Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błędy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu są trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji. Autor opisuje projektowanie wykonywania wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji. Omawia podstawowe błędy wykonawcze i wykonywanie nawiertów w murach o dużej grubości. Analizuje zabezpieczanie takich konstrukcji jak narożniki oraz miejsca krzyżowania się ścian i wielowarstwowe konstrukcje ścian. Przedstawia wypełnienie wolnych przestrzeni, a także zastosowanie wtórnej hydroizolacji poziomej w murze warstwowym oraz w murze z pustaków ceramicznych.
EN
The article describes the difficulties and limitations related to the implementation of secondary horizontal waterproofing by injection. The author describes the design of secondary horizontal insulation by injection and discusses the basic manufacturing errors and drilling holes in thick walls. He analyses the protection of structures such as corners and intersections of walls and multilayer wall structures. He also shows the filling of free spaces, as well as the use of secondary horizontal waterproofing in a layered wall and in a wall made of ceramic hollow bricks.
PL
W kolejnej części artykułu o systemach ociepleń ETICS autor przedstawia, w jaki sposób należy czytać i analizować dokumentację projektową, na przykładzie wykorzystanych w artykule fragmentów dokumentacji technicznej, elewacji z kolorami o niskim i wysokim HBW. Prezentuje również możliwe błędy w omawianym aspekcie oraz przyczyny ich powstawania.
EN
In the next part of the article on ETICS thermal insulation systems, the author presents how to read and analyse the design documentation of the façades with low and high HBW colours, based on the examples of the fragments of technical documentation used in the article. He also presents possible errors in the discussed aspect and the possibility of their occurrence.
3
Content available remote Ocieplenie poddasza – tradycyjnie i nowocześnie
PL
Dobrze ocieplone poddasze to przede wszystkim komfort cieplny panujący w pomieszczeniach użytkowych zimą – na tym powinno zależeć nam najbardziej. Przekłada się to także na niższe rachunki za ogrzewanie, co również jest istotne, szczególnie teraz. Ponadto prawidłowe wykonanie wszystkich warstw dachu zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrz pod skosami.
4
Content available remote Uszkodzenia i awarie rur GRP
PL
Zestawiono najczęściej popełniane błędy na etapie instalowania rur GRP podając jednocześnie możliwe ich przyczyny oraz sposoby ich unikania. Zamieszczono przykład dotyczący możliwych uszkodzeń tych rur w oparciu o ich badanie techniką CCTV w jednym z polskich miast. Badania te zostały wykonane w dwu okresach, bezpośrednio po odbiorze i 14 miesięcy później. Inwestycja ta obejmowała odcinki przewodu kanalizacyjnego o średnicach 300 i 400 mm. Zamieszczono 7 zdjęć ilustrujących zaobserwowane uszkodzenia. Podano także inne przykłady awarii rur GRP, które stwierdzono zarówno w kraju, jak i za granicą.
EN
The paper presents the most common errors made at the stage of installing pipes, together with possible causes of these errors and the ways of avoiding them. An example of possible damage to GRP pipes, which were examined using the CCTV technique, is provided. Tests were performed in one Polish city and covered two stages, immediately after the pipes were commissioned, and then again 14 months later. The investment covered sections of sewers that had a diameter of 300 mm and 400 mm. The observed damage is shown in 7 photos. Other examples of GRP pipe failures, from both Poland and abroad, are also provided in the paper.
EN
The article presents the results of the adjustment of the experimental horizontal geodetic network using the classical method and the estimation of strengths in identifying observations with gross error and analyzing the accuracy of the obtained results. The presented analyses were made considering the possibility of their use in implementation networks and measurement and control networks used for monitoring building structures. The paper's subject was a horizontal network established on the Morasko campus (Poznań). While creating it, the practical needs and economics of measurements were taken into account. The obtained results of numerical analyzes confirmed the benefits of using the methods of estimating strengths in the equalization process, which give satisfactory results in the case of outliers.
PL
Firmy budowlane wprowadzają nowe technologie, systemy i materiały stosowane przy realizacji nowoczesnych budynków mieszkalnych, usługowych, biurowych, które wymagają nowego podejścia do oceny stanu technicznego obiektów o tak różnej konstrukcji.
