Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 218

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono awarię z 24 lipca 2021 r., podczas której nastąpiło oddzielenie się systemów Półwyspu Iberyjskiego od pozostałej części Europy Kontynentalnej. Prezentowane poniżej informacje pochodzą z raportu poawaryjnego, opracowanego przez zespół ekspertów, powołanego na podstawie wymagań kodeksu sieci „Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL). W podsumowaniu zwrócono uwagę na fakt, że awarie prezentowane w obu częściach artykułu mogą stanowić ciekawy i ważny wkład w dziedzinie analizowania zagadnień związanych ze stabilnością połączonych synchronicznie systemów ENTSO-E. Podkreślono także, jak ważną rolę w ograniczeniu zasięgu i skutków awarii odgrywają zabezpieczenia reagujące na utratę synchronizmu oraz środki przewidziane w planach obrony systemów. Wskazano na znaczenie systemów monitorowania obszarowego WAMS, które mogą dostarczać informacji służbom ruchowym Operatorów o warunkach stabilności systemów i pomagać w przeciwdziałaniu pogłębiania się stanów awaryjnych.
EN
In this article is presented the event of 24th July 2021, during which the systems of the Iberian Peninsula separated from the rest of Continental Europe. The information presented in the article below comes from report developed by the Panel of Experts, established according to requirements of the network code "Guidelines for the operation of the electricity transmission system (SO GL). In the summary attention was drawn to the fact that events presented in both part of article poses an interesting and important contribution to the analysis of issues related to the stability of synchronously connected ENTSO-E systems. It was also emphasized how important role plays the protections reacting to the loss of synchronism for limitation of scale of event. There is indicated also the importance of the WAMS area monitoring systems, which can provide information to the operational services of the Operators about the system stability conditions and help prevent the deepening of emergency states.
PL
Artykuł opisuje awarie, jakie miały miejsce w 2021 r. podczas których doszło do podziału systemów połączonych synchronicznie Europy kontynentalnej ENTSO-E. Pierwsza z nich wystąpiła 8 stycznia 2021 r., gdy wydzieliły się dwa podobszary: północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Europy. Linia podziału obszarów przecinała sieć Operatorów Systemów Przesyłowych czterech krajów: Chorwacji (HOPS), Bośni i Hercegowiny (NOS BiH), Serbii (EMS) oraz Rumunii (Transelectrica). Druga awaria miała miejsce 24 lipca 2021 r. na połączeniu systemów operatorów Hiszpanii (REE) oraz Francji (RTE), gdzie doszło do rozdzielenia systemów energetycznych Półwyspu Iberyjskiego od pozostałej części Europy kontynentalnej. Informacje przedstawione w artykule pochodzą z raportów poawaryjnych, opracowanych przez zespół ekspertów powoływany na potrzeby przeanalizowania awarii i zbadania przyczyn ich powstania oraz opracowanie stosownych wniosków i zaleceń w celu ograniczenia możliwości powstawania podobnych awarii w przyszłości. Informacje na temat powyższych awarii były prezentowane podczas Konferencji KAE w 2022 r. Informacje o awariach są publikowane w Wiadomościach Elektrotechnicznych w oddzielnych częściach. Poniżej prezentowana jest I część artykułu, w której przedstawiono awarię z 8 stycznia 2021
EN
This article describes the events that took place in 2021, during which had place dividing of the ENTSO-E synchronously connected systems of Continental Europe. The first of them occurred on 8th January 2021, when two sub-areas were separated: north-western and south-eastern Europe. The division line of areas crossed the network of Transmission System Operators of four countries: Croatia (HOPS), Bosnia and Herzegovina (NOS BiH), Serbia (EMS) and Romania (Transelectrica). The second event took place on 24th July 2021 at the connection of the systems of the Operators of Spain (REE) and France (RTE), where went to separation the power systems of the Iberian Peninsula from the rest of Continental Europe. The information presented in the article below comes from reports developed by the Panel of Experts appointed for the purpose of analysing and examining causes of events, as well as developing conclusions and recommendations to reduce the possibility of such events in the future. Information on events published in Wiadomości Elektrotechniczny is divided on two parts. This is the first part of the article in which the event of 8th January 8 2021 is presented.
