Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metakrylan metylu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The attapulgite core-shell microcapsule type flame retardant was prepared by in situ polymerization. Attapulgite (ATP) was used as a core material with poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(methyl methacrylate-co-acrylic acid) [P(MMA-co-AA)] as shell materials. The attapulgite was modified by the silane coupling agent. The effects of different shell materials and modification methods on the structure and properties of attapulgite core-shell microcapsules were studied by scanning electron microscopy, particle size distribution, infrared analysis and thermogravimetric analysis. The results showed that the coating effect was best when the amount of silane coupling agent was 1% of the attapulgite mass. The particle size of the microcapsule prepared with PMMA as shell material was uniform and the coating efficiency was better. After the copolymerization of acrylic acid (AA) in MMA shell materials, the cladding efficiency was improved. At the same time, the thermal decomposition temperature of the microcapsule shell material was greatly reduced, which is beneficial to the performance of attapulgite flame retardant.
PL
Metodą polimeryzacji in situ otrzymano uniepalniające attapulgitowe mikrokapsułki o budowie typu rdzeń-otoczka. Rdzeń stanowił attapulgit (ATP) modyfikowany silanowym środkiem sprzęgającym, a poli(metakrylan metylu) (PMMA) lub poli(metakrylan metylu-co-kwas akrylowy) [P(MMA-co-AA)] – otoczkę. Wpływ rodzaju użytego materiału powłokowego i metody modyfikacji na strukturę i właściwości otrzymanych mikrokapsułek oceniano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, na podstawie rozkładu wielkości cząstek, analizy widm w podczerwieni i analizy termograwimetrycznej. Najlepsze właściwości wykazywała otoczka attapulgitowego rdzenia otrzymana z zastosowaniem środka sprzęgającego w ilości 1% mas. ATP. Wielkość mikrokapsułek wytworzonych z udziałem PMMA była jednorodna, a efektywność powlekania ATP modyfikowanego silanowym środkiem sprzęgającym była większa. Wydajność powlekania za pomocą kopolimeru P(MMA-co-AA) była lepsza niż w wypadku PMMA, a znacznie niższa temperatura rozkładu termicznego kopolimeru stanowiącego otoczkę mikrokapsułki stwarza korzystne warunki dla uniepalniającego działania attapulgitu.
PL
Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami.
EN
Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value and a small decrease in no. of adhesive fractures.
EN
A series of copolymer samples of methyl methacrylate and isopropyl acrylate of different composition were synthesized by radical polymerization. Their 400 MHz 1H NMR permitted determination of the copolymer composition while the 100 MHz 13C NMR spectra provided the insight into the chain microstructure at the level of configurational-compositional pentads. DSC measurements were performed to relate the sequence distribution with the mechanical properties of the copolymer samples.
4
Content available remote Crosslinking polymerization of polyfunctional monomers by free radical mechanism
EN
The crosslinked architectures based on diallyl maleate (DAM) obtained by suspension polymerization techniques have been studied. The influence of synthesis parameters on the structure of poly(diallyl maleate) [poly(DAM)] and copolymers of DAM with methyl methacrylate (MM) [poly(DAM-co-MM)] was also investigated. The effect of the diluents (n-butyl acetate or cyclohexanole) on the inner macroporous structure (apparent and skeletal density, pore volume, total porosity, cyclohexane uptake) has been studied. The experimental results showed that the values of the solvent uptake are strongly influenced by the diluent quantity as well as its solubility parameter.
PL
Przedmiotem badań był proces sieciowania na drodze polimeryzacji suspensyjnej maleinianu diallilu (DAM) i jego kopolimeru z metakrylanem metylu (MM). Określono wpływ warunków prowadzenia reakcji na strukturę otrzymanych poli(maleinianu diallilu) [poly(DAM)] i poli(maleinianu diallilu-ko-metakrylanu metylu) [poly(DAM-co-MM)]. Badano także wpływ rodzaju rozcieńczalnika (octan n-butylu lub cykloheksanol) i jego ilości na makroporowatą strukturę produktów. W tym celu wyznaczano gęstość pozorną, gęstość szkieletową, objętość porów, porowatość całkowitą i absorpcję cykloheksanu. Wyniki badań pokazują, że wielkość absorpcji rozpuszczalnika silnie zależy od ilości jak i parametru rozpuszczalności rozcieńczalnika.
