70–80ies of the last century, and establishment of the large panel housing estate during the period of independent Ukraine were highlighted. In this regard, major factors that have effect on the formation of housing estate new identity and it conversion into integral part of the contemporary Lviv were traced.
8
Content available Modele struktur katastralnych
PL
W artykule podjęto się pokazania różnych modeli struktur katastralnych uzyskanych z przekształcenia danych mapy ewidencyjnej. Realizacja praktyczna wiązała się z porządkowaniem pozyskanych danych z formy CAD do GIS i ich przekształceń na bazie danych geometrycznych, atrybutowych i topologicznych. Prezentowane wcześniej podobne opracowania (Lewandowicz 2009, 2011, Lewandowicz i inni 2013) bazowały na przekształceniach algebraicznych, a tym razem całe przekształcenia zostały przeprowadzone w systemie GIS, w oparciu o dostępne narzędzia związane z przekształcaniem danych, budowaniem relacji i powiązań, eksportów i edycji. W oparciu o przyjętą metodykę przekształceń, uzyskano modele struktur katastralnych w formie sieci obrazującej różne powiązania działek ewidencyjnych. Wizualizowane są one w postaci grafów, które przedstawiają struktury katastralne. Fragmenty grafów w formie gwiaździstej wskazują na optymalną, uporządkowaną strukturę. Zbudowane modele, uzupełnione danymi atrybutowymi, mogą być wykorzystywane w analizach sieciowych we wspomaganiu decyzyjnym w gospodarce gruntami i w zarządzaniu kryzysowym.
EN
The paper intends to show different models of structures of cadastral data obtained from the transformation of the cadastral map. Practical realization was connected with organizing the data obtained from the CAD form into GIS and their transformation based on geometric, topological and attribute data. Presented earlier similar studies (Lewandowicz 2009, 2011, Lewandowicz et al. 2013) were based on algebraic transformations; this time the whole transformation was carried out in GIS based on available tools related to the transformation of data, building relationships and linkages, exports and editing. Based on the adopted methodology of transformations, cadastral models of structures were obtained in the form of a network illustrating other connections to the parcels. They are visualized in the form of graphs presenting cadastral data structure. Fragments of the graphs in starry form indicate optimal ordered structure. Constructed models supplemented by attribute information can be used in network analysis supporting decision-making in land management and crisis management.
9
Content available On the hat problem on a graph
EN
The topic of this paper is the hat problem in which each of n players is uniformly and independently fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of winning. In this version every player can see everybody excluding himself. We consider such a problem on a graph, where vertices correspond to players, and a player can see each player to whom he is connected by an edge. The solution of the hat problem on a graph is known for trees and for cycles on four or at least nine vertices. In this paper first we give an upper bound on the maximum chance of success for graphs with neighborhood-dominated vertices. Next we solve the problem on unicyclic graphs containing a cycle on at least nine vertices. We prove that the maximum chance of success is one by two. Then we consider the hat problem on a graph with a universal vertex. We prove that there always exists an optimal strategy such that in every case some vertex guesses its color. Moreover, we prove that there exists a graph with a universal vertex for which there exists an optimal strategy such that in some case no vertex guesses its color. We also give some Nordhaus-Gaddum type inequalities.
EN
Contemporary urban design paradigm of the "compact city" emphasizes the importance of density and mix of functions as key features in shaping urban space. While recent urban design theory on Poland seems to accept these elements, in the urban design practice achieving a dense urban structure comes across several challenges, such as the regulations ("Building Code") and required distances between buildings, required widths of roads and walkways and numbers and distances of parking places, providing sufficient sunlight in the dwellings, etc.While a dense historic town centre with urban blocks build around a market square is a desired ideal, most new developments propose dwelling estates with freestanding multi family housing. This paper examines recent urban design in Poland and discuss attempts of achieving a high quality dense neighborhoods with the built form based on reinterpreting the traditional urban blocks. The paper overviews such cases as Miasteczko Wilanów, EcoPark or Ecological Town in Siewierz, mentions the authors design concept in Polkowice, and presents in detail own experiences with an own masterplan of a new neighborhood on a brownfield site in Goleniów, northern Poland. After winning a design competition the authors have been commissioned a masterplanning process, which included ways of public participation and stakeholder discussions, and working out variants and options of urban structure and design codes.
PL
Obecny we współczesnej urbanistyce paradygmat "zwartego miasta" zwraca szczególną uwagę na intensywność zabudowy oraz mieszanie różnych funkcji w obrębie nowych zespołów miejskich. Pożądane wytyczne dotyczące zrównoważonych projektów urbanistycznych to zespoły gęstej zabudowy przemieszanej funkcji mieszkaniowej i usługowej, które promują komunikacje pieszą i są dobrze obsłużone komunikacją publiczną wraz z infrastrukturą i budynkami o wysokiej efektywności energetycznej (Farr, 2009). Pomimo wytycznych teoretycznych w praktyce polskiej napotykamy jednak ograniczenia związane z preferencjami deweloperów i kupujących, a także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Intensywn zabudowa historyczna, bazująca na kwartałach zlokalizowanych wokół rynku jest obrazkiem często przywoływanym jako wzór godny do naśladowania jednak często zdarza się, że w rzeczywistości dożo łatwiej zaprojektować i zrealizować jest osiedle wolnostojących domów wielorodzinnych zamiast zwartej zabudowy miejskiej. W artykule przedstawiono projekty i realizacje, które można uznać za próby współczesnej interpretacji wzorca gęstej, miejskiej zabudowy kwartałowej. Autorzy omawiają kilka współczesnych zrealizowanych w Polsce projektów, oraz prezentują doświadczenia z opracowania projektu zagospodarowania terenu w Goleniowie, będącego szczegółowym opracowaniem pokonkursowym, w którym badano różne możliwości kształtowania zwartej zabudowy.
EN
A new classification of arbitrary cellular automata (CA for short) in Z^d is studied considering the set (group) of all permutations of the neighborhood v and state set Q. Two CA (Z^d, Q, f_A, .A) and (Z^d, Q, f_B, v_B) are called automorphic, if there is a pair of permutationsπ&pfi" of v and Q, respectively, such that (f_B, vB) = ([formula] where v^π denotes a permutation of v and f*π denotes a permutation of arguments of local function f corresponding to v*π This automorphism naturally induces a classification of CA, such that it generally preserves the global properties of CA up to permutation. As a typical example of the theory, the local functions of 256 ECA (1- dimensional 3-nearest neighbors 2-states CA) are classified into 46 classes. We also give a computer test of surjectivity, injecitivity and reversibility of the classes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.