Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main aim of the paper is to understand how managers of creative industries (CI) decide on the use of ambidextrous solutions. Managerial actions of business managers of CI enable to connect the volatility and variability of the environment with the high level of creativeness that this requires. As such, it is interesting to study how these managerial actions are decided is of utmost importance, especially in a volatile and subjective environmental context as it seems to be the one of CI (Banks et al., 2000). We aim at investigating the managerial practices that enable to find the balance between the simultaneous pressure on innovativeness and the effectiveness of the actions taken. We wanted to know the way managers deal with the paradoxes that can result. We interviewed managers of 10 companies located in a second tier group of countries, where for governments, CI are apparently strategic, but where the value they add and the jobs they can create can still be improved. Results show that there are two main paradoxes in terms of managerial actions - the priority in relations (external or internal) and the approach to strategy (flexibility or planned actions). Results also show that in what concerns strategy formality and external priority in relations there are consistencies in the degree of strategy formalization. However, in what concerns the practices used in shaping the internal relations, there is no consistency identified in our sample. Our overall conclusions are that companies are more and more moving away from the traditional option of informal approach, focused inward to a more hybrid approach in which formal focus outward is also considered. This confirms the thesis that ambidexterity is becoming a characteristic of the companies in the CI sector.
PL
Głównym celem artykułu jest zrozumienie, w jaki sposób menedżerowie branż kreatywnych (CI) decydują o zastosowaniu wszechstronnych rozwiązań. Działania menedżerskie menedżerów biznesowych CI umożliwiają połączenie ulotności i zmienności środowiska z wysokim poziomem kreatywności, który tego wymaga. W związku z tym interesujące jest zbadanie, w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące zarządzania. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w niestabilnym i subiektywnym kontekście środowiskowym, co jest jednym z wyróżników CI (Banks i wsp. 2000). Naszym celem jest zbadanie praktyk menedżerskich, które pozwolą znaleźć równowagę między jednoczesną presją na innowacyjność a efektywnością podejmowanych działań. Chciano poznać sposób, w jaki menedżerowie radzą sobie z paradoksami, które mogą wyniknąć. Przeprowadzono wywiady z menadżerami 10 firm zlokalizowanych w drugiej grupie krajów, gdzie dla rządów branże CI są strategiczne, ale tam, gdzie wartość dodaną i miejsca pracy, które mogą stworzyć, można jeszcze poprawić. Wyniki pokazują, że istnieją dwa główne paradoksy pod względem działań zarządczych - priorytet w relacjach (zewnętrznych lub wewnętrznych) i podejście do strategii (elastyczność lub planowane działania). Wyniki pokazują również, że w zakresie formalności strategicznych i zewnętrznego priorytetu w relacjach występują konsekwencje w stopniu formalizacji strategii. Jednak w odniesieniu do praktyk stosowanych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych, w naszej próbie nie ma spójności. Nasze ogólne wnioski są takie, że firmy coraz bardziej odchodzą od tradycyjnej opcji nieformalnego podejścia, skupiając się na bardziej hybrydowym podejściu, w którym również bierze się pod uwagę formalne ukierunkowanie na zewnątrz. Potwierdza to tezę , że wszechstronność staje się cechą charakterystyczną firm w sektorze CI.
2
Content available remote Approach to strategy and enterprise size
EN
The article describes the subject of approach to strategy based on the current classification differentiating five types of approach specified on the basis of three features relating to business environment, such as predictability (ability to forecast), malleability (ability to shape) and harshness (ability to survive). The research demonstrated the existence of a correlation between the approaches and the size of an enterprise, indicating that small organisations most often apply a classical and renewal strategy. Medium-sized companies, however, are characterised by a low pressure on visionary behaviour and the shaping of the boundaries of the business environment. They therefore select most often a classical and adaptive approach. Large enterprises, according to the assumptions made, most often demonstrate the ability to change the conditions of competitive struggle and create new markets by showing a visionary approach.