5
Content available Metakrylan metylu
PL
Metakrylan metylu (MMA) jest bezbarwną, klarowną cieczą o ostrym, owocowym zapachu. Jest stosowany przy produkcji tworzyw sztucznych termoplastycznych, szkła organicznego, emulsji i żywic akrylowych. Zawodowe narażenie na metakrylan metylu występuje podczas produkcji monomeru metakrylanu metylu, produkcji polimeru, produkcji i obróbce tworzyw sztucznych, tworzyw termoplastycznych, a ponadto w szpitalach i w gabinetach dentystycznych. Narażeni na jego działanie mogą być nie tylko pracownicy laboratoriów chemicznych, lecz także chirurdzy i ich asystenci, pielęgniarki pracujące w salach operacyjnych, technicy dentystyczni, a także osoby zatrudnione w gabinetach kosmetycznych przy obróbce sztucznych paznokci akrylowych. Według danych zebranych przez Instytut Medycyny Pracy w Polsce kilka osób było narażonych w 2000 r. na metakrylan metylu o stężeniach większych od wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS 50 mg/m3). Metakrylan metylu nie jest klasyfikowany jako szkodliwy po podaniu drogą inhalacyjną, po-karmową oraz na skórę. W postaci par działa drażniąco na drogi oddechowe oraz skórę. Jest silnym alergenem, w wyniku narażenia inhalacyjnego może dojść do uszkodzeń górnych dróg oddechowych: zapalenia śluzówki nosa, stanu zapalnego, martwicy, zwyrodnienia, a nawet utraty nabłonka węchowego w małżowinie nosowej. Metakrylan metylu po wchłonięciu przez płuca, przewód pokarmowy lub skórę jest w organizmie metabolizowany do kwasu metakrylowego, który powstaje na skutek szybkiej hydrolizy enzymatycznej w nabłonku węchowym lub w cyklu kwasów trójkarboksylowych do ditlenku węgla. Metakrylan metylu jest klasyfikowany ze względu na działanie rakotwórcze do grupy 3. przez IARC (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi) i grupy A4 przez ACGIH (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi). W Polsce obowiązujące normatywy higieniczne metakrylanu metylu wynoszą: wartość NDS równa 50 mg/m3 oraz wartość NDSCh (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) równa 400 mg/m3. Za podstawę do wyliczenia wartości NDS przyjęto wyniki badań dwuletniego eksperymentu na szczurach (70 samic i 70 samców) narażanych drogą oddechową na metakrylan metylu o stężeniach: 104; 416 lub 1664 mg/m3, 6 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. Narządem krytycznym działania związku jest błona śluzowa nosa. Nie stwierdzono zmian histopatologicznych nabłonka węchowego u zwierząt narażanych na metakrylan metylu o stężeniu 104 mg/m3. Przyjmując stężenie 104 mg/m3 za wartość NOAEL dla zmian histopatologicznych w nabłonku węchowym i odpowiednie współczynniki niepewności, przyjęto stężenie 100 mg/m3 metakrylanu metylu za wartość NDS związku oraz stężenie 300 mg/m3 za wartość NDSCh, wraz z oznaczeniami związku literą „I” – substancja o działaniu drażniącym oraz literą „A” – substancja o działaniu uczulającym.
EN
Methyl methacrylate (MMA) is a colourless, clear liquid with an acrid, fruity odour. It is used in the production of thermoplastics, clear plastics, acrylic emulsion and resins. Occupational expo-sure to methyl methacrylate occurs in the manufacturing of monomers, polymers and plastics and in the manufacturing and processing of thermoplastics. Moreover, it is used in hospitals and dental surgery. Chemical laboratory workers, surgeons and their assistants, operating room nurses, dental technicians and people processing acrylic nails can be exposed. According to NIOM data, in 2000, in Poland, several people were exposed to MMA of greater concentratrion than the Threshold Limit Value (TLV-TWA: 50 mg/m3). Methyl methacrylate is not classified as harmful after inhalation, ingestion or in contact with the skin. MMA vapours are irritating to teh respiratory system and eyes. MMA is a strong allergen; exposure by inhalation can cause upper respiratory tracts damage: nasal mucositis, inflamation, necrosis, degeneration and even loss of olfactory epithelium in the nasal turbinates. Methyl methacrylate can be absorbed by inhalation, ingestion and through the skin and metabolised to methacrylic acid, by rapid enzymatic hydrolisis in olfactory epithelium or via citric acid cycle to carbon dioxide. Methyl methacrylate is classified by IARC to Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans) and to Group A4 (not classifiable as a human carcinogen) by AC-GIH. TLV of methyl methacrylate in Poland has been established as TWA: 50 mg/m3 and STEL: 400 mg/m3. Two-year experimental results in rats (70 male, 70 female) exposed by inhalation to MMA (104, 416 or 1664 mg/m3; 6 h per day, 5 days per week) were used as a basis for reassess-ing TLV. Histopathological changes in nasal mucosa are the critical effect of this compound. There were no effects in animals exposed to 104 mg/m3 of MMA (NOAEL). Based on the NOAEL value and relevant uncertainty factors, a TWA value has been established as 100 mg/m3, the STEL value as 300 mg/m3, with symbols: “I” (irritant) and “A” (allergen).
