Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribological test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Arc welding renovation of permanent steel molds
EN
The paper deals with the possibility of the renovation of permanent steel molds for casting using electric arc welding technology. When casting liquid metal into permanent steel molds, there is chemical-thermo-mechanical wear of the surface of the mold cavity and the inlet system, which causes a deterioration of the surface quality and dimensional accuracy of the casting. For this reason, it is necessary to renovate the steel mold after a certain casting interval - mold life. In this case, the technology of manual electric arc welding with a coated electrode was used for the renovation. The welding renovation aims to increase the service life of the mold using carbide hardfacing welds, which after welding achieve high mechanical properties of the renovated mold parts. Two types of hardfacing coated electrodes were used for welding, namely the OK Weartrode 55HD electrode and the OK Weartrode 50T electrode. Macroscopic analysis, tribological tests as well as the measurement of the hardness of the welded layers were performed to evaluate the quality and the friction coefficients of the additional materials used. The properties of hardfacing welds were compared with the properties of the basic material of the high-alloy steel mold. The main advantage is in addition to increasing the durability and longevity of the mold, also reducing the cost of mold renovation compared to other renovation technologies.
EN
The paper presents the results of investigations on the tribological properties of cutting tools after ion implantation. The research focused on the inserts made out of nitride ceramics IS9 (Si3N4 with additives) and combined ceramics IN22 (Al2O3 + TiCN) available on the market. The inserts rake surfaces were covered with yttrium and rhenium coatings by means of ion implantation with different dozes. Both unimplanted and coated surfaces underwent tribological tests of the block-on ring type. The experiments demonstrated that, in general, ion implantation with rhenium (Re+) and yttrium (Y+) provided a decrease in surface friction forces. In the case of IN22 ceramics, both rhenium and yttrium ions improved wear resistance of cutting inserts. On the other hand, Re+ implantation provided the best wear resistance of the IS9 ceramics.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań właściwości tribologicznych narzędzi skrawających po implantacji jonów. Badania dotyczyły narzędzi wykonanych z ceramiki azotkowej IS9 (Si3N4 + dodatki) i ceramiki mieszanej IN22 (Al2O3 + TiCN), dostępnych na rynku. Na powierzchnie natarcia naniesiono powłoki itru i renu metodą implantacji jonów o różnych dawkach. Pokryte i niepokryte powierzchnie zostały poddane testom tribologicznym w parach typu rolka–klocek. Badania wykazały, że generalnie implantacja jonów renu (Re+) i itru (Y+) zmniejsza siły tarcia na powierzchni. W przypadku ceramiki IN22 iony zarówno renu, jak i itru zwiększyły odporność płytek skrawających na zużycie. Z drugiej strony, najlepszą odporność na zużycie ceramiki IS9 zapewniły jony renu.
PL
W artykule przedstawiono stanowiska tribologiczne: T-05 typu rolka-klocek i T-11 typu tarcza-trzpień. Przedyskutowano i porównano wyniki badań prowadzonych na obu testerach mając na uwadze ich ewentualną zamienność. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych kompozytów o osnowie stopów aluminium zbrojonych cząsteczkami SiC firmy DURALCAN o zróżnicowanej zawartości zbrojenia (oznaczenie komercyjne F3S.10S, F3S.20S i F3S.30S). Wykazano, że przy ocenie współczynnika tarcia oba testery można stosować zamiennie. Natomiast, jeśli rozważa się przebieg zużycia przez tarcie wówczas należy brać pod uwagę specyfikę współpracy w rozpatrywanym węźle tarcia i stosować w badaniach takie stanowisko tribologiczne, które bardziej odpowiada rzeczywistej współpracy w danym węźle trącym.
EN
The article presents the tribological test stands: T-05 of the “roller-block” type and T-11 “pin on disc” type. The results of the investigations carried out using both testers were discussed in detail and then the results were compared in view of their possible interchangeability. The results of tribological tests of aluminium alloy matrix composites reinforced with various SiC particles by DURALCAN company (the commercial markings: F3S.10S, F3S.20S and F3S.30S) were presented. It was proved that both testers may be interchangeably used in the evaluation of a friction coefficient. However, when considering the course of friction wear, then the specification of co-working in the friction pairs should be taken into account and such tribological test stand should be used that better corresponds to real co-working in the given friction pair.