PL
Artykuł opisuje tematykę podejścia strategicznego bazując na aktualnej klasyfikacji wyróżniającej pięć rodzajów podejść wyszczególnionych na podstawie trzech cech dotyczących otoczenia biznesowego, takich jak przewidywalność (zdolność prognozowania), podatność na wpływy (zdolność Przeprowadzone badania wykazały istnienie związku pomiędzy wyszczególnionymi podejściami a rozmiarem przedsiębiorstwa, wskazując, iż małe podmioty najczęściej realizują strategię klasyczną i odnowy. Średnie firmy natomiast charakteryzują się niską presją na zachowania wizjonerskie i kształtowanie granic otoczenia. Wybierają więc najczęściej podejście klasyczne oraz adaptacyjne. Duże podmioty, zgodnie z przyjętymi założeniami, najczęściej wykazują możliwości zmiany warunków gry konkurencyjnej oraz kreowania nowych rynków, prezentując podejście wizjonerskie.
3
Content available remote Properties of Pd nanograins in C-Pd composite films obtained by PVD method
EN
Properties of palladium nanograins obtained by sedimentation of a soluted C-Pd film prepared by PVD method are presented. These properties were studied using SEM and TEM methods. Dissolved films were prepared by PVD method and after dissolving, they were fractionated to obtain different parts classified with palladium nanograins diameters. Several classes of diameters were determined: below 20 nm, between 20 and 100 nm and above 100 nm. The defects and triple junction were observed. Multishell carbonaceous structures were found in the big and medium size Pd nanograins.
EN
In this paper various types of films made of carbon nanotubes (CNTs) are presented. These films were prepared on different substrates (Al2O3, Si n-type) by the two-step method. The two-step method consists of physical vapor deposition step, followed by chemical vapor deposition step (PVD/CVD). Parameters of PVD process were the same for all initial films, while the duration times of the second step – the CVD process, were different (15, 30 min.). Prepared films were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and field emission (FE) measurements. The I-E and F-N characteristics of electron emission were discussed in terms of various forms of CNT films. The value of threshold electric field ranged from few V/μm (for CNT dispersed rarely on the surface of the film deposited on Si) up to ~20 V/μm (for Al2O3 substrate).
5
Content available remote Operational risk associated with the strategy implementation
EN
The paper discusses the subject of the strategy implementation and the operational risk that accompanies this stage of the strategic management process. The studies confirmed the existence of a relationship between the effectiveness of the strategy implementation and the operational risk aspects (including internal processes, systems, people and the environment). This indicates the role of risk aspects when implementing development concepts. Therefore it seems necessary to take these elements into account in the course of the strategic management process in order to achieve a greater effectiveness of the implementation work.
PL
Artykuł opisuje tematykę wdrażania strategii oraz ryzyka operacyjnego, które towarzyszy temu etapowi procedury zarządzania strategicznego. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy skutecznością implementacji strategii a aspektami ryzyka operacyjnego na które składają się procesy wewnętrzne, systemy, ludzie oraz otoczenie. Wskazuje to tym samym na rolę jaką odgrywa opisywany aspekt ryzyka w realizacji wyznaczonych koncepcji rozwojowych. Niezbędne wydaje się zatem uwzględnianie tych elementów w przebiegu procesu zarządzania strategicznego w celu osiągnięcia większej skuteczności prowadzonych prac implementacyjnych.
PL
Ze względu na silny rozwój technologii wodorowych wzrasta zainteresowanie urządzeniami i materiałami pozwalającymi gromadzić i wykrywać wodór. W szczególności czujniki wodoru mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia i techniki. W tej pracy przedstawiamy rezultaty kilkuletniej pracy nad opracowaniem czujnika wodoru nowej generacji wykorzystującego jako element aktywny warstwy węglowo-palladowe. Ten innowacyjny, rezystancyjny czujnik wodoru może pracować w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności. Czujnik taki jest selektywny, charakteryzuje się szybką odpowiedzią i daje wyraźny sygnał nawet dla bardzo niskich koncentracji wodoru.
