Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 554

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
1
Content available remote Układy do pozyskiwania energii elektrycznej małej mocy
PL
W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej pozyskiwania energii znajdującej się w otoczeniu (energy harvesting- EH). Skupiono się na pozyskiwaniu energii EH ze źródeł małej mocy, co powoduje, że występują ograniczenia w stosowaniu harvestingu do urządzeń elektronicznych, które charakteryzują się niewielkim poborem prądu. Dokonano przeglądu fabrycznych rozwiązań układów scalonych wykorzystujących komponenty do pozyskiwania energii z otoczenia i jednoczesnego zasilania urządzeń elektronicznych małej mocy. Zaproponowano koncepcję wykorzystania pozyskiwania energii EH do zastosowań militarnych.
EN
The paper reviews the literature on energy harvesting in the environment (energy harvesting - EH). The focus was on obtaining EH energy from low-power sources. As a result, there are limitations in using harvesting for electronic devices that are characterized by a low power consumption. The factory solutions of semiconductor systems using components for obtaining energy from the environment were reviewed. The concept of using EH energy for military applications was proposed
EN
The article presents the results of the simulation of the shielding effectiveness of composites with a single-layer and double-layer structure. The layer parameters are based on the actual properties of the waste materials such as scale and nanocrystalline tapes. The use of waste materials indicates the pro-ecological nature of such a solution, as it allows to reduce the consumption of raw materials and energy as well as real savings in obtaining material.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji skuteczności ekranowania kompozytów o strukturze jednowarstwowej i dwuwarstwowej. Parametry warstw bazują na rzeczywistych właściwościach materiałów odpadowych, takich jak zendra i taśmy nanokrystaliczne. Wykorzystanie materiałów odpadowych wskazuje na proekologiczny charakter takiego rozwiązania, gdyż pozwala na zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz realne oszczędności w pozyskiwaniu materiału.
3
Content available remote Shielding effectiveness of concrete in dependence of his electric properties
EN
Due to the constant increase in the number of electronic devices, there is a long-term impact of the electromagnetic field (EMF) on human health. In addition, on the other hand, the operation of electronic devices will be affected if the radiation level is too high. Shielding is used to reduce radiation exposure. The aim of this paper is therefore to examine the shielding effectiveness (SE) of concrete depending on the change of its relative permittivity. The paper performs simulations through a waveguide in the Ansys software. The investigated material "concrete" was placed in the middle of a waveguide with a thickness of 10 cm. The frequency range is from 1.6 GHz to 5 GHz. During the experiment, the shielding of wet and dry concrete were determined.
PL
Ze względu na stały wzrost liczby urządzeń elektronicznych istnieje długofalowy wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie człowieka. Ponadto, z drugiej strony, zbyt wysoki poziom promieniowania będzie miał wpływ na działanie urządzeń elektronicznych. W celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie stosuje się ekranowanie. Celem niniejszej pracy jest zatem zbadanie skuteczności ekranowania (SE) betonu w zależności od zmiany jego przenikalności względnej. W artykule przeprowadzono symulacje za pomocą falowodu w oprogramowaniu Ansys. Badany materiał „beton” umieszczono w środku falowodu o grubości 10 cm. Zakres częstotliwości wynosi od 1,6 GHz do 5 GHz. W trakcie eksperymentu wyznaczono ekranowanie betonu mokrego i suchego.