PL
Spośród wielu metod pomiarów struktury geometrycznej powierzchni w artykule przedstawiono możliwości wykorzystania profilometrii stykowej, koherentnej interferometrii korelacyjnej i mikroskopii sił atomowych do oceny stanu powierzchni elementów węzła tarcia przed badaniami tribologicznymi i nich. Pomiary dotyczą dysku z powłoką diamentopodobną (DLC) i stalowej kulki łożyskowej.
EN
At present, a number of methods can be applied to measure the surface structure of elements. In this paper, following methods were selected to measure the surface texture of friction node components (a ball-disc couple) after tribological tests: contact profilometry, coherence correlation interferometry and atomic force microscopy. The specimens under investigation were: a disc coated by DLC (diamond-like carbon) layer and a ball made of bearing steel.
EN
The paper presents the results of research on the relationships of temperature, friction coefficient, and wear in the different conditions of tribological tests conducted with the use of ball-disc contact lubricated with compositions of vegetable oils and additives. The influence of tribological test conditions on the oxidative resistance of investigated lubricants was evaluated with the use of Differential Scanning Calorimetry (DSC). Based the research results, the effectiveness of oils, with additives as inhibitors, and their abilities to work in friction contacts subjected to thermal loads were analysed and evaluated.
PL
W opracowaniu przedstawiono zależność pomiędzy temperaturą testu tribologicznego a zmianą współczynnika tarcia i zużycia skojarzenia kula–tarcza smarowanego badanymi kompozycjami skomponowanymi na bazie oleju roślinnego. Po testach tribologicznych oceniono wpływ warunków testu tribologicznego na zmianę odporności oksydacyjnej badanych środków, wykorzystując różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Na podstawie uzyskanych rezultatów oceniono skuteczność działania badanych inhibitowanych kompozycji smarowych i ich możliwość pracy w węzłach tarcia narażonych na działanie wymuszeń cieplnych.
6
Content available remote Badania odporności na zużycie ścierne potencjalnych materiałów narzędziowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki wysokotemperaturowych badań odporności na zużycie ścierne przeprowadzonych metodą ball-on-disc. Kompozyty o składzie 70% masowych TiN i 30% masowych TiB2 otrzymano metodą spiekania iskrą elektryczną SPS (spark plasma sintering). Proces spiekania nanoproszków prowadzono w temperaturze 2100 °C, a mikroproszków – w temperaturze 1600 °C. W obu przypadkach czas spiekania wynosił 5 min. Zmierzono wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Średni współczynnik tarcia w temperaturze 700 °C kompozytu TiN–TiB2 uzyskanego z nanoproszków wyniósł 0,52, a kompozytu wytworzonego z mikroproszków – 0,74. Badania składu fazowego powierzchni po testach tribologicznych potwierdziły występowanie w tych kompozytach nie tylko TiN i TiB2, lecz także faz hBN i TiO2.
EN
This paper presents results of the high temperature tribological research work using ball-on-disc method. The 70wt% TiN and 30%wt TiB2 composite samples were obtained by spark plasma sintering (SPS) method from nano- and micropowders. Sintering parameters were 2100 °C and 1600 °C respectively for nano- and micropowders, sintering duration was 5 minutes. Selected physical and mechanical properties were measured. Average friction coefficient values of the TiN/TiB2 composite material were 0.52 and 0.74 for the nanopowders and for the micropowders samples respectively. XRD surface phase tests performed after tribological tests revealed not only TiN and TiB2 content, but also hBN and TiO2 phases in samples obtained from both nano- and micropowders.
PL
Rosnące obciążenia szyn kolejowych zmuszają producentów szyn do zwiększania właściwości mechanicznych tradycyjnych stali szynowych. Pierwszym sposobem jest obróbka cieplna, mimo wzrostu kosztów produkcji, szyny obrobione cieplnie cechują się dużo lepszymi właściwościami mechanicznymi od szyn w stanie surowym, wykonanych tradycyjnie. Współczesna obróbka cieplna szyn nie jest prowadzona w całej objętości, ograniczając ją do przyśpieszonego chłodzenia samej główki szyny, wykorzystując ciepło po zakończeniu walcowania bądź nagrzewa się powtórnie tylko warstwy zewnętrzne główki szyn metodą indukcyjną. Wykorzystuje się zabieg normalizacji perlitu przez przyspieszone chłodzenie w ośrodku chłodzącym. Przeprowadzenie badań tribologicznych oraz symulacyjnych za pomocą Metody Elementów Skończonych umożliwiło określenie głównych kierunków kształtowania się zużycia i rozkładów naprężeń w modelu 3D badanej mikrostruktury.