EN
Rapid development of hydrogen technology caused interest in devices and materials allowing for storage and detection of hydrogen. Especially, hydrogen sensors could be applied in many areas of daily life and technics. In this paper we present results of our studies on a elaboration of construction and material technology for new generation of hydrogen sensor based on carbonaceous-palladium films. This innovative, resistive hydrogen sensor can operated at higher than normal temperature and humidity. This sensor is selective, shows fast response and gives strong signal even at very low concentration of hydrogen.
EN
Morphology changes of C–Pd films prepared in physical vapor deposition (PVD) process and next annealed in a temperature of 650 °C during different time were studied. These studies were performed with electron microscopy methods (scanning SEM and transmission TEM). It was found that not annealed films are flat and they are composed of grains with composite character and size of 100–200 nm. Pd nanocrystallite of a diameter of a few nanometers in some carbon matrix was placed in these grains. For annealed films, a formation of palladium nanograins with different sizes and shapes as well as a porous carbon matrix were observed. High resolution TEM investigation was used to determine a structure of all these grains. An increase in duration time of annealing process led to diminishing of the porosity of carbon matrix and a number of Pd grains situated on the film surface. It was also stated that covering of Si with SiO2 layer prevents formation of palladium silicide.
PL
Wydrążone nanorurki kwarcowe SiO2 z powodu optycznych właściwości mogą znaleźć zastosowanie, jako jednowymiarowe obiekty w urządzeniach optoelektronicznych, jako fotokatalizatory, nanosensory optyczne, chemiczne lub biologiczne oraz w innych urządzeniach nanoelektronicznych np. jako nośniki informacji. W pracy przedstawiamy sposób wytwarzania wydrążonych nanorurek kwarcowych, zawierających nanopiłki Pd. Metoda syntezy nanorurek kwarcowych polega na wygrzaniu w powietrzu w temperaturze 900°C nanodrutów krzemku palladu Pd2Si otrzymanych w procesie dwustopniowym PVD/CVD. Otrzymane nanorurki SiO2 są wydrążone, w wydrążeniu znajdują się nanozirna Pd o sferycznym kształcie nazwane przez nas nanopiłkami. Nanorurki mają średnicę zewnętrzną kilkudziesięciu nanometrów a długość od 1 do kilkudziesięciu μm.
EN
Hollow silica nanotubes SiO2 due to the optical properties can be used as one-dimensional objectives in optoelectronic devices, as phootocatalysts, optical, chemical or biological sensors and in the other electronics devices as i.e. a data carrier. We present the method of obtaining hollow silica nanotubes containing palladium nanoballs. The method of preparations of these nanotubes consists on the annealing at the temperature of 900°C in the air atmosphere of Pd2Si nanorods. Such nanorods were firstly prepared by two steps PVD/CVD method. These hollow nanotubes contain inside Pd nanoballs. The eternal diameter of nanotubes is about few tens nm and their length changes from 1 to few tens of μm.
PL
W pracy przedstawiamy dwustopniową metodę syntezy krzemku palladu w postaci nanoigieł. Nanoigły powstają podczas osadzania warstw węglowo-palladowych na podłożach krzemowych, przy wykorzystaniu technik PVD/ CVD. Nanoigły układu Pd-Si charakteryzowano metodami SEM, TEM, XRD oraz mikroanalizą rentgenowską EDX. Określono strukturę krystaliczną i budowę nanoigieł pod względem ich długości, średnicy przekroju poprzecznego oraz składu.
EN
In this paper we present two steps synthesis method of palladium silicide as nanoneedles. This type of nanoneedles is formed on silicon substrates using PVD/CVD technigues. Nanoneedles Pd-Si system were characterized by SEM, TEM, XRD as well as by microanalysis EDX. The crystallographic structure and the construction of nanoneedles in terms of their length, diameters and composition were determined.