EN
The paper present the research concerning the value of the electric component of the electromagnetic (EM) energy determined by NHT3DL meter by Microrad with the 01E measuring probe during flight of Robinson R44 Raven helicopter. The point of reference for the recorded measurement was the normative limits of the electromagnetic field (EMF), which can influence a pilot in the course of a flight. Selected studies of the maximum value recorded by the meter was E = 7.68 V/m when landing at an airfield equipped with the VHF (Very High Frequency) omnidirectional radio range (VOR) approach system. The developed model of neural networks is used to predict the value of electric field exposure in the context of flight safety analysis.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące wartości składowej elektrycznej energii elektromagnetycznej (EM) wyznaczonej miernikiem NHT3DL firmy Microrad z sondą pomiarową 01E podczas lotu śmigłowca Robinson R44 Raven. Punktem odniesienia dla zarejestrowanego pomiaru były granice normatywne pola elektromagnetycznego (PEM), które może oddziaływać na pilota w trakcie lotu. W wybranych pomiarach maksymalna wartość zarejestrowana przez miernik wynosiła E = 7.68 V/m podczas lądowania na lotnisku wyposażonym w system podejścia dookólnego VHF (Very High Frequency) -VOR. Opracowany model sieci neuronowych służy do przewidywania wartości ekspozycji pola elektrycznego w kontekście analizy bezpieczenstwa lotów.
PL
W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technologii samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Samochody te dysponują coraz większą mocą, co może powodować zwiększenie emisji pól elektromagnetycznych wewnątrz kabin tych samochodów. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego w przedziale od 5Hz do 400kHz wewnątrz samochodu hybrydowego oraz elektrycznego.
EN
In recent years, we have seen the rapid development of electric and hybrid car technology. These cars have more and more power, which may increase the emission of electromagnetic fields inside the cabins of these cars. The article presents the results of measurements of the magnetic component of the electromagnetic field in the range from 5Hz to 400kHz inside a hybrid and electric car.
PL
W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji rozwoju pola elektromagnetycznego (EM) w obudowie ekranującej z otworem po zaburzeniu ultrakrótkim impulsem fali płaskiej dużej mocy. Obliczenia numeryczne wykonano w środowisku CST Studio. Symulacje ujawniły istnienie dwóch dotąd nieznanych faz rozwoju pola EM: fazy falowej i fazy interferencyjnej. W symulacji zastosowano nowe wizualizacyjne podejście do analizy mechanizmów sprzężenia i rozwoju pola elektromagnetycznego indukowanego wewnątrz obudowy ekranującej z otworem przez ultrakrótki elektromagnetyczny impuls fali płaskiej. Z symulacji wynika, że pole indukowane w obudowie jest długotrwałe w porównaniu z rzeczywistym czasem oddziaływania zewnętrznego impulsu zaburzającego i stanowi poważne zagrożenie EM przez czas znacznie dłuższy niż czas rzeczywistego oddziaływania impulsu zaburzającego.
EN
This paper presents results of the numerical simulation of development of EM field in shielding enclosure with aperture after interference caused by a subnanosecond ultrashort EM plane wave pulse. The simulation was performed using CST Studio software. Simulations revealed the existence of two unknown phases of the EM field build-up in the enclosure with aperture: the wave phase and the interference phase. The simulation uses a new visualization approach to the analysis of the coupling mechanisms and of development of the EM field induced inside the shielding box with aperture after interference caused by an ultrashort EM plane wave pulse. Simulation shows that the induced field in the shielding box is longlasting compared to the exposure time of the external disturbing pulse and poses a serious EM hazard for a time much longer than the actual exposure of the disturbing pulse.
EN
The article presents issues related to choosing an overhead line route in the aspect of landscape protection. The possibility of using nonstandard supports, which task is to replace traditional electricity pylon and better integration into the surrounding landscape, was pointed out. The paper describes the advantages and disadvantages of such constructions, including compact overhead lines with special insulation cross-arms. Calculations of electric and magnetic field distributions in the vicinity of several selected supports of this kind were carried out and compared with field distributions in the vicinity of a traditional electricity pylon. The areas of the electric and magnetic components of the field for various supports of the line were determined.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z wyborem trasy linii napowietrznych w aspekcie ochrony krajobrazu. Wskazano na możliwość zastosowania niestandardowych konstrukcji wsporczych, których zadaniem jest zastąpienie tradycyjnych słupów kratowych oraz lepsze wkomponowanie w otaczający krajobraz. Opisano wady i zalety takich konstrukcji, w tym kompaktowych linii napowietrznych ze specjalnymi poprzecznikami izolacyjnymi. Przeprowadzono obliczenia rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu kilku wybranych tego rodzaju konstrukcji wsporczych oraz porównano je z rozkładami pola w otoczeniu słupów kratowych. Określono obszary odziaływania składowej elektrycznej i magnetycznej pola dla różnych konstrukcji wsporczych linii najwyższych napięć.
