Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 523

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kartografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Mapy, czyli kartograficzne przedstawienia różnorodnych, w zależności od tematyki, terenów, są znane od kilku tysiącleci. Wraz z rozwojem materiałów piśmienniczych oraz drukarskich, a także badań kartograficznych ulegały one zmianom i były dostosowywane do obecnych im czasów. Pracom konserwatorskim-restauratorskim w Katedrze Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry na UMK w Toruniu poddano 7 map przedstawiających Toruń z okresu 1912-1949, pochodzących ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Reprezentują one techniki druku chętnie ówcześnie stosowane do wyrobu map, czyli litografię oraz chromolitografię. Niemniej istotne są także podłoża papierowe, których maszynowa produkcja jest typowa dla początku XX wieku. Podstawowym celem konserwacji-restauracji było zahamowanie, w miarę możliwości, procesów niszczących obiekty, aby już nie jako materiały kartograficzne, a artefakty historyczne mogły służyć kolejnym pokoleniom. Istotne w pracy było również zastosowanie nieszablonowej metodyki w przypadku niezbędnych procesów, tzw. „mokrych”, gdzie należało minimalizować i bacznie kontrolować wprowadzanie oraz wyprowadzanie wody ze struktury obiektów. Zastosowanie metody oczyszczania kapilarnego z użyciem włókniny Paraprint OL60 pozwoliło na kompleksowe przeprowadzenie zabiegów, jednocześnie nie przyczyniając się do zmian strukturalno-wymiarowych obiektów. Mimo zmiany funkcji z użytkowej na archiwalną, artefakty dalej mogą pełnić rolę map, a co za tym idzie w wyniku konserwacji-restauracji ich dane kartograficzne nie zostały zafałszowane.
EN
Maps, i.e. cartographic representations of various – depending on the subject – areas, have been known for several millennia. Along with the development of writing and printing materials, as well as cartographic research, they changed and were adapted to the present times. 7 maps from the collection of the Nicolaus Copernicus Provintional Library in Toruń showing Toruń in the years 1912-1949, had undergone conservation-restoration works at the Department of Conservation-Restoration of Paper and Leather at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The maps have been printed in techniques that were then eagerly used for the production of maps, i.e. lithography and chromolithography. No less important are the papers on which the maps were printed, their machine production is typical for the beginning of the 20th century. The main goal of conservation-restoration was to slow down the processes of degradation as much as possible, so that the maps could be of use for future generations no longer as cartographic materials, but as historical artifacts. The use of an unconventional method in the case of the necessary so-called "wet" processes, where it was imperative to minimize and carefully control the introduction and removal of water from the structure of the objects. The applied methods of capillary cleaning with the use of Paraprint OL60 nonwoven fabric allowed for a full conservation treatment, while not contributing to structural and dimensional changes of the objects – despite the change of function from utility to archival, the objects can still act as maps, and thus as a result of conservation-restoration, their cartographic data was not falsified.
EN
The authors present and analyse the Vesuvius eruption map ordered by Princess Anna Jabłonowska, found in the Krafft collection, in the National Museum of Natural History in Paris. The map was made after 1779, the date of the last eruption marked on it. It was commissioned by Anna Jabłonowska, a Polish aristocrat, an influential representative of the Enlightenment, the creator of one of the largest and most valuable natural science collections of 18th-century Europe. The author of the map is Filippo Morghen, a famous artist, engraver, collector and art dealer. It compares nine 18th-century eruptions from 1723, 1737, 1751, 1754, 1760, 1767, 1770, 1771, 1776 and August 8, 1779. It is one of the first cartographic documents showing changes in the morphology of Vesuvius as a result of successive eruptions. The authors analyse the map in the context of the development of volcanology, geology, technology, as well as artistic production related to the 18th-century Enlightenment fashion of scientific tourism in southern Italy.
PL
Artykuł dotyczy tematu zniekształceń odwzorowawczych w odwzorowaniu kartograficznym Gaussa-Krügera. W artykule zawarto krótkie wprowadzenie do tematu zniekształceń odwzorowawczych, wymieniono zniekształcenia generowane przez odwzorowanie Gaussa-Krügera (nie wymieniono zniekształceń powierzchni, które wynikają ze zniekształceń odległości). Omówiono państwowe układy współrzędnych oraz pomiary eksperymentalne przeprowadzone w ramach pracy inżynierskiej współautora. Pomiary eksperymentalne polegały na pomiarze współrzędnych punktów sieci testowej, zlokalizowanej przy granicy 5 i 6 strefy odwzorowawczej, z wykorzystaniem techniki satelitarnej RTN oraz pomiarze tachimetrem długości boków sieci i kątów między tymi bokami. Omówiono również część zasad związanych z zakładaniem osnów pomiarowych obowiązujących w czasie przeprowadzania eksperymentu, a także wnioski z eksperymentu.
EN
The article concerns the topic of mapping distortions in the Gauss-Krüger cartographic projection. The article contains a brief introduction to the subject of projection distortions, distortions generated by the Gauss-Krüger projection are listed (surface distortions resulting from distortions of distance are not mentioned). National coordinate systems and experimental measurements carried out as part of the co-author's engineering work are discussed. The experimental measurements consisted in measuring the coordinates of the test network points, located at the border of the 5th and 6th mapping zone, using the RTN satellite technique and measuring the length of the network sides and the angles between these sides with a total station. Some of the rules related to setting up the measurement networks in force at the time of the experiment, as well as the conclusions of the experiment were also discussed.
