Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
This paper presents a comparison of two approval tests for a passenger car, both the current procedure and its predecessor. The car that was the subject of the study received a roadworthiness certificate based on the NEDC test, however, the emission results were compared with the new test procedure. The analysis showed the significance of the "start-stop" system in the conducted tests, however, assuming the original equipment of the car (active "start-stop" system), the WLTP test showed higher CO2 emissions, which did not exceed the permissible emission standard for this model specified in the relevant regulation.
PL
Niniejsza praca przedstawia porównanie dwóch testów homologacyjnych dla samochodu osobowego, zarówno aktualnie obowiązującą procedurę jak i jej poprzednika. Samochód, który był obiektem badań, świadectwo dopuszczenia do ruchu otrzymał na podstawie testu NEDC, jednakże porównano wyniki emisji z nową procedurą testową. Dokonana analiza wykazała istotność systemu „start-stop” w przeprowadzonych badaniach, zakładając jednak oryginalne wyposażenie auta (aktywny układ start-stop) test WLTP wykazał wyższą emisję CO2, jednakże nie przekroczyła ona dopuszczalnej dla tego modelu normy emisyjności określonej w stosownych przepisach.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds of the engine.
PL
W pracy przedstawiono mechanizm przyczynowo-skutkowy wadliwie zamontowanej tulei cylindrowej silnika spalinowego pojazdu samochodowego. Pokazano szczegółowo powstałe uszkodzenia poszczególnych części tej jednostki napędowej. Omówiono kierunki działania sił na poszczególne uszkodzone części.
EN
This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's internal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.
EN
A complex mathematical model of dynamic processes in vibrational mounting device for assembly robot is given. Such mathematical model makes it possible to research the starting process of the mechanism, the steady-state regimes and spatial motions of any points of the assembling part. A rational model for the motor with unbalance at controlled starting is proposed, which lead to spatial oscillations of the grab and part. With the help of ideas of the sensitivity theory the algorithm for parameters synthesis of the device by using natural modes of oscillations is developed. The following results are presented: calculations and experiments of free oscillations; synthesis of device parameters; studies of dynamic processes at the mechanism starting and at steady-state regimes, spatial motions of the characteristic points for assembling part.
PL
Streszczenie. Podano złożony model matematyczny procesów dynamicznych w wibracyjnym urządzeniu dla robota montażowego. Taki model pozwala badać proces uruchomienia mechanizmu, tryby w stanie ustalonym i ruchy przestrzenne dowolnych punktów części złożonej. Zaproponowano model silnika z niewyważeniem przy kontrolowanym starcie, który prowadzi do przestrzennych oscylacji chwytaka i części. Za pomocą koncepcji teorii wrażliwości opracowano algorytm syntezy parametrów urządzenia za pomocą naturalnych trybów oscylacji.
EN
The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of piston rings - cylinder internal combustion engine. Group PRC combustion engine is the solution generating considerable friction. Various researchers estimate the share of friction losses, per node piston rings - cylinder liner, at 19 to 60% of the total friction losses in the combustion engine. This paper describes part of a larger program to reduce wear the set working parts (piston, piston ring and bearing surface). The project is implemented through the development of new designs of piston rings with anti-wear coating that contains synthetic diamond in the form of loose embedded in a coating of chromium (PRC). The aim of the author was to present the methodology used to compute characterized by a particular procedure. In practical use FEM software is used and the FVM. Developed and implemented Piston Rings Calculation Module is compatible with the idea of numerical computational methods is to say: functionally consists in carrying out a calculation of the desire to achieve the exact solution (the nearest is real) by conducting and receiving intermediate solutions (the next).