EN
The growing loads of the railway rails are forcing manufacturers to increase the mechanical properties of conventional rail steels. The first way is use to heat treatment, despite an increase in production costs, heat treated rails have a much better mechanical properties of the rails than without heat treatment, made traditionally. Modern rail heat treatment is not conducted in the whole volume, limiting it to the same accelerated cooling the rail head after the use of heat or hot rolling only to repeat external layer of the rail by induction method. It uses a normalization procedure perlite by accelerated cooling in the cooling medium. Tribological testing and simulation using Finite Element Method determine the main directions of development of the wear and stress distribution in the 3D model of the microstructure of the test.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych przeciwpróbki wykonanej za stali węglowej konstrukcyjnej C45. Przeciwpróbka została poddana laserowemu teksturowaniu powierzchni. Zastosowanie ablacyjnej mikroobróbki laserowej miało na celu wytworzenie tekstur powierzchni w kształcie półczasz kulistych o powtarzalnych wymiarach geometrycznych (średnica 177 μm, głębokość 16 μm). Wymiary, kształt i gęstość tekstur została dobrana na podstawie przeglądu literatury oraz doświadczeń autorów. Wytworzone zagłębienia pełniły rolę mikrozasobników olejowych. Badania tribologiczne potwierdziły, że wytworzenie tekstur wpłynęło korzystnie na poprawę skuteczności smarowania i poprawę właściwości tribologicznych. Siła powodująca zatarcie dla powierzchni z teksturą jest o 33% większa niż dla powierzchni bez tekstury, tym samym węzeł tarcia w którym występuje tekstura może przenosić większe obciążenia.
EN
The paper presents results of tribological test on specimen made of medium carbon steel C45. This specimen was subject to laser surface texturing. Application of ablative laser micromachining was intended to produce surface textures in spherical shape of repetitive geometrical dimensions (diameter 177 μm, depth 16 μm). Dimensions, shape and density of texture had been chosen based on literature and authors experiences. The resulting cavities served as oil pockets. The testing was confirmed that the formation of the textures had a positive impact on the lubricating effect and improved tribological properties. Strength causing scuffing for the textured surface is about 33% higher than without the texture of the surface, and thus the node where there is friction texture can carry heavier loads.
PL
W artykule przedstawiono symulator do badań implantów kręgosłupa SBT-03 własnej konstrukcji. Wykorzystany do oceny intensywności zużycia różnych typów implantów krążka międzykręgowego, doboru optymalnych skojarzeń materiałowych i metod obróbki powierzchniowej implantów krążka międzykręgowego. Testowane implanty wykonano ze stali 316, stopu CoCrMo, stopu tytanu Ti6A14V oraz wkładki polietylenowej.
EN
The article presents a simulator for testing spinal implants SBT-03 of our own design. Used to estimate the intensity of different types of intervertebral disc implants, the selection of optimal combinations of materials and methods for surface treatment of intervertebral disc implants. The tested implants made of stainless 316, CoCrMo alloy, titanium alloy Ti6A14Vand polyethylene liner.
EN
In paper researching results of tribological proprieties Fe3Al intermetallic alloys after annealing are presented. Studies were conducted in the following environments: a water; an air and oil. For investigation purposes the tribotester pin-on-disk type with the contrsample made of steel 40H quenched and tempered was used. Tests were carried out with the following process parameters: pressure p = 2MPa and linear velocity (circuital) V = 0.46m/s. It was noted, that intermetallic samples with the small distinction in chemical compositions, annealed at different temperatures showed a large difference in the quantity of material loss in the all tested environments. Appropriately selected parameters of the intermetallic alloys annealing, provide their greater resistance to abrasion in the air and oil environments than in the case of steel.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów z osnową polimerową przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze. Jako materiał modyfikujący właściwości został wykorzystany węgiel szklisty oraz dodatki tradycyjnie stosowane w materiałach ślizgowych takie jak grafit i mosiądz. Wyniki badań termograwimetrycznych wykazały, że po modyfikacji żywicy węglem szklistym uzyskano znaczne zmniejszenie ubytku masy kompozytów. Badania właściwości tribologicznych prowadzone w temperaturze 20, 100, 180 i 260°C wykazały, że wartość współczynnika tarcia i zużycia jest stosunkowo mała - około 0,12-0,18. Zastosowanie jako podstawowego składnika modyfikującego węgla szklistego zapewniło uzyskanie kompozytu ślizgowego charakteryzującego się korzystnymi właściwościami tribologicznymi. Cząstki węgla szklistego ograniczają zużywanie jak i procesy destrukcji temperaturowej. Modyfikacja z zastosowaniem węgła szklistego pozwala na uzyskanie kompozytów ślizgowych do pracy w podwyższonej temperaturze i przy dużych prędkościach poślizgu i obciążeniach, przekraczających znacznie warunki pracy niemodyfikowanych materiałów polimerowych.
