Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Studying the impact of renewable energy sources planned to be connected to the grid, requires the preparation of expert opinions. The task of this opinion is to verify that there are possibilities enabling the connection of the considered source to the network. Each opinion is required to take into account other facilities and those sources which were previously connected to the grid or connection agreement were signed with them. The need to take into account such a large number of sources contributes to potential thermal overloads of high-voltage lines. Sometimes these overloads are insignificant, but in certain situations it turns out that their occurrence may be a reason for refusing to sign connection agreements for new sources. According to network operators, their presence may constitute a threat to the operational security of the grid. The article presents the use of the method of tracking active power flows and the DC method of determining power flows to estimate the impact of these sources on thermal overloading of lines. Using of the IEEE-118 test network, selected nodes were analysed where connecting sources might significantly worsen overloads previously observed or would cause new overloads. The proposed approach will enable potential investors to make proper decisions regarding selection of source connection points. Combining the results obtained by both methods at the same time will allow for the indication of appropriate connection nodes for sources from the point of view of minimising the number of overloaded lines and prospective costs of their uprating.
PL
Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z pracą sieci dystrybucyjnych przy dużym nasyceniu instalacjami generacji rozproszonej. Identyfikując problemy napięciowe w sieciach SN oraz przeciążeniowe w sieciach 110 kV wskazano sposoby ich rozwiązania uwzgledniające możliwości współczesnych systemów zbierania i przetwarzania danych pomiarowych opisujących stan sieci oraz ich wykorzystanie przez układy automatyki regulacyjnej i systemowej.
EN
The article presents selected problems related to the operation of distribution networks with high saturation with distributed generation. By identifying voltage problems in MV networks and overload problems in 110 kV networks, ways of solving them were indicated, taking into account the capabilities of modern systems for collecting and processing measurement data describing the state of the network and their use by control and protection systems.
3
EN
The risk of emergencies in power grids may result in the need to repeatedly curtail the power generated from renewable energy sources (RES). The frequency of network emergency states occurring during the year can be determined based on available failure rate statistics. The power redispatch signal (this term means reducing generation in a renewable energy source and correspondingly increasing it in a centrally controlled source) may be issued by the appropriate network operator. The article presents the results of analyses, the aim of which was to assess the probable effects of annual generation reduction in a selected wind and photovoltaic power plant connected at the same grid node. An original method was proposed using Monte Carlo simulation, taking into account the generation technology and its annual distribution, and an external computational "engine" implementing sequences of flow calculations.
PL
Ryzyko wystąpienia stanów awaryjnych w sieciach elektroenergetycznych może spowodować konieczność wielokrotnego ograniczania mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Częstość występowania stanów awaryjnych sieci w ciągu roku, można określić na podstawie dostępnych statystyk. Sygnał do redysponowania mocy (termin ten oznacza zmniejszenia generacji w źródle OZE i odpowiednie zwiększenie jej w źródle centralnie sterowanym) może wydać właściwy operator sieci. W artykule przedstawiono wyniki analiz, których celem była ocena prawdopodobnych skutków rocznego ograniczania generacji w wybranej elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej, przyłączonych w tym samym węźle sieci. Zaproponowano oryginalną metodę wykorzystującą symulację Monte Carlo uwzględniającą technologię generacji i jej roczny rozkład oraz zewnętrzny „silnik” obliczeniowy realizujący sekwencje obliczeń rozpływowych.
PL
Ryzyko wystąpienia stanów awaryjnych w sieciach elektroenergetycznych może spowodować konieczność wielokrotnego ograniczania mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Częstość występowania stanów awaryjnych sieci w ciągu roku, można określić na podstawie dostępnych statystyk. Sygnał do redysponowania mocy (termin ten oznacza zmniejszenia generacji w źródle OZE i odpowiednie zwiększenie jej w źródle centralnie sterowanym) może wydać właściwy operator sieci. W artykule przedstawiono wyniki analiz, których celem była ocena prawdopodobnych skutków rocznego ograniczania generacji w wybranej elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej, przyłączonych w tym samym węźle sieci. Zaproponowano oryginalną metodę wykorzystującą symulację Monte Carlo uwzględniającą technologię generacji i jej roczny rozkład oraz zewnętrzny „silnik” obliczeniowy realizujący sekwencje obliczeń rozpływowych.