EN
Nickel complexes with bidentate [N,N] salen type ligands activated by different organoaluminium compounds, within which methylalumoxane (MAO) turned out to be the best, were studied in methyl methacrylate (MMA) polymerization. Activity of the investigated complexes was found to increase with increasing Al/Ni molar ratio. The studied catalytic systems were found to produce high molecular weight (Mw=280 000-560 000) poly(methyl methacrylate) (PMMA) with rich syndiotactic microstructure. Activity of the catalyst as well as Mw and glass transition temperature (Tg) of poly(methyl methacrylate) (PMMA) are dependent on polymerization temperature and they reach maximum values for reaction temperature about 30°C.
PL
Otrzymano kompleksy niklu [N,N]NiBr2, które po aktywacji związkiem glinoorganicznym zastosowano w polimeryzacji metakrylanu metylu (MMA). Dwukleszczowe ligandy [N,N] uzyskano zastępując w ligandach salenowych grupy hydroksylowe podstawione do pierścieni fenylowych różnymi grupami alkoksylowymi (OMe lub OCH2C6H5). Metyloalumoksan (MAO) okazał się skutecznym aktywatorem kompleksów niklu w polimeryzacji MMA. Same kompleksy bez aktywatora nie wykazywały żadnej aktywności. Stwierdzono, że aktywność badanych układów katalitycznych rośnie ze wzrostem stosunku molowego Al/Ni. W wyniku polimeryzacji w stosowanych warunkach otrzymano poli(metakrylan metylu) (PMMA) z przewagą triad syndiotaktycznych charakteryzujący się stosunkowo dużym ciężarem cząsteczkowym (Mw=280 000-560 000) i rozkładem Mw/Mn od 6.07 do 7.53 oraz temperaturą zeszklenia (Tg) wynoszącą ok. 120°C. Aktywność katalizatora oraz wartości Mw i Tg otrzymanych próbek PMMA były zależne od temperatury polimeryzacji i osiągały maksymalne wartości, gdy rekcję prowadzono w temp. ok. 30°C.
PL
Opisano proces radiacyjnej konsolidacji drewna ze szczególnym uwzględnieniem drewna zabytkowego. Własne wyniki badań radiacyjnej konsolidacji skorodowanego drewna zabytkowego z wykorzystaniem metakrylanu metylu wykazały możliwość zastosowania tej metody do ratowania obiektów zabytkowych.
EN
In the paper process of wood consolidation is described with special consideration of historic wood. Own research comes to conclusion that radiation consolidation of corroded historic wood with use of methylmethacrylate is suitable to saving historic buildings.
8
Content available remote Zielone metody wytwarzania półproduktów do syntezy polimerów
PL
Dokonano przeglądu literatury w zakresie osiągnięć zielonej chemii, w części dotyczącej metod wytwarzania półproduktów do syntezy polimerów. Zaprezentowano przyjazne dla środowiska metody otrzymywania monomerów z surowców petrochemicznych i metody polegające na zastępowaniu reagentów pochodzenia petrochemicznego, reagentami pozyskiwanymi ze źródeł odnawialnych.
EN
A review with 141 refs. covering syntheses of adipic acid, ε-caprolactam, terephthalic acid, methyl methacrylate, maleic anhydride, acrylates, 1,3-propanediol, lactic acid, and dicarboxylic acids, no-phosgene syntheses of isocyanates and polycarbonates, and processing of renewable biomass (e.g. to EtOH).