PL
Tłok wraz z pierścieniami oraz powierzchnią cylindra jest bardzo złożonym zamkniętym systemem trybologicznym. Pierścienie tłoka – cylinder jest jedną z najbardziej globalnie rozpowszechnionych par tarcia silników spalinowych. Para tarcia TPC jest rozwiązaniem wytwarzającym znaczące tarcie w silnikach spalinowych. Różne źródła naukowe określają straty na jeden węzeł spowodowane tarciem pary pierścień-ściana cylindra jako 19 do 60% wartości wszystkich strat tarcia w silniku spalinowym. W tym artykule omówiono część większego programu badawczego mającego na celu zmniejszenie zużycia pracujących elementów (tłok, pierścienie tłoka, powierzchnia cylindra). Projekt ten jest wdrażany w ramach rozwoju nowych konstrukcji pierścieni tłokowych z powłoką zapobiegającą zużyciu, zawierającą syntetyczny diament luźno zatopiony w powłoce chromu (TPC). Celem Autorów było przedstawienie metodologii stosowanej do obliczeń charakteryzującej się określoną procedurą. W praktyce wykorzystuje się oprogramowanie MES oraz MOS. Opracowany i wdrożony moduł obliczeniowy pierścieni tłokowych jest zgodny z ideą numerycznych metod obliczeniowych, to znaczy: funkcjonalnie polega na przeprowadzeniu obliczenia zamiaru uzyskania dokładnego wyniku (najbardziej zbliżonego rzeczywistości) poprzez uzyskanie i wykorzystanie wartości pośrednich.
PL
W nowoczesnych, doładowanych silnikach z zapłonem iskrowym i bezpośrednim wtryskiem paliwa zwiększanie ciśnienia powietrza w układzie dolotowym jest sposobem na podwyższenie sprawności silnika i jego osiągów, ale także na optymalizację procesu spalania i zmniejszenie emisji CO2. Jednak wysokie doładowanie silników i zmniejszanie ich objętości skokowej powoduje pojawienie się problemów związanych z różnymi rodzajami nienormalnego spalania, wśród których wyróżnia się LSPI (low speed pre-ignition) – przedwczesny zapłon w zakresie małej prędkości obrotowej i dużych obciążeń silnika. Występowanie LSPI może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, w tym między innymi do: pęknięcia tłoków, wygięcia korbowodów oraz innych zniszczeń elementów wewnętrznych silnika. W artykule opisano różnice pomiędzy przedwczesnym zapłonem LSPI oraz zjawiskami typowego spalania stukowego oraz tzw. superstuku. Wyjaśniono, że spalanie stukowe oraz LSPI są odrębnymi zjawiskami, różniącymi się mechanizmami powstawania. Opisano skomplikowany mechanizm powstawania LSPI. Wyjaśniono, dlaczego w przeciwieństwie do konwencjonalnego spalania stukowego występowanie LSPI jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i nie można mu zapobiegać poprzez regulację kąta wyprzedzenia zapłonu i zwiększenie liczby oktanowej benzyny. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dowodzą, że prawdopodobnie główną przyczyną występowania LSPI jest samozapłon kropelek silnikowego oleju smarowego w komorach spalania silnika. Jednak wskazują też na wiele czynników, które mogą powodować LSPI w tym: konstrukcję silnika, warunki jego pracy, a także kompozycję silnikowego oleju smarowego i paliwa. W przypadku silnikowego oleju smarowego największy wpływ na LSPI ma skład chemiczny dodatków detergentowych. W mniejszym stopniu także inne dodatki uszlachetniające i skład silnikowego oleju smarowego mogą wpływać na LSPI. Baza olejowa ma też wpływ, chociaż mniejszy, na LSPI. Ma tu znaczenie zarówno jakość bazy olejowej, jak i jej lepkość. Przedyskutowane w artykule wyniki sugerują, że opracowanie odpowiedniej formulacji smarowego oleju silnikowego może przyczynić się do ograniczenia występowania zjawiska LSPI. Jednak sama optymalizacja składu silnikowego oleju smarowego nie doprowadzi do całkowitego wyeliminowania zjawiska LSPI.