EN
The risk of emergencies in power grids may result in the need to repeatedly curtail the power generated from renewable energy sources (RES). The frequency of network emergency states occurring during the year can be determined based on available failure rate statistics. The power redispatch signal (this term means reducing generation in a renewable energy source and correspondingly increasing it in a centrally controlled source) may be issued by the appropriate network operator. The article presents the results of analyses, the aim of which was to assess the probable effects of annual generation reduction in a selected wind and photovoltaic power plant connected at the same grid node. An original method was proposed using Monte Carlo simulation, taking into account the generation technology and its annual distribution, and an external computational "engine" implementing sequences of flow calculations.
5
Content available OZE - lokalnie czy globalnie?
PL
Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „OZE - lokalnie czy globalnie?”, który odbył się w ramach VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki” w dniach 18-19 listopada 2020 - mieli prawdopodobnie, w założeniu organizatorów Konferencji, konfrontować ze sobą zalety i wady dwóch ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej. Pierwszej - opartej na źródłach lokalnych, małej i średniej mocy oraz drugiej wielkoskalowej - związanej z obiektami dużej i wielkiej mocy o znaczeniu globalnym z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego.
PL
W artykule opisano praktyczne problemy minimalizacji wysokości opłat za oddawanie mocy biernej przez odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Kwestie kompensacji mocy biernej są znane od lat, jednak rozwój elektroniki oraz powszechne instalowanie nowoczesnych urządzeń odbiorczych przyczynia się do występowania nowych problemów polegających na zmianie kierunku przepływu biernej – kiedyś z sieci do odbiorcy, obecnie od odbiorcy do sieci. W wielu przypadkach inwestycje w energooszczędne urządzenia odbiorcze wpływają na zmniejszenie opłat za energię, ale jednocześnie generują koszty związane z oddawaniem do sieci mocy biernej. W artykule opisano analizę przypadku, sposób doboru układu kompensacji oraz efekt jego pracy.
EN
The paper presents the practical issues of charges related to the consumption and delivery of reactive energy by consumers connected to the low voltage grid. The issues of reactive power compensation have been known for years, but the widespread installation of modern electrical devices contributes to the emergence of new problems consisting in an increase in reactive energy transferred to the grid. In many cases, in-vestments in modern, energy-saving devices reduce the charges for the consumption of active energy, but at the same time generate costs related to the reactive energy. The article describes the case analysis, the method of selecting the compensation system and the effect of its work
PL
W artykule przybliżono najważniejsze wyzwania, jakie obecnie stoją przed polską elektroenergetyką w aspekcie poprawy standardów jakościowych dystrybucji energii elektrycznej oraz wyposażenie i możliwości techniczne Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierii Wysokonapięciowej EnergoTech Lublin, powstałego dzięki współpracy naukowej i biznesowej Politechniki Lubelskiej z firmą EnergoTech Lublin. Działalność Centrum obejmująca szeroko rozumianą diagnostykę i monitoring parametrów linii kablowych i napowietrznych średniego i wysokiego napięcia oraz aparatury łączeniowej przeznaczonej do tych sieci jest odpowiedzią na te wyzwania i próbą rozwiązania najważniejszych problemów z nimi związanych. W nowo utworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym będą prowadzone zaawansowane prace badawczo-rozwojowe obejmujące m.in.: – poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej przez przeciwdziałanie awariom sieci elektroenergetycznych, – zwiększenie zakresu informacji pozyskiwanych z sieci elektroenergetycznych w celu lepszego monitorowania i zarządzania nimi, – diagnostykę stanu pracy poszczególnych elementów sieci w celu kompleksowej analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych, – wykorzystanie systemów łączności cyfrowej do kompleksowego zarządzania systemem dystrybucji energii elektrycznej, – automatyzację procesu analizy danych pomiarowych w celu zwiększenia szybkości i precyzji działań diagnostycznych.
