Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The research aimed to assess Supply Chain Management (SCM) in small and medium enterprises in Kazakhstan and Poland, and, more specifically, identify similarities and differences in the approach to the SCM concept in selected countries. The research methodology was based on ANOVA analysis comparing samples of contemporary SMEs operating in Poland and Kazakhstan. Primary data was collected using the CAWI quantitative method and then studied using the ANOVA statistical data analysis method. The research results demonstrated similar involvement in the implementation of the concept with significant differences in some areas, such as cost reduction and focus on end customers. The concept of Supply Chain Management is a very common subject of theoretical and practical analysis. Even though research efforts in this area indicate the positive effects of the implemented concept, most of them concern large organisations. The research results showed similar involvement in the implementation of the concept, although significant differences were found in selected areas, such as cost reduction and focus on end customers.
EN
There are some scientometrics and bibliometric analyzes in the literature studied the management publication but there is lack of multidimensional quantitative analyzes related to publications in particular management discipline. The paper aim is to analyze the management publications according to disciplines based on the nine chosen Eastern European journals’ contents. The paper results points on the management discipline identification and based on it, it was found that published articles are focusing in four management disciplines: “Corporate finance management; Knowledge and information management; Public management and NGOs and Strategic management”. Most of studied journals publishing activity are rather in various management disciplines not concentrated in particular areas.
PL
W literaturze można znaleźć wybrane analizy jakościowe nauki i bibliometryczne, ale brak jest wielowymiarowych analiz ilościowych związanych z publikacjami w konkretnych dyscyplinach zarządzania. Celem artykułu jest analiza publikacji dotyczących zarządzania według dyscyplin w oparciu o próbę dziewięć wybranych czasopism z Europy Wschodniej indeksowanych w bazie Scopus. Wyniki pracy wskazują na identyfikację dyscypliny zarządzania i na jej podstawie stwierdzono, że publikowane artykuły koncentrują się na czterech dyscyplinach zarządzania: "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Zarządzanie wiedzą i informacją; Zarządzanie publiczne i organizacje pozarządowe oraz Zarządzanie strategiczne". Większość badanych czasopism zajmuje się publikacjami w różnych dziedzinach zarządzania a tylko niektóre są skoncentrowane na konkretnych obszarach.
3
Content available Simulation of complex logistical service processes
EN
The world around us is a very complex and multi-parametric system, like the weather, traffic, operation of machines, production processes, service processes, etc. Understanding of the characteristics, operation and behaviour of these systems and processes is not easy due to their complexity. The design of optimal production and service procedures is an essential task for planners. The target is the increasing of the efficiency of the production and service and analysis of the effect of parameter changing. There are lot of tools and sophisticated methods for design, analysis and improvement of logistical processes. The most often used analysis tool is the simulation in the production processes. Our aim in this article is to show that the simulation can be used efficiently in case of analysis of service processes, not only in case of production processes. The simulation is available for bottleneck analysis of service activities not only for production processes. In this study the simulation of a service process was realized by the AnyLogic software. The relevance of the simulation technique for analysis of complex service processes is proved by a case study of a service and maintenance activity of a multinational shopping centre.
EN
In a competitive market the manufacturing companies have to produce cost effective products which can be realized by minimized production cost and higher effectiveness. The effective facility planning can significantly reduce the operational costs of companies. An adequate facility layout can result in the improvement of the performance of the production line. The Facility Layout Problem (FLP) is relating to location of objects (departments, workstations, machines, etc.) on a given site and the material flow between these objects. The goal of this study is to show the reasons, objectives and steps of a layout redesign process. The minimization of the workflow realized on the shop floor is an often applied an objective function during the layout redesign. Material flow efficiency is a commonly used term for the determination of the amount of workflow, which is the multiplication of material flow data and distance data. In this study, this mathematical method for workflow calculation is introduced. The described case study shows how the efficiency and reduced manufacturing cost of a real manufacturing system can be improved by re-layout design, while smaller floor space is needed for the production.
EN
The growing market globalization, increasing global competition, and more complex products results application of new technologies, methods and business processes. Fast changing market environment and fluctuating customer demands require efficient operation of logistical processes. In this study the logistical tendencies and challenges are introduced with reasons and driving forces. Tendencies in the changes of customer demands, production requirements, formation of supply chains, inventory strategies, transportation activities and activity of the logistics service sector are analyzed. Finally the Industry 4.0 conception is introduced which will change the production and logistical processes drastically.