PL
W artykule dokonano przeglądu wielotorowych, wielonapięciowych linii napowietrznych (WWLN) występujących w Polsce, a także przeanalizowano możliwości poprawy warunków środowiskowych w przypadku prowadzenia takich linii w ujęciu zapewnienia niezbędnego terenu do ich budowy oraz wystąpienia maksymalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu. Artykuł zwraca uwagę na możliwość pojawienia się napięć składowych zerowych, mimo symetrycznego obciążenia i zasilania tych linii, szczególnie w torach o najniższych napięciach, co jest skutkiem niesymetrii geometrycznej linii.
EN
The article discusses the multi-circuit, multi-voltage overhead lines and analyzes the potential for improving the environmental conditions around the lines is discussed in terms of the necessary area for their construction and the peak electromagnetic field strength in their vicinity. Specific attention is given to the possibility of zero-sequence voltage that occurs in the systems despite the symmetric supply and load of circuits that result from the line’s geometric asymmetry.
EN
Currently, there is a significant increase in antibiotic resistance and associated multiresistance among microorganisms. An alternative may be the use of essential oils, which possess bactericidal properties. This paper discusses the effect of electromagnetic stimulation of a plant biologically active substance on the degree of their aseptic efficiency with respect to selected strains of Candida krusei ATCC 14243, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Paseudomonas aeruginosa ATCC 278596 and Lactobacillus spp. It was found that the application of electromagnetic stimulation of essential oils affects their characteristics of antiseptic effect. Depending on the applied combination of 40 mT and 80 mT magnetic flux density and stimulation time, a progressive or regressive effect of the electromagnetic field was noted. In the case of 40 mT electromagnetic field irrespective of the stimulation time, a significant decrease in the antimicrobial properties of tea tree oil was noted.
PL
Obecnie odnotowywany jest znaczący wzrost antybiotykoodporności oraz związanej z nią wielooporności wśród drobnoustrojów. Alternatywą może być wykorzystanie olejków eterycznych, posiadających właściwości bakteriobójcze. W artykule omówiono wpływ stymulacji elektromagnetycznej substancji biologicznie czynnej roślin na stopień ich efektywności aseptycznej w odniesieniu do wybranych szczepów Candida krusei ATCC 14243, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Paseudomonas aeruginosa ATCC 278596 i Lactobacillus spp. Stwierdzono, że zastosowanie stymulacji elektromagnetycznej olejków eterycznych wpływa na ich charakterystykę oddziaływania antyseptycznego. W zależności od zastosowanej kombinacji indukcji pola magnetycznego 40 mT oraz 80 mT i czasu stymulacji odnotowywano progresywne lub regresywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego, a w przypadku oddziaływania pola elektromagnetycznego o indukcji 40 mT bez względu na czas stymulacji odnotowano znaczne zmniejszenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku z drzewa herbacianego.
PL
W pracy zostały opisane podstawowe zagadnienia związane z pomiarami pola magnetycznego zmiennego w elektrycznych pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów. Szczegółowo omówiono technikę pomiarów pola magnetycznego oraz problematykę poprawności ich wykonywania i oceny. Przeprowadzone badania pól magnetycznych generowanych przez wybrane pojazdy trakcyjne wykazały, że wskazane jest doprecyzowanie wymagań prawnych w odniesieniu do tramwajów.
EN
The paper describes the basic issues related to the measurements of alternating magnetic field in electric traction vehicles in relation to the applicable standards and regulations. The technique of magnetic field measurements and the problem of their correctness and evaluation are discussed in detail. Conducted research on magnetic fields generated by selected traction vehicles showed that it is advisable to clarify legal requirements with respect to trams.