9
Content available remote Polimeryzacja rodnikowa styrenu i metakrylanu metylu w reaktorze mikrofalowym
PL
Polimeryzacja mikrofalowa stanowi alternatywę dla polimeryzacji termicznej. Jej zaletą jest krótszy czas reakcji. Przedstawiono wyniki badań wpływu mocy źródła promieniowania mikrofalowego na szybkość rodnikowej polimeryzacji styrenu i metakrylanu metylu. Zbadano wpływ natury rozpuszczalnika na szybkość rodnikowej polimeryzacji metakrylanu metylu w warunkach mikrofalowych. Ustalono optymalne parametry, tj. moc promieniowania 400 W, rodzaj rozpuszczalnika i ilość inicjatora, umożliwiające skrócenie czasu reakcji polimeryzacji i zwiększenie ciężaru cząsteczkowego otrzymanych polimerów.
EN
A multimodule microwave reactor was used to radically polymerize styrene and Me methacrylate with benzoyl peroxide as initiator and poly(vinyl alcohol) as emulsifier at 200, 400, or 600 W for 10–90 min. Thermal polymn. was run for 60–240 min at 85–90°C. Irradiation power 400 W and polymn. time 90 min gave the resp. polymers in 93% and 95% yields. Nonpolars (cyclohexane, 1,4-dioxane) vs. water as solvent ensured shorter (by resp. ~65 and 25%) polymn. time and tripled yield. The higher the power and the more the initiator (0.2–0.6 g), the higher the M of polystyrene (max. 198.4 kDa; max. diff. 20%) and the lower the M of PMMA).
EN
The thermal decomposition of the initiator 2,2'-azobis(2-methyl-4-hydroxybutyl)propionate (AIB-BD) at 333 K in N,N-dimethylformamide (DMF), methyl methacrylate (MMA) and various DMF/MMA mixtures was studied by volumetric method. The values of the stationary rate AIB-BD of decomposition for various initial 3 concentrations of the initiator [I](0) (within the range of 0.067-0.132 mol . dm(-3)) were determined according to differential eq. (7). These values, according to eq. (8), allowed to determinate the order W of initiator decomposition reaction [defined in eqs. (2) and (4)]. The order x can be regarded as equal to 1 for the whole system, i.e., from a pure solvent (DMF) to pure monomer (MMA). The presented method of determination of the order x cannot be replaced by the estimation of linearity of eq. (10) what is frequently used in the publications, since the other kinetic dependences are also linear for x = 1 and x = 2. The thermal decomposition rate constant (k(d)) of AIB-ID is equal 5.19 . 10(-4) min(-1) and 4.12 . 10(-4) min(-1) in pure DMF and MMA, respectively. The kd values concerning DMF/MMA mixtures were found to be dependent on the mixture composition. This dependence is represented by a monotonically decreasing function of the monomer mole fraction (x(M)). The relation k(d) = f(x(M)) has been interpreted on the basis of a model of initiator solvation by monomer MMA and solvent DMF [eqs. (11) and (12)] The results obtained for the DMF/MMA/AIB-BD system were compared with (previously studied) DMF/MMA/AIBN system.
PL
Zbadano metodą wolumetryczną termiczny (333 K) rozpad wymienionego w tytule inicjatora (AIB-BD) w DMF, w metakrylanie metylu (MMA) oraz w różniących się składem mieszaninach DMF/MMA. Określono szybkości stacjonarne rozpadu AIB-BD w warunkach różnych początkowych jego stężeń [flo (w przedziale 0,067-0,132 mol * dm"3) według różniczkowego równania (7). Pozwoliło to na wyznaczenie, zgodnie z równaniem (8), rzędowości reakcji rozpadu inicjatora x [definiowanej w równaniach (2) i (4)]. Rzędowość x jest równa 1 w odniesieniu do całego układu, tj. od czystego rozpuszczalnika (DMF) do czystego monomeru (MMA) (rys. 2). Przedstawiony sposób wyznaczania wartości x nie może być zastąpiony przez ocenę liniowości równania (10), co często stosuje się w publikacjach, ponieważ zależności kinetyczne w przedziale rzędowości od x = 1 do x = 2 są również liniowe (rys. 3). Stała szybkości termicznego rozpadu AIB-BD (kd) wynosi 5,19 * 10"4 min" i 4,12 * 10" min" , odpowiednio w czystym DMF i w czystym MMA. Wartości kd odnoszące się do mieszanin DMF/MMA zależą od składu tych mieszanin i można je przedstawić jako monotonicznie malejącą funkcję ułamka molowego monomeru XM- Zależność kd = ((XM) interpretowano na podstawie modelu solwatacji inicjatora przez monomer i rozpuszczalnik [równania (11) i (12)]. Otrzymane wyniki dotyczące omawianego układu DMF/MMA/AIB-BD porównano z wcześniej badanym układem DMF/MMA/ AIBN.