PL
Teraz będzie kontynuowana tematyka dotycząca wytycznych testowania oraz samej techniki testowania. Inżynierowie–elektrycy wcześnie zaczęli opracowywać wytyczne i zalecenia dotyczące testów.
PL
W ostatnim numerze przedstawiono zabezpieczenia stosowane w latach 80. Kolejna dekada również była niesamowita. Wyprodukowano wiele przenośnych i zintegrowanych urządzeń testujących. W latach 90. mikroelektronika stała się istotną częścią testerów. W tym artykule omówiono najważniejsze urządzenia, jednak nie ma kompletnego materiału dlatego prosimy czytelników o wyrozumiałość.
EN
One of the basic human needs is the need for security. As a primary objective, it has both a direct and an indirect impact on architecture. The elimination of threats and protection against them is the basis for shaping contemporary architecture. Since the beginning of history, man has sought refuge from animals and nature. This covers everything from the basic feats of providing warmth and shelter from rain and animals to creating an environment in which one can develop their personal needs and preferences. This article presents aspects of security in architecture. It is related to human needs. The classification of stress factors in urbanised space is also presented. In addition, the analysis of spatial systems in architecture and the ways of marking the space are described. Based on the conducted analyses, conclusions are drawn concerning the methods of ensuring human safety in the built environment.
PL
Szybki rozwój urządzeń Internetu Rzeczy przekłada się na ogromny wzrost liczby produkowanych urządzeń. Tak gwałtowny rozwój tej dziedziny pociąga za sobą konieczność rozwijania aspektów towarzyszących takich jak kryptografia. Obecnie nie ma standardu, który określałby w jaki sposób zabezpieczać urządzenia IoT dlatego w tej pracy zostały poddane analizie główne prymitywy kryptograficzne. Następnie poruszone były aspekty różnych rozwiązań lightweight na podstawie których wybrane zostały takie, które mogą być używane w systemach Internetu Rzeczy.
EN
The rapid development of Internet of Things devices translates into a huge increase in the number of manufactured devices. Such rapid development of this field implies the need to develop accompanying aspects such as cryptography. Currently, there is no standard that defines how to secure IoT devices therefore in this work the main cryptographic primitives have been analyzed. Then the aspects of different lightweight solutions were addressed based on which the ones that can be used in Internet of Things systems were selected.
PL
W artykule opisano stan techniczny ceglanego muru oporowego wybudowanego w nieznanym okresie na ziemiach zachodnich województwa lubuskiego w miejscowości Gubin. Podano sposób naprawy/zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem nowo zaprojektowanym murem żelbetowym. Mur oporowy zaprojektowano przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego Autodesk Expert. Projekt został zrealizowany, zastosowano prefabrykowane elementy żelbetowe o zaprojektowanych parametrach.
EN
The article describes the technical condition of a brick retaining wall built in an unknown period in the western territories of the Lubuskie Voivodeship in the town of Gubin. Given is the method of repairing/securing the slope against landslides with a newly designed reinforced concrete wall. The retaining wall was designed using Autodesk Expert computer software. The project was completed, prefabricated reinforced concrete elements with designed parameters were used.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie. Zaprezentowano metodę dokładnego odwzorowania trójwymiarowej geometrii jaskini na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skaningu 3D oraz obliczeń numerycznych i określono zakres oraz metodę zabezpieczenia masywu skalnego. W artykule opisano również przeprowadzone dodatkowe prace modernizacyjne, których celem było ulepszenie funkcjonowania Smoczej Jamy oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.