PL
Przeprowadzony w niniejszej pracy eksperyment jest wstępną próbą oszacowania przydatności pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) do oceny wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na organizm w badaniu o charakterze kazuistycznym.
EN
The experiment carried out in this paper is an initial attempt to estimate the usefulness of the measurement of electrodermal activity (EDA) for the assessment of the impact of electromagnetic field (PEM) on the body using a case study approach.
PL
Przesył energii elektrycznej za pomocą linii elektroenergetycznych związany jest z emisją pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości. Wśród wielu parametrów posiadających wpływ na wielkość oraz zasięg oddziaływania elektromagnetycznego istotne znaczenie ma konfiguracja geometryczna przewodów roboczych. W liniach najwyższych napięć o napięciu 400 kV i wyższym, przewody robocze wykonywane są w postaci wiązek rozdzielonych odstępnikami. W niniejszym artykule autorzy zbadali wpływ układu przewodów w ramach wiązki oraz długości zastosowanych odstępników na wypadkowy rozkład pola elektrycznego, które jest generowane podczas pracy takiej linii.
EN
Transmission of the electrical energy through high voltage power lines is associated with the emission of a low-frequency electromagnetic field. Many parameters have influence for the intensity and range of the generated electromagnetic field. The geometric configuration of phase wires is of great importance. By the high voltage power lines with a voltage of 400 kV and higher, the phase wires are made in the form of bundles separated by spacers. In this paper is analysis of the effect of the arrangement of wires within the bundle and the length of the spacers used on the resultant distribution of the electric field generated during the work of such a line.
PL
Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi powinna dotyczyć również prac podczas ich oceny, traktowanych jako jeden z przejawów użytkowania źródła pola elektromagnetycznego (pola-EM). Diatermie chirurgiczne zaliczają się do najliczniejszych źródeł pola-EM, które wymaga oceny w środowisku pracy. Przy takich urządzeniach charakterystyka zagrożeń elektromagnetycznych jest podobna podczas wykonywania ich oceny i podczas zabiegów medycznych - jest uzależniona od konfiguracji przestrzennej wyposażenia technicznego w sali operacyjnej (lub zabiegowej) oraz organizacji pracy zespołu pomiarowego/(zabiegowego). Jednakże warunki narażenia zespołu zabiegowego są determinowane w pierwszym rzędzie stanem zdrowia pacjenta, ale również wiedzą i umiejętnościami pracowników organizujących lub przeprowadzających zabiegi. Narażenie na pole-EM jest nieuniknione podczas wykorzystywania diatermii chirurgicznych w zabiegach ratujących zdrowie i życie pacjentów, natomiast podczas pomiarów przy takich urządzeniach można w znacznym stopniu je ograniczyć, opracowując procedury wykonywania pomiarów w optymalnym zakresie i warunkach technicznych – o ile pomiary takie są niezbędne do właściwego rozpoznania i ograniczenia zagrożeń dotyczących pracowników ochrony zdrowia. W artykule przeanalizowano wybrane aspekty tego problemu w kontekście wymagań prawa pracy dotyczących m.in. oceny i ograniczania oddziaływania pola-EM emitowanego przez diatermie chirurgiczne na pracowników, w tym oceny narażenia kończyn. Pomiary pola-EM powinny być zorganizowane w taki sposób, aby miarodajnie ocenić parametry narażenia zespołu zabiegowego (przy wielu urządzeniach osiągającego poziom narażenia niebezpiecznego), ale przy zapewnieniu bezwarunkowej tymczasowości narażenia zespołu pomiarowego, ponieważ prace pomiarowe nie spełniają kryteriów dotyczących warunkowej akceptowalności narażenia niebezpiecznego na pole-EM pracownika (jak określono w rozporządzeniu ministra ds. pracy: DzU 2018, poz. 331). W załączniku artykułu scharakteryzowano ramowe zasady organizowania takich pomiarów i zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych (występujących w różnych warunkach użytkowania diatermii chirurgicznych), obejmującej wykorzystanie danych poza-pomiarowych.
