Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UAV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono testy weryfikujące w fazie budowy i montażu modułów elektronicznych. Omówiono urządzenia i główne technologie przeznaczone do testowania płytek krzemowych z układami scalonymi. Na przykładzie rezystancji styku zilustrowano złożoność powiązań parametrów mających wpływ na dobry kontakt pomiędzy końcówkami mikrokontaktorów i punktami testowymi układów scalonych
EN
The article presents the verification tests during the construction and assembly phase of electronic components. The devices and main technologies for testing of silicon wafers are discussed. The example of the contact resistance illustrates the complexity of the parameters relationship influencing a good contact between the probe tips and the test points of the integrated circuits
2
Content available UAV flight safety system based on fuzzy logic
EN
The article proposes a method of deciding on the continuation or termination of the UAV flight on the basis of fuzzy logic to ensure its trouble-free flight, which will be used in the future to build an onboard monitoring system of the power supply of the unmanned aerial vehicle. The developed method of decision-making allows to determine the residual battery life on the basis of data on current voltage, battery temperature, temperature on board the UAV and the direction and strength of the wind, using which the computer system will make recommendations for continuing or terminating the UAV flight task. The method of decision-making using fuzzy logic involves the formation of linguistic variables, which are the input information parameters and the output decision, their linguistic terms and membership functions, as well as a system of rules for decision-making. The voltage at the output of the battery, its surface temperature and the wind direction on board the UAV were used as input variables, and the residual battery life was used as the output linguistic variable.
PL
W artykule zaproponowano sposób podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu lotu UAV w oparciu o logikę rozmytą zapewniający jego bezproblemowy lot, który posłuży w przyszłości do budowy pokładowego systemu monitoringu zasilania bezzałogowego pojazdu powietrznego. Opracowana metoda podejmowania decyzji pozwala określić resztkową żywotność baterii na podstawie danych o aktualnym napięciu, temperaturze baterii, temperaturze na pokładzie UAV oraz kierunku i sile wiatru, na podstawie których system komputerowy będzie zalecał kontynuację lub zakończenie zadania UAV. Metoda podejmowania decyzji z wykorzystaniem logiki rozmytej polega na tworzeniu zmiennych lingwistycznych, którymi są parametry informacji wejściowej i decyzja wyjściowa, ich terminy językowe i funkcje przynależności, a także system reguł podejmowania decyzji. Napięcie na wyjściu akumulatora, jego temperatura powierzchni i kierunek wiatru zostały wykorzystane jako zmienne wejściowe, a pozostała żywotność akumulatora została wykorzystana jako wyjściowa zmienna językowa.
PL
W artykule dokonano oceny uszkodzeń zewnętrznej elewacji budynku, spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą z wykorzystaniem technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Jako obiekt badań wybrano Kościół pod wezwaniem Św. Krzyża, zlokalizowany przy ulicy Frenzla w Bytomiu. W rejonie Kościoła prowadzona była wieloletnia eksploatacja węgla kamiennego. W celu oceny aktualnego stanu zewnętrznej elewacji przeprowadzono nalot bezzałogowym statkiem powietrznym. Wykonano serię zdjęć frontu budynku. Do opracowania metrycznej fotomapy elewacji wykorzystano oprogramowanie CAD (ang. Computer Aided Design) z nakładką Geolisp. Procedura umożliwiła inwentaryzację i kategoryzację uszkodzeń.
EN
The article performer evaluation of damage to the building’s external façade caused by mining exploitation using UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technology. The church which is located at Frenzla Street in Bytom was chosen for the study. In the area of the church was carried out coal mining for many years. To assess the current condition of the external facade was using a unmanned aerial vehicle. A series of photos of the front of the building were taken. CAD (Computer Aided Design) software with Geolisp overlay was used to develop a metric photomap. The procedure allowed inventories and categorization of damage.