EN
C-Pd films were obtained by a two steps' PVD/CVD method (Physical Vapor Deposition/Chemical Vapor Deposition). Investigations of Pd nanograins and carbon matrix structure were performed. The films were formed on many types of substrates with various specific surface area (SSA). Pure Si wafers and Si wafers covered with DLC (Diamond Like Carbon) layer were used as substrates with a smooth surface, whereas Al₂ O₃ plates and AAO (Anodic Aluminium Oxide) membranes with pores of about 200 nm, were applied as substrates with a rough surface. The results of SEM (Scanning Electron Microscopy) and AFM (Atomic Force Microscopy) investigations of C-Pd films obtained on various substrates are presented. It is shown that SSA of substrates influences on topography, morphology and nanostructure of C-Pd films deposited on them.
PL
Warstwy C-Pd zostały wytworzone metodą dwustopniową PVD/CVD (Physical Vapor Deposition/Chemical Vapor Deposition). Przeprowadzono badania nanoziaren Pd i struktury matrycy węglowej. Warstwy osadzano na wielu rodzajach podłoży o zróżnicowanej powierzchni właściwej. Jako podłoża o gładkiej powierzchni zastosowano płytki Si i Si pokryte warstwą DLC (Diamond Like Carbon), zaś płytki Al₂ O₃ i membrany AAO (Anodic Aluminium Oxide) użyto jako podłoża o powierzchni chropowatej. W pracy zaprezentowano wyniki badań SEM (Scanning Electron Microscopy) i AFM (Atomic Force Microscopy) warstw C-Pd otrzymanych na różnych podłożach. Pokazano, że powierzchnia właściwa podłoży wpływa na topografię, morfologię i nanostrukturę warstw C-Pd osadzanych na nich.
EN
Field emission from films with short, rarely displaced carbon nanotubes on the nanocomposite C-Ni layer (Spindt-like Ni-C films) surface was studied. Films were deposited on Si substrate by two steps method consisted of Physical Vapor Deposition (PVD) process as the first step and Chemical Vapor Deposition (CVD) technique with xylene as the second step. These films were characterized by Scanning Electron Microscope (SEM). These films showed stable field emission starting at electric field lower than 15 V/µm. The efficiency of emission depends on the distribution and length of nanotubes.
PL
Badano emisję polową z nanokompozytowych warstw Ni-C zawierających rozmieszczone na powierzchni nanorurki węglowe (warstwy Ni-C typu Spindta). Warstwy otrzymano dwuetapową metodą wykorzystując proces fizycznego odparowania w próżni, (PVD) jako etap pierwszy i chemicznego osadzania z par ksylenu, (CVD) jako etap drugi. Otrzymane warstwy charakteryzowano metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Warstwy wykazywały stabilną emisję rozpoczynającą się przy polu elektrycznym poniżej 15V/µm. Wydajność emisji zależy od gęstości rozłożenia nanorurek na powierzchni oraz od ich długości.
PL
Nanostrukturalne/porowate warstwy węglowo-palladowe (C-Pd) wykazują właściwości świadczące o możliwości zastosowania ich w czujnikach wodoru i/lub związków wodoru. Warstwy C-Pd otrzymuje się w ITR metodą dwuetapową stosując proces fizycznego naparowania w próżni (PVD – I etap) a następnie modyfikując warstwę z I etapu w procesie chemicznego osadzania z par ksylenu (CVD - II etap). W pracy przedstawiamy wyniki badań zmian przewodnictwa elektrycznego nanostrukturalnych warstw C-Pd o różnej budowie (topografii i morfologii) zachodzące pod wpływem mieszanki gazowej zawierającej węglowodory CxHX o różnej koncentracji.
EN
Nanostructural/porous carbonaceous – palladium (C-Pd) films can be applied as active layers in hydrogen and/or hydrogen compounds sensor applications. The C-Pd films were obtained in Radio&TeleResearch Institute in two stages method using physical vapor deposition process (PVD) as a first stage and chemical vapor deposition process (CVD) as a second one. In this paper we present results of studies of electrical conductivity changes in nanostructural C-Pd films with different topography and morphology due to mixture of gases containing hydrocarbons CxHx with different concentration.
