Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drainage basin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
5 października 2017 r. zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Miasta Lwowa i Lwowskim Zakładem Komunalnym „Lyivvodokanal”, pod patronatem Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Głównym celem Memorandum jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta Lwów dla minimalizacji zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Bug. Ścieki z miasta Lwów są kierowane do rzeki Pełtew, leżącej w zlewni Bugu. Dotychczasowa współpraca pozwoliła na wymianę informacji, wstępną analizę danych i przygotowanie „Założeń do wstępnego studium wykonalności”. W niniejszym artykule autorzy, będący członkami zespołu robo czego powołanego w ramach struktur NFOŚiGW, chcieliby podzielić się informacjami ze wstępnego stadium współpracy i zasygnalizować projekt szerszemu gronu odbiorców.
PL
Powodzie miejskie są charakterystyczne dla silnie uszczelnionych obszarów miast. Problem pogłębia intensyfikacja ekstermów pogodowych na skutek lokalnych i globalnych zmian klimatycznych. Niestety w planowaniu przestrzennym w Polsce nadal nie uwzględnia się hydraulicznych konsekwencji urbanizacji. Zabudowa i uszczelnianie kolejnych terenów miejskich i podmiejskich powodują przeciążenia zbiorczych systemach kanalizacji oraz destabilizację przepływów w małych ciekach, będących odbiornikami spływów opadowych. Prezentowane badania miały na celu analizę przyczyn powodzi miejskich oraz możliwości ograniczenia ich występowania poprzez odpowiednie zapisy w lokalnych dokumentach planistycznych i wdrażanie systemów retencji wód opadowych z wykorzystaniem niebiesko-zielonej infrastruktury.
EN
Urban flooding is the phenomena characteristic for impervious areas of cities. The problem is being intensified by weather extremes caused by global and local climate changes. Unfortunately the spatial planning system in Poland still ignores the hydraulic consequences of urbanization. Urban development and sealing the subsequent suburban areas causes overloading of drainage systems and destabilization of flows in small watercourses, which are the runoff recipients. The presented research aimed at analysis of urban foods causes and possibilities of their reduction by the proper regulations in local planning documents as well as implementation of rainwater retention system using the blue-green infrastructure.
EN
The objective of the paper was the hydrological analysis, in terms of categorizing main watercourses (based on coupled catchments) and marking areas covered by potential impact of the occurrence and activities of the European beaver Castor fiber. At the analysed area – the Forest District Głogów Małopolski there is a population of about 200 beavers in that Forest District. Damage inflicted by beavers was detected on 33.0 ha of the Forest District, while in the area of 13.9 ha the damage was small (below 10%). The monitoring of the beavers’ behaviour and the analysis of their influence on hydrology of the area became an important element of using geoinformationtools in the management of forest areas. ArcHydro ArcGIS Esri module was applied, as an integrated set of tools for hydrographical analysis and modelling. Further steps of the procedure are hydrologic analyses such as: marking river networks on the DTM, filling holes, making maps of the flow direction, making the map of the accumulation flow, defining and segmentation of streams, marking elementary basins, marking coupled basins, making dams in the places, where beavers occur and localization of the area with a visible impact of damming. The result of the study includes maps prepared for the Forest District: the map of main rivers and their basins, categories of watercourses and compartments particularly threatened by beaver’s foraging.
EN
In this article, the most recent moldavite discoveries in Poland and their host sediments are characterised and discussed. They were discovered at Lasów, located about 8 km north of Zgorzelec (Poland) and Görlitz (Germany), about 700 m from the Polish-German border, close to the Lusatian Neisse (Nysa) River. The tektites were collected from Vistulian (Wiechselian) glacial age sand and gravel of a closed quarry pit, associated with the river terraces. In the Lasów area, the moldavite-bearing sediments are Pleistocene in age and represent Lusatian Neisse terrace deposits. They were redeposited from the upper part of the drainage basin of the Lusatian Neisse, probably washed out from the Miocene sediments that filled the Zittau Depression, the Berzdorf–Radomierzyce Depression, the Višňová Depression and the tectonically uplifted Izera Mts. and Działoszyn Depression. The erosion of Miocene deposit occured on a large scale in the uplifted foothills of the Upper Miocene Izera, Lusatia and Kaczawa complexes. The sediment cover was removed from the Działoszyn Depression. The drainage basin of the Lusatian Neisse is the area where moldavites were formed by the Nördlinger Ries impact. The source area of moldavite is the same for the Miocene deposits around Gozdnica, as well as for the Pleistocene sediments at Lasów.