4
Content available remote Praca grupy dronów w pobliżu linii najwyższego napięcia
PL
Zbadano zachowanie się bezzałogowych urządzeń latających w pobliżu dwutorowej linii najwyższego napięcia (400kV). Szczególny nacisk położono na wpływ generowanych przez linię zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń pokładowych (czujniki, układy sterowania) oraz na jakość transmisji danych. Wykonane eksperymenty pokazały, że lot grupy dronów wzdłuż linii najwyższego napięcia jest możliwy, lecz należy uwzględnić pewne zakłócenia, które mogą zaburzać ich wzajemną komunikację.
EN
The operation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the vicinity of the double extra high voltage (EHV) line (400kV) was investigated. We focused on the impact of the electromagnetic interference generated by the line on the operation of on-board devices (sensors, control systems) and on the quality of the data transmission. The performed experiments showed that the fly of the drones' group along the HV line is possible, but some noise of signals, which can disturb intercommunication, should be taken into account.
EN
The subject of the article is the environmental research of the Pneumatic Parachute Rescue System (PPRS) for an unmanned aerial vehicle, in which the parachute will be initiated from the reservoir by means of compressed carbon dioxide (CO2) stored in a special chamber. The research team has developed a program for researching the natural environment to simulate the conditions that may occur during the operation of an unmanned aerial vehicle and thus the Pneumatic Parachute Rescue System. UAV emergency scenarios were developed in which the developed rescue system should operate.
PL
Przedmiotem artykułu są badania środowiskowe Pneumatycznego Spadochronowego Systemu Ratunkowego (PSSR) dla bezzałogowego statku powietrznego, w którym wyrzucenie spadochronu z zasobnika inicjowane jest za pomocą sprężonego dwutlenku węgla (CO2), zmagazynowanego w specjalnej komorze. Zespół badawczy opracował program badań środowiskowych, mających na celu zasymulowanie warunków, jakie mogą zaistnieć w trakcie eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego i co za tym idzie Pneumatycznego Spadochronowego Systemu Ratunkowego. Przygotowano scenariusze sytuacji awaryjnych BSP, dla których opracowany system ratunkowy powinien być skuteczny.
EN
To ensure reliable execution of flight tasks in the presence of both external perturbations and internal parametric perturbations, deterioration of the characteristics of the sensors, a control system structure based on intelligent technologies is proposed. The process of forming a “knowledge base” of a fuzzy controller is considered. The results of mathematical modeling of the longitudinal UAV control channel with a PID-controller and a fuzzy controller in the control loop are presented.
EN
Image data from Drones/Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has been studied and used extensively for establishing maps. The process of UAV data provides three main products including (Digital Surface Model) DSM, Point cloud and Ortho-photos, in which point cloud is a valuable data source in building 3D models and topographic surfaces as well. However, processing point cloud separately to achieve secondary products has not been received much attention from researchers. This study determines parameters to develop a method for classifying point cloud data constructed from UAV images. Consequently, A 3D surface of the ground is built by applying a developed algorithm for the point cloud data for an open-pit mine. The temporal or non-ground objects such as trees, houses, vehicles are automatically subtracted from the point cloud by the algorithms. According to this line, it is possible to calculate and analyze the amount of reserves, the exploited volume to evaluate the efficiency for each mine during operation with the support of UAV integrated camera.
PL
Dane uzyskane z dronów / bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zbadane i powszechnie wykorzystane do opracowania map. Przetwarzanie danych z BSP zapewnia trzy główne produkty, a mianowicie: Model numeryczny powierzchni (MNS), chmurę punktów i ortofotomapy, w których chmura punktów jest cennym źródłem danych przy budowaniu modeli 3D i powierzchni topograficznych. Dotychczas, kwestia przetwarzania chmury punktów osobno w celu uzyskania produktów wtórnych nie wzbudziła większego zainteresowania naukowców. W artykule, przedstawiono wyniki badania nad sposobem wyznaczenia parametrów niezbędnych do opracowania metod klasyfikacji danych chmur punktów zbudowanych z obrazów BSP. W efekcie tego procesu, powstaje trójwymiarowa powierzchnia powierzchni poprzez zastosowanie opracowanego algorytmu dla danych chmury punktów w kopalni odkrywkowej. Na tej podstawie, można służyć do pomiarów inwentaryzacyjnych, bieżącej kontroli zgodności postępu eksploatacji górniczej z planem ruchu zakładu górniczego, prowadzenia pomiarów postępu frontu eksploatacji w złożu oraz frontów, obejmujących proces zdejmowania nadkładu oraz wyeksploatowanego złoża.