EN
: In modern DISI (Direct Injected Spark Ignited) and supercharged engines, increasing the intake pressure is a way to achieve better performance, better fuel economy and, consequently, lower CO2 emission. However, boosted DISI and downsized engines are suffering from a series of abnormal combustion problems of which the LSPI (Low Speed Pre-Ignition) is an important part. LSPI can lead to potential serious damage of the engine (e.g. broken pistons, bent connecting rods or severe engine failure). The article describes the difference between pre-ignition, LSPI, knocking and super-knocking. Knocking and LSPI are two distinct events, caused by two different phenomena. The complex mechanism occurring in LSPI has been outlined. It explains why, unlike conventional knocking, an LSPI event cannot be predicted and corrected by adjusting spark timing or increasing the octane number. More current research suggest that the auto-ignition of oil droplets is probably the major cause of LSPI. However, many factors can cause LSPI, including: engine design, engine operating conditions as well lubricant and fuel composition. With regard to engine lubricating oil, the most noticeable impact has been from detergent chemistry. Aside from the detergent system, there are many other additive and lubricant compositions that can affect LSPI. Furthermore, base oils also affect LSPI events. Both the quality of the base stock and the viscosity can have secondary effects on LSPI. The discussed results suggest that appropriate engine lubricating oil formulations may enable the mitigation of LSPI. However, the complete elimination of LSPI will hardly be achieved by modifying only the oil properties.
7
Content available remote Przekładnia planetarna do napędu śmigła w nowej generacji modeli latających
PL
W artykule przedstawiono projekt przekładni planetarnej, która w połączeniu z silnikiem elektrycznym zapewni zwiększony moment obrotowy, umożliwiający napędzanie dużych, wysoko sprawnych śmigieł nowoczesnych modeli latających. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie standardowych wysokoobrotowych silników prądu stałego lub silników bezszczotkowych. Dodatkowo nowatorska konstrukcja przekładni gwarantuje wysoką sztywność mechanizmu, niezbędną do przeciwdziałania efektom żyroskopowym generowanym przez duże śmigło. Zastosowanie stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości przyczynia się do utrzymania niskiej masy całego mechanizmu.
EN
The article presents a planetary gear design, which in combination with an electric motor will allow to obtain an increased torque enabling the propulsion of large, high-performance propellers of modern flying models. The proposed solution allows the use of standard high-speed DC or brushless motors. In addition, the innovative design of the transmission provides high stiffness of the mechanism necessary to counteract the gyroscopic effects generated by the large propeller. The use of high-strength aluminum alloy ensures low weight of the entire mechanism.
8
Content available remote Nikoenwencjonalne metody odzysku ciepła odpadowego na statkach
PL
W artykule opisano kilka metod odzysku ciepła odpadowego, które nie znalazły jeszcze szerokiego zastosowania na statkach. Obecnie, powszechnie wykorzystuje się ciepło spalin do wytwarzania pary wodnej grzewczej, a ciepło wody chłodzącej cylindry silników głównych - do wytwarzania wody słodkiej w wyparownikach podciśnieniowych. Znacznie rzadziej, para wodna lub spaliny służą do napędu turbogeneratorów. Metody te są jednak wykorzystywane od wielu lat i mogą być uznane za konwencjonalne. Proponowane na forum międzynarodowym dalsze ograniczenia emisji dwutlenku węgla, skłaniają do poszukiwania rozwiązań pozwalających na jeszcze szersze, niż dotychczas, odzyskiwanie traconej energii. Można to czynić zastępując obiegi parowe wodne obiegami organicznymi Rankina, które wykorzystują czynniki robocze wrzące w niskich temperaturach. Zalicza się tu różnego rodzaju węglowodory i inne czynniki robocze stosowane w chłodnictwie. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ciepła spalin. Umożliwia też sięgnięcie po ciepło tracone w powietrzu doładowującym, wodzie chłodzącej cylindry, oleju smarowym - zarówno silników głównych jak i silników pomocniczych. Oprócz organicznych obiegów Rankina, zastosować można także obieg Kaliny, wykorzystujący mieszaninę wody i amoniaku, czy obieg trilateralny, gdzie ekspansja czynnika roboczego w maszynie cieplnej, odbywa się tuż po osiągnięciu przez niego stanu wrzenia. Rozważa się też rozwiązania wzorowane na silniku Stilla, czy silnikach sześciosuwowych. Można także budować układy, gdzie odzyskiwane ciepło jest bezpośrednio konwertowane na energię elektryczną w generatorach termoelektrycznych albo na energię mechaniczną w silnikach wykorzystujących nitinol, czyli stop niklu i tytanu. Wszystkie te niekonwencjonalne rozwiązania pozwalają na oszczędność paliwa od kilku do około dziesięciu procent, w odniesieniu do ilości paliwa zużywanego przez silniki główne.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie idei funkcjonowania roweru elektrycznego jako nowoczesnej alternatywy wobec roweru klasycznego i jego walorów techniczno-użytkowych oraz perspektyw rozwojowych w infrastrukturze systemów transportowych. W kolejnych częściach omówiono zasadę działania roweru elektrycznego, stosowane obecnie rozwiązania technicznokonstrukcyjne i zasadnicze zalety i wady tego pojazdu. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawno-legislacyjne i aktualne trendy rynkowe rowerów elektrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono też wybrane modele współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych przodujących firm światowych.
EN
The aim of the work was to present the idea of electric bicycle operation as a modern alternative to classic bicycle and its technical and utility values as well as development prospects in the infrastructure of transport systems. The following sections discuss the principle of electric bicycle operation, currently used technical and construction solutions and the essential advantages and disadvantages of this vehicle. Particular attention was paid to the legal and legislative conditions and current market trends of electric bicycles in the European Union and Poland. Selected models of modern construction solutions of leading global companies were also discussed.
EN
This paper presents a study of vibrations appearing in a vehicle in the process of its operation. The authors describe the primary source of the vibrations and their propagation in the entire structure. The observations were performed on the passenger cars with various gasoline and diesel engines. The aim was to examine the level of damping factor in the different locations in the car, precisely specified for the purpose of this studies. The secondary goal was to develop an effective method of obtaining and analyzing signals generated during the engine operation. The chosen instrument was Laser Doppler Vibrometer (LDV), which is used as the non-intrusive measurement utensil to detect velocity variations in designated places. The signals are gathered and collected as group of sinusoidal characteristics in the time domain. In order to achieve specific information about every component of the original signal, the authors apply Fast Fourier Transform (FFT) as the analyzing method. It allows to distinct the basic sinusoidal characteristics in the frequency domain through the spectral analysis. Based on the results, the authors are able to distinguish the dominant modes from the complex signal and indicate their impact on the car.
EN
Nanofiber properties, and the possibilities of their application in industry, including the production of car air intake filtration materials for vehicle engines are discussed. The attention is paid to the low efficiency of standard filtration materials based on cellulose in the range of dust grains below 5 μm. The properties of filtration materials with nanofibers addition are described. The conditions, and methodology of material filter paper tests at the station with particle counter were developed. Studies on the filtration characteristics, such as: efficiency, accuracy, as well as pressure drop of filtration materials differing in structure were made: standard paper, cellulose, and these materials with the addition of nanofibers. These are commonly used filter materials for filter inserts production of car air intake systems. Test results show significantly higher values of the efficiency, and filtration accuracy of materials with nanofiber layer addition of dust grains below 5 μm in comparison with standard filter paper. It was found that there are 16 μm dust grains in the air flow behind the insert made out of cellulose, which may be the reason for the accelerated wear of the engine's "piston-piston ring-cylinder" association. Lower values of dust mass loading coefficient km for filtration materials with the addition of nanofiber layer, in relation to standard filter paper were observed.