PL
Celem badań była ocena wzrostu oraz zdolności do produkcji biosurfaktantów trzech szczepów bakterii z rodzaju Bacillus hodowanych w obecności wielościennych nanorurek węglowych. W wyniku badań stwierdzono, że bakterie te bardzo dobrze rosły w obecności nanorurek węglowych oraz produkowały biosurfaktanty. Wytworzone przez bakterie biosurfaktanty powodowały dyspersję nanorurek węglowych w hodowlach płynnych. Wielościenne nanorurki węglowe nie wpływały na morfologię i wzrost bakterii, stymulowały jednak tworzenie przetrwalników. Badania obejmowały również ocenę właściwości produkowanych biosurfaktantów przez bakterie rosnące w obecności nanorurek węglowych, tj. napięcia powierzchniowego, zdolności emulgujących i pieniących. Nie stwierdzono wpływu badanych nanorurek węglowych na właściwości powierzchniowe biosurfaktantów produkowanych przez te bakterie. Biosurfaktanty zmniejszały napięcie powierzchniowe, miały zdolności emulgujące w stosunku do wybranych substancji/mieszanin hydrofobowych oraz zdolności pieniące porównywalne z próbką kontrolną.
EN
Three bacterial strains of the genus Bacillus were tested in order to ascertain how the presence of nanotubes in the culture medium influenced their growth, as well as their ability to produce biosurfactants. It was found that the bacteria grew very well in the presence of the nanotubes, and that they were capable of producing biosurfactants. The biosurfactants synthesized by the bacteria accounted for the dispersion of the carbon nanotubes in liquid cultures. Although the multiwalled carbon nanotubes did not affect the morphology or the growth of the bacteria, they were found to stimulate endospore production. The objective of the study was also to assess the properties of the biosurfactants produced by the bacteria growing in the presence of the carbon nanotubes, i.e. surface tension, emulsification and foamability. The nanotubes examined were found to exert no influence on the surface activity of the biosurfactants produced by the bacteria. The biosurfactants reduced surface tension, showed emulsifying properties towards some hydrophobic substances/mixtures, and displayed foamabilities comparable to those of the control.
14
Content available remote Nanostructural C-Pd coatings obtained in 2-steps PVD/CVD technological process
EN
Purpose: The paper presents scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) investigation results of nanoporous coatings based on palladium and carbon, obtained in two steps process – first step – physical vacuum deposition (PVD) and second step chemical vacuum deposition (CVD). Design/methodology/approach: Studies of topographical and structural properties of coatings obtained in the first and the second step of technological process. Findings: Pd content included in the volume of a coating obtained in PVD process affects on a distribution and sizes of Pd nanocrystals. The diameter of Pd nanocrystals obtained for coatings with lower Pd content is lower than for coating with higher Pd content. Modification of these coatings in CVD process at temperature of 650°C leads to obtain a different form of the final coating: for coating with lower content of Pd, the CVD process causes formation of nanoporous C-Pd coating; for coating with higher Pd content, formation of bigger Pd crystals is found. Temperature higher than 650°C leads to coatings growth with non-porous structure. Practical implications: Obtained coatings can be used as active layer in hydrogen and hydrogen compounds sensors or in hydrogen storage applications. Originality/value: Two steps method of presented coatings obtaining was originally elaborated by our group in Tele- & Radio-Research Institute.
PL
Przedstawiono wyniki pilotowych pomiarów dotyczących drobin pyłów zawieszonych w środowisku miejskim. Badania pozwoliły na określenie rozkładów ziarnowych drobin pyłów oraz poznanie składu chemicznego poszczególnych frakcji tych drobin. Pobór pyłów prowadzono przy pomocy kolektorów umożliwiających zarówno pomiar stacjonarny na wybranym stanowisku w środowisku miejskim jak i pobór pyłów w tym środowisku przy pomocy osobistego przenośnego kolektora. Celem była także próba porównania składu pierwiastkowego pobieranych drobin z drobinami pyłów adsorbowanych w układzie oddechowym człowieka. W przeprowadzonym badaniu efektów ekspozycji na pyłowe zanieczyszczenia w środowisku miejskim zastosowano swoistą metodę badawczą, traktującą organizm człowieka jako kolektor - pobór materiału biologicznego (tzw. indukowanej plwociny) od wybranej grupy ochotników. Badania spektrometryczne zebranych materiałów wykonano stosując spektrometr mas ze źródłem iskrowym JEOL JMS-1BM2 i wykazano obecność drobin pyłów osadzających się na ścianach dróg oddechowych. Przeprowadzono analizę mikroskopową tych drobin i porównano ich skład pierwiastkowy ze składem drobin pobieranych w środowisku miejskim za pomocą kolektorów mechanicznych.
