Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Enhancement of critical current density in superconducting wires NbTi
EN
The research that was done has proven that it is possible to enhancement Jc in NbTi wires, by means of cold drawing of the wire (wire drawing machine). We believe that it is a vital piece of information particularly for those institutions that possess NbTi wires and superconducting NbTi magnets. Cold drawing of the wire does not decrease critical temperature and critical magnetic field of the wire.
PL
W artykule przedstawimy wyniki pomiarów Jc w drucie NbTi. Otrzymane rezultaty udowodniły iż za pomocą zimnego przeciągania można zwiększyć Jc w drutach NbTi. Przeprowadzone pomiary udowodniły także że zimne przeciąganie nie zmniejsza parametrów krytycznych drutu NbTi: temperatury krytycznej Tc i krytycznego pola magnetycznego Bc2.. Analiza siły pinningu, analiza Kramera i skalowanie siły pinningu pozwoliły określić źródło regeneracji i zwiększenia Jc i Fp.
EN
The aim of the study was to obtain nanometric zinc-alumina spinel in a stop-flow reactor with microwave emission. The water solution of zinc and aluminium nitrates was used as a reaction substrate. The mole ratio of Al:Zn = 2:1. A 2M water solution of potassium hydroxide was used as mineraliser. The process was carried out under the pressure of 3.9 MPa for 15, 30 and 60 min. The obtained product had grains of about 6 nm, determined on the basis of the specific surface area and density measurements, observed using SEM and TEM microscopes. According to XRD analysis, a pure phase of Al-Zn spinel was obtained for optimum reaction time of 30 min. The specific surface area measured using BET method was in the range of 230-270 m2/g. For the first time a nanocrystalline zinc aluminate spinel of high specific surface area and high phase purity was obtained in a stop flow microwave solvothermal reactor.
PL
Celem prac było uzyskanie manometrycznego spineklu cynkowo-aluminiowego w mikrofalowym reaktorze pracującym w cyklu stop-flow. Jako substratów reakcji użyto azotków cynku i aluminium w stosunku molowym Al:Zn = 2:1. Jako mineralizator zastosowano 2M wodny roztwór wodorotlenku potasu. Procesy prowadzone były przy ciśnieniu 3.9 MPa przez 15, 30 i 60 minut. Otrzymano produkt o rozmiarze ziaren około 6 nm. Rozmiar ziaren określono z wykorzystaniem pomiarów powierzchni właściwej i gęstości oraz obserwacji wykonywanych z użyciem mikroskopów SEM i TEM. Przepro-wadzona analiza XRD wykazała, że czystą fazę Al-Zn uzyskano dla czasu reakcji wynoszącego 30 minut. Powierzchnia właściwa, określona metodą BET, zawierała się w zakresie 230-270 m2/g. Po raz pierwszy uzyskano, w reaktorze mikrofalowym typu stop-flow, nanokrystaliczny spinel cynkowo-aluminiowy o dużej powierzchni właściwej i dużej czystości fazowej.
EN
In this paper we compare the critical current density Jc of the wires of NbTi/Cu and MgB2/Fe at temperature of 4,2 K. We describe advantages and disadvantages of the examined superconducting wires.
PL
W artykule przedstawiono porównanie krytycznej gęstości prądów w stałym polu magnetycznym w temperaturze 4,2 K drutów wykonanych z NbTi/Cu z drutami wykonanymi z MgB2/Fe. Opisano także zalety i wady drutów MgB2 i NbTi.
EN
. The results of the critical current density Jc measurement for multifilament cold drawn NbTi wire are shown. The main goal of the research was to determine the influence of the cold - drawing on the microstructure of the filaments and Cu grid formation in between of NbTi wire in correlation with Jc. The factory produced NbTi wire had diameter of 0.85 mm. It has been drawn down to 0,5 mm (applied for patent).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności prądu krytycznego w funkcji wartości typowych pól magnetycznych stosowanych w praktyce dla drutu NbTi o średnicy 0,85 mm, który był następnie przeciągany na zimno w matrycach niskokątowych i z bardzo małymi redukcjami do standardowych średnic: 0,7 mm, 0,6 mm i 0,5 mm (wniosek o wzór patentowy).