EN
The results of tribological research on polymer matrix composites working at elevated temperatures are presented in this work. The properties of composites were modified using carbon particles (glassy carbon), graphite, and brass particles. Thermogravimetrical (DTA and DTG) analysis indicates that the modification of resin by glassy carbon produces a lower mass decrement of resin at temperatures up to 800°C. Research on tribological properties at 20, 100, 180, and 260°C indicates that coefficient of friction is amount 0.12-0.18. Application of basic components of the modified properties of phenolic resin glassy carbon produce profitable tribological properties to sliding composites. Analysis of the composite surface after friction provides an estimation of the wear mechanism and forming of the surface layer during friction. The results of the investigation confirm that glassy carbon is a main component in determining the tribological properties of composites. Glassy carbon particles limited wear and the thermal destruction of the matrix. Modification using glassy carbon produces sliding composites working at an elevated temperature in extreme working conditions is superior to non-modified polymer materials.
PL
Alloplastyka stawów jest jedną z dziedzin, które intensyfikują rozwój inżynierii biomedycznej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się niesłabnące działania w kierunku zwiększenia trwałości implantów. Ograniczenia materiałowe wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. W referacie przedstawiono koncepcję nowej panewki stawu biodrowego z metaliczną warstwą porowatą. Idea oparta na założeniu łożyska samosmarnego powinna zapewnić korzystne warunki pracy i minimalizację zużycia elementów współpracujących. Przeprowadzono analizę numeryczną przepływu cieczy w warstwie porowatej oraz weryfikujące badania eksperymentalne na symulatorze tarcia stawu biodrowego. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji. Przepływ cieczy w porowatej panewce zapewnia dobre smarowanie powierzchni trących i zmniejsza zużycie elementów.
EN
Joint alloplastics is one of the domains intensifying biomedical engineering development. Last decades show unabated activity towards increase of implant durability. Material restrictions force the search for new solutions. In this work the conception of new hip joint cap with metallic porous layer is presented. The idea based on self-lubricating bearing should ensure favourable conditions and minimize wear of co-working elements. Numeric analysis of the lubricating fluid flow in porous layer has been taken as well as verifying experimental research on hip joint friction simulator. Obtained results confirmed the fairness of the admitted assumptions. The fluid flow in porous cap ensures good lubrication of sliding layers and decrease wear of elements.
13
Content available remote Tribological properties of CrNx coatings
EN
Purpose: The purpose of this work is the characterization of the tribological properties thin Cr-N coatings, both monolayer Cr2N, CrN coatings and multilayer Cr/CrN, Cr2N/CrN coatings, deposited by cathodic arc physical vapour deposition (CAPVD). Design/methodology/approach: The deposition parameters of Cr2N and CrN were determined. Structure of the coatings were investigated using the scanning electron microscopy (SEM). The XRD examination was carried out to specify the phase structure, EDS to define the chemical composition of the coatings. The investigation includes also microhardness, roughness tests, adhesion, friction coefficient and wear rate. Findings: Basing on the scratch test it was shown that the influence of the architecture on the coating’ adhesion is dominant. It was found that the all tested coatings show high critical load Lc2 >70 N. The multilayer coatings show higher critical load when compared to monolayer coatings. Research limitations/implications: The main limitation of this work is linked to the deposition technique itself.It is difficult to avoid surface defects and pinholes that strongly influence the tribological results. Practical implications: Chromium based coatings present good mechanical properties which allow them to be used in several applications; from decorative to protective coatings. Originality/value: The comparison of adhesion and wear resistance of mono- and multilayer coatings based on chromium. The deposition technology enable to obtain the coatings with high adhesion to the substrate. This may be important to advanced coatings industry.