EN
The article presents the results of tests carried out on a single-cylinder of spark-ignition engine. The charge exchange process in the combustion chamber is very important to determine the possibility of improving the overall efficiency of the engine. Describes of impact modifications engine on open indicator diagrams. Open indicator diagrams show that the higher compression ratio is assumed, the higher the pressure in the system is. First parts of the research describes analysis of charge exchange on not working engine. Results of research presents different open indicators diagrams. Then the pressure results were obtained on the working engine. The possibilities of improving the overall efficiency of the engine by reducing the pumping loss, associated with the replacement of the air fuel mixture, were presented. The article describes the modification of a spark-ignition engine that affects the pressure change in the combustion chamber. The use of innovative methods of regulating the compression pressure gives a lot of positive effects.
PL
Przedstawiono właściwości nanowłókien, metody ich wytwarzania oraz obszary zastosowania. Zaprezentowano oraz przeanalizowano parametry charakteryzujące materiały filtracyjne z dodatkiem nanowłókien. Opracowano metodykę badań charakterystyki aerodynamicznej oraz charakterystyki: skuteczności, dokładności i oporu przepływu wkładów filtracyjnych z dodatkiem nanowłókien w zależności od współczynnika chłonności pyłu km. Przedstawiono charakterystyczne parametry filtracyjne materiałów z dodatkiem nanowłókien. Wykonano pięć wkładów różniących się materiałem filtracyjnym z dodatkiem nanowłókien oraz bez tej warstwy. Opracowano warunki badań oraz przygotowano stanowisko badawcze. Przeprowadzono badania charakterystyk aerodynamicznych wykonanych wkładów filtracyjnych oraz charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji i oporów przepływu wkładu standardowego (celulozowego), a także z dodatkiem nanowłókien. Potwierdzono pozytywny wpływ warstwy nanowłókien na wzrost skuteczności i dokładności filtracji powietrza wlotowego do silnika. Dokonano oceny składu granulometrycznego pyłu w powietrzu za standardowym wkładem filtracyjnym i wkładem z dodatkiem nanowłókien.
EN
Nanofiber properties, methods of their production, and areas of their application have been presented. Parameters describing filtration materials with nanofibers addition were presented, and analyzed. Methodology for testing aerodynamic characteristics as well as characteristics of: efficiency, accuracy, and filter cartridges resistance with nanofibers addition, depending on the dust mass loading km were developed. Characteristic filtration parameters of the materials with nanofibers addition are presented. Five filtration inserts, differing in the filtration material with nanofibers addition, and without this layer were made. Test conditions were developed as well as a test stand was prepared. Aerodynamic characteristics tests of filter cartridges as well as filtration efficiency, accuracy, and flow resistance of standard (cellulose) cartridge, and the ones with nanofibers addition were performed. The positive effect of nanofiber layer on efficiency, and accuracy increase in the inlet engine air filtration was confirmed. Granulometric composition of air dust was assessed on a standard filter cartridge, and on a cartridge with nanofibers addition.
PL
W artykule scharakteryzowano układy rozruchowe silników spalinowych i warunki ich pracy. Omówiono tradycyjne stacjonarne charakterystyki pracy akumulatora kwasowego i rozrusznika elektrycznego. Przedstawiono modele strukturalne funkcjonalnych elementów składowych układu rozruchowego: akumulatora i rozrusznika jako klasyczne obwody elektryczne z typowymi elementami RLC. Zapisano równania pracy elementów struktury w warunkach dynamicznych i przedstawiono ich rozwiązania i uzyskane charakterystyki. Przedstawiono wyniki badań funkcjonowania układu rozruchowego i jego elementów, akumulatora i rozrusznika w warunkach stanowiskowych i podczas napędzania wału korbowego silnika, wskazujące zachowanie i przebieg parametrów pracy w warunkach dynamicznych.