EN
Protection against electromagnetic hazards should also apply to work performed while assessing such hazards, as this is also treated as a use of electromagnetic field (EMF) sources. The most common EMF source for which electromagnetic hazards in the work environment are assessed involves surgical diathermy devices. By such devices, the characteristics of electromagnetic hazards while assessing them has many features in common with the hazards experienced during medical treatments using surgical diathermy devices – they are determined by the configuration of the material objects used in the operating (or treatment) room and the organization of the work of the measuring team / (treatment team). However, the exposure of the treatment team is determined primarily by the patient’s health, as well as by the knowledge and skills of the personnel organizing or performing the treatment. Exposure to the EMF emitted by surgical diathermy devices is inevitable during medical procedures saving the health and life of patients, while exposure during measurements near such devices may be substantially mitigated by developing procedures for performing the measurements in the proper scope and under proper technical conditions – assuming that such measurements are the necessary basis for recognizing and mitigating electromagnetic hazards experienced by the healthcare workers. The article analyses selected aspects of this problem in the context of labour law concerning issues such as the evaluation and mitigation of interactions of EMF emitted by surgical diathermy devices on workers, including evaluation of limb exposure. Measurements of EMF must be organized in such a way as to reliably determine the parameters of the exposure of the treatment team (reaching the level of “dangerous exposure” near many devices), but must also ensure that the exposure of the measuring team is unconditionally “temporary” because the measurement tasks do not fulfill the criteria set with respect to conditional accepting the “dangerous exposure” to EMF for worker (as set out in the labour regulation: J.L 2018, item 331). The principles for organizing such measurements and for assessing electromagnetic hazards (while using surgical diathermy devices), including the use of non-measuringsourced data are described in an appendix to the article.
PL
Objęcie poruszających się obiektów nadzorem systemu Internetu Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things) wymaga zastosowania bezprzewodowej transmisji danych, a często również energii, z wykorzystaniem propagacji energii elektromagnetycznej w powietrzu. Rozwiązania takie są coraz powszechniej wdrażane w wielu gałęziach gospodarki (np. przemyśle wytwórczym, budownictwie, transporcie czy rolnictwie, nauce, służbie zdrowia, a nawet w służbach mundurowych czy działaniach militarnych). Pole elektromagnetyczne (pole-EM) jest w takich systemach emitowane przez moduły radiowe urządzeń wyposażone w anteny nadawcze. Ze względu na elektromagnetyczne okoliczności związane z użytkowaniem urządzeń nasobnych IoT, właściwe jest rozróżnienie ich pod względem rodzaju źródła zasilania modułów radiowych na: (1) autonomiczne urządzenia wyposażone w źródło zasilania modułów radiowych, wykorzystujących różne standardy radiokomunikacji, np. Bluetooth, Wi-Fi, publiczne systemy telefonii komórkowej i podobne oraz (2) urządzenia niezawierające źródła zasilania, zasilane z zewnątrz energią przekazaną bezprzewodowym łączem elektromagnetycznym, np. znaczniki pasywne RFID. Celem publikacji jest scharakteryzowanie okoliczności i skutków oddziaływania w środowisku pracy pola-EM wytwarzanego ze względu na zamierzone właściwości funkcjonalne różnorodnych nasobnych urządzeń wykorzystywanych w systemach IoT. Scharakteryzowano nasobne urządzenia systemów IoT i wykorzystywane w nich różnorodne technologie radiokomunikacyjne, rozpatrywane ze względu na pole-EM emitowane podczas ich użytkowania i skutki jego oddziaływania w środowisku pracy. Omówiono wymagania prawne dotyczące oceny i ograniczania niepożądanych skutków oddziaływania pola-EM na pracujących i materialne środowisko pracy, a także środki ochronne służące ich ograniczaniu, stosowane w ramach wymagań prawa pracy.