EN
Purpose: The goal of this work is to compare the macro-stresses as well as mechanical and functional properties of the PVD and CVD coatings deposited on oxide and nitride ceramics tool. Design/methodology/approach: In the paper the residual macro-stresses of PVD and CVD coatings deposited on tool ceramics substrates, measured with the application of the grazing angle X-ray diffraction geometry are compared in relation to the fundamental mechanical properties like hardness and adhesion. Findings: Basing on the tribological test made by the use of the „pin-on-disk” method, the influence of the residual macro-stresses to wear resistance is being investigated. Practical implications: The process of covering tools with the thin wear resistant PVD and CVD coatings is currently the most commonly method used to extend their life. Investigations of those coatings determining their mechanical properties, chemical composition, and structure, enable to pick out the optimum coatings for given industrial applications. Originality/value: New X-ray diffraction g-sin2ř method based on glancing angle X-ray beam geometry (GID), macro-stresses of the examined CVD and PVD coatings have been measured.
15
Content available remote Badania cząstek zużycia scuffingowego metodą komputerowej analizy obrazu
PL
Przedstawiono wyniki badań cząstek zużycia scuffingowego, uzyskanych w testach tribologicznych w warunkach różnych obciążeń mechanicznych węzła tarcia. Obrazy cząstek rejestrowano za pomocą mikroskopu optycznego, następnie poddawano je obróbce komputerowej i wykonywano pomiary parametrów geometrycznych cząstek. Jako podstawowe kryteria ilościowe oceny cząstek przyjęto wartości średnie i wartości skrajne pola powierzchni i współczynnika kształtu.
EN
Research results of scuffing wear particles obtained in tribological tests under conditions of different loads of the friction pair were presented. The images of particles were acquired using the optical microscope. In order to measure the particle geometrical parameters the obtained images were processed by computer. Extreme and average values of area and shape factor were used as quantitative criteria to the assessment of particles.
16
PL
W pracy badano wpływ interakcji pomiędzy handlowymi pakietami dodatków typu przeciwzużyciowego i przeciwzatarciowego (AW/EP) na właściwości smarne kompozycji w skojarzeniu stal-stal. Badania tribologiczne modelowych kompozycji binarnych układów dodatków w mineralnym oleju bazowym SN 400 przeprowadzono za pomocą aparatu czterokulowego. Właściwości smarne oceniano na podstawie obciążenia zacierającego i granicznego nacisku zatarcia. Stwierdzono, że sposób oddziaływania w układzie dodatek AW/EP-AW/EP, zależy nie tylko od rodzaju i ilości dodatków w kompozycji, ale także od ich wzajemnego stosunku. Zmiana ilości jednego dodatku względem drugiego może prowadzić do zmiany charakteru oddziaływań, np. ze wzmacniającego na antagonistyczny. Charakter oddziaływania pomiędzy dodatkami może także zmieniać się w wyniku zmiany ilości dodatków przy zachowaniu proporcji pomiędzy nimi.
EN
The authors have investigated the influence of commercial AW/EP additives interaction on the lubricating properties of their compositions with SN 400 mineral base oil. The tribological tests were carried out in the steel-steel system using T-02 four-ball extreme-pressure tester. Lubricating properties of tested compositions were determined using scuffing load (P-t) and limiting pressure of seizure (p-oz). It has been stated that the interactions type between additives in the binary system of AW/EP-AW/EP additives depend on a kind and quantity of additives in the composition and theirs mutual proportion. The quantity change of one additive in relation to second one can change the interaction type for example from synergetic effect into antagonism. The change at the same proportion of quantity of both additives can change the interaction type too.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki testów tribologicznych powłok (Ti,Al)N osadzonych na podłożach ze stali WCL. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem testera T-10 dla skojarzenia kula Al2O3-tarcza z osadzoną powłoką (Ti,Al)N w warunkach tarcia suchego zgodnie z metodyką opracowaną w Zakładzie Tribologii ITeE w Radomiu. Ocenę odporności przeciwzużyciowej powłok wykonano w oparciu o porównanie unormowanego wskaźnika zużycia. Wyniki badań laboratoryjnych zweryfikowano poprzez wykonanie trwałościowych testów eksploatacyjnych wierteł pokrytych wytypowaną powłoką.