PL
Rosnąca globalizacja gospodarki, wzmagająca się konkurencja światowa oraz bardziej złożone produkty prowadzą do zastosowania nowych technologii, metod i procesów biznesowych. Szybko zmieniające się otoczenie rynkowe i zmieniający się popyt wymagają sprawnego funkcjonowania procesów logistycznych. W niniejszym badaniu omówione zostały tendencje i wyzwania logistyczne wraz z ich uzasadnieniem i siłami, które wpływają na ich rozwój. Analizowane są tendencje zmian wymagań klientów, wymagań produkcyjnych, tworzenia łańcuchów dostaw, zapasów, strategii działań komunikacyjnych oraz aktywności sektora usług logistycznych. Wreszcie omówiona została koncepcja Przemysłu 4.0, która drastycznie zmieni procesy produkcyjne i logistyczne.
EN
Engineers education is a difficult and damaging process in dynamically changing conditions in the modern labor market. Theoretical and practical knowledge, which is being provided them, must be (at every level of education) strictly compatible with labor market needs. This situation requires providing future engineers contact with real working conditions. It significantly affects better conformity of future engineer qualifications to employers' demand. This article presents initiatives selected in this area, which are being taken by Polish universities. The authors indicate a group of key competencies of future employees-engineers and characterize potential way of the development of their key skills and competencies in the context of e-learning courses.
PL
Kształcenie inżynierów we współczesnych dynamicznie zmieniających się warunkach na rynku pracy jest procesem trudnym i wymagającym. Dostarczenie przyszłym inżynierom wiedzy teoretycznej i praktycznej musi być, na każdym poziomie nauki, ściśle kompatybilne z potrzebami rynku pracy. Taka sytuacja wymaga odpowiedniego zapewnienia kontaktu przyszłych inżynierów z realnymi warunkami pracy, co znacząco wpływa na lepsze dostosowanie kwalifikacji przyszłego inżyniera do zapotrzebowania jakie zgłaszają pracodawcy. W niniejszym referacie przedstawiono wybrane w tym obszarze inicjatywy podejmowane przez polskie uczelnie, wskazano na grupę kluczowych kompetencji przyszłych pracowników-inżynierów oraz scharakteryzowano potencjalne możliwości kształtowania ich kluczowych umiejętności i kompetencji w ramach zajęć e-learningowych.
7
EN
Recruitment is usually a long-term and expensive process that generates substantial risk. A survey showed that, depending on the job position, costs connected with replacing an employee range from one third of annual pension to the level of two-year salary in the case of senior managers. Being aware of these costs, the most of organizations worldwide and in Poland are planning the recruitment process to verify the level of concrete competencies of a potential candidate. Despite this advanced system of recruitment, one of the major concerns that human resource departments are facing when searching for future employee is insufficient competencies. Enterprises today are searching for talents, with talent in the recruitment process being a wide concept which, depending on a job position, might mean quite different things.
PL
Rekrutacja dla pracodawcy to proces zazwyczaj długotrwały, kosztowny i objęty ryzykiem. Badania pokazują, że w zależności od stanowiska koszty związane z zastąpieniem pracownika wynoszą od 1/3 rocznej pensji nawet do wartości dwuletniego wynagrodzenia w przypadku menedżera wysokiego szczebla. Mając świadomość tych kosztów większość organizacji na świecie i w Polsce, planuje proces rekrutacji w taki sposób, aby zweryfikować poziom konkretnych kompetencji potencjalnego kandydata. Pomimo tak rozwiniętego systemu rekrutacji, jednym z największych problemów z jakimi spotykają się działy personalne podczas poszukiwania przyszłego pracownika jest niedobór kompetencji.
9
Content available Decision support of spare parts supply
EN
Decisions concerning the way of purchasing spare parts affect the level of the generated costs of collecting and maintaining stocks as well as the level of maintaining the continuity of production in enterprises. To learn about different situations of spare parts purchasing appearing in real economic conditions there has been conducted the simulation of different scenarios of spare parts purchase in connection with the selected factors. In this paper the case study for replacement parts used in a printing house was considered. As a result of the analysis, the best option to purchase replacement parts was indicated.