EN
The article describes the starting systems of combustion engines and the conditions of their operation. Traditional stationary characteristics of the acid battery and the electric starter were discussed. Structural models of functional components of the starter system: battery and starter are presented as classic electrical circuits with typical RLC elements. The equations of structural components operation in dynamic conditions were formulated and their solutions and characteristics were presented. The results of tests of the functioning of the starting system and its components, battery and starter in the test stand conditions and while driving the crankshaft of the engine, showing the behaviour and the course of work parameters under dynamic conditions are presented.
EN
The engine simulations have become an integral part of engine design and development. They are based on approximations and assumptions. The precision of the results depends on the accuracy of these hypotheses. The simplified models of frozen composition, chemical equilibrium and chemical kinetics provide the compositions of combustion products for engine cycle simulations. This paper evaluates the effects of different operating conditions and hypotheses on the exergetic analysis of a spark-ignition engine. The Brazilian automotive market has the highest number of flex-fuel vehicles. Therefore, a flex-fuel engine is considered for simulations in order to demonstrate the effects of these different hypotheses. The stroke length and bore diameter have the same value of 80 mm. The in-cylinder irreversibility is calculated for each case at the closed part of the engine cycle. A comparative analysis of these hypotheses provides a comprehensive evaluation of their effects on exergetic analysis. Higher values of accumulated irreversibility are observed for the oversimplified hypothesis.
EN
Taking into account the oil resources depletion the requirements to fuel consumption of internal combustion engines are now increasing as well as to their reliability and durability. With the continual increase in the number of internal combustion engines in operation, along with the problem of parts of the cylinder piston group wearing out has caused exhaust from such engines to be one of the main source of harmful pollutant emissions in cities. Therefore, environmental requirements have in turn increased dramatically. The engine resource and its efficiency largely depend on the process of fuel combustion in the combustion chamber. Experimental studies aimed to improve the working process on diesel engines by piston insulation have shown an effective decrease in fuel consumption by reducing heat loss and more complete fuel combustion. When oxide ceramic coatings were used on the piston and cylinder head, the maximum power increased and the specific fuel consumption decreased. However ceramic coatings are not widely used due to their peeling. We have developed a technology for the galvanic plasma treatment of pistons, which made it possible to obtain on the pistons surface made of aluminum alloys a ceramic corundum layer with high adhesion to the base metal that does not peel and has electret properties. In 1993, pistons with a corundum surface layer were installed in a shunting diesel locomotive and life-time running tests were conducted. Such pistons increased wear resistance, reduced the wear of cylinder liners, increased the strength of the annular jumpers, and were not prone to burnouts and scuffing. They provided an increase in the resource of the cylinder-piston group of the diesel engine by more than 125 thousand engine hours. The paper provides an analysis of the effect of corundum pistons thermal insulation on significant increasing the, engine power and fuel consumption reduction. Basing on experimental bench studies of a gasoline engine, a tractor diesel engine and long-term operational life tests of diesel engines, an attempt had been made to explain the reasons for the improvement in the engines’ efficiency.
17
EN
The efficiency of the engine working process in the car depends on its design parameters, the intensity of the gearshift, driving style, driving mode, etc. In order to estimate the influence of various factors on the average fuel-economic and environmental performance of the engine, various test cycles are used. In European countries the test cycle NEDC is used as a basis, including the parts of the car's movement in urban and extra-urban driving conditions. Mathematical modeling of the combustion engine working process during car test cycle NEDC is performed and the average operating parameters of the engine are obtained. The mathematical model is based on the calculation-experimental method, according to which the test cycle is divided into sections with a duration Δτ = 1 s, in which the speed of the car and the parameters of the engine are not changed. The parameters of the car motion in quasi-stationary modes are recalculated into the power and engine speed. In each mode, the engine working process is simulated, the fuel economy is determined. Using the developed mathematical model, the influence of the wheel radius, the height and the mass of the vehicle, ignition timing, the transmission efficiency and the resistance of the road surface on the average operating fuel engine consumption (l/100 km) is analyzed.