EN
The paper presents a case study of the application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical structures on the example of the Dragon's Den in Krakow. It presents a methodology for accurately reconstructing the three-dimensional geometry of the cave on the basis of a point cloud obtained from 3D scanning and numerical calculations, which are the key to determining the extent and method of securing the rock mass. The paper also describes additional modernisation works performed to improve the functioning of the Dragon's Den and increase the safety of its visitors.
PL
W artykule prezentowane są problemy związane z zabezpieczeniami sieci elektroenergetycznych z dużym udziałem niekonwencjonalnych źródeł zasilania, jak generatory wiatrowe czy fotowoltaiczne. Z krótkiego omówienia historii rozwoju automatyki zabezpieczeniowej w pierwszym wieku użytkowania systemów elektroenergetycznych widać, że dzisiejsze rozwiązania bazują na klasycznych zasadach sformułowanych już u początków rozwoju tej dyscypliny. Stosowane kryteria: nadprądowe, odległościowe, porównawczo-kierunkowe lub różnicowoprądowe są osadzone na znanych prawach fizyki, a także odzwierciedlają odpowiednie charakterystyki sieci. Sytuacja ta zmieniła się mniej więcej dwie dekady temu, gdy rozwój energoelektroniki i technologii materiałowych, a także nacisk społeczny wymusił i umożliwił szerokie stosowanie nowych źródeł energii. Te niekonwencjonalne źródła stworzyły niekorzystne warunki do stosowania zabezpieczeń odległościowych na dotychczasowych warunkach. W przypadku zwarcia w linii, napięcia, prądy oraz częstotliwość w sieci z takimi źródłami reagują inaczej niż w przypadku ich zasilania przez generatory synchroniczne. Wymusza to konieczność innego spojrzenia na projektowanie i nastawianie zabezpieczeń. W artykule prezentowane jest nowe podejście do tego zagadnienia. Proponuje się zastosowanie algorytmów bazujących na stanach przejściowych, jakie towarzyszą zwarciom w sieci. W przeciwieństwie do klasycznych algorytmów bazujących na pomiarach fazorów, takie metody dotyczą charakterystyk linii a nie źródeł zasilających. Na nowo należy także przemyśleć: zasady zabezpieczenia rezerwowego linii, automatyki LRW, bezpośredniego wyłączania drugiego końca linii czy też redundancji.
EN
This paper discusses problems connected with line protection near wind-turbine generators and inverter-based sources. From the short presentation of power system protection development in the first century of power grids history it is seen that today power system protection principles are based on classical well recognized and verified methods. The overcurrent, distance, directional comparison, and differential protection principles are rooted in the laws of physics, but they also rely on the characteristics of the grid. Two decades ago, however, the progress in power electronics and material science, especially in applications to solar cells and wind turbines, combined with the shift in societal attitudes toward global warming and renewable power, fueled the rise of wind and solar power generation. Unconventional sources create adverse operating conditions for distance elements in line protection applications. During a line fault, the frequency of fault voltages and currents that an unconventional source supplies can significantly differ from the pre-fault frequency what change the principles applied for the mho distance element logic and overall details. The paper analyzes key parts of today’s distance elements and identifies those parts that face issues when unconventional sources supply the relay voltages and currents during line faults. Next, this paper presents solutions to these problems. The paper shows that transient-based methods will play a major part in line protection, especially when the penetration of unconventional sources increases, the fault contribution of synchronous generators declines, and the transient stability requirements call for ultra-high-speed relay operation. Other changes will be needed as well, such as pivoting away from remote backup through stepped distance schemes and relying more on breaker failure protection, direct transfer tripping and redundancy.
PL
W połowie ubiegłego wieku wykonywane testy były proste. Wystarczające było sterowalne źródło napięcia, źródło prądu, pomiary napięcia i prądu oraz zegar. Do testowania przekaźników prądowych i wyzwalaczy pierwotnych stosowano zestawy testowe. Można je podłączać do baterii 220 V w stacji elektroenergetycznej.