EN
Results of pilot studies considering collection and analysis of urban environment micro- and nanoparticles are presented. Particulate matter (PM) is collected from indoor and outdoor urban air with several methods using mechanical collectors like personal cascade impactors and quartz filters. The other applied specific method is treating human organism as a collector - this method is based on identification of PM in biological material - induced sputum, collected from the selected group of volunteers. Elemental analysis of the collected material is performed by spark source mass spectrometry (SSMS) using magnetic sector JEOL JMS-1 BM2 mass analyzer. Obtained results of samples collected using mechanical collectors and extracted from induced sputum were compared.
PL
W artykule opisano materiały nanoporowate ze szczególnym uwzględnieniem węglowych materiałów porowatych. Scharakteryzowano różne metody otrzymywania materiałów porowatych o dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej. Omówiono metodę wytwarzania nanoporowatych materiałów węglowo-palladowych, opracowaną w ITR. Zaprezentowano możliwość aplikacji uzyskanych warstw jako warstwy aktywne w detektorach wodoru i jego związków.
EN
Nanoporous materials with partteular consideration carbonaceous porous materials were described. Various methods of synthesis of materials with a high specific surface area were characterized. The method of production of carbonaceous-pallad nanoporous materials, invented in Tele and Radio Research Institute was discussed. Obtained nanoporous films can be used as active layers in hydrogen sensors application.
PL
Praca przedstawia nową, 2-stopniową metodę (PVD/CVD) wytwarzania nanoporowatych warstw węglowo-palladowych opracowaną w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym oraz wpływ różnych parametrów procesu wytwarzania na strukturę uzyskanego materiału. Przedstawiono wyniki elektronomikroskopowych badań (SEM, TEM) powstałych w różnych warunkach termodynamicznych i na różnych podłożach nanoporowatych warstw zawierających węgiel i pallad. Badania pokazały, że stopień rozwinięcia powierzchni materiału porowatego silnie zależy od takich czynników jak wielkość i rozkład nanokrystalitów Pd w warstwie wyjściowej, otrzymanej metodą PVD oraz od temperatury i szybkości przepływu argonu w procesie CVD.
EN
This article we present new, 2-steps PVD/CVD technological method of nanoporous C-Pd film preparation. Method developed in Tele & Radio Research Institute allows for obtaining of films with various structures. SEM and TEM studies of nanoporous films prepared in different thermodynamical and chemical conditions on different substrates are presented. Our studies show, that materials nanoporosity depend such factors as: size and distribution of Pd nanocrystals in PVD films, temperature and rate of Arflow in CVD process.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań z procesów niszczenia odpadów elektronicznych przy wykorzystaniu techniki pirolizy i plazmowego dopalania par i gazów powstałych podczas pirolizy odpadów. Badano procesy degradacji dwóch różnych tworzyw sztucznych zawartych w odpadach elektronicznych, tzn. z klawiatury komputerowej (próbka 1 i 2) i z mieszaniny płytek obwodów drukowanych po mechanicznych i chemicznych procesach usunięcia podzespołów elektronicznych i metali (próbka 3). Próbka 3, oprócz polimerów organicznych, zawierała substancje nieorganiczne, które w warunkach procesu nie zostały rozłożone. Badane tworzywa charakteryzują się innymi właściwościami termicznymi i nie powinny być niszczone w tych samych warunkach eksperymentalnych. Tworzywa należy segregować przed procesem ich degradacji. Badania pokazują, że zastosowana pirolityczno-plazmowa metoda jest skutecznym sposobem niszczenia tworzyw sztucznych zawierających antypireny halogenowe. Stosując tę metodę uzyskano 98% redukcję chloru w odpadzie.