EN
The application of lightweight Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been increasingly common in 3D topographic surveys. Especially in the complex terrains such as open-pit mines, where the elevation is rapidly undulating, the UAV based mapping is more efficient, economic and safe compared to the conventional methods. However, one of the most important factors in UAV mapping of complex terrain is the flight altitude which needs to be seriously considered because of the safety and accuracy of generated DEMs. This paper aims to evaluate the influence of flight height on accuracy of DEMs generated for open-pit mines. For this purpose, the selected study area is a quarry with complex terrain located in the Northern Vietnam. The investigation was conducted with five flight heights of 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, and 250 m. To assess the accuracy of resulting DEMs, 10 ground control points and 385 checkpoints measured by both GNSS/RTK and total station methods were used. The accuracy of DEM was assessed by using root-mean-square error (RMSE) in X, Y, Z, XY, and XYZ components. The result showed that the DEM models generated at the flight heights of less than 150 m have high accuracy, RMSEs on the 10 GCPs increased from 1.8 cm to 6.2 cm for vertical (Z), and from 2.6 cm to 6.3 cm for horizontal (XY), whereas RMSE on 385 checkpoints increases gradually from 0.05 m to 0.15 m for vertical (Z) when the height flight increased from 50 m to 250 m.
PL
Zastosowanie lekkich bezzałogowych statków powietrznych (UAV) jest coraz bardziej powszechne w badaniach topograficznych 3D. Zwłaszcza w skomplikowanych terenach, takich jak kopalnie odkrywkowe, w których wzniesienie gwałtownie faluje, mapowanie oparte na UAV jest bardziej wydajne, ekonomiczne i bezpieczne w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Jednak jednym z najważniejszych czynników w mapowaniu UAV złożonego terenu jest wysokość lotu, którą należy poważnie rozważyć ze względu na bezpieczeństwo i dokładność generowanych DEM. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wpływu wysokości lotu na dokładność DEM generowanych dla kopalni odkrywkowych. W tym celu wybranym obszarem badawczym jest kamieniołom o złożonym terenie położony w północnym Wietnamie. Badanie przeprowadzono przy pięciu wysokościach lotu 50 m, 100 m, 150 m, 200 m i 250 m. Aby ocenić dokładność uzyskanych DEM, wykorzystano 10 naziemnych punktów kontrolnych i 385 punktów kontrolnych mierzonych zarówno metodami GNSS/RTK, jak i metodami stacji całkowitej. Dokładność DEM oceniono za pomocą błędu pierwiastkowego średniego kwadratu (RMSE) w komponentach X, Y, Z, XY i XYZ. Wynik pokazał, że modele DEM generowane na wysokościach lotu poniżej 150 m mają wysoką dokładność, RMSE na 10 GCP wzrosły z 1,8 cm do 6,2 cm dla pionu (Z) i od 2,6 cm do 6,3 cm dla poziomu (XY), podczas gdy RMSE na 385 punktach kontrolnych wzrasta stopniowo z 0,05 m do 0,15 m dla pionu (Z), gdy lot na wysokości wzrósł z 50 m do 250 m.
EN
Discovering the variation of an open-pit mine in vertical, horizontal, and temporal dimensions as well to characterize the stages and the trends of the exploitation are indispensable tasks which provide information supporting decision making and planning for sustainable development of the mining industry. Remote sensing technique with the advantages of multi-spatial, multi-spectral, multi-temporal resolution is a promising solution to meet the information requirement. This study proposes an approach of coupling the high-resolution satellite images and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) data to observe the variation of Tan An open rocky mine during its lifetime. Five satellite images with the resolution of 0.5 m acquired in 2006, 2012, 2014, 2016, 2018, and two ortho-images with 0.034 m resolution constructed from UAV photos captured in 2019, 2020 are used to make land cover maps. The analysis of land cover changes discovers 3 stages of open-pit mine exploitation consisting of unprompted exploitation, exploiting outbreak and stable exploitation corresponding to the changes in the mine. Besides, two Digital Surface Models (DSM) constructed by UAV photos are compared to calculate the elevation and volume changes. The assessment of the correlation between elevation change and land cover change indicates that the mineral exploitation is in the vertical range from 645 m to 660 m, and the exploitation trend is following the horizontal expansion rather than the deep excavation. Additionally, this experiment results in 79,422 m3 of mineral taken from the mine, and 34,022 m3 of soil used for the restoration within a year from June 2019 to June 2020.
