Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compensation of reactive power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji – występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców oraz kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń – zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji, pozwalających na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej.
EN
In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
2
Content available remote Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć
PL
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców jak i kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń, zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji pozwalające na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej
EN
In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to Energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
PL
W artykule przedstawiono problem kompensacji mocy biernej w dużych farmach wiatrowych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowych 110 kV o długości kilkudziesięciu kilometrów. Uwzględniając wymagania operatora sieci w tym zakresie, przedstawiono wyniki obliczeń dla przykładowej elektrowni wiatrowej o mocy kilkudziesięciu megawatów. W analizie skupiono uwagę na pracy farmy w pełnym zakresie jej obciążenia.
EN
The article presents the problem of reactive power compensation for large wind farms, connected to the grid via a 110 kV cable lines with a length of several kilometers. Taking into account the requirements of the network operator, results of calculations for sample wind power plant are presented. The analysis refers to wind farm which works fully load. General idea compensation scheme is presented and describe.
PL
Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła się rozwijać na początku lat 90 XX wieku, jednak jej dynamiczny wzrost można zaobserwować w kolejnych latach. Pod koniec 2014 roku łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wynosiła ok. 3 800 MW i nadal rośnie. Budowa oraz instalacja farm wiatrowych o dużych mocach niesie za sobą szereg problemów związanych z kompensacją linii kablowych 110 kV, wyprowadzających moc z farmy wiatrowej o znacznych długościach oraz właściwym doborem urządzeń kompensacyjnych. W artykule opisano zagadnienia związane regulacją mocy biernej w farmach wiatrowych oraz dokonano analizy poszczególnych urządzeń kompensacyjnych wykorzystywanych w energetyce wiatrowej.
EN
Wind energy in Poland began to develop in the early 90s of the twentieth century, but its dynamic growth can be observed in subsequent years. At the end of 2014, the total installed capacity in wind farms in Poland amounted to 3 800 MW and continues to grow. The construction and installation of wind farms with high power brings with it a number of problems related to the compensation of the 110 kV cable lines of considerable length and the right type of compensation equipment. The article describes issues related to regulation of reactive power in wind farms and an analysis of individual compensation equipment used in wind energy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej w linii zasilającej zakład przemysłowego średniej wielkości. Wybrany zakład przemysłowy zasilany jest z linii średniego napięcia, poprzez stację transformatorową 15/0,4 kV. Celem przeprowadzenia pomiarów było określenie wpływu na linię zasilającą urządzeń pracujących w zakładzie (linii produkcyjnych. Wyniki tych pomiarów i ich analiza umożliwiły dokonanie oceny jakości energii elektrycznej, którą zasilany jest zakład, zarówno po stronie wtórnej transformatora, jak i indywidualnie dla pracujących tam linii technologicznych. Pomiary te zostały przeprowadzone również w celu pokazania skuteczności realizacji kompensacji mocy biernej oraz wykazania czy potrzebne, a może wręcz niezbędne, są dalsze działania w celu poprawy jakości energii elektrycznej, a także w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej. Do pomiarów wykorzystano dedykowany do tego typu pomiarów miernik – analizator jakości energii elektrycznej, a uzyskane za jego pomocą wyniki umożliwiły udzielenie odpowiedzi na szereg problemów związanych z jakością energii elektrycznej. Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych pomiarów przed i po kompensacji mocy biernej, jakość energii elektrycznej uległa poprawie po dołączeniu baterii kondensatorów. Niemniej jednak należałoby rozważyć możliwość zastosowania filtrów biernych wyższych harmonicznych, by ograniczyć zawartość harmonicznych w prądach fazowych, a tym samym zmniejszyć wartości skuteczne prądów oraz straty mocy. Takie działanie powinno spowodować dalszą poprawę jakości energii elektrycznej w linii zasilającej badany zakład przemysłowy.