16
Content available remote Relay protection settings determination using Its mathematical models
EN
The correct functioning of relay protection (RP) largely determines the stability of electric power systems (EPS). The key point, which in turn determines the behavior of protection in various emergency modes, is their setting. The existing methods and means often do not allow to guarantee the adequacy of protection setting to the real operating conditions, which is confirmed by the statistics of accidents in the EPS. The root cause of this problem is the impossibility using the software tools used in practice for relay settings calculation to reliably reproduce the transient processes in the power system. The EPS simulator – Hybrid Real-Time Power System Simulator (HRTSim), developed by the authors, allows to adequately reproduce the entire spectrum of normal and emergency processes for a power system of any dimension, topology and configuration through the use of detailed three-phase models of all EPS elements. Given this possibility, the task of detailed modeling of relay protection, including instrumental current and voltage transformers, becomes promising. The developed protection modeling tools in combination with the capabilities of the HRTSim allow the development of new methods for determining the relay protection settings. This article presents an algorithm for determining the polygonal and circular tripping characteristics of distance protection, and also presents graphic materials demonstrating the operation of this algorithm. This approach allows to adapt the settings to the real conditions of protection application in the power system, while minimizing the likelihood of their incorrect behavior.
PL
Od prawidłowego działania zabezpieczenia przekaźnikowego (RP) w dużej mierze zależy stabilność układów elektroenergetycznych (EPS). Kluczowym punktem, który z kolei determinuje zachowanie zabezpieczeń w różnych trybach awaryjnych, jest ich ustawienie. Istniejące metody i środki często nie pozwalają na zagwarantowanie adekwatności ustawień zabezpieczeń do rzeczywistych warunków eksploatacji, co potwierdzają statystyki wypadków w SEE. Podstawową przyczyną tego problemu jest niemożność wykorzystania narzędzi programowych stosowanych w praktyce do obliczania ustawień przekaźnika w celu niezawodnego odtworzenia procesów nieustalonych. Opracowany przez autorów symulator EPS - Hybrid Real-Time Power System Simulator (HRTSim) pozwala na adekwatne odwzorowanie całego spektrum procesów normalnych i awaryjnych dla systemu elektroenergetycznego o dowolnym wymiarze, topologii i konfiguracji poprzez zastosowanie szczegółowych trójstopniowych modeli fazowych wszystkich elementów EPS. Biorąc pod uwagę tę możliwość, zadanie szczegółowego modelowania zabezpieczeń przekaźników, w tym przekładników prądowych i napięciowych, staje się obiecujące. Opracowane narzędzia do modelowania zabezpieczeń w połączeniu z możliwościami HRTSim pozwalają na opracowanie nowych metod określania nastaw zabezpieczeń przekaźników. W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania wielokątnych i kołowych charakterystyk wyzwalania zabezpieczeń odległościowych, a także przedstawiono materiały graficzne demonstrujące działanie tego algorytmu.
17
Content available remote Differential relay protection for prototype transformer
EN
This paper represents the differential protection relay that used to protect the prototype-Terco power transformer. Matlab/Simulink is used to simulate the protection system. The power differential protection algorithm has been simulated and tested on a 2KVA power transformer under different faults. During normal operating conditions, current will flow through all phase of the power transformer within predesigned values which are appropriate to these elements rating and the faults can be classified as the flow of a massive current. the results signify suitable completion.
PL
W artykule przedstawiono zabezpieczenie różnicowe, które jest używane do ochrony transformatora mocy prototypu Terco. Algorytm zabezpieczenia różnicowego mocy został zasymulowany i przetestowany na transformatorze mocy o mocy 2 kVA przy różnych uszkodzeniach. W normalnych warunkach pracy prąd przepływa przez wszystkie fazy transformatora mocy w ramach wstępnie zaprojektowanych wartości, które są odpowiednie dla tych elementów znamionowych, a zwarcia można sklasyfikować jako przepływ prądu o dużej wartości.