EN
Construction companies introduce new technologies, systems and materials used in the construction of modern residential, service and office buildings, which require a new approach to the assessment of the technical condition of facilities of such a different structure.
PL
Kształtowanie zieleni nie należy do najłatwiejszych zadań i bardzo łatwo można popełnić błędy tak na etapie projektowym, jak i użytkowym. Prześledźmy, z jakimi potknęciami najczęściej mamy do czynienia w kształtowaniu zieleni miejskiej.
8
Content available remote Ocena techniczna podłóg przemysłowych. Błedy wykonawcze i eksploatacyjne
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykonawstwa i eksplatacji podłóg przemysłowych. W artykule omówiono najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem. Treść artykułu została zilustrowana przykładami usterek i uszkodzeń w dwóch halach: Centrum Handlowym oraz Centrum Wystawienniczym.
EN
The subject of the paper is the issue of manufacturing and use of industrial floors. The paper discusses the most frequent shortcomings and errors related to floor installation and use. The content of the paper is supported with examples of defects and damage in two halls: Shopping Centre and Exhibition Centre.
9
Content available remote Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie
PL
Przedmiotem artykułu są nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie. W artykule omówiono sposoby obliczeń i zasady pracy nadproży. Uwagę poświęcono także projektowaniu i budowaniu nadproży. Przedstawiono ponadto typowe błędy popełniane przy wykonywaniu nadproży płaskich.
EN
This paper presents modern lintels used in building construction. It describes the design calculation methods and functional principles of lintels. Focus was also on design and construction of lintels, as well as typical mistakes of flat lintels installation.
PL
Kod kreskowy EAN, widziany każdego dnia na produktach, obecny jest w 150 krajach, a dźwięk jego skanowania słyszany ponad 6 miliardów razy dziennie na całym świecie. Stanowi on graficzne odzwierciedlenie numeru GTIN i służy jednoznacznej i unikalnej identyfikacji produktu. Ten najczęściej używany identyfikator GS1 powinien być przydzielany według globalnie ustalonych standardów i wytycznych GS1. Każdy właściciel marki/producent powinien się nimi kierować, żeby zapewnić spójną identyfikację produktu.
11
Content available remote Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich
PL
Przedmiotem artykułu są warunki techniczne związane z wykonaniem i odbiorem robót murarskich. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom wykonawstwa i odbioru prac murarskich w świetle zaleceń ustawy Prawo budowlane. W części drugiej omówiono najczęściej popełniane błędy wykonawcze popełniane podczas powstawania budynku: od projektowania i prowadzenia dokumentacji poprzez nietrzymanie się instrukcji wykonawczych po brak staranności i precyzji na kolejnych etapach prowadzenia prac.
EN
The article take on the subject of technical conditions related to the execution and acceptance of masonry work. The first part is devoted to issues of execution and acceptance of masonry work in lightof recommendations of the Polish construction law. In the second part, discussed are the most frequent errors in practical execution that are made during the construction of buildings: from the design and maintenance of documentation, through failures to adhere to execution instructions, all the way to lacking precision and diligence at further stages of the works.
12
Content available Remarks and corrections to the standard ISO 6336
EN
The standard ISO 6336 for the calculation of load capacity of spur and helical gears was introduced in 2006. There were some later amendments, but several typographical and other errors. These can cause some misunderstandings during applications of the standard and are irritating for its users. This contribution seeks to highlight some aspects of the use of this standard, as well as drawing users’ attention to the errors it contains and, at the same time, properly worded content. To fully appreciate this article, the reader is advised to have a copy of the standard itself. Parts 3 and 6 of the standard are covered in the contribution.