PL
Określono warunki otrzymywania metodą prowadzonej w 1,4-dioksanie polimeryzacji rodnikowej rozpuszczalnych homopolimerów metakrylanu 3-chloro-2-hydroksypropylu (CHPMA) oraz kopolimerów CHPMA z metakrylanem metylu (MMA). Wyniki badania wpływu wyjściowego stężenia CHPMA i czasu polimeryzacji na jej przebieg wskazują, że warunkiem powstawania produktów rozpuszczalnych jest stosowanie stężenia CHPMA <5% obj. Budowę chemiczną otrzymanych homopolimerów i kopolimerów scharakteryzowano metodami IR, widm Ramana, :H NMR oraz 13C NMR. Określono też mikrostrukturę tych produktów (udziały molowe triad: syndiotaktycznej, heterotaktycznej i izotaktycznej, a także diad mezo i racemo). Uzyskane wyniki doświadczalne świadczą o tym, że bardziej reaktywnym komonomerem jest MMA. Zbadano wpływ składu kopolimerów na ich gęstość i temperaturę zeszklenia oraz określono (GPC) wartości M" iM,"/M".
EN
Conditions of preparation of soluble homopolymers of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate (CHPMA) and copolymers of CHPMA with methyl methacrylate (MMA), obtained by radical polymerization in 1,4-dioxane solution, have been determined. Results of the investigations of the effects of initial CHPMA concentration and polymerization time on the reaction course show that to obtain soluble products, concentration of CHPMA should be less than or equal to 5 vol.%. chmical structures of homopolymers; and copolymers obtained have been determined using the following methods: IR (Fig. 1), Raman spectroscopy (Fig. 2), H-1 NMR (Fig. 3) and C-13 NMR (Fig. 4). Microstructures of these products have been also determined: molar fractions of syndiotactic, heterotactic and isotactic triads and meso and racemic diads (Table 1). The exerimental results evidence that MMa is more reactive comonomer. The effect of copolymer composition on its density and glass transition temperature was investigated. M-n and M-w/M-n were determined by GPC method.
EN
Induction time (t(i)) and initiation rate (2k(d) . f) of methyl methacrylate (MMA) polymerization in N,N-dimethylformamide (DMF) at 60degreesC, initiated with 2,2'-azobisisobutyronitrile (AIBN), as functions of a monomer (M)/solvent (S) ratio [expressed as monomer mole fraction i.e. x(M) = M/(M + S)] have been studied. It has been stated that (2kd (.) f) = f(x(M)) dependence is linear in the whole range of xm variability. This dependence has been compared with the dependence of initiator's thermal decomposition constant k(d) as a function of x(M), which is curvilinear and shows a minimum in the range of x(M) = 0.2-0.3. There was also determined the initiation efficiency - as a function of x(M), which results from formerly discussed dependence's i.e. (2k(d) (.) f) = f(x(M)) and (k(d)) = f(x(M)), and shows - according to the expectations characteristic maximum in the range x(M) = 0.2-0.3. The courses of all three discussed dependence's have been interpreted on the base of a model of initiator solvation by monomer (IM) and solvent (SIS) as well as mixed solvation (MIS).