10
Content available Analiza kosztów logistyki w MSP
PL
Logistyka ma za zadanie optymalizować system przepływów dóbr i informacji nie tylko wewnątrz danego podmiotu, ale także w całym łańcuchu dostaw. Wszystkie procesy związane z przepływami rzeczowo-informacyjnymi, do których należą planowanie, wdrażanie i monitorowanie, są w kręgu zainteresowania logistyki. Zadania realizowane w ramach całego systemu logistycznego oraz poszczególnych jego podsystemów generują koszty. Badanie kosztów funkcjonowania systemu logistycznego pozwala na kompleksowe spojrzenie na ich kształtowanie/formowanie w całym łańcuchu dostaw oraz w pojedynczych jego ogniwach.
EN
Logistics costs is a category extremely significant costs in terms of profitability of economic activities, as indicated by their relatively high participation in relation to the income. Identification and analysis of logistics costs in enterprises causes significant problems for small and medium-sized enterprises especially, due to adopted method of economic actions recording. In this paper the authors present the implemented methodology and the results of research on the size and structure of logistics costs in small and medium enterprises in relation to the firm generated revenue. Results of analyzes have been compared to results of research in other countries. Then authors point on the methods of logistics costs accounting in the surveyed companies. Logistics costs not only significantly reduce profits, but because narrow exploration of the problem, it is also an important reservoir of enterprise competitiveness improvement. However, before managers take actions to improve the size and structure of logistics costs, in many cases they should deal with inappropriate, inaccurate, or even the lack of logistics costs accounting. Cognitive and analytical action in the area of logistics costs seems to be a first fundamental step in taking corrective actions in this area.
11
EN
In the economies of many countries, free competition is protected by antitrust laws and regulations in terms of unfair competition, whose recipients are entrepreneurs. On one hand FDI facilitates an access to technologies, know-how and management skills, accelerating the integration of national economies with international markets, production and distribution networks, and strengthening the international competition of companies but on the other hand governments interfere to with competitions supporting FDI actions. The state aid impact the country internal Foreign Direct Investment as well as support of external FDI of national corporations. The papers presents the government impact in those situations in Poland.
PL
W gospodarkach wielu krajów, wolna konkurencja jest chroniona przez prawa konkurencji i regulacji w zakresie nieuczciwej konkurencji, którego beneficjentami są przedsiębiorcy. Z jednej strony ułatwia FDI dostęp do technologii, know-how i umiejętności zarządzania, przyspieszanie integracji gospodarek narodowych z międzynarodowych rynków, produkcji i sieci dystrybucji oraz wzmocnienie międzynarodowej konkurencji firm, ale na innych rządów kolidują z konkursów do wspierania działania BIZ. Wpływ pomocy państwa, kraj wewnętrzny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak również wsparcie dla zewnętrznych BIZ narodowych korporacji. W referacie zaprezentowano wpływ rządu w takich sytuacjach w Polsce.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie istoty integracji łańcucha dostaw, jej przebiegu oraz korzyści, jakie niesie ona ze sobą zarówno dla pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha. W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się postępującą globalizacją, silną konkurencyjnością na światowych rynkach oraz bardzo wysokimi wymaganiami klientów, sukces zapewnić może właściwa i pełna integracja, przyczyniająca się do efektywnego wzrostu potencjału oraz utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. Przykład stanowi branża AGD, której jednym z liderów w Polsce jest rma Electrolux Poland Sp. z o.o., upatrująca swoich osiągnięć właśnie w integracji łańcucha dostaw.
EN
The aim of this paper is to explain the essence of the supply chain integration, its course and benets it brings for both a single company as well as a whole chain. contemporary times are characterized by proceeding globalization, strong competitiveness on global markets and very high demands of customers, the success can be ensured by a proper and full integration which contributes to the effective potential growth and maintenance of a competitive position on the market. The household goods industry is the example of the above assumption, one of its leaders - Electrolux Poland Sp. z o.o. (Ltd.) sees its achievements in supply chain integration.