EN
The article presents the most important challenges currently facing the Polish energy sector in the aspect of improving the quality standards of electricity distribution as well as equipment and technical capabilities of the EnergoTech Lublin Research and Development Center for High Voltage Engineering, resulting from scientific and business cooperation of the Lublin University of Technology with EnergoTech Lublin. The activities of the Center covering broadly defined diagnostics and monitoring of medium and high voltage cable and overhead lines as well as switchgear dedicated to these networks is a response to these challenges and an attempt to solve the most important problems related to them. The newly created Research and Development Center will carry out advanced research and development works, including: – improving the reliability of supplying electricity to consumers by preventing power grid failures.
EN
Many industrial customers are considering investing in photovoltaic installations, which is facilitated by the large roof spaces of the factory halls and the importance of the value of electricity in production costs. Proper use of funds supporting investments in RES and appropriate selection of PV installation capacity allows to maximise the economic effects of invested funds. The paper presents a method of adjusting the power of photovoltaic installations to the needs of industrial plants on the basis of analysis of annual variations in electricity demand.
PL
Wielu odbiorców przemysłowych rozważa inwestycję w instalacje fotowoltaiczne – sprzyjają temu rozległe przestrzenia dachów hal fabrycznych oraz istotne znaczenie wartości energii elektrycznej dla obniżenia kosztów produkcji. Właściwe wykorzystanie środków wspierających inwestycje w OZE oraz odpowiedni dobór mocy instalacji PV pozwala na maksymalizację efektów ekonomicznych zainwestowanych środków. W artykule przedstawiono metodę dopasowania mocy instalacji fotowoltaicznych do potrzeb zakładów przemysłowych na podstawie analizy rocznych przebiegów zmienności zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
The article presents the consequences of the introduction of EU regulation 2016/631 for power park modules (PPMs), of which wind farms are a typical example. Analysing the yearlong course of changes in the generated power, the possibility of a typical wind farm meeting the requirements for the production and absorption of reactive power was checked. It was shown that in the selected cases it was necessary to introduce additional sources of reactive power on the side of the farm’s MV.
EN
Currently, a dynamic increase can be observed in the number of photovoltaic plants connected to a low voltage grid. The phenomenon of power flow towards a transformer substation may cause the permissible voltage to be exceeded. There are several ways to eliminate the adverse voltage increases. In this article, the authors proposed a method for optimizing the selection of P(U) and Q(U) characteristics of solar plant inverters. The research shows that the use of inverters, for which both characteristics have been activated, allows to master the problem of voltage increase with a small reduction of the micro-plant output.
PL
Obecnie można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Zjawisko przepływu mocy w kierunku stacji transformatorowej może spowodować przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia. Wyróżnić można kilka sposobów wyeliminowania niekorzystnych wzrostów napięcia. W artykule autorzy zaproponowali metodę optymalizacji doboru charakterystyk P(U) i Q(U) falowników instalacji fotowoltaicznych. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowanie falowników, dla których uaktywniono obydwie charakterystyki, pozwala na opanowanie problemu wzrostu napięć przy niewielkim ograniczeniu energii produkowanej w mikroinstalacjach.
11
Content available Optimal Control of Wind Power Generation
EN
Power system control is a complex task, which is strongly related to the number and kind of generating units as well as to the applied technologies, such as conventional coal fired power plants or wind and photovoltaic farms. Fast development of wind generation that is considered as unstable generation sets new strong requirements concerning remote control and data hubs cooperating with SCADA systems. Considering specific nature of the wind power generation, the authors analyze the problem of optimal control for wind power generation in farms located over a selected remote-controlled part of the Operator grid under advantageous wind conditions. This article presents an original stepwise method for tracing power flows that makes possible to eliminate current (power) overloading of power grid branches. Its core idea is to consider the discussed problem as an optimization task.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.