EN
In order to achieve the task of formulating an optimal drainage model for the Calabar area, the Calabar drainage system was studied using some cartographic techniques to analyze its surface run-off and channel characteristics so as to determine how floods are generated. A morphological analysis was done, using detailed contour maps prepared for the study area. The “Blue line” and “contour crenulations” methods were used to recreate the expected run-off channels or drainage networks under natural non-urbanized conditions. A drainage structure with 6 major basins and 73 sub-basins was discovered. Existing storm drains were constructed without regards to this natural structure and so floods were generated.
PL
Artykuł przedstawia wyniki kolejnych badań w zakresie oceny dokładności prognozowania wskaźników deformacji w warunkach LGOM przy wykorzystaniu wzorów i założeń teorii Knothego. Poprzednie analizy i ich wyniki wraz z podstawami teoretycznymi omówione zostały w artykule [16]. Przedstawianie jednak ogólnych wniosków wymaga analizy zróżnicowanego materiału obserwacyjnego, z różnych części danego terenu górniczego, uzyskanego z pomiarów na wielu liniach. Stąd kontynuacja rozważań, które dotyczą głównie zagadnienia poprawnego prognozowania przemieszczeń oraz odkształceń poziomych, zależnych m.in. od ustalenia właściwych wartości parametru B zwanego współczynnikiem odkształcenia poziomego.
EN
This paper presents the results of subsequent research concerning the accuracy assessment of deformation indicator prognoses in the GLCD conditions by means of formulas and assumptions of the Budryk-Knothe theory. The previous analyses and their results together with the theoretical principles were discussed in paper [16]. However, the presentation of general conclusions requires the analysis of diversified observation material from various parts of the particular mining area, obtained from measurements made on numerous lines. Therefore, it constitutes a continuation of discussion concerning mainly the issue of adequate prognosis of displacements and horizontal deformations depending, inter alia, on the determination of proper values of parameter B, the so-called horizontal deformation coefficient.
EN
The area of the Upper Silesian Coal Basin is the most important underground mining district in Poland. Coal mines, operating in the area since the eighteenth century, have contributed to massive transformations of the landscape structure. River valleys within range of intensive exploitation activities have been undergoing vast changes. The Slepiotka River drainage basin constitutes an interesting regional example of transformations in the river's watercourse as well as in its adjacent area. It is a left-hand tributary of the Klodnica River with a length of about 8.6 km. Changes in the landscape structure that occurred between 1824-1993 have been analyzed. The starting material consisted of topographical maps that were digitized and calibrated and served as a basis to create colorful compositions. The areas occupied by the different land cover types have been calculated, which allowed to determine their participation in the drainage basin. In about 169 years, significant changes took place in the area of research considering the share of different types of cover and land use. During this time, the river changed its course, both naturally and by human activities. Increasing urbanization and technological development contributed to the diametrical transformation of the landscape structure in the discussed area.
8
Content available remote Wpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadanie powierzchni terenu
PL
Odwodnienie górotworu podczas prowadzenia robót górniczych jest przyczyną przemieszczeń terenu, zaliczanych do tzw. pośrednich skutków eksploatacji. Te przemieszczenia kształtują się w formie niecki obniżeniowej. Zasięg takiej niecki obniżeniowej jest zazwyczaj znacznie większy niż zasięg wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej. Istnieje możliwość wydzielenia przemieszczeń odwodnieniowych od globalnych przemieszczeń pionowych obserwowanych na terenach górniczych. Pozwala to na ocenę rzeczywistych, bezpośrednich wpływów, estymację parametrów modelu Knothego, a w konsekwencji poprawę dokładności prognozowania deformacji. W artykule omówiono technologię prowadzenia analiz prowadzących do tego rezultatu. Analizę przeprowadzono na przykładzie LW „Bogdanka” S.A.
EN
Drainage of rock mass during mining operations leads to the displacements of surface area. The resulting effects are considered as indirect impact of exploitation on the surface. These movements are formed in a subsidence trough. Range of the subsidence trough is usually much larger than the range of direct impacts of mining. There is a possibility to separate the drainage displacements from global vertical displacements which are observed in mining areas. It allows to determine real direct impacts, estimate the Knothe's model parameters, and, consequently, to improve the accuracy of the surface deformation prediction. This paper presents successive stages of the research that led to this result. The analysis was carried out on data from Bogdanka SA coal mine.