EN
The authors present results of tribological tests for (Ti,Al)N coatings deposited on the hot-work tool steel (WCL) substrates. The experiments were performed in a ball-on-disk tester T-10, for a tribo-system: A12O3 ball and steel disk with (Ti,Al)N coating, according to a test method developed in the Tribology Department of ITeE. No lubricant test was used. Wear rates, obtained for the tested coatings, were compared. The bench test results were verified by durability maintenance tests of drills coated with the selected (Ti,Al)N coating.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań stali szybkotnących formowanych z gęstwy polimerowo-proszkowej (PIM) i porównaniu ich do wyników badań stali prasowanych i spiekanych (PM), prasowanych izostatycznie na gorąco (HIP) oraz konwencjonalnych stwierdzono, że strukturę wszystkich badanych stali szybkotnących w stanie zahartowanym, stanowi martenzyt, austenit szczątkowy oraz węgliki pierwotne typu MC i M6C częściowo rozpuszczone w roztworze stałym podczas austenityzowania. Wyższe stężenie węgla powoduje zwiększenie udziału austenitu szczątkowego w stalach (PIM) i niższą twardość po hartowaniu w stosunku do tych samych gatunków wytwarzanych innymi metodami. Wysoki udział austenitu szczątkowego po hartowaniu spada dopiero po odpuszczaniu w temperaturze 600 stopni Celsjusza do wartości 10% dla stali HS6-5-2 PIM oraz 8% dla stali HS12-1-5-5 PIM i powoduje wzrost twardości po odpuszczaniu w tej temperaturze do wartości maksymalnych, wynoszących odpowiednio 63,2 HRC dla stali HS6-5-2 hartowanej z temperatury 1180 stopni Celsjusza i odpuszczonej w 600 stopni Celsjusza oraz 67,6 HRC dla stali HS12-1-5-5 hartowanej z temperatury 1210 stopni Celsjusza i odpuszczonej w 600 stopni Celsjusza. Przeprowadzone badania trybologiczne wykazują, że stale doświadczalne cechują się wysoką odpornością na zużycie ścierne w porównaniu do stali wytwarzanych innymi metodami.
EN
On the basis of investigations of high-speed steels formed out of polymer-powder slurry (PIM) and their comparison with results of investigations of pressed and sintered steels (PM), hot isostatic pressed (HIP) and conventional it has been shown that the structure of all examined high-speed steels in quenched state is martensite, retained austenite and primary carbide MC and M6C types partially dissolve in solid solution during austenitizing. Higher carbon concentration causes increase of the retained austenite portion in those (PIM) steels and lower hardness after quenching in relation to the same grades manufactured by the other method. A high retained austenite portion after quenching falls after tempering at the temperature of 600 degrees centigrade to the value 10% for HS6-5-2 PIM steel and 8% for HS12-1-5-5 PIM steel results in hardness increase after tempering at this temperature to the maximum values equalled 63,2 HRC for HS6-5-2 steel quenched from temperature of 1180 degrees centigrade, and tempered at 600 degrees centigrade and hadness 67,6 HRC for HS12-1-5-5 steel quenched from temperature of 1210 degrees centigrade and tempered at 600 degrees centigrade, respectively. Outcarried tribological investigations have shown that experimental steels are characterised by high abrasive wear with comparison with steels manufactured in the other methods.
19
Content available remote Badania własności tarciowych skojarzenia metal-polimer
PL
Celem badań było określenie wpływu rodzaju środka smarowego na charakterystyki tribologiczne skojarzenia metal-tworzywo sztuczne. Badaniom poddano czysty poliamid PA 66 oraz poliamid PA 66 modyfikowany grafitem (8 i 16%) i dwusiarczkiem molibdenu (4 i 8%). Skojarzenia pracowały w warunkach tarcia technicznie suchego oraz smarowana wodą destylowaną i olejem referencyjnym FVA 1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dla skojarzenia ślizgowego poliamid-stal wprowadzanie do tworzywa sztucznego sprawdzonych w innych warunkach smarów stałych (dwusiarczku molibdenu i grafitu) nie daje oczekiwanej poprawy zachowań tarciowych i zużyciowych tej pary. Jedynie dla styku smarowanego wodą destylowaną stwierdzono pozytywny efekt zastosowania implementacji tych smarów stałych do tworzywa sztucznego współpracującego ze stalą. Opory ruchu były przy tym prawie niezależne od rodzaju i ilości dwusiarczku molibdenu czy też grafitu do poliamidu PA 66.
EN
The testing aimed at determination of an effect of a lubricant on tribological characteristics for a metal-polymer tribosystem. PA 66 polyamide as well as this material after modification with graphite (8 and 16%) and MoS2 (4 and 8%) were tested. The tribosystem worked under conditions of dry friction and lubricated friction (distilled water and FVA 1 reference oil). The results show that modification of the polyamide with materials known as solid lubricants (graphite, MoS2) does not give any improvement in tribological properties of the steel-polymer tribosystem. Such modification is effective only in case of water lubrication. For this lubricant the friction coefficient is practically independent of the kind or concentration of the modifiers in the polyamide.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.