PL
Monitorowanie zmienności kopalni odkrywkowej w wymiarze pionowym, poziomym i czasowym oraz scharakteryzowanie etapów i trendów eksploatacji są niezbędnymi zadaniami niezbędnymi do dostarczenia informacji wspomagających podejmowanie decyzji i planowanie zrównoważonego rozwoju górnictwa. Technika teledetekcji z zaletami wieloprzestrzennej, wielospektralnej, wieloczasowej rozdzielczości jest obiecującym rozwiązaniem spełniającym powyższe wymaganie. Niniejsze badanie proponuje podejście po-legające na połączeniu obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości i danych z bezzałogowego statku powietrznego (BSP) w celu obserwacji zmian w otwartej kopalni skalnej Tan An w czasie jej życia. Pięć zdjęć satelitarnych o rozdzielczości 0,5 m, pozyskanych w latach 2006, 2012, 2014, 2016, 2018 oraz dwa ortofotomapy o rozdzielczości 0,034 m wykonane ze zdjęć BST wykonanych w 2019, 2020 r. Są wykorzystywane do tworzenia map pokrycia terenu. Analiza zmian pokrycia terenu ujawnia 3 etapy eksploatacji kopalni odkrywkowej, na które składają się: eksploatacja niezamówiona, ognisko eksploatacyjne oraz etapy stabilnej eksploatacji odpowiadające zmianie pokrycia terenu w kopalni. Ponadto porównuje się dwa modele numeryczne powierzchni (MNP) zbudowane na podstawie zdjęć BSP, aby obliczyć wysokość i zmiany objętości kopalni. Ocena korelacji między zmianą wysokości a zmianą pokrycia terenu wskazuje, że eksploatacja kopaliny mieści się w przedziale od 645 m do 660 m npm, a trend eksploatacji raczej według ekspansji poziomej niż metodą wydobywczą. Dodatkowo, w wyniku tego doświadczenia uzyskano 79 422 m3 gruntów pobranego z kopalni oraz 34022 m3 gruntów użytej do rekultywacji w ciągu roku od czerwca 2019 do czerwca 2020.
EN
In recent years, a significant development of technologies related to the control and communication of mobile robots, including Unmanned Aerial Vehicles, has been noticeable. Developing these technologies requires having the necessary hardware and software to enable prototyping and simulation of control algorithms in laboratory conditions. The article presents the Laboratory of Intelligent Mobile Robots equipped with the latest solutions. The laboratory equipment consists of four quadcopter drones (QDrone) and two wheeled robots (QBot), equipped with rich sensor sets, a ground control station with Matlab-Simulink software, OptiTRACK object tracking system, and the necessary infrastructure for communication and security. The paper presents the results of measurements from sensors of robots monitoring various quantities during work. The measurements concerned, among others, the quantities of robots registered by IMU sensors of the tested robots (i.e., accelerometers, magnetometers, gyroscopes and others).
PL
W artykule scharakteryzowane zostały metody pozwalające na redukcję hałasu wytwarzanego przez bezpilotowe statki powietrzne (BSP). Dokonano oceny ich skuteczności w oparciu o dostępne wyniki symulacji oraz własne pomiary.
EN
This article describes methods that can be used to reduce unwanted noise created by UAV’s. Effectiveness of these methods has been assessed based on available simulation results as well as own measurements.