PL
Zbadano czas indukcji (t;) i szybkość reakcji inicjowania (7k& * f) w temp. 60 C w polimeryzacji metakrylanu metylu (MMA) w N,N-dimetyloformamidzie (DMF) inicjowanej 2,2'-azoizobutyro-nitrylem (AIBN), w obecności rodnika Banfielda (BR) jako inhibitora w zależności od stosunku monomer (M)/rozpuszczalnik (S), wyrażonego ułamkiem molowym monomeru (M), tj. XM = M/(M+S) (tabela 1). Stwierdzono, że zależność (2Jy * f) = {(XM) w całym zakresie zmienności XM jest zależnością liniową. Porównano ją z zależnością stałej szybkości termicznego rozpadu inicjatora kd od XM, która jest krzywoliniowa i ma minimum w zakresie XM = 0,2-0,3 (rys. 2). Wyznaczono również zależność efektywności inicjowania / w funkcji XM, która wynika z poprzednio rozważanych zależności, tj. (Zkd * f) = ffoyr) i (kd) = i(xu); wykazuje ona zgodnie z przewidywaniami charakterystyczne maksimum w zakresie XM = 0,2-0,3 (rys. 3). Przebieg wszystkich trzech omawianych zależności interpretowano na podstawie modelu solwa-tacji inicjatora przez monomer (IM), rozpuszczalnik (SIS) oraz sol-watacji mieszanej (MIS) (rys. 1 i 4, tabela 2).
PL
Omówiono metody opracowywania pierwotnych wyników dylatometrycznych w celu uzyskania informacji o przebiegu polimeryzacji rodnikowej. Pierwotne wyniki to ciągły pomiar stopnia przereagowania monomeru (p) w ciągu czasu (t) [p(t)], a metody ich opracowywania polegają m.in. na graficznym różniczkowaniu zależności p = f(t), tj. wyznaczeniu d[p(t)/dt = f(t), na obliczaniu wartości p(t)/t dotyczącej każdego pomiaru i uśrednieniu wyników, na obliczaniu Ep(t)/LAL w odniesieniu do wszystkich pomiarów, co również uśrednia wyniki itp. Metody te są oparte na empirycznym założeniu, że na początkowym etapie polimeryzacji (< 10% wydajności) zależność p(t) = f(f) jest liniowa oraz że polimeryzacja jest opisana kinetycznym równaniem różniczkowym I rzędu (n = 1). W pracy wykazano, że metody empiryczne powodują znaczne błędy w obliczaniu szybkości polimeryzacji początkowej (stacjonarnej) zarówno nieskorelowanej (s-1), jak i skorelowanej (mol o dm-3 o s-1). Zaproponowano metodę opracowania pierwotnych wyników dylatometrycznych adekwatną do kinetyki procesu. Przedstawiono równania całkowe opisujące polimeryzację o rzędowości względem monomeru (ń) równej 1, 3/2 lub 2 w postaci rozwiązań analitycznych, odpowiednio (10), (31) i (33), a także w przypadku gdy l
EN
Methods are described for processing the primary dilatometric data to study the course of radical polymerization. The primary data include p(t), viz., the degree of monomer conversion (p) measured continuously as a function of time (t) The data processing methods include the graphical differentiation which is used to evaluate d[p(t)]/dt = f(t), the calculation of p(ti)/ti, at the ith measurement followed by averaging of results, the calculation of Ep(t)/Edeltat, which also averages the results, etc. These methods rely on an empirical asstvmption, viz., that at initial polymerization stages (yields < 10%), the function p(f) = f(t) is rectilinear and the polymerization is described by a first-order (n = 1) kinetic equation. The empirical methods are shown to produce considerable errors in the calculation of the initial stationary, both un-correlated (s-1) and correlated (mol * dm-3 * s-1), polymerization rate. A new method is suggested to process primary dilatometric data that is consistent with the kinetics of the process. Analytical integral equations are given (eqns. 10, 31, 33) that describe polymerization of the order (n) of 1, 3/2, or 2; for 1 < n < 2, approximate solutions are given (eqns. 37, 38). The left-hand side of each equation expresses directly the initial (stationary) rate of monomer depletion from its original concentration level, [M]o When multiplied by [M]o the left-hand sides of the equations express the correlated rates of polymerization, mol o dm"3 o s"1. The integral equations allow to establish the order of the polymerization reaction with respect to the monomer and also to disclose whether the order is dependent on, or independent from, [M]o. Studies on the classical and nonclassical kinetics (involving nanotubes SWCNT that modify both the kinetics of polymerization and the properties of products) in the polymerizations of acrylonitrile (AN) and methyl methacrylate (MMA) carried out in solutions of dimethylformamide (DMF) in the presence of various azo compound initiators (Figs. 1-4) are presented to illustrate the vise of the integral equations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.