9
Content available remote Przemieszczenia poziome w świetle ich modelowania a priori i a posteriori
PL
Wieloletnie, wysoko dokładne obserwacje geodezyjne (GPS, total station, niwelator kodowy) zarówno obniżeń jak i przemieszczeń poziomych w rejonie intensywnej eksploatacji rud miedzi, pozwalają na wiarygodną ocenę zgodności wyników pomiaru z wartościami prognozowanych wskaźników deformacji. Dają możliwość również kolejnej weryfikacji parametrów stosowanego modelu nie ograniczając się wyłącznie do obniżeń. Ocenie poddano równocześnie dynamikę deformacji powierzchni terenu. Stwierdza się nieadekwatność przyjmowanych parametrów modelu dla prawidłowego opisu wyznaczonych obserwacjami geodezyjnymi wartości przemieszczeń poziomych.
EN
This article presents the perennial high precision geodetic observations (GNSS, total station measurements, digital leveling) of both the horizontal and vertical displacements in the area of intensive copper mining. The observations allow to reliably estimate the field results with the predicted indicator values of terrain surface deformation. They enable another verification of the parameters of the applied model and are not limited to subsidence only. Evaluation of the terrain surface deformation dynamics was carried out as well. The occurrence of misleading values of the model assumed parameters precludes from giving a suitable description of the horizontal displacements that were determined by geodetic measurements.
10
Content available remote Modelowanie zmian obniżeń w niecce odwodnieniowej z wykorzystaniem metody trendu
PL
W artykule przedstawiono metodę modelownia zmian niecki odwodnieniowej w jednej z polskich kopalni głębinowych. Omówiono potrzebę rozdzielenia wpływów bezpośrednich i pośrednich na powierzchnię terenu. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano materiały kartograficzne przedstawiające zasięg niecki odwodnieniowej w latach 2002÷2010. Na ich podstawie wykonano analizę rozwoju niecki w latach 2012, 2015 oraz 2020. Otrzymane wyniki mogą być uwzględniane w procesie wyznaczania parametrów modelu obliczeniowego wpływów górniczych oraz w projektowaniu.
EN
This article presents a method of modeling changes in drainage basin located in one of the Polish mines. The necessity of separation of the direct and indirect influence on the terrain surface was discussed. During the investigation, cartographic materials, showing the reach of the drainage basin in the years 2002÷2010 were used. Hence, it was possible to perform an analysis of drainage basin subsidence in the years 2012, 2015 and 2020. The results were very helpful in determining the parameters for an analytical model of mining impact and during survey planning.
11
Content available remote Wody podziemne zlewni Gwdy – struktura wykorzystania i zagrożenia
PL
Chemizm wód podziemnych. Uzyskane wyniki badań stanowią przyczynek do optymalizacji gospodarki wodami podziemnymi w obszarze zlewni Gwdy.
EN
The chemistry of groundwater. The obtained results are beginning to optimize management of groundwater in the catchment area Gwda.
EN
Flooding in the northern part of The Netherlands has caused serious economic threats to densely populated areas. Therefore a project has been carried out in a pilot area to assess the retention of water in two river basins as a way to reduce flooding. The physically-based groundwater and surface water model SIMGRO was used to model the hydrology of the basins. The model was calibrated using discharges and groundwater levels. Scenarios of measures to assess the possibility of retaining water in the basin were then defined and tested. The first measure was the retention of higher discharges using culverts or gates in the upstream part of the basin. The second measure was to make the streams shallower and thereby, increase flood plain storage. The last measure was flood water storage in a designated area in the downstream part of one basin. The analysis indicates that holding water in the upstream parts of the basins proved to be feasible and can result in significant reductions of peak flows.
PL
Powodzie w północnej części Holandii stwarzają poważne zagrożenie ekonomiczne dla gęsto zaludnionych obszarów. Dlatego też na obszarze pilotowym podjęto badania, mające na celu ocenę retencji wody jako sposobu ograniczenia powodzi w dwóch zlewniach rzecznych. Warunki hydrologiczne zlewni zobrazowano wykorzystując model SIMGRO w odniesieniu do wód podziemnych i powierzchniowych. Model kalibrowano za pomocą odpływów i poziomów wód gruntowych. Następnie zdefiniowano i testowano różne warianty sposobów oceny możliwości retencjonowania wody w zlewni. Pierwszym sposobem była retencja dużych przepływów wody za pomocą przepustów i zastawek w górnej części zlewni. Drugi sposób polegał na wypłycaniu cieków i zwiększeniu pojemności tarasów zalewowych. Ostatnim sposobem było przetrzymywanie wód powodziowych na specjalnie przeznaczonych do tego terenach w dolnej części jednej ze zlewni. Wyniki analizy dowodzą, że zatrzymywanie wody w górnej części zlewni było wykonalne i mogło spowodować znaczące zmniejszenie fali powodziowej.