EN
Utility networks provide transport for various types of raw materials. They comprise a network of pipes, cables and ducts running on, under and above the surface of either ground or water. They connect individual customers with distributors within water supply, sewage, heating, telecommunications, electricity, as well as oil, gas and chemical networks. They serve an extremely important role in today’s urbanised world. However, utility networks require specialised treatment not only in legal, technical or social terms, but also geodetic and cartographic. It is necessary to conduct a precise and accurate inventory to prepare and implement projects of utility networks, as well as all kinds of other construction works. Mapping is another task required, along with the preparation of databases on networks that provide comprehensive (graphic and descriptive) information on objects. In each country, the execution of surveying and cartographic works observes internal laws and technical standards and norms. This paper presents the issues of surveying and cartographic works in relation to utility networks, as well as their implementation in Slovakia (Bratislava) and Poland (Kraków). The rules for the presentation of networks on maps, as well as technical standards for collecting, processing and sharing network databases based on legal provisions that are valid for both countries, were compared.
PL
Sieci użyteczności publicznej zapewniają transport różnego rodzaju surowców. Stanowią sieć rur, kabli i kanałów przeprowadzanych na, pod oraz nad powierzchnią ziemi i wody. Zapewniają one połączenie poszczególnym odbiorcom dóbr z dystrybutorem w ramach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, a także naftowej, gazowej i chemicznej. Stanowią niezwykle istotną rolę w dzisiejszym zurbanizowanym świecie. Jednakże sieci użyteczności publicznej wymagają specjalistycznego traktowania nie tylko pod względem prawnym, technicznym czy społecznym, ale również geodezyjno-kartograficznym. Przygotowywanie projektów, a także realizacja sieci, jak również wszelkiego rodzaju innych prac budowlanych wymagają precyzyjnej i dokładnej ich inwentaryzacji. Kolejnym zakresem prac jest mapowanie wraz z przygotowaniem bazy danych o sieciach, zapewniając w ten sposób kompleksową (graficzno-opisową) informację o obiektach to jest wszystkich elementów składowych sieci oraz urządzeń technicznych. W ramach realizacji prac geodezyjno-kartograficznych w poszczególnych krajach stosowana są wewnętrze przepisy prawa oraz normy i standardy techniczne. W niniejszym artykule przedstawiono problematykę prac geodezyjnych i kartograficznych w aspektach dotyczących sieci użyteczności publicznych, a także przedstawiono ich realizację w Republice Słowackiej (na przykładzie Bratysławy) oraz w Polsce (na przykładzie Krakowa). Porównaniu zostały poddane zasady prezentacji sieci na mapach, a także normy techniczne dotyczące gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania baz danych o sieciach w oparciu o aktualne dla obu krajów przepisy prawa.
EN
The applications of the machine learning and programming approaches in cartography has been increasing in recent years. This paper presents a case study of the scripting techniques used for cartographic mapping using Generic Mapping Tools (GMT) and R language (raster and tmaps packages). The aim of the study is environmental mapping of Ghana. The materials include high-resolution raster grids: topography by the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), climate and environmental datasets (TerraClimate) and Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Digital Elevation Model (DEM) for geomorphometric analysis (slope, aspect, hillshade and elevations). The methodology includes code snippets commented and explained with details of scripts. It is argued that using consolebased scripting tools for mapping is effective for cartographic workflow due to the logical structure and repeatability of scripts. The results include eight new thematic maps of Ghana performed using scripting approach inGMTscripting toolset and R language for quantitative and qualitative environmental assessment. Maps show correlations between the landforms of Ghana and certain environmental variables (drought index and soil moisture) showing the effects of the topographic relief on the distribution of the continuous geographic fields. These varied in several geographically distinct regions of Ghana: Ashanti (Kumasi), Volta, Savannah, coastal and northern regions. Demonstrated maps show that scripting method works effectively on a wide range of geosciences including environmental, topographic and climate studies. In such a way, this paper contributes both to the regional studies of Ghana and development of cartographic techniques.
EN
The paper presents the application of ArcGIS for environmental modelling of the landscapes in northern Iceland (17.00°W–23.00°W, 64.30°N–67.00°N). The aim was to explore the vegetation distribution by NDVI and ISOCLUST classification of the land cover types. Data include the Landsat TM image. Freely available satellite remote sensing data from the Landsat mission have been processed by GIS to deliver information on land cover types from image classification and NDVI vegetation index. Landsat products provide geospatial data on regional scale with moderate temporal (weekly) and spatial (30–10 m) resolution, making them useful for environmental monitoring and landscape studies. The tools include the ArcGIS software used for raster processing. Data processing was performed in the three steps: 1) comparative analysis of the visualized sixteen band combinations to assess the distinguishability of vegetation and other land cover types in colour composites; 2) computed NDVI standardized vegetation index; 3) unsupervised classification of the Landsat TM by the ISOCLUST algorithm. Large glaciers Hofsjökull and Langjökull were detected on various colour composites, and the visibility of the water/land borders is assessed (Blöndulón lake), agricultural areas near the Varmahlíð, vegetated areas around the Akrahreppur municipality. Computing the NDVI and using ISOCLUST by ArcGIS software enabled to distinguish various land cover types and map landscapes in the study area. The computed NDVI shown the presence and condition of vegetation, that is, a relative biomass in the area of northern Iceland. The NDVI was used based on the contrast of the two channels from a multispectral Landsat TM raster data.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.