5
Content available remote Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku z zastosowaniem reaktora impulsowego
PL
Celem poniższej pracy było zbadanie możliwości otrzymania nanorozmiarowego tlenku cynku w eksperymentalnym reaktorze impulsowym. Wykorzystano reaktor impulsowy firmy Ertec Poland, w którym na mieszaninę reagentów oddziaływano serią impulsów o napięciu kilku tysięcy wolt i mikrosekundowym czasie trwania. Wielkość krystalitów i skład fazowy określono przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego i metody B.E.T. Zbadano gęstość nanoproszków, a morfologię określono przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykazano, że przy pomocy serii impulsów wysokiego napięcia działających na wodny roztwór chlorku cynku i zasady sodowej otrzymano doskonałej jakości nanoproszki ZnO w temperaturze nie przekraczającej 50 stopni Celsjusza, czyli ok. 70 stopni Celsjusza niższej niż przy konwencjonalnej syntezie mikrofalowej, oraz ok. 200 stopni Celsjusza niższej niż przy syntezie polegającej na strącaniu i kalcynacji otrzymanego wodorotlenku. O jakości proszku świadczy wysoka jak na nanoproszki gęstość i jednorodność.
EN
The aim of this work was to investigate whether it is possible to obtain nano-sized ZnO particles in a hydrothermal in an experimental high voltage pulsed reactor. Nano zinc oxide was obtained from water solution of zinc chloride and water solution of potassium and natrium hydroxide after application of several pulses of voltage of several thousands volts and duration a few microseconds. The average temperature did not exceed 50 degrees centigrade, i.e. was about 70 degrees centigrade less than in the case of conventional hydrothermal synthesis and 200 degrees centigrade less than for the case of the precipitation and calcination process. The phase composition of the powders and their specific surface were analised by means of X Ray Diffraction and BET methods, respectively. The powders density was measured by means of picnometry and morphology investigated by means of Scanning Electron Microscopy (SEM). The powder was of high quality measured in terms of density and uniformity of the grain size.
6
Content available remote Raman scattering studies of MBE-grown ZnTe nanowires
EN
We report on the first studies of the optical properties of MBE-grown ZnTe nanowires (NWs). The growth of ZnTe NWs was based on the Au-catalyzed vapour–liquid–solid mechanism and was performed on (001), (011), or (111)B-oriented GaAs substrates. Investigated NWs have a zinc-blende structure, the average diameter of about 30 nm, and typical length between 1 and 2 μm. Their growth axes are oriented along <111>-type directions of the substrate. The structural characterization of the NWs was performed by means of X-ray diffraction, using the synchrotron radiation corresponding to the wavelength of CuKα1 radiation W1 beamline at Hasylab DESY). The macro-Raman spectra of either as-grown NWs on GaAs substrate or of NWs removed from substrate and deposited onto Si were collected at temperatures from 15 K to 295 K using Ar+ and Kr+ laser lines. Strong enhancement of ZnTe-related LO-phonon structure was found for an excitation close to the exciton energy. Our studies revealed also the presence of small trigonal Te precipitates, typical of tellurium compounds.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju zastosowanej techniki wzbudzania reakcji na morfologię oraz właściwości nano tlenku cynku. Przy realizacji eksperymentów użyto pięciu różnych metod pobudzania reakcji chemicznych. Wykorzystano reaktor firmy ERTEC, który był stosowany w trzach wariantach - jako reaktor mikrofalowy, jako reaktor z meandrową grzałką elektryczną oraz jako reaktor wykorzystujący przepływ prądu przez ciekłe reagenty: Zastosowano również inny nowatorski reaktor z pobudzeniem reakcji impulsami wysokiego napięcia, zaś jako piąty reaktor chemiczny zastosowany został autoklaw z podgrzewanym teflonowym zbiornikiem. Analizy proszków przeprowadzono metodami XRD, BET oraz przeprowadzono obserwację morfologii proszków przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Wnioski wyciągnięte na podstawie wyników tej pracy pozwalają rekomendować do wykorzystania zarówno technologie syntez mikrofalowych jak też syntez przy pobudzeniu impulsowym. Te ostatnie powinny stać się obiektem dalszego rozwoju, gdyż oferują nierównowagowy przebieg procesu syntezy w niskich temperaturach i przy zaskakująco niskim wydatku energetycznym.