PL
Wydajność procesu pracy silnika w samochodzie zależy od jego parametrów konstrukcyjnych, intensywności zmiany biegów, stylu jazdy, trybu jazdy itp. Aby oszacować wpływ różnych czynników na średnie zużycie paliwa i w silniku stosowane są różne cykle testowe. W krajach europejskich podstawą jest cykl testowy NEDC, w tym części ruchu samochodu w warunkach jazdy miejskiej i poza miastem. Dokonano modelowania matematycznego procesu pracy silnika spalinowego podczas cyklu badania silnika NEDC i uzyskano średnie parametry pracy silnika. Model matematyczny oparty jest na metodzie obliczeniowo-eksperymentalnej, zgodnie z którą cykl testowy podzielony jest na sekcje o czasie trwania Δτ = 1 s, w których nie zmienia się prędkość samochodu i parametry silnika. Parametry ruchu samochodu w quasi-statycznych trybach są przeliczane na moc i prędkość silnika. W każdym trybie symulowany jest proces pracy silnika, określana jest oszczędność paliwa. Wykorzystując opracowany model matematyczny, analizie poddano wpływ promienia koła, wysokości i masy pojazdu, czasu zapłonu, wydajności skrzyni biegów i odporności nawierzchni drogi na średnie zużycie paliwa eksploatacyjnego.
18
Content available remote Adaptation of spark-ignition engines to be fuelled with bioethanol fuels
EN
The article presents the issues related to the adaptation of the spark-ignition engine for feeding with bioethanol fuels. Significant properties were compared when powering the engine with SI gasoline and bioethanol, the necessary changes in the construction of the engine and its systems were presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przystosowania silnika z zapłonem iskrowym do zasilania paliwami bioetanolowymi. Porównano istotne właściwości przy zasilaniu silnika z ZI benzyną i bioetanolem, przedstawiono konieczne zmiany konstrukcyjne silnika i jego układów.
EN
The paper considers the problems related with diagnosing diesel engine crank gears, and presents most widely used methods for their diagnosis. The authors provide arguments in favour of dynamic health status identification of connecting-rod bearings in terms of the oil layer thickness. For the first time the dependence is obtained of the oil layer thickness in conrod bearings from the rotation frequency of the crankshaft and the pressure in the lubrication system.
EN
The article investigates the factory-made adjustments in the 1.4 liter gasoline engine construction used in an Opel Mokka as basis to determine the most common changes and adjustments made by vehicle manufacturers when producing vehicles that are to be powered with LPG. Comparisons are drawn to multiple other Opel vehicles, such as Adam, Astra, Meriva, and Insignia, all of which do have a factory-made LPG system installation. Other vehicle manufactures also offer new vehicles with a factory-installed LPG supply system. Among the considered vehicles are Hyundai i20, Dacia Sandero, and Skoda Fabia, as direct comparisons of the engine solutions applied to models designated for the addition of an LPG installation.
PL
W artykule przedstawiono zmiany fabryczne dokonane w konstrukcji silnika o zapłonie iskrowym 1.4 i jego osprzętu na przykładzie pojazdu Opel Mokka w odniesieniu do różnych rozwiązań stosowanych przez producentów pojazdów przy konwersji systemu zasilania na układ LPG. Do analizy wykorzystano informacje dotyczące innych pojazdów marki Opel, m.in.: Adam, Astra, Meriva i Insignia, wszystkich, które wyposażono w fabrycznie dostosowane układy zasilania paliwem LPG. W pracy wzięto pod uwagę również pojazdy innych producentów z podobnymi rozwiązaniami technicznymi dla fabrycznego układu zasilania LPG m.in.: Hyundai i20, Dacia Sandero i Skoda Fabia.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.