PL
Zabezpieczenia cyfrowe dedykowane dla silników indukcyjnych mogą realizować różne i nawet bardzo złożone algorytmy ochrony silnika przed skutkami nieprzewidzianych zakłóceń jego bezawaryjnej pracy. Moc obliczeniowa aktualnie stosowanych cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych jest bardzo duża, a pamięci do składowania rejestrowanych informacji przez te urządzenia mogą być dowolnie rozszerzane. Pozwala to producentom zabezpieczeń poszerzyć w łatwy sposób ich funkcjonalności o nowe wybrane funkcje np. do diagnostyki stanu silnika. W artykule skupiono się nad opisem algorytmów do diagnostyki stanu klatki wirnika silników indukcyjnych podczas ustalonego stanu pracy i rozruchu zaimplementowanego w zabezpieczeniu cyfrowym silnika BEL_plus. Przedstawiono wyniki testów zabezpieczenia z zastosowanym algorytmem oraz propozycje wskaźnika diagnostycznego świadczącego o uszkodzeniu dla przykładowego silnika małej mocy z różnymi uszkodzeniami wirnika oraz wyniki testów dla silnika dużej mocy. Udowodniono, że zaproponowane algorytmy działają poprawnie i pozwalają na skuteczną ocenę stanu klatki nadzorowanych silników indukcyjnych.
EN
Digital protections dedicated to induction motors can implement various, even very complex, algorithms to protect the motor against the effects of unforeseen disturbances in its failure-free operation. The computational power of the currently used digital protection devices is very high. Also, the recorded information storage space used by these devices can be freely extended. This allows security manufacturers to easily extend their functionality with new diagnostic functions. The article describes the algorithms for diagnostics of the rotor cage condition of induction motors during steady-state and start-up. The tests’ results of the implemented algorithms and diagnostic indicators of digital protection BEL_plus for a low-power motor with various rotor damage and test results for a high-power motor are presented. The algorithms work correctly and allows for an effective assessment of the condition of the monitored motors given that the required operating conditions are met.
PL
Zabezpieczenia cyfrowe dedykowane dla silników indukcyjnych mogą realizować różne i nawet bardzo złożone, algorytmy ochrony silnika przed skutkami nieprzewidzianych zakłóceń jego bezawaryjnej pracy. Moc obliczeniowa aktualnie stosowanych cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych jest bardzo duża a pamięci do składowania rejestrowanych informacji przez te urządzenia może być dowolnie rozszerzana. Pozwala to producentom zabezpieczeń poszerzyć w łatwy sposób ich funkcjonalności o nowe wybrane funkcje np. do diagnostyki stanu silnika. W artykule skupiono się nad opisem algorytm do diagnostyki stanu klatki wirnika silników indukcyjnych podczas ustalonego stanu pracy zaimplementowanego w zabezpieczeniu cyfrowym silnika BEL_plus. Przedstawiono wyniki testów zabezpieczenia z zastosowanym algorytmem oraz propozycje wskaźnika diagnostycznego świadczącego o uszkodzeniu dla przykładowego silnika małej mocy z różnymi uszkodzeniami wirnika oraz wyniki testów dla silnika dużej mocy. Udowodniono, że zaproponowany algorytm działa poprawnie i pozwala na skuteczną ocenę stanu klatki nadzorowanych silników indukcyjnych.
EN
Digital protections dedicated to induction motors can implement various, even very complex, algorithms to protect the motor against the effects of unforeseen disturbances in its failure-free operation. The computational power of the currently used digital protection devices is very high. Also, the recorded information storage space used by these devices can be freely extended. This allows security manufacturers to easily extend their functionality with new diagnostic functions. The article describes an algorithm for diagnostics of the rotor cage condition of induction motors during steady-state. The tests’ results of the implemented algorithm and diagnostic indicator of digital protection BEL_plus for a low-power motor with various rotor damage and test results for a high-power motor are presented. The algorithm works correctly and allows for an effective assessment of the condition of the monitored motors given that the required operating conditions are met.
20
Content available remote Sprawny sprzęt to podstawa ochrony przed upadkiem
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.