EN
In the study we have investigated the pyrolysis method integrated with plasma oxidation for degradation of two kinds of plastics form electronic wastes. Computer keyboards (sample land 2) and heterogeneous mixture of printed circuit boards (sample 3) were used as wastes. Sample 3 included organic polymers and no organic substances which did not decompose under condition used in our experiments. The different plastics had various thermal properties thus they could not be degradated simultaneously. Therefore they should be separated before the process of decomposition. The 98% of reduction of chlorine content in the sample was obtained during experiments. The carbon content in the sample, the time of the sample decomposition and the content of oxygen in the inlet mixture of gases were the most important parameters characterized the process of the decomposition.
EN
A new laboratory system for hazardous waste destruction was tested at a laboratory scale. The experimental device consists of 7 units: an electrical furnace, a plasma reactor, a catalytic reactor, a water cooler, a neutraliser, a carbon adsorber and a fan. The experimental system could be built using different units depending on the waste composition with the aim to adopt the system to various kinds of wastes. The first step of the waste degradation was the thermal decomposition in argon flow. The second one was the oxidation of hydrocarbons formed in the first step using non-equilibrium plasma in the presence of oxygen. Finally, the gases leaving the plasma reactor were purified. Two types of wastes (solid and liquid) were degraded. The reduction of the mass of the waste samples was higher than 99%. The carbon dioxide was the main component of the gases that flowed out of the plasma reactor. The carbon oxide and hydrogen were present in these gases too. The condition of the oxidation of the hydrocarbons in the plasma reactor ought to be improved in the future study in order to attain a momentary concentration of CO in the gas stream leaving the experimental system (behind the fan) compatible with obligatory standards.
PL
Skonstruowano i wykonano nowy laboratoryjny układ aparaturowy dla rozkładu odpadów niebezpiecznych. Urządzenie składało się z 7 modułów (elektryczny piec do pirolizy, reaktor plazmowy, reaktor katalityczny, chłodnica, neutralizator, adsorber, wentylator), które mogą być zmieniane i dopasowywane w zależności od rodzaju odpadów. Na pierwszym etapie procesu, odpady ulegają rozkładowi termicznemu w piecu elektrycznym w obecności argonu. Powstałe podczas rozkładu termicznego węglowodory były utleniane w reaktorze plazmowym w obecności tlenu. Następnie gazy opuszczające reaktor plazmowy były oczyszczane. Celem pracy było przetestowanie układu laboratoryjnego w procesie rozkładu dwóch odpadów ciekłego (zużyty olej do pomp próżniowych) i stałego (przeterminowany odczynnik chemiczny - mannit). Redukcja masy próbek obydwu odpadów była wyższa niż 99%. Głównym składnikiem gazów po procesie utlenienia był CO2. W gazach wypływających z reaktora plazmowego występował również CO i H2. Stężenie CO było na tyle znaczące, że należy w przyszłych badaniach polepszyć warunki procesu spalania dla obniżenia tego stężenia.
PL
W artykule przedstawiono termiczną utylizację tworzyw sztucznych zawierających halogenowe antypireny, które występują w odpadach elektronicznych w szczególności w płytkach obwodów drukowanych. W wyniku pirolizy takich odpadów można otrzymać 3 rodzaje produktów: a- stała pozostałość, w której nie wykryto obecności niebezpiecznych halogenów, b- ciekła pozostałość - mieszanina węglowodorów, z których część po procesach chemicznej przeróbki można zastosować w produkcji lepiku, papy lub olejów smołowych i c- gaz procesowy, z którego można odzyskać halogeny.
EN
This paper presents the results of thermal utilization of plastics including halogenated flame retardants, descended from printed circuit boards. Three types of products can be obtained as results of thermal treatment (pyrolysis) of electronic wastes: a - solid residue, devoid of hazardous halogens, b- oil - mixture of hydrocarbons which can be used in building and c - gas from which halogens can be recycled.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.