EN
Making movable objects a part of the Internet of Things (IoT) system requires the use of wireless transmission of data, and often also energy when harvesting electromagnetic energy in the air. Such solutions are increasingly commonly implemented in many sectors of the economy (e.g. manufacturing industry, construction, transport and agriculture, science, healthcare, and even in the uniformed services or military operations). The electromagnetic field (EMF) in such systems is emitted by radio modules of devices equipped with transmitting antennas. Due to the electromagnetic circumstances related to the use of IoT wearable devices, it is appropriate to distinguish them in terms of the type of power source for radio modules into: (1) autonomous devices equipped with a power source for radio modules, using various radiocommunication standards, e.g. Bluetooth, Wi-Fi, public mobile telecommunication systems, so on; and (2) devices without a power source, powered externally using energy transmitted via a wireless electromagnetic link, e.g. passive RFID tags. The aim of the publication is to characterise the circumstances and effects of EMF exposure in the work environment due to the intended functional properties of various wearable devices used in IoT systems. The wearable IoT systems devices and the various radiocommunication technologies used in them are characterised, considering the EMF emitted during their use, and the effects of this in the work environment. The paper also discusses the legal requirements for assessing and reducing the undesirable effects of EMF exposure on workers and the material objects of work environment, as well as protective measures to limit them, as applied within the requirements of the labour law.
PL
Wymagania prawne dotyczące ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi ewoluują wraz z rozwojem technologii powodujących emisję pola elektromagnetycznego do środowiska pracy oraz wiedzy naukowej o mechanizmach jego oddziaływania na ludzi i inne obiekty materialne, a także związanych z nim zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia. Punktem odniesienia dla wielu dokumentów prawnych stały się w Europie zalecenia opracowane przez International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). W artykule scharakteryzowano genezę tych zaleceń na tle polskich i międzynarodowych (IEEE, INIRC) doświadczeń praktycznych w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniami elektromagnetycznymi oraz użyteczność dla systemowego zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy najnowszych zaleceń ICNIRP (2020), dotyczących ochrony przed skutkami oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości przekraczającej 100 kHz.
EN
The legal requirements for protection against electromagnetic hazards are developing along with the development of technologies that cause the emission of electromagnetic field into the work environment and scientific knowledge about the mechanisms of its impact on people and other material objects and the related safety and health hazards. Recommendations developed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) have become the point of reference for many legal documents in Europe. This article characterizes the origin of these recommendations against the background of Polish and international (IEEE, INIRC) practical experience in the protection of workers against electromagnetic hazards and the usefulness of the latest ICNIRP (2020) recommendations regarding protection against the effects of electromagnetic field with a frequency exceeding 100 kHz for applications in the field of occupational health and safety.
PL
Lokalizatory, czyli nasobne urządzenia ułatwiające zdalne (elektromagnetyczne) monitorowanie miejsca pobytu lub odnalezienie człowieka, są wykorzystywane w rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo ludzi w trudnym lub niebezpiecznym terenie. W związku z tym, że lokalizatory mają za zadanie poprawienie bezpieczeństwa ludzi w razie zagrożenia bezpieczeństwa, a nawet życia użytkownika, parametry emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego są w znacznym stopniu zdeterminowane spodziewanymi dla takiego zdarzenia okolicznościami technicznymi i parametrami dielektrycznymi środowiska w takim miejscu. Wykonane badania wykazały, że w otoczeniu nasobnych lokalizatorów (takich jak lokalizatory lawinowe, lampy górnicze wyposażone w górniczy nadajnik lokacyjny czy radiotelefony) należy rozpoznać, czy występuje przestrzeń pola elektromagnetycznego o poziomie, przy którym stosuje się systemowe działania związane z ochroną przed zagrożeniami elektromagnetycznymi (tzn. jest tam pole elektromagnetyczne stref ochronnych, o zasięgach zależnych od rodzaju urządzenia i parametrów jego pracy), a przy radiotelefonach pracujących z mocą 4 W lub więcej należy również rozpoznać, czy występuje przestrzeń pola elektromagnetycznego strefy niebezpiecznej (narażenie niebezpieczne). Ze względów funkcjonalnych (konieczność emisji pola elektromagnetycznego w pobliżu ciała pracownika) całkowita eliminacja zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem nasobnych lokalizatorów jest niemożliwa. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu środki ochronne umożliwiają znaczne ograniczenie omawianych zagrożeń elektromagnetycznych podczas użytkowania lokalizatorów nasobnych.