EN
The purpose of the work was to study the effect of the induction technique applied on the morphology and properties of nano zinc oxide. Five different methods of inducing chemical reactions were used for performing the experiments. A reactor of the ERTEC company was utilized, used in three variants -as a microwave reactor, as a reactor with a meander etectric heater and as reactor utilizing current flow through liquid reactants: Joule's heat. Another novel reactor involving the reaction induction with high voltage was also applied, and an autoclave with a heated Teflon container was used as the fifth's chemical reactor. The analysis of powders was carried out by XRD and BET methods, and observations of the morphology of the powders was carried out by means of a scanning electron microscope. The conclusions drawn on the basis of the results of this work permit to recommend both the technology of microwave synthesis and the synthesis involving pulse induction. These latter one should be the subject of further development, since it offers a non-equilibrium course of the synthesis process at low temperatures and at surprisingly low energy expenditure.
PL
Celem pracy jest opisanie morfologii tlenku cynku domieszkowanego jonami glinu otrzymanego metodą hydrotermalną i kondensacji próżniowej. Kształt i wielkość ziaren analizowane były metodą SEM (Scanning Electron Microscopy), XRD (X-ray Diffraction). Analiza gęstości oraz wyznaczenie stałych sieciowych na podstawie analizy XRD pozwoliły zaobserwować jak zmieniają się te parametry wraz ze wzrostem zawartości jonów glinu.
EN
The aim of this work is description of morphology of Al-doped ZnO obtained by the hydrothermal and vapour condensation method. The morphology was analysed by complementary methods. Shape and grain size were analysed by SEM (Scanning Electron Microscopy) and XRD (X-ray Diffraction). Density measurements used helium pycnometer method. Dependence of density and lattice parameters on Al concentration is presented.
PL
W poprzednich badaniach właściwości detonacyjnych saletrolu autorzy wskazali dominujący wpływ takich elementów struktury fizycznej jak: poziom porowatości granul, rozmiary granul (ziaren) i gęstość nasypowa. W pracy zastosowano oryginalny sposób porowacenia granul saletry do wytworzenia próbek saletry o zróżnicowanej chłonności oleju, od zera do kilkunastu procent objętościowych. Strukturę granul o różnej porowatości badano stosując skaningowy mikroskop elektronowy. Ujawnioną strukturę mikroskopową granul saletry wykonanych rożnymi technologiami skorelowano z właściwościami detonacyjnymi wytworzonego z nich saletrolu.
EN
In the previous papers concerning explosive features of ANFO, the authors have pointed out the dominant role of physical structure of granules, i.e. porosity, dimensions of grains and density. In the paper the unique method of changing the physical structure of ammonium nitrate (AN) granuleshas been applied. It allowed to obtain granules of different porosity from 0 to 20%. The structure of granules with modifying porosity was examined using scanning electron microscope. For comparison, the industrial porous AN and fine grain AN have been tested. The revealed microscopic structure of AN grains was correlated with the explosive characteristics of ANFO made of AN types under study. It has been stated that the Gurney energy of ANFO is proportional to its detonation velocity, which depends on the physical structure of AN granules (grains).
EN
The effect of the nano-powder SiC doping on the MgB2 bulk superconducting properties was investigated. Powders were mixed by a high gas pressure ultrasonic reactor. Synthesis were performed at inert gas at pressure of up to 1 GPa at temperature from 1500 K to 1550 K, in the high pressure gas trap system, at the equilibrium magnesium vapor pressure. As obtained samples all were superconducting with Tc over 39K. The highest known Tc = 42.6 K for bulk was recorded for the sample doped with 1.5 at % of the 6nm SiC.
PL
Zbadano wpływ domieszkowania MgB2 nanokrystalicznym SiC. Proszki mieszano w reaktorze ultradźwiękowym w wysokim ciśnieniu argonu. Syntezę przeprowadzono w ciśnieniu Ar do 1 GPa w temperaturze od 1500 do 1550 K przy zastosowaniu syfonowego układu tygli. Temperatura krytyczna przewyższała 39 K, osiągając rekordową wartość 42,6 K dla próbki domieszkowanej 6 nm SiC w ilości 1.5 at %.
