Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Flux 2D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaproponowano uproszczony model do analizy pola magnetycznego w układzie przewodzącego wsadu rurowego nagrzewanego indukcyjnie wzbudnikiem wewnętrznym. Otrzymane rozwiązanie uwzględnia tzw. pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego wytworzone przez prądy wirowe indukowane we wsadzie. Na podstawie otrzymanych wzorów analitycznych wyznaczono rozkład natężenia pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu wzbudnik wewnętrzny – rurowy wsad przewodzący. Następnie dokonano symulacji komputerowej badanego układu nagrzewnicy indukcyjnej do nagrzewania rur od wewnątrz. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux2D. Analiza pola elektromagnetycznego dokonana została metodą elementów skończonych (MES).
EN
In the paper authors suggest simple solution by analysis magnetic field in a tubular conducting workpiece heated from inside by induction. Resulting solution takes into account the so-called interaction magnetic field created due to eddy currents induced in the workpiece. The resulting formulas are the basic for calculation of magnetic field in all areas of the system internal inductor-tubular workpiece. Distribution of magnetic field was calculated by Flux2D program. Analysis of the electromagnetic field was made by finite element method (FEM).
PL
Praca zawiera wyniki symulacji komputerowej nagrzewnicy indukcyjnej do wsadów płaskich. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux2D. Obliczenia parametrów pola elektromagnetycznego oraz temperatury dokonano metodą elementów skończonych. Obliczenia parametrów pola magnetycznego wykonano dla trzech różnych wartości częstotliwości zasilania. Rozkład temperatury wyznaczony został dla prądu o wartości skutecznej I = 100 A i częstotliwości f = 1 kHz.
EN
In the paper authors present the results of the numerical analysis of electromagnetic field and temperature in the induction heating device for flat charges. Numerical simulation was carried out for three different values of current frequency. For each value of current frequency the magnetic field and power density in the charge were calculated. Temperature in the charge was calculated for current I = 100 A and frequency f = 1 kHz. The heating process was simulated and analyzed in Flux2D program, finite element software for electromagnetic and thermal solution. The presented research shows advantages of using computer programs like Flux2D. This program enables fast and accurate calculation of electromagnetic quantities.
PL
Praca zawiera wyniki symulacji komputerowej nagrzewnicy indukcyjnej do nagrzewania rur od wewnątrz. Podczas obliczeń numerycznych wyznaczono rozkład pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu wzbudnik wewnętrzny - rurowy wsad przewodzący. Obliczenia numeryczne wykonane zostały dla wsadów wykonanych z materiałów o różnych właściwościach fizycznych oraz dla różnych częstotliwości prądu zasilającego. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux2D. Analiza pola magnetycznego dokonana została metodą elementów skończonych (MES).
EN
In the paper authors presented results of the numerical simulation of magnetic field in a tubular workpiece heated from inside by induction. Electromagnetic field was calculated in all areas of the system internal inductor - tubular workpiece. Numerical analysis was made for three different material of workpiece and two different value of supply frequency. Distribution of magnetic field was calculated by Flux2D program. Analysis of the magnetic field was made by finite element method (FEM).
4
Content available remote Numerical model of superconducting fault current limiter
EN
The paper presents numerical model (in FLUX2D) of resistive SFCL (Superconducting Fault Current Limiter) made using Bi-2212 bifilar coil (NEXANS) cooled by pool boiling cooling technique (liquid nitrogen 77 K). The USER SUBROUTINES of FLUX2D were used to define advanced temperature and current density relations of physical properties of calculated regions and thermal flux to liguid nitrogen.
PL
Przedstawiono model numeryczny (w FLUX2D) nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu rezystancyjnego. Ogranicznik ten w postaci cewki bifilarnej z nadprzewodnika Bi-2212 chłodzony jest techniką w kąpieli ciekłego azotu (77 K). Do zdefiniowania skomplikowanych zależności właściwości obszarów obliczeniowych i strumienia ciepła w funkcji temperatury i gęstości prądu wykorzystane zostały procedury użytkownika programy FLUX2D.
5
Content available remote Model numeryczny elektromagnesu nadprzewodnikowego chłodzonego kontaktowo
PL
W pracy przedstawiony został model numeryczny, w module ciepłym-przejściowym programu polowego FLUX2D, chłodzenia elektromagnesu o wadze 1,46 kg z nadprzewodnika Nb-Ti techniką wykorzystującą kriochłodziarkę SRDK 408. Do zdefiniowania złożonych zależności temperaturowych właściwości fizycznych obszarów obliczeniowych i strumienia ciepła odbieranego przez kriochłodziarkę wykorzystano wieloparametrowe procedury użytkownika. Model numeryczny zweryfikowany został wynikami badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents the numerical model, using the transient thermal physical domain of the CAD package FLUX2D, of cooling superconducting Nb-Ti magnet (weight = 1.46 kg) using cryocooler SRDK 408. The USER SUBROUTINES were used to define advanced temperature relations of physical properties of calculated regions and thermal flux to cryocooler . Experimental results were used to verify the parameters of numerical model.