EN
Locators, i.e. wearable remote (electromagnetic) assisting devices, provide ability to supervise the places to stay or to find a person, they are in solutions that improve the safety of people in harsh or dangerous environment. Due to the fact that the locators are designed to improve the safety of people in the event of a hazardous or even life danger of the user, the parameters of the electromagnetic field emitted by them are determined by the technical circumstances and dielectric parameters of the environment that may occur where the active use of locators is expected. Based on the results of performed studies in the vicinity of wearable locators (such as avalanche locators, mining lamps equipped with a mining locating transmitters, or radiotelephones) it is necessary to recognize whether there is an electromagnetic field space with a level at which systemic measures related to protection against electromagnetic hazards are applied (i.e. with ranges depending on the type of device and its operating parameters), and in the case of radiotelephones operating with a power of 4 W or higher, also whether there is also an electromagnetic field space of the dangerous (conditional) exposure. For functional reasons (the need to emit an electromagnetic field near the worker’s body), complete elimination of electromagnetic hazards related to the use of wearable locators is impossible. The protective measures proposed in this paper make it possible to significantly reduce the discussed electromagnetic hazards during the use of wearable locators.
17
PL
W artykule przedstawiono możliwości otrzymywania włókienniczych materiałów kompozytowych charakteryzujących się tłumieniem pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości (od kilkunastu MHz do 18 GHz). Jedną z grup materiałów reprezentują włókniny na bazie polipropylenu metalizowane różnymi stopami metali za pomocą metody rozpylania magnetronowego w plazmie gazu obojętnego (argonu). Najlepsze wyniki skuteczności ekranowania (SE), wynoszące od 38 do 45 dB, uzyskano dla materiałów pokrytych powłokami (miedź/cyna Cu/Sn i miedź/cynk/nikiel Cu/Zn/Ni) dla częstotliwości 27,12 MHz. Najniższą skuteczność ekranowania w granicach 15–29 dB posiadały próby zawierające powłoki: nikiel/chrom Ni/Cr i nikiel/miedź/żelazo Ni/Cu/Fe dla tej samej częstotliwości.
EN
The article presents the possibilities to obtain textile composite materials which have a barrier effect against electromagnetic field in a wide range of frequencies (from several MHz to 18 GHz). One group of materials is represented by nonwovens based on polypropylene metallized with various metal alloys by the magnetron sputtering method in a plasma of an inert gas (argon). The best shielding effectiveness SE results (from 38 to 45 dB at a frequency of 27,12 MHz) were obtained for materials which have metallic layers (copper/tin Cu/Sn and copper/tin/nickel Cu/Sn/Ni). The lowest shielding effectivness (in the range of 15–29 dB) was observed for materials with metallic layers: nickel/chrome Ni/Cr and nickel/copper/iron Ni/Cu/Fe for the same frequency.