PL
Artykuł prezentuje próbę adaptacji metody analizy podatności zlewni do polskich warunków - podjęto ją w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Opisuje założenia metodyczne i zasady ich aplikacji, a także wnioskowanie ogólne, wykorzystujące już częściowo (a priori) praktyczną adaptację metody do polskich warunków [1, 4, 7].
EN
The article presents the attempt to adapt the method of the drainage basins susceptibility analysis to Polish conditions, undertook in the Water Management and Engineering Institute of the Krakow University of Technology. It describes the methodical assumptions and rules of their application, as well as general reasoning, already using (a priori) the practical adaptation of the method to Polish conditions [1, 4, 7].
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań osadów dennych z trzech jezior różniących się zagospodarowaniem zlewni, w aspekcie oceny wybranych parametrów fizykochemicznych tych osadów. Stwierdzono m. in., że rodzaj materiału roślinnego, porastającego zlewnię jeziora, w istotny sposób determinuje właściwości osadów. Wartości stosunku C:N, obliczone dla badanych osadów, mieszczą się w zakresie 12-19, co wskazuje na względnie jednakowy udział szczątków roślin naczyniowych i nienaczyniowych w osadach. Jakość osadów zmienia się także wraz z rozmieszczeniem ich w misie jeziornej.
EN
The results of analysis of bottom sediments from tree lakes differing as for as the use of the drainage basin was concerned were presented. The land of the plant cover of the catchments of a lake significantly influences the sediments properties. The C:N ratio of the analyzed sediments is 12-19 which indicates a rather equal participation of higher plant and lower plant residues in the sediments. The quality of the sediment varies also with its distribution in the lake pan.
EN
The research was carried out on a small (52.8 ha) and shallow (4 m) Lake Track in Olsztyn, exposed to a considerably intense anthropogenic pressure. In the middle 1800s this reservoir was dried out and most of the contiguous land was designated for agricultural purposes. The lake was restored in the mid 1900s. At present, the drainage basin of Lake Track is 216 ha. Urban land comprises the largest portion of this area, i.e. 49.3%, barren land 41.4% and forests 6.1%. The lake receives storm waters but for years it had also received sanitary sewage. The results of this research allowed classifying the lake as nutrient-rich, with fairly advanced eutrophication processes. The waters were characteristic of very high nutrients content, up to 0.75 mg P/dm3 and 3.87 mg N/dm3. The high fertility of Lake Track was additionally confirmed by high BOD5 values, i.e. up to 9.5 mg O,/dm3, high chlorophyll content, usually from 30 to 40 mg/m3 but reaching 123 mg/m3, and low water transparency, oscillating between 0.6 and 0.9 m. The reason for the lake's high trophic level was no doubt the excessive loading from the drainage basin. The actual nutrient runoff from the drainage basin to the lake exceeded the critical loads, as defined by Vollenweider. Low quality of the lake's waters and the parallel high extremal loading indicate that preventive measures should be taken, aimed at reducing the extremal loading.
PL
Badania prowadzono na niewielkim (52,8 ha) i płytkim (4 m) jeziorze Track w Olsztynie, poddanym szczególnie nasilonej antropopresji. W połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku jezioro Track próbowano osuszyć a większość terenów okalających zbiornik przekształcić w grunty orne. Po ponownym odtworzeniu, jezioro Track otoczone jest zlewnią o powierzchni 216 ha, w której największy udział mają tereny zurbanizowane (49,3%). Nieużytki zajmują 41,4%, zaś obszary leśne 6,1%. Zbiornik ten jest odbiornikiem ścieków opadowych a przez wiele lat także sanitarnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że jezioro Track jest zbiornikiem żyznym o znacznym zaawansowaniu procesów eutrofizacyjnych. W wodach jeziora stwierdzono bardzo wysokie ilości biogenów, sięgające: 0,75 mg P/dm3 i 3,87 mg N/dm3. O dużej żyzności jeziora Track świadczą także wysokie wartości BZT5 dochodzące do 9,5 mg O2/dm3, zawartości chlorofilu a (wynoszące najczęściej 30-40 mg/m3, ale sięgające nawet wartości 123 mg/m3), jak również niska przezroczystość wody wahająca się od 0,6 do 0,9 m. Przyczyną wysokiej trofii tego zbiornika jest bez wątpienia nadmierne jego obciążenie ze zlewni. Rzeczywiste ładunki biogenów spływające do jeziora przekraczają ładunki krytyczne wyliczone wg Vollenweidera. Niska jakość wód tego jeziora, przy istniejącym wysokim obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń ze zlewni wskazuje na konieczność zastosowania działań ochronnych, polegających na zmniejszeniu obciążenia zewnętrznego.