PL
W artykule podjęto problematykę integracji łańcucha dostaw. Przedstawiono charakterystyczne modele integracji i dojrzałości łańcucha, które stanowiły podstawę analiz stopnia zintegrowania ogniw łańcucha dostaw w branży AGD w Polsce. Badaniu metodą case study poddano dwa przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowane łańcuchy dostaw, w których badane przedsiębiorstwa widzą się w roli integratorów, osiągnęły średni stopień zaawansowania. Mają jednak świadomość roli i znaczenia integracji dla korzyści konkurencyjnych. Stwierdzono również deficyty, szczególnie w obszarze planowania działań operacyjnych.
EN
This paper deals with the issue of supply chain integration. It presents characteristic models of integration and maturity of the chain, the models constituted the basis of analysis of integration degree of the supply chain links as far as household goods industry in Poland is concerned. Two companies having strong market position were analyzed by the case study method. It has been found that the analyzed supply chains, in which the companies act as integrators, achieved a medium degree of advancement. However, they are aware of the role and meaning of integration for competitive benefits. Deficiencies especially in the area of operational activities planning have also been found.
EN
Efficient management of supply chains consists in particular in ensuring possibly highest quality of customer service and striving for minimization of the costs generated by flow between the links. Typical cause of constantly increasing costs is excessive inventory levels throughout the chain. The reason for this situation is maladjustment of the level of supply to the level of demand in the market, which results in surplus stock. The starting point for reduction in inventory levels is forecasting of demand in the market through market prognoses in cooperation with all the links in the supply chain. Therefore, in the aspect of demand forecasting, the character of data flow and the type of cooperation between the links is essential.
PL
Efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw polega przede wszystkim na zapewnieniu możliwie najwyższej jakości obsługi klienta oraz dążenie do minimalizacji kosztów generowanych przez przepływ pomiędzy jego ogniwami. Typowymi przyczynami stale rosnących kosztów jest nadmierny poziom zapasów w całym łańcuchu. Powodem takiej sytuacji jest niedostosowanie poziomu dostaw do poziomu popytu na rynku, co prowadzi do gromadzenia nadmiernych zapasów. Punktem wyjścia do obniżenia poziomu zapasów jest prognozowanie popytu na rynku poprzez prognozy rynku we współpracy z wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw. Dlatego też w aspekcie prognozowania popytu istotne są, charakter przepływu danych jak i rodzaj współpracy między poszczególnymi ogniwami.
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu zarządzania w systemie wieloszczeblowej dystrybucji. Zaspokajanie potrzeb klienta związane z szybkim czasem realizacji dostaw oraz wysokim poziomem zapasu bezpiecznego tłumaczy istnienie wieloszczeblowego systemu dostaw. Taki system wymaga jednak właściwej optymalizacji zarządzania zapasami na każdym szczeblu, w taki sposób, by z jednej strony zapewnić najwyższą jakość usług, z drugiej zaś minimalizować koszty logistyczne. Zaprezentowany w treści przypadek firmy Chiąuita ma na celu przybliżyć złożoność problemu i możliwe rozwiązania, jakie można zastosować w zarządzania zapasami w dystrybucji wieloszczeblowej.
16
Content available remote What competencies are the most required for logistics jobs
EN
The authors present the results of their study on the competencies required for logistics jobs in enterprises. The logistics jobs in enterprises should realize various tasks. In addition, there are many other jobs where logistics functions are worked out, so investigations are necessary to establish what kind of competencies are preferred by employers for such jobs. The results of the analysis allow for better education and more suitable preparation for future work.
PL
W artykule autorzy prezentują rezultaty swoich badań nad najbardziej pożądanymi umiejętnościami na stanowiskach logistycznych w przedsiębiorstwach. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach powinny realizować różnorodne zadania. Ponadto w przedsiębiorstwach występują stanowiska niezwiązane bezpośrednio z logistyką, gdzie są realizowane funkcje logistyczne, dlatego istnieje potrzeba zbadania, jakiego rodzaju kompetencje są preferowane przez zatrudniających na tego typu stanowiska. Rezultaty analiz pozwolą na lepszą edukację i odpowiednie przygotowanie kandydatów do przyszłej pracy zawodowej.
17
Content available remote Logistic aspects of developmental trends of the electrical energy
EN
The report presents the investigations were based on the key perspective analyses, probabilistic estimations of economical, energy parameters as well as on the data on the CO2 emission for the period up to 2030, for the EU member countries. All the trends in the projections were created on the basis of the mathematical models PRIMES and ACE for the long-term energy forecasting. The analyses were carried out by means of three trends: Trend TP, Trend TS, Trend 2010. . It is one of the key elements necessary for taking strategic decisions by authorities management of energy sector.