13
Content available remote Błędy przełożonych w procesie oceniania pracowników
PL
Przedmiotem artykułu jest problem błędów oceny i jej skutków. Autorzy omawiają problematykę procesu oceniania pracowników zwracając uwagę, że ocenianie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych działań w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ocena pracy pracownika stanowi podstawę wielu decyzji personalnych i jest ściśle związana z wykonywaniem funkcji kierowniczych. Następnie autorzy dokonują analizy systemu oceniania określając jego cechy oraz celów oceniania pracowników z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. Podkreślają, że dobrze opracowany system ocen stanowi duże ułatwienie dla kadry kierowniczej, jak również dla pracowników, dlatego powinien opierać się na jasno sprecyzowanych zasadach i kryteriach. Na koniec autorzy prezentują błędy w procesie oceniania pracownika, gdyż nieumiejętne ocenianie może przynieść więcej szkód niż korzyści. Podkreślają, że prawdopodobieństwo występowania błędów będzie mniejsze, gdy staranniej cały proces zostanie przygotowany pod względem merytorycznym, psychologicznym oraz organizacyjnym. Oprócz dobrego przygotowania potrzebna jest też duża odpowiedzialność ze strony osób oceniających.
EN
The subject of the article is the problem of assessment errors and its consequences. The authors discusses the problem of the assessment process of employees, noting that assessment is one of the most widespread activities in the practice of the functioning of the company. This happens, among others, because the assessment of the employee's work is the basis for many personnel decisions and is closely related to the performance of managerial functions. Next, the authors analyze the assessment system defining its features and the purposes of assessing employees from the point of view of the employee and the employer. They emphasize that a well-designed evaluation system is a great facilitation for the managerial staff as well as for employees, and should therefore be based on clearly defined rules and criteria. Finally, the authors present errors in the employee assessment process, because improper assessment can bring more harm than benefits. They emphasize that the probability of errors will be less when the whole process is prepared in terms of its substance, psychology and organization. In addition to good preparation, you also need a lot of responsibility from the assessors.
14
Content available remote Szyby zespolone w systemach fasadowych
PL
W artykule przedstawiono wybrane kryteria techniczne stosowane do oceny jakościowej izolacyjnych szyb zespolonych. Bazując na własnych doświadczeniach, autor zwrócił uwagę na pojawiające się problemy w trakcie odbiorów technicznych na budowie. Przedstawiono także krótki przegląd literatury z zakresu szkła budowlanego i szyb zespolonych.
EN
The article addresses selected technical requirements for quality assessment of insulating window panels. Based on the author's experience the problems are pointed out of site supervisory on building site. A short literature review of both glass and window panels is presented too.
PL
W artykule opisano przykład niewłaściwego wykonania termoizolacji skutkującego powstaniem pleśni wokół ram okiennych od strony pomieszczeń.
EN
The article presents an example of wrong implementation of thermal insulation resulting in the growth of mould around window frames from the inner side.
16
Content available remote Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej w budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule opisano najczęściej spotykane błędy projektowo-wykonawcze, które powodują obniżenie komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych, a także sposoby ich naprawy.
EN
The article describes the design and execution mistakes most commonly madę that reduce acoustic comfort in residential rooms - as well as methods of repairing them.
EN
In this article, the mass and heat balance calculations of underground coal gasification process for thin coal seams in faulting zones of Lvivskyi coal basin are defined. The purpose of the research is to establish regularities of heat and mass balance changes in faulting zones influence due to usage air and oxygen-enriched blast. A comprehensive methodology that included analytical calculations is implemented in the work. The output parameters of coal gasification products for the Lvivvyhillia coal mines are detailed. The heat balance is performed on the basis of the mass balance of underground coal gasification analytical results and is described in detail. Interpretations based on the conducted research and investigation are also presented. Conclusions regarding the implementation of the offered method are made on the basis of undertaken investigations. According to conducted research the technology of underground coal gasification can be carry out in the faulting zone of stable geodynamic and tectonic activity. The obtained results with sufficient accuracy in practical application will allow consume coal reserves in the faulting zones using environmentally friendly conversion technology to obtain power and chemical generator gas, chemicals and heat.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia bilansu masy i ciepła dla procesu podziemnego zgazowania węgla dla cienkich pokładów węgla w strefach uskokowych lwowskiego basenu węglowego. Celem badań jest określenie zmian w bilansie ciepła i masy w strefach uskoków. W pracy zastosowano kompleksową metodologię obejmującą obliczenia analityczne. Wyszczególniono parametry wyjściowe produktów zgazowania węgla w kopalni Lvivvyhillia. Bilans cieplny jest oparty na bilansie masy dla wyników analitycznych z podziemnego zgazowania węgla. Przedstawiono interpretacje oparte na prowadzonych badaniach i analizach. Wnioski dotyczące wdrożenia proponowanej metody wynikają z przeprowadzonych badań. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami technologię podziemnego zgazowania węgla można przeprowadzić w strefie uskoków o stabilnej aktywności geodynamicznej i tektonicznej. Uzyskane wyniki pozwalają na prognozowanie z dostateczną dokładnością wyników zastosowania zgazowania węgla w strefach uskoków dla pozyskania energii elektrycznej i gazu, chemikaliów i ciepła.
