Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement result
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podano ogólną definicję błędu pomiaru, a następnie scharakteryzowano dwie jego definicje stosowane dla potrzeb opisu niedokładności wyniku pomiaru. Jedna z nich stosowana jest w symulacyjnym badaniu niedokładności pomiarów, druga stanowi podstawę formalizacji procedur wyznaczania niepewności wyniku pomiaru. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami.
EN
A general description of a measurement error and two definitions directed to expressing inaccuracy of a measurement result have been presented. The first one (1), called a priori, is useful in simulation experiments while the second one (2), called a posteriori, is the basis of the result uncertainty calculation. Generally, the error is given as a set of values and can be described in deterministic or random ways. The exemplary deterministic equation (4) describes the quantization error of the A/D converter shown in Fig. 1. The graphical form of this error is presented in Fig. 2 and its random representation in Fig. (4) as the histogram which is approximated by the probability density function (5). Values of the a posteriori error can be obtained after realization of a measurement experiment because, in this error definition (2), the reference point needed for the error value calculation is the estimate of the measurement result. Such a property of the error causes that its definition can be the basis of the formal definition (6) of the uncertainty U of a measurement result. Moreover, accordingly with this definition, the uncertainty value can be calculated by using the expression (7) for given value of the confidence level p and, what is more, the measurement result can be written in the interval form (14). Therefore, the a priori definition of the measurement error can be treated as the good formal basis of the procedures used in practice for the measurement uncertainty calculation [7].
2
PL
Każdy obiekt hydrotechniczny powinien być wyposażony w urządzenia pomiarowo-kontrolne. Ich rodzaj i rozmieszczenie zależy od typu budowli oraz klasy ważności. Na przykładzie MEW Włodzice na rzece Bóbr przedstawiono problematykę interpretacji realizowanych pomiarów oraz trudności wynikające nie tylko z braku dokumentacji projektowej czy warunków posadowienia budowli, ale z braku ścisłego określenia warunków realizacji pomiarów. Podkreślono potrzebę interpretacji wyników pomiarów, choćby z uwagi na możliwe przekroczenie wartości przyjętych jako dopuszczalne lub graniczne dla danej budowli, wskazano na trudności z określaniem tych wartości.
EN
An every hydro-engineering structure ought to be equipped with measurement–control devices. Their type and arrangement depends on type of structure and its class of importance. On the example of the small hydro-electric power station Włodzice on the Bóbr River, problem of measurement results interpretation was presented. Difficulties were pointed out, arise from lack of technical documentation, foundation conditions of the structure, and accurate determination of the measurement realization conditions. In the summary the need of measurement results interpretation was stressed, in aspect of exceeding of the values taken as acceptable or limiting ones for given structure. Troubles with determination of those values was pointed out.
PL
Zastosowanie nowoczesnych metod pozyskiwania informacji przestrzennych o obiektach (np.: skaning laserowy) wymaga innego niż dotychczas sposobu opracowania wyników. Związane jest to przede wszystkim z dużą ilością mierzonych punktów i ich losowym rozmieszczeniem. Łączne opracowanie wyników z kilku epok pomiarowych pozyskanych różnymi metodami, w których nie jest możliwe bezpośrednie porównanie np.: współrzędnych mierzonych punktów, wymaga również niestandardowych rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycje schematów technologicznych opracowania wyników pomiarów wykonanych różnymi metodami, tak aby była możliwa ich łączna analiza i ocena obiektu. Proponowane rozwiązania opierają się na trójwymiarowym modelowaniu obiektów w systemach przestrzennych.
EN
Advanced methods for acquiring spatial information about objects (e.g. laser scanning) require innovative data processing techniques due to a very high number of measured points and their random distribution. Combined processing of results obtained in various measurement epochs with the use of different methods that do not support direct comparison of e.g. the coordinates of the measured points, also requires non-standard solutions. This paper proposes diagrams for processing measurement results obtained by different methods, which support combined analysis of the acquired data and object evaluation. The proposed solutions rely on the technique of 3D object modeling in spatial systems.
EN
The article presents the diagnostic methods in this for example the envelope analysis methods and measurement results of operating diagnostics.
PL
W artykule zbadano metodę statystycznego opracowania losowych nieskorelowanych obserwacji o nieznanych a priori rozkładach prawdopodobieństwa (RP). Metoda polega na równoległym porównaniu uporządkowanych obserwacji z zestawem obserwacji referencyjnych, którymi są wartości przeciętