Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Mesoporous SBA-15 silica was modified by grafting of 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS). An influence of GPTMS/SBA-15 mass ratio used during this pre-functionalization step on the real amount of epoxy-silane grafted on the SBA-15 surface was studied by thermogravimetry and elemental analysis. The pre-functionalized SBA-15 was subsequently used to attach polyvinylamine (PVAm) chains by the opening of oxirane rings and the formation of bonds with NH2 groups from PVAm. The yield of this process was determined. Furthermore, SEM (scanning electron microscopy), DRIFT (diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy) and XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) as well as zeta potential measurements were applied to observe the changes in the chemical composition of SBA-15 surface and morphology of the synthesized materials. Various types of organic functionalities present on the modified SBA-15 were identified and analyzed quantitatively.
PL
Powierzchnię mezoporowatej krzemionki SBA-15 zmodyfikowano na drodze szczepienia 3-glicydoksypropylotrimetoksysilanu (GPTMS). Z wykorzystaniem metod analiz elementarnej oraz termograwimetrycznej badano wpływ stosunku masowego GPTMS/SBA-15 zastosowanego we wstępnej modyfikacji na rzeczywistą zawartość wprowadzonych na powierzchnię krzemionki grup epoksydowych. Do powierzchni zmodyfikowanego SBA-15 przyłączono następnie łańcuchy poliwinyloaminy (PVAm) w wyniku reakcji otwierania pierścieni oksiranowych połączonej z utworzeniem wiązań z grupami NH2 pochodzącymi od PVAm. Określono wydajność tego procesu. Badania SEM (skaningowej mikroskopii elektronowej), DRIFT (spektroskopii odbicia rozproszonego w podczerwieni), XPS (spektroskopii fotoelektronów) oraz pomiary potencjału zeta pozwoliły na ocenę zmian składu chemicznego powierzchni SBA-15 oraz morfologii zsyntetyzowanych materiałów. Zidentyfikowano oraz oznaczono ilościowo różne rodzaje grup funkcyjnych obecnych na powierzchni modyfikowanej krzemionki SBA-15.
EN
The article discusses the results of a study investigating the effect of the number of fine non-metallic inclusions (up to 2 µm in size) on the fatigue strength of structural steel during rotary bending. The study was performed on 21 heats produced in an industrial plant. Fourteen heats were produced in 140 ton electric furnaces, and 7 heats were performed in a 100 ton oxygen converter. All heats were desulfurized. Seven heats from electrical furnaces were refined with argon, and heats from the converter were subjected to vacuum circulation degassing. Steel sections with a diameter of 18 mm were hardened and tempered at a temperature of 200, 300, 400, 500 and 600°C. The experimental variants were compared in view of the applied melting technology and heat treatment options. The results were presented graphically, and the fatigue strength of steel with a varied share of non-metallic inclusions was determined during rotary bending. The results revealed that fatigue strength is determined by the relative volume of fine non-metallic inclusions and tempering temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ilości drobnych wtrąceń niemetalicznych, o wielkości do 2 µm, na wytrzymałość zmęczeniową przy zginaniu obrotowym. Badania prowadzono na 21 wytopach wyprodukowanych w warunkach przemysłowych. 14 wytopów wykonano w piecach elektrycznych o pojemności 140 ton i 7 wytopów w konwertorze tlenowym o pojemności 100 ton. Wszystkie wytopy poddawano odsiarczaniu. 7 wytopów pochodzących z pieca elektrycznego poddawano rafinacji argonem, zaś wytopy z konwertora odgazowaniu próżniowemu. Odcinki ze stali o średnicy 18 mm hartowano i odpuszczano w temperaturach: 200, 300, 400, 500 lub 600°C. Warianty badań zestawiono uwzględniając technologię wytapiania stali opcje obróbki cieplnej. Wyniki przedstawiono w graficznej postaci uwzględniającej zależności wytrzymałości zmęczeniowej przy obrotowym zginaniu z udziałem objętościowym wtrąceń niemetalicznych. Wykazano, że wytrzymałość zmęczeniowa zależy od objętości względnej drobnych wtrąceń niemetalicznych, oraz temperatury odpuszczania.
EN
The article discusses the effect of large oxide impurities (a diameter larger than 10 μm in size) on the fatigue resistance of structural steel of high purity during rotary bending. The study was performed on 7 heats produced in an industrial plant. The heats were produced in 140 ton electric furnaces. All heats were desulfurized. The experimental material consisted of semi-finished products of high-grade, carbon structural steel with: manganese, chromium, nickel, molybdenum and boron. Steel sections with a diameter of 18 mm were hardened from austenitizing by 30 minutes in temperature 880°C and tempered at a temperature of 200, 300, 400, 500 and 600°C for 120 minutes and air-cooled. The experimental variants were compared in view of the heat treatment options. Fatigue tests were performed with the use of a rotary bending machine at a frequency of 6000 cpm. The results were statistical processed and presented in graphic form. This paper discusses the results of the relative volume of large impurities, the fatigue strength for various heat processing options.
EN
Non-metallic inclusions found in steel can affect its performance characteristics. Their impact depends not only on their quality, but also, among others, on their size and distribution in the steel volume. The literature mainly describes the results of tests on hard steels, particularly bearing steels. The amount of non-metallic inclusions found in steel with a medium carbon content melted under industrial conditions is rarely presented in the literature. The tested steel was melted in an electric arc furnace and then desulfurized and argon-refined. Seven typical industrial melts were analyzed, in which ca. 75% secondary raw materials were used. The amount of non-metallic inclusions was determined by optical and extraction methods. The test results are presented using stereometric indices. Inclusions are characterized by measuring ranges. The chemical composition of steel and contents of inclusions in every melts are presented. The results are shown in graphical form. The presented analysis of the tests results on the amount and size of non-metallic inclusions can be used to assess the operational strength and durability of steel melted and refined in the desulfurization and argon refining processes.
EN
The experimental material consisted of semi-finished products of high-grade, medium-carbon constructional steel with: manganese, chromium, nickel, molybdenum and boron. The experimental material consisted of steel products obtained in three metallurgical processes: electric and desulfurized (E), electric and desulfurized with argon-refined (EA) and oxygen converter with vacuum degassed of steel (KP). The production process involved two melting technologies; in a 140-ton basic arc furnace with desulphurisation and argon refining variants, and in a 100-ton oxygen converter. Billet samples were collected to analyze: relative volume of impurities, microstructure and fatigue tests. The samples were quenched and austenitized at a temperature of 880 C for 30 minutes. They were then cooled in water and tempered by holding the sections at a temperature of 200, 300, 400, 500 and 600 C for 120 minutes and air-cooled. Fatigue tests were performed with the use of a rotary bending machine at a frequency of 6000 cpm. The results were statistical processed and presented in graphic form. This paper discusses the results of microstructural analyses, the distribution of the relative volume of impurities in different size ranges, the fatigue strength characteristics of different production processes, the average number of sampledamaging cycles and the average values of the fatigue strength coefficient for various heat processing options.
6
Content available remote The effect of the production process of medium-carbon steel on fatigue strength
EN
The experimental material comprised semi-finished, high grade, medium-carbon structural steel for the production of mining chains. Steel was melted in a 140 ton electric furnace and desulfurized (E). In the second analyzed variant, steel was additionally refined with argon (EA). In the third variant, steel was melted in a 100 ton converter. Secondary treatment involved vacuum circulation degassing. Specimens with a diameter of 10 mm were prepared by hardening and tempering at 200, 300, 400, 500 and 600°C. Fatigue tests were performed with the use of a rotary bending machine at a frequency of 6000 cpm. The results were processed and presented in graphic form.
EN
The experimental material consisted of high-grade, medium-carbon, semi-finished structural steel. The production process involved two melting technologies: in a 140-ton basic arc furnace with desulphurisation and argon refining variants, and in a 100-ton oxygen converter. Following heat treatment, rolled samples with a diameter of 10 mm were subjected to fatigue tests. Heat treatment involved quenching from a temperature of 1153 K and tempering at a temperature of 473, 673 and 783 K. Fatigue tests were performed with the use of a rotary bending machine at a frequency of 6000 cpm. The results were processed and presented in graphic form.
EN
The experimental material consisted of semi-finished products of high-grade, medium-carbon structural steel. The production process involved two melting technologies: steel melting in a 140-ton basic arc furnace with desulfurization and argon refining variants, and in a 100-ton oxygen converter. Billet samples were collected to analyze the content of non-metallic inclusions with the use of an optical microscope and a video inspection microscope. The results were processed and presented in graphic form.