EN
The article presents the results of measurements of electricity quality parameters of the power line feeding a middle size industrial plant. The chosen industrial plant is supplied by a medium – voltage line through transformer stations 15/04 kV. The aim of these measurements was to evaluate the influence of the devices that are used in the plant (the production lines) on the power line, particularly, the evaluation of the kind and dimension of their influences on the power lines. The results and their analysis enabled us to evaluate the power quality that is supplied to the industrial plant, on both sides, the secondary side of the transformer and individually for technological lines. The research was also done in order to show the effectiveness of introducing the reactive power compensation and to prove whether the continuation of improvement of the power quality is needed or even necessary and whether it will influence the decrease in costs of purchasing the electric power. To do the research, a special measuring instrument was used - the analyzer of the power quality; and the results obtained enabled to answer many questions concerning the problems with the power quality. To sum up, on the basis on the obtained results before and after compensation of reactive power, the power quality has improved significantly after adding capacitors battery. However, the possibility of use of passive filters of higher harmonics should be considered in order to limit the content of harmonics in the phase current and at the same time to decrease the effective value of the currents and the losses of the power. It should result in the further improvement of the power quality in the line supplying the chosen industrial plant.
EN
Single-branch filters are still popular and are commonly used for power quality improvement purposes. Analysis of a single-branch filter is a relatively simple task. Although individual filters tuned to specific harmonics can be easily designed, after connecting them into a group it turns out that the capacitance and inductance mutually influence each other, distorting the resulting frequency characteristics. This article presents a matrix method for design a group of single-branch filters, so that the resultant frequency characteristic satisfies the design requirements including the requirements for location of the frequency characteristic maxima. Designer indicates the frequencies of the parallel resonances.
EN
Electric arc furnaces (EAFs) are regarded as one of the major sources of voltage fluctuation in power systems which can contribute to a phenomenon known as flicker. One of the most convenient ways to mitigate flicker is employing static VAr compensators (SVCs). By employing prediction models to forecast EAF reactive power SVC performance can be improved very noticeably. In this paper a Grey system model is proposed to predict the reactive power and the efficiency of this method is investigated.
PL
Łukowe piece elektryczne są jednym w istotnych odbiorników system energetycznego powodujących wahania sieci, znane jako efekt flicker. Te wahania można zmniejszać stosując kompensator mocy biernej. W artykule zaprezentowano model Grey’a umożliwiający prognozowanie mocy biernej.
8
Content available remote Balance of Reactive Power in Wind Power Farm
EN
The paper presents problems with reactive power in wind power farms. Typical wind power plant has possibility of regulation of voltage and reactive power in some ranges. On the other hands there are many sources of reactive power in typical wind power farm (cable lines) and on the transmission of energy from wind power farm to power system (cable lines or overhead lines). Therefore keeping of required value of cos(rp) or tan (rp) in point of common coupling is complicated. This problem is analyzed in paper
PL
W artykule zaprezentowano problemy związane z mocą bierną w farmach wiatrowych. Typowa siłownia wiatrowa ma możliwość regulacji napięcia i poziomu generacji mocy biernej w pewnych granicach. Z drugiej strony istnieje dużo źródeł mocy biernej w farmie wiatrowej oraz na całej drodze przesyłu energii elektrycznej od farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego (linie kablowe, linie napowietrzne). Dlatego utrzymywanie wymaganej wartości cos( rp) lub tan (rp) w punkcie przyłączenia farmy do systemu elektroenergetycznego jest dość skomplikowane. W artykule zawarto dokładną analizę tego problemu (Bilans mocy biernej w farmie wiatrowej).
PL
Przedstawiono zależności matematyczne i wyniki badań zakłócenia powstającego podczas procesu łączeniowego baterii kondensatorów.
EN
The paper presents mathematical relationships and results of investigation of disturbance that occur during switching process of capacitor battery.
PL
Przedstawiono rozwiązanie techniczne związane z instalacją baterii kondensatorów podłączonych do szyn rozdzielni 110 i 220 kV w stacjach energetycznych Mory i Plewiska.
EN
The paper presents technical solution connected with mounting of capacitor bank attached to busbars of 110 kV and 220 kV substation at Mory and Plewiska electric power stations.
EN
Of particular importance are instantaneous voltage and current levels registered in the three-phase power-supplying systems in roller mixer in laboratory conditions. Recorded data allow the apparent power, active and reactive power to be determined as well as power factors cos\fi and tg\fi for the predetermined parameters of the system sand being mixed and for the given roller sets. On the basis of the registered power fluctuations, the capacity of batteries and condensers compensating the reactive power for the mixer are found. Conclusions are drawn as to technical and economic aspects of the applied compensation strategy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.