PL
Istnieje dużo przykładów na brak wiedzy o typach, funkcjonowaniu i zasadach ochrony dzieł fortyfikacyjnych – skutkujący znacznymi błędami konserwatorskimi w zakresie ich rewaloryzacji: wprowadzania współczesnych funkcji i form architektonicznych. Dlatego podstawą rozpoczęcia prac inwestycyjnych musi być obiektywna waloryzacja istniejących obiektów: ich autentyzmu, stopnia zachowania itp. Niniejszy tekst dotyczy tej problematyki i sygnalizuje kierunki postępowania konserwatorsko-projektowego. Artykuł powstał w efekcie autorskich badań terenowych i bibliograficznych zagadnienia wartościowania zabytków architektury. Zarysowano w nim tło problematyki waloryzacji murowo-ziemnych obiektów pofortecznych. Na podstawie badań: 1) rozpoznano historyczne formy umocnień oraz rodzaje budulca, z jakiego je wykonywano, 2) identyfikowano pozostałości umocnień ziemnych oraz ich stopień i stan zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem Fortu Cze (Piłsudskiego), 3) wyodrębniono potencjalne wartości omawianej kategorii dziedzictwa architektonicznego. Na zakończenie przedstawiono negatywny konserwatorsko przykład adaptacji Fortu Cze (Piłsudskiego), przekazujący nieprawdziwy obraz historycznego obiektu.
EN
There are many examples of the lack of knowledge about the types, functioning and principles of protection of fortification works – resulting in significant conservation errors in their revalorisation: the introduction of contemporary functions and architectural forms. Therefore, the basis for commencing investment works must be the objective valorisation of the existing objects: their authenticity, degree of preservation, etc. This text concerns this issue and signals the directions of conservation and design proceedings. The article was written as a result of original field and bibliographical research on the issue of architectural monuments valuation. The background to the problem of valorization of brick and earth post-fortifications objects has been drawn. On the basis of research: 1) historical forms of fortifications were identified and the types of building material from which they were made, 2) the remains of earth fortifications were identified as well as their degree and state of preservation, with particular emphasis on Fort Cze (Piłsudski), 3) the potential values of the discussed architectural heritage category were distinguished. At the end, a negative conservator’s example of the adaptation of Fort Cze (Piłsudski), conveying an untrue image of a historical object, was presented.
PL
Zazwyczaj staramy się pokazywać pozytywne przykłady, które inspirują i zachęcają do działania. Ale czasami trzeba uczyć się na błędach. Dlatego warto dowiedzieć się również tego, jak nie powinien wyglądać plac zabaw.
PL
Artykuł dotyczy problemu analizy niezawodności układów zabezpieczeniowej automatyki elektroenergetycznej. W pierwszej części ogólnie przedstawiono: zagadnienie niezawodności, wskaźniki służące do jej określania oraz zaczerpniętą z literatury statystykę występowania błędnych zadziałań w układach automatyki zabezpieczeniowej. Następnie zwrócono uwagę na niektóre czynniki mające wpływ na niezawodność pracy, które mogą występować podczas całego cyklu użytkowania układów. Przedstawiono oraz opisano cykl pracy układów automatyki i kierunki rozwoju nowoczesnych układów automatyki elektroenergetycznej.
EN
The paper concerns a problem of reliability of power system protection equipment analysis. In the first part, an issue of reliability, indicators used to determine reliability and statistics of misoperations occurrence in power system protection equipment from literature are presented. Next some of factors affecting reliability, which may occur throughout a life cycle of protection equipment, are highlighted. The life cycle is also described. At the end, directions of modern automation equipment development are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.