EN
Human and which serves to preserve the resource at the science forefront. Water of electromagnetic is old but addressed to popular the quantity of contaminants in a new way. The current study presents results related to the influence of an electromagnetic field (EMF) on synthetic water with Al2 Si2 O5 (OH) 4 (represented by Turbidity). The impact of an EMF as the only factor or as an intensifying element in stainless steel packing systems that limits pollutant concentrations in the treated water was analyses. The system that combined simultaneously stainless steel filling was most efficient. The electromagnetic treatment unit was designed and constructed for testing the treatment of syntheses water having turbidity. The influence of two variables on the efficiency of contaminant elimination during the function of the electromagnetic treating unit was checked. A significant dependence between the kind of system used reactor diameter and number of electrical coil windings were observed. The results showed that the PH values remain constant with EMF. The performance of the unit is determined by turbidity, the result shows greatest efficiency removal with 99.99% at the minimum diameter (2.54 cm), 99.99% in three reactors with three different numbers of coil turns.
EN
The analysis of factors and approaches to the conditioning of the electromagnetic impact of 330 kV overhead transmission lines on ecological systems has been carried out. The analysis performed enabled to reveal that the world experience, recording the introduction of the transmission lines of the carrying capacity and reduced environmental impact, including the compact and controlled self-compensating lines, is expedient to take into consideration in the process of the object design, as compared with the transmission line of the conventional construction, operated in Ukraine. The technique of electromagnetic field of the 330 kV overhead transmission lines calculation is improved for the ecological systems and to clarify the width of the sanitary protection zone. Unlike other technique, the given one takes into account the line clearance and the sag of, also this technique is universal as it enables to calculate and analyze the variation of the electromagnetic field of the overhead transmission lines of different construction not only on the line route, but also at a distance from it.
PL
Przeprowadzono analizę czynników i podejść do uwarunkowań oddziaływania elektromagnetycznego napowietrznych linii przesyłowych 330 kV na systemy ekologiczne. Analiza pozwoliła stwierdzić, że doświadczenia światowe, odnotowujące wprowadzenie linii przesyłowych o większej nośności i mniejszym oddziaływaniu na środowisko, w tym linii kompaktowych i sterowanych samokompensujących, są celowe do uwzględnienia w procesie projektowania obiektu, w porównaniu z linią przesyłową o konstrukcji konwencjonalnej, eksploatowaną na Ukrainie. Technika obliczania pola elektromagnetycznego napowietrznych linii przesyłowych 330 kV została udoskonalona pod kątem systemów ekologicznych oraz w celu uściślenia szerokości strefy ochrony sanitarnej. W odróżnieniu od innych technik, ta uwzględnia prześwit i zwis linii, a także jest uniwersalna, gdyż umożliwia obliczanie i analizę zmienności pola elektromagnetycznego napowietrznych linii przesyłowych o różnej konstrukcji nie tylko na trasie linii, ale także w pewnej odległości od niej.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych elementów związanych z procesem planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej 400, 220 i 110 kV w aspekcie ochrony środowiska, wynikających z krajowych uwarunkowań prawnych. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska, które określają aspekty środowiskowe przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych. Przedstawiono potencjalne spektrum negatywnego oddziaływania środowiskowego inwestycji sieciowych, zwracając szczególną uwagę na oddziaływanie pól elektromagnetycznych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć i ich wpływ na zdrowie ludzi. Przedstawiono rozwiązania które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji sieciowej w środowisko przyrodnicze. Obejmują one: właściwą lokalizację inwestycji sieciowej, ograniczanie obszaru zajmowanego przez inwestycję sieciową oraz stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Przy czym właściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej ma kluczowe znaczenie w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze.
EN
In this paper, analysis of various elements related to process of power network infrastructure development planning in aspect of environment protection followed from national law regulations is shown. National legal regulations concerning environment protection, which describe environmental aspects of preparation and construction of power investments, are discussed. Potential spectrum of negative environmental impact of power network investments are shown. Special attention to interaction of electromagnetic fields of overhead high voltage power lines and their influence on people health is paid. Solutions which maximum limit interference of network investment in the natural environment are presented. They include: proper location of network investment, restriction of area occupied by network investment, utilization of solutions and technologies which limit impact on the natural environment. Proper location of network investment has key importance in aspect of minimization of potential negative impacts of investment on the environment.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.