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytów z drobnoziarnistą osnową o strukturze faz międzymetalicznych Ti3Al/TiAl, zbrojonych cząstkami Al2O3. Stop dwufazowy Ti3Al/TiAl o składzie chemicznym Ti-48Al-2Cr (% at.) i strukturze płytkowej (rys. 1) otrzymano metodą konwencjonalnego odlewania. Następnie, odlew rozdrabniano mechanicznie w młynku kulowym. Uzyskany proszek mieszano z komercyjnym proszkiem Al2O3 (10 i 20% wag.) i ponownie mielono (rys. 2). Proszki spiekano w prasie wysokociśnieniowej w temperaturze 960°C pod ciśnieniem 3 GPa. Spiek bez dodatku ceramiki miał jednorodną mikrostrukturę z pasmowym rozmieszczeniem faz międzymetalicznych w ziarnach (rys. 5). Mikrostruktura próbek z dodatkiem AI2O3 była bardziej rozdrobniona w stosunku do spieku dwufazowego (rys. 6). Wprowadzony proszek ceramiczny występował jako dyspersyjne cząstki w ziarnach faz międzymetalicznych oraz w postaci dużych obszarów jednofazowych Al2O3. Stopień niejednorodności mikrostruktury był większy przy większym udziale proszku Al2O3. Wszystkie spieki miały co najmniej dwukrotnie wyższą mikrotwardość HV02 w stosunku do materiału w stanie lanym (tab. 1). Twardość kompozytów, pomimo różnego udziału ceramiki, była taka sama w granicach błędu pomiaru i większa jedynie o około 10% od HV02 spieku dwufazowego.
EN
Ti3Al/TiAl - based fine grained intermetallic matrix composites reinforced with alumina were studied. Two-phase alloy with chemical composition Ti-48Al-2Cr (at.%) exhibiting a lamellar structure (Fig. 1) was obtained by a conventional casting. Next, the alloy was crushed and subjected to mechanical milling in a laboratory ball mill. The resulting powder was mixed with a commercial alumina powder (10 and 20 wt.%) and milled again (Fig. 2). After that, the powders were sintered at 960°C under the pressure of 3 GPa. The samples without Al2O3 showed uniform microstructure with a band-like distribution of intermetallic compounds (Fig. 5). The microstructure of the samples containing alumina was more refined coniparing to two-phase sinter (Fig. 6). The alumina powder was located inside the grains of intermetallics as a dispersive particlcs. However, single-phase areas of Al2O3 were also observed. For higher alumina content the homogeneity of microstructure was smaller. The measured microhardness for all sintered samples was at least two times bigger if compared to the as-cast sample (Tab. 1). The hardness of the composites, despite of the various alumina content, was the same within experimental error and only 10% higher than for two-phase sintered sample.
PL
Próbki o składach Ti75 Al25, Ti50 Al50 i Ti35 Al65, poddane zostały mechaniczne syntezie w młynku wibracyjnym, a następnie prasowaniu na gorąco. Badania mikroskopowe oraz pomiary gęstości wykazały, że próbki nie są porowate i charakteryzują się pełną gęstością. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały dobre własności mechaniczne próbek. Nie zaobserwowano również ich kruchego pękania. Przeprowadzone metodą Williamsona-Halla badania wielkości krystalitów w próbkach po mechanicznej syntezie wykazały silną zależność wielkości krystalitów od zastosowanych parametrów mechanicznej syntezy.
EN
NEW HIGH STRENGTH MATERIALS BASED 0N INTERMETALLIC COMPOUNDS Mixtures of AI and Ti in atomic proportions of Ti75 Al25, Ti50 Al50, and Ti35 Al65 have been mechanically alloyed and then hot pressed. Samples did not exhibit any porosity and were been completely dense, which has been ascertained using microscopy investigations and density measurements. The microhardness of samples obtained was high, and no brittle cracking was observed during microhardness measurements. Investgations of grain size, performed by the Williamson-Hall method, showed that the grain size of mechanically alloyed samples
EN
The paper is concerned with technology and properties of the two-component Al-21at%Ti alloy produced by powder metallurgy. The cast alloy was first crushed mechanically (to below 1 mm particle size) and, then, milled in a mortar mill for 5 hours. The powder was cold-pressed and then consolidated using an explosive technique. The paper presents the results of complex examinations of the powder and the consolidated solid material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.