EN
The article introduces an innovative approch for the inspection challenge that represents a generalization of the classical Traveling Salesman Problem. Its priciple idea is to visit continuous areas (circles) in a way, that minimizes travelled distance. In practice, the problem can be defined as an issue of scheduling unmanned aerial vehicle which has discrete-continuous nature. In order to solve this problem the use of local search algorithms is proposed.
EN
The recommended optimal twist angles were determined for particular sections of the prototype rotor blade dedicated to an unmanned helicopter. The main rotor blade was tested in the GUNT HM 170 tunnel for four different air flow velocities and variable angles of attack. The blade model was divided into sections, each of them was made in the 3D printing technology. For all the sections, the maximum lift and drag forces were determined and then converted to dimensionless values. The aerodynamic characteristics were calculated for each section and different air flow velocities in the wind tunnel. Due to the division of the blade into sections, it was possible to define the most favorable angles of attack along the rotor radius. Aerodynamic excellence was identified for each blade section and air flow velocities.
EN
A design of an unmanned aerial vehicle (UAV) construction, intended for autonomous flights in a group, was presented in this article. The design assumptions, practical implementation and results of the experiments were given. Some of the frame parts were made using 3D printing technology. It not only reduces the costs but also allows for better fitting of the covers to the electronics, which additional-ly protects them against shocks and dirt. The most difficult task was to develop the proper navigation system. Owing to high costs of preci-sion positioning systems, common global positioning system (GPS) receivers were used. Their disadvantage is the floating position error. The original software was also described. It controls the device, allows performing autonomous flight along a pre-determined route, anal-yses all parameters of the drone and sends them in a real time to the operator. The tests of the system were carried out and presented in the article, as well.
PL
W ramach badań wykonano pomiary wpływu zakłóceń występujących w pobliżu dwutorowej linii WN (400kV) na pracę urządzeń latających (dronów) oraz na zakłócenia występujące podczas ich wzajemnej komunikacji w paśmie 433 MHz. Badania pozwoliły na określenie najbardziej istotnych źródeł zakłóceń.
EN
The impact of disturbances arising in the area of a two-ways HV grid (400 kV) on the aerial vehicles (drones) work was measured. The influence of these disturbances on the communication quality between devices for a 433 MHz band was investigated, as well. The research allowed to determine the main sources of disruptions.
16
Content available Onboard visual tracking for UAV’S
EN
Target tracking is one of the most common research themes in Computer vision. Ideally, a tracking algorithm will only once receive information about the target to be tracked and will be fast enough to identify the target in the remaining frames, including when its location changes substantially from one frame to another. In addition, if the target disappears from the area of interest, the algorithm should be able to re-identify the desired target. Target tracking was done using a drone with a Jetson TX2 computer onboard. The program runs at the drone level without the need for data processing on another device. Cameras were attached to the drones using a gimbal that maintains a fixed shooting angle. Target tracking was accomplished by placing it in the centre of the image with the drone constantly adjusting to keep the target properly framed. To start tracking, a human operator must fit the target he wishes to follow in a frame. The functionality of this system is excellent for remote monitoring of targets.
17
Content available General Approach to Counter Unmanned Aerial Vehicles
EN
The following study is devoted to the problem of preventing offensive missions led with small Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). The main goal of the paper is to familiarize the reader with a general methodology for counteracting offensive UAVs. In this paper, the authors describe counter UAV approach, which includes several stages, such as: the identification of threats, the development of prevention measures, active counteracting (including: detection, tracking, identification, evaluation, decision making and counteraction), evaluation and improvement of the anti-UAV counteraction system.In the recommendations, the authors give two non-exclusive practical approaches to countering hostile UAVs: the offensive counter UAV and the defensive counter UAV, which concern wide range of different strategies from “destroy as many UAVs as possible” to “protect all high value assets from UAVs threats”.