PL
Artykuł przedstawia badania zawierające analizy perspektywiczne o wymiarze ekonomicznym przesyłu energii, jak również danych o emisji CO2 na okres do 2030, dla krajów członkowskich UE. Wszystkie trendy były tworzone na podstawie modeli matematycznych PRIMES i ACE dla długoterminowej prognozy energii. Analizy były wykonane za pomocą trzech trendów: TREND TP, TREND TS, TREND 2010. Wyniki analiz stanowią jeden z kluczowych elementów koniecznych dla podejmowania strategicznej decyzji przez zarządzających sektorem energetyki.
EN
Behind a consumer's decision to purchase a product/service there is always a reason or a complex of reasons, and behind rejecting a product/service there is always the consumer's conclusion that, by its competences, that respective product/service will not fulfil that respective need at the level one desires. In order to explain the internal origins of consumers' behaviour, the contemporary psychology applies to the concepts of "needs" (necessities) and "motivations". The relation between these two categories consists in the needs which become antecedent conditions for determining the occurrence of motivations.
PL
Każda decyzja klienta dotycząca nabycia produktu lub usługi poparta jest jakimś powodem lub zespołem takich powodów. Rezygnacja z produktu/usługi wiąże się z wnioskowaniem klienta, który dzięki swoim kompetencjom wie, że dany produkt/usługa nie spełni jego indywidualnych potrzeb na wymaganym przez niego poziomie. Aby wyjaśnić pierwotne pochodzenie zachowania konsumentów, współczesna psychologia stosuje koncept potrzeby oraz motywacji. Związek pomiędzy tymi dwoma kategoriami wywodzi się od potrzeb, które są czynnikami poprzedzającymi wystąpienie motywacji.
19
Content available Considerantions of motivation in public management
EN
The notion of public administration bears several acceptations, an activity one, of functional meaning and an organisational one. In both ways, public administration is indissolubly connected to the state. In default of the state, there is no public administration, as this is a state activity, performed by government bodies. This affirmation is confirmed by the stipulations of the Romanian Constitution, called public Authorities, chapter V, titled Public Administration. The first section intended for the specialised central public administration (ministry, other central bodies), and a second section is dedicated to the local public administration (county councils, local councils, mayors). There is no doubt that both sections refer to government bodies performing a state activity, so that the central specialised bodies of the public administration as well as the local bodies of the public administration are government bodies, and the activity they perform is a state one.
PL
Pojęcie administracji publicznej możemy rozpatrywać jako działalność w sensie funkcjonalnym lub organizacyjnym. W obu przypadkach administracja publiczna jest nierozerwalnie związana z państwem. W przypadku braku państwa nie istnieje również administracja publiczna, ponieważ zalicza się ona do działalności państwa wykonywanej przez organy rządzące. Taki zapis jest ujęty w postanowieniach Konstytucji Rumunii: Władze Publiczne w rozdziale V zatytułowanym Administracja Publiczna. Pierwszy rozdział poświęcono wyspecjalizowanej centralnej administracji publicznej (ministerstwo oraz inne organy centralne), drugi rozdział jest poświęcony lokalnej administracji publicznej (władze hrabstwa, władze lokalne, burmistrz). Nie ma wątpliwości, że oba rozdziały odnoszą się do organów rządzących realizujących działania państwowe, zatem centralne wyspecjalizowane organy administracji publicznej jak i lokalne organy administracji publicznej są organami rządzącymi i prowadzona przez nie działalność stanowi działalność państwową.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury w obszarze relacji i ich typów w łańcuchu dostaw. Zaprezentowano również modele dojrzałości łańcucha dostaw. Autorzy przedstawiają metodologię badań mających na celu identyfikację dojrzałości relacji między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw oraz klientami i dostawcami, a także zastosowanie aplikacji IT w łańcuchu dostaw wspomagających zarządzanie relacjami.
EN
The paper presents literature review on supply chain relationships and maturity. The models of supply chain maturity are presented. Author presents the methodology of the research aiming in the supply chain maturity identification in enterprises of Silesia region in Poland. The results in area of collaboration with customers and suppliers and IT application in supply chain are also presented in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.