PL
Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu mogą być wykorzystywane do ograniczania poziomu prądów zwarciowych w sieciach energetycznych. Ograniczniki te, w przeciwieństwie do dławików czy transformatorów wysokoimpedancyjnych ograniczają prądy zwarciowe bez zwiększania impedancji obwodu w warunkach pracy znamionowej. W nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu typu rezystancyjnego element nadprzewodnikowy włączony jest bezpośrednio, szeregowo od obwodu. Prąd zwarciowy powoduje przejście nadprzewodnika do stanu rezystywnego i w obwodzie pojawia się rezystancja ograniczająca prąd zwarcia. W nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu typu indukcyjnego nadprzewodnikowy ogranicznik rezystancyjny umieszczony jest po stronie wtórnej transformatora. Impedancja tego ogranicznika jest bliska zeru w warunkach znamionowych, ponieważ zerowa impedancja wtórnego uzwojenia nadprzewodnikowego przenoszona jest na stronę pierwotną. Podczas zwarcia rezystancja ze strony wtórnej przenoszona jest do obwodu i ogranicza prąd zwarciowy. W pracy został opisany model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu indukcyjnego. Model fizyczny takiego ogranicznika zbudowany został w Pracowni Krioelektromagnesów. Charakterystyki napięciowo-prądowe modelu fizycznego zmierzone w temperaturze pokojowej (295 K) wykorzystane zostały do weryfikacji modelu numerycznego. Model numeryczny nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu indukcyjnego opracowany został przy wykorzystaniu modułu magnetodynamicznego MD sprzężonego z obwodem zewnętrznym w programie polowym FLUX2D. Model numeryczny wykorzystany został do przeanalizowania wpływu wybranych parametrów na charakterystyki napięciowo-prądowe ogranicznika. Pokazano, że zmiana geometrii rdzenia magnetycznego wpływa znacząco na te charakterystyki.
EN
The superconducting fault current limiters (SFCL) can be used to limit the short-circuit current level in electrical transmission and distribution networks. These fault current limiters, unlike reactors or high-impedance transformers, will limit fault currents without adding impedance to the circuit during normal operation. In one concept of SFCL - serial resistive limiter, the superconductor is inserted in the circuit directly. During a fault, the fault current pushes the superconductor into a resistive state and resistance, which limits the fault current, appears in the circuit. Another concept - inductive limiter, uses a resistive limiter on a transformer secondary. The impedance of this limiter under standard operation conditions is nearly zero, since the zero impedance of the secondary superconducting winding is reflected to the primary. In the event of a fault, the resistance in the secondary is reflected into the circuit and limits the fault current. The paper describes a numerical model of an inductive type supercomducting fault current limiter. A physical model of that SFCL was made in the Cryomagnet Laboratory. The voltage-current characteristic of the model measured in room temperature (295 K) was used to verify the numerical model. The numerical model of the inductive SFCL was made using the magnetodynamics (MD) physical domain of the CAD package FLUX2D coupled with circuit equations. The numerical model was used to analyse the influence of selected parameters on SFCL voltage-current characteristics. The paper shows that the changes of the iron core geometry influence those characteristics significantly.
7
Content available remote Analiza układów napędzanych elektromagnesami z wykorzystaniem pakietu Flux2D
PL
Problem odpowiedniej koordynacji zabezpieczeń wyłącznik-bezpiecznik metodąklasyczną jest rozwiązywany przez porównanie charakterystyk t-I obu zabezpieczeń. Jednak nie zawsze daje to oczekiwany efekt. Właściwa koordynacja możebyć spełniona, jeżeli uwzględni się właściwości dynamiczne wyłącznika i bezpiecznika. Przedstawiono wyniki doświadczeń i symulacji impulsowej koordyna-cji tych zabezpieczeń, biorąc pod uwagę szczegółowy proces wyzwalania mechanizmu wyłącznika i kształt impulsu prądu przepuszczanego przez bezpiecznikpodczas zwarcia. Rezultaty wykonanej symulacji dynamiki wyzwalacza elektro-magnetycznego i eksperymentów dają dobre wyniki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.