EN
The advantages of unmanned systems, such as cheaper operation, greater safety, better performance in flight duration or their minimal impact on the natural environment, result in a systematic increase in their significance and development, compared to manned aircraft. Even today the UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) and UASs (Unmanned Aerial Systems) play a significant role both in civil, and in military environments, and they are expected to play a growing role in the world air transport and numerous other fields of human activity. At the end of 2018, the European Commission introduced the NBR (New Basic Regulations), regulating issues related to UAVs at a supranational level. This was a significant step towards the integration of manned and unmanned aviation, enabling international UAV flights, subjected to the same regulations of the member states on route of the Unmanned Aerial Vehicle. When introduction of UAVs to the common airspace is considered, the particularly relevant elements include: maintaining the seamless air traffic control, safety, capacity and efficiency of airspace management, and securing environmental protection. The purpose of the present article is to demonstrate the potential UAV applications, present changes in legal regulations, and the challenges faced by the Air Traffic Services and the elements of aviation command. The article presents solutions ensuring an adequate level of safety and smoothness of air traffic in the common airspace for operations carried out by both manned and unmanned aircraft. The article used the following methods: monographic, expert, participant observation, inductive and deductive, analysis, synthesis and comparison. Research sources were available literature and magazines, press articles, interviews, reports and authors' own experience as well as documents sourced from websites, most of which were written in English.
EN
Landslide monitoring is applied in case of a hazard for existing infrastructure located on hazardous landslide. It is the exact case of the Kasinka Mala landslide in the Outher Carpathians which causes a danger for the surrounding infrastructure. In order to measure the terrain deformations caused by landslide movements, the unnamed aerial vehicle equipped with a non-metric camera has been used. As a result of processing of aerial photos, orthophotomaps as well as digital elevation models have been produced. It enabled providing information about vertical and horizontal displacements caused by the landslide. The results of analysis shows that the mass movements occur at a different pace, but also that there are stable areas in the landslide. The application of UAV photogrammetry for landslide monitoring allows getting the information about the displacements in the unvegetated areas.
20
Content available remote Application of the ACO algorithm for UAV path planning
EN
The ACO (Ant Colony Optimization) algorithm is a bio-inspired metaheuristic used to optimize problems or functions described by graphs, sequences of events, or queues of tasks. It is used, among a variety of other purposes, when routing Internet network packets, determining the shortest routes between designated points (traveling salesman's problem), for the time and cost optimization of production, or setting public transport stops. In the article, the ACO algorithm was used to autonomously construct the optimal route for an unmanned aerial vehicle (UAV). The algorithm establishes the spatial orientation of the UAV, indicating the direction of its transition for each intermediate waypoint. The results of the simulations show the trajectory of the UAV depending on the selected weighting factors, determining the priority of avoiding detected hazards or choosing the shortest path. The quality of each variant is evaluated numerically by the calculated fitness function, the value of which is the sum of the costs of the transition to each intermediate route point. The effect of the algorithm is a set of executable trajectory variants, of which the one with the best fitness value is selected.
PL
Algorytm ACO (ang. Ant Colony Optimization) jest bio-inspirowaną metaheurystyką, wykorzystywaną do optymalizacji problemów lub funkcji opisywanych za pomocą grafów, sekwencji zdarzeń, czy też kolejki zadań. Znajduje on zastosowanie m.in. przy trasowaniu pakietów sieci internetowych, wyznaczaniu najkrótszych tras między wyznaczonymi punktami (problem komiwojażera), optymalizacji czasu i kosztu produkcji, czy też ustalaniu przystanków transportu publicznego. W artykule, algorytm ACO został wykorzystany do autonomicznego wyznaczenia optymalnej trasy dla bezpilotowego statku powietrznego (BSP). Algorytm ustala orientację przestrzenną BSP, determinującą kierunek jego przemieszczenia dla każdego pośredniego punktu docelowego. Wyniki przeprowadzonych symulacji przedstawiają trajektorię BSP w zależności od dobranych współczynników wagowych, określających priorytet ominięcia wykrytych zagrożeń lub wybrania najkrótszej drogi. Jakość każdego wariantu jest określana liczbowo poprzez ustaloną funkcję dopasowania, której wartość stanowi suma kosztów przejścia do każdego pośredniego punktu trasy. Efektem działania algorytmu jest zbiór wykonywalnych wariantów trajektorii, z których wybrany zostaje ten o najlepszej wartości dopasowania.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.