9
Content available remote Effect of environment-friendly modification of Al-12%Si alloy on its structure
EN
The paper presents the results of a study on the modification of Al-12%Si alloy with a homogeneous modifier produced by fast cooling at a rate of 100 and 200 K/s. The homogeneous modifier had the chemical composition of the modified alloy, and it contained 0, 7, 12 and 20% Si. The modifier was mixed with liquid Al-Si alloy in the crucible for one minute. The effect of cooling rate and the modifier content of alloy mass on alloy structure was determined in the study. An analysis of the modification of eutectic Al-Si alloy with a homogeneous modifier obtained by fast cooling of the treated alloy showed that the modifier affected the structure of Al-12%Si alloy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją stopu Al-12%Si modyfikatorem homogenicznym, wytworzonym przez szybkie studzenie modyfikatora z prędkością 100 i 200 K/s. Modyfikator homogeniczny ma skład chemiczny stopu modyfikowanego i zawiera 0, 7, 12 i 20% Si. Modyfikator dodawano do tygla wraz z ciekłym stopem Al-Si i przetrzymywano przez jedną minutę. W pracy przedstawiono wpływ prędkości studzenia i zawartości modyfikatora w odniesieniu do masy obrabianego stopu na jego strukturę. Analiza procesu modyfikacji eutektycznego stopu Al-Si modyfikatorem homogenicznym otrzymanym z obrabianego stopu przez szybkie studzenie wykazała oddziaływanie modyfikujące na strukturę stopu Al-12%Si.
EN
The aim of this study was to make the diagnosis of the operating conditions of aluminium bronze BA 1032. Current intensity was selected on an experimental way to assure of stable melting of the surface layer together with inserted components at small current intensity. The examined questions were: the influence of surface treatment of aluminium alloy onto structure by collected energy source; the geometric parameters of the surface melted by TIG welding method of bronze surface plated alloy ingredients by using different current parameters. The results of this study indicate that the thermic exposure value, it means: the sort of concentrated energy source as well as its speed, as well as the sort of alloy additives have an influence on exploitation parameters of tested samples.
PL
Celem pracy była diagnostyka właściwości eksploatacyjnych brązu aluminiowego BA1032. Próbki do badań pobierano z obszaru ustabilizowanego oddziaływaniem skupionego źródła ciepła (stała, ustabilizowana szerokość strefy wpływu ciepła). Natężenie prądu dobrano eksperymentalnie zapewniając stabilne przetopienie warstwy powierzchniowej wraz z wprowadzanymi składnikami przy realnie małym jego natężeniu. Z analizy wyników badań wynika, że zarówno wartość ekspozycji cieplnej, tj. rodzaj zastosowanej energii źródła skupionego ciepła, prędkość jego przemieszczania jak i rodzaj dodatków stopowych wpływają na parametry eksploatacyjne obrobionych elementów.
PL
Omówiono definicję klasy zabezpieczenia systemu alarmowego oraz wymagania funkcjonalne decydujące o stopniu zabezpieczenia. Dokonano przeglądu tych cech funkcjonalnych dla różnych elementów system alarmowego włamaniowego, systemu kontroli dostępu, systemu dozorowego telewizji (CCTV). Na podstawie wyników badań elementów systemów alarmowych, prowadzonych od kilku lat w Laboratorium PIE, określono najczęściej spotykane wady badanych obiektów w zakresie zabezpieczenia.
EN
Definition of alarm systems security grades and functional requirements for each grad were discussed. Functional features of different elements of intrusion alarm systems, access control systems and CCTV systems were reviewed. The most frequent defects in the range of security of alarm systems, tested during several years in PIE laboratory, were pointed out.
PL
Przedstawiono wymagania i metody badania jakości elementów systemów telewizji dozorowych (CCTV) stosowanych w zabezpieczeniach osób i mienia. Dokonano przeglądu norm dotyczących badania tych urządzeń. W szczególności podano wymagania, jakie powinny spełniać kamery, monitory ekranowe, urządzenia przełączające i przetwarzające sygnały wizyjne. Zaprezentowano też możliwości badawcze akredytowanego laboratorium Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Przykładowo omówiono metodę badania liniowości kamery.
EN
The requirements and quality testing methods of CCTV system for use in security applications is described. The review of the European standards related to testing of these objects is also given. The special attention is paid to the requirements of the cameras, display monitors and video transmission equipment. The testing ability of accredited laboratory of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented. As an example, the testing method of the cameras linearity is discussed.
EN
Reversed-phasc HPLC with diode-array UV-VIS spectrophotometric detection has been used for identification of natural dyes in extracts from ancient textiles. The parameters for acidic hydrolysis and extraction, such as the type of organic solvent, concentration of acid, and the heating time have been optimised. Under optimum conditions extraction of several natural plants and identification of compounds which could be used as main colorants has been performed. Flavonoids: kaempferol, luteolin, quercetin, and rhamnetin, as well as anthraquinone dyes including alizarin, purpurin, and carminic acid have been found as main chemical components. Some attempts have been made to identify dyestuff mordants, as well as the fibre type by scanning electron microscopy with energy-disperse microanalysis detection.
PL
Opracowano metodę ekstrakcji i hydrolizy naturalnych barwników roślinnych poprzez optymalizację rodzaju rozpuszczalnika, stężenia kwasu i czasu ogrzewania. W optymalnych warunkach stosując metodę HPLC przeprowadzono identyfikacje barwników w roślinach, które mogły być wykorzystywane w przeszłości do barwienia tkanin, jak i w tkaninach archeologicznych znalezionych w wykopaliskach na terenie Polski. W celu identyfikacji zapraw zastosowanych do unieruchomienia barwników na tkaninach archeologicznych wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) z mikrosonda elektronową (EDS).
PL
W pracy przedstawiono opis linii demontażu sprzętu komputerowego opracowanej w wyniku realizacji projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych". Linia zawiera stanowisko do kontroli optycznej i selekcji pakietów elektronicznych, stanowisko do demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych metodą mechaniczną, testery podzespołów komputerowych oraz system sterowania, integrujący pracę wszystkich urządzeń. Opracowane urządzenia są obecnie w fazie testów.
EN
This paper presents disassembling line for used computers that was designed as a result of a project PCZ-013-26 titled "The nation-wide system of collection and utilization of used electrical and electronic devices". This line consists of optical inspection and PCB selection stand, mechanical disassembly machine for PCBs, testers and control system integrating the operation of all units. The disassembly line is at this moment in a testing phase.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z realizacją projektu celowego zamawianego PCZ-013-26 pt. "Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych"
EN
This paper presents problems related to recycling and reuse processes implementation of electronic scrap in a prototyped disassembly line four used computers.
PL
Dokonano przeglądu różnych typów elementów systemów alarmowych oraz podano zbiór badań wymaganych w procesie akredytacji takiego wyrobu. Jednym z ważnych elementów systemów alarmowych akredytowanych badań jest powtarzalność i odtwarzalność ich wyników. Omówiono sposób podwyższenia wiarygodności wybranych badań funkcjonalnych przez poprawienie warunków ich realizacji.
EN
The paper presents some of the problems appearing while testing the quality of the alarm system elements. It describes the survey of the different types of the elements and gives the set of tests required in the process of accreditation of the product. One of the important elements of the accreditation tests is the repetition and reconstruction of its' results. The paper describes means of increasing the reliability of the chosen practical tests by improving conditions of their execution.
EN
To identify faulty elements during the diagnosis of computer network one can use the diagnostic model so-called PMC model ( Preparata, Metze, and Chien ). The idea of self-diagnosis of a network through the PMC model is based on setting a method of mutual testing of the system's elements, described in the described graph, which we called the graph of diagnostic inference (GDI). GDI, which enable to identify m faulty elements of system, is called an m-diagnosable graph, while the m-diagnosable graph with minimum number of arcs is called an m-optimal digraph. The determination of such digraphs is a NP-complete problem, particulary in reference to the heterogeneous systems, which computer networks usually are. As a rule, a computer network executes various functional tasks on each individual computer. The algorithm to determine a 2-optimal GDI of an order higher then fifth is based on the knowledge of same parameters of the fifth order graphs class. This paper presents an analytical method of determining this GDI class, as well as all 26 digraphs of this class.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.