EN
The main disturbancies in hydrological and chemical features of the Upper Vistula River were discussed as well as geological structure and soils of its drainage basin. Examined section of the river is 337 km long. Catchment area of 28 000 km^2 inhabited by 50 to 800 residents km ^-2. Three main problems concerning the river were considered: salinity, pollution and water management. Between 89 and 95 km the river obtaines salty water from coal mines and down the 95 km of the river - huge load of pollution by the Przemsza River. The inflow supplying 91% of Vistulian flow at this point. This unusual proportion is caused by far transfer of drinking water from submontainous part of the Vistula or its tributaries. Polluted water comes back to the river by Przemsz River. Vistula had here too much of suspension, phosphorus, nitrite and ammonia, and sometimes zinc. Water quality between 90 and 170 km was useless for cyprinid fishes according to EeC directive. Vistula River abnd its affluents flow through holocenic river terrances - covered with alluvial and fluvioglacial deposits. In the region of Cracow there are small areas of upper Jurassic origin (marls and lime) and from the Cretaceous period. Holocenic terrace of the river is covered by alluvial soils. On the left bank, between the Przemsza and Nida rivers, there are large areas of loesses. Investigations were carried out in the period between 3rd March 1997 and March 4th 1998. Also the present state of investigations of the Vistula River is discussed. In 1997 in the period from 7th to 15th of July extreme and disastrous flood in the Vistula occurred. Flows, which usually in Cracow (on 165 km) provide 50 to 100 m^3 s^-1, grew up to 1430 m^3 s^-1 and during the culmination of wave up to 2400 m^3 s^-1.
PL
Rejon badań stanowi fragment Masywu Karkonoszy, jednego z głównychh zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce. Obszar górnej części zlewni Jedlicy charakteryzuje zróżnicowane środowisko występowania wód podziemnych. Na skład chemiczny wód podziemnych omawianego obszaru najistotnieiszy wpływ wywierają: warunki zasilania wód podziemnych, morfologia terenu, geochemiczny charakter środowiska występowania wód podziemnych oraz oddziaływanie zanieczyszczeń. Szczegółowo przeprowadzone prace badawcze pozwoliły zaobserwować zmienność pH, przewodnictwa elektrycznego oraz składu chemicznego wód podziemnych pod względem zawartości jonów wodorowęglanowych, siarczanowych, wapniowych, magnezowych, sodowych i potasowych. Zróżnicowanie przestrzenne składu jonowego wód podziemnych pozwala na wyznaczenie miejsc występowania anomalii oraz stref hydrochemicznych. Analiza czynników kształtujących chemizm wód podziemnych umożliwia rozpoznanie genezy poszczególnych jonów. Zmienność składu chemicznego wód w poszczególnych strefach pozostaje w związku z określonymi czynnikami kształtującymi powyższy skład.
EN
The region of the investigations is recognized as a fragment of Karkonosze Mountains - a main groundwater reservoir (GZWP) in Poland. The groundwaters appear in various crystalline rocks, cover deposits and alluvial fans. In the groundwaters of upper part of Jedlica drainage basin, ions are connected with conditions of the resource of groundwater, natural geochemical environment and the air and water pollutions. The results of the terrain and laboratory studies showed spatial differentiation of pH, electric conductivity and concentration of HC03 SO/4-2 Ca2+, Mg2+, Na+ and K+ in the groundwaters. These observations allowed to recognize the sources of the detected ions, hydrochemical zones and, additionally, the distinct hydrochemical anomalies. The variability of the water chemical composition within particular hydrochemical zones is dependent on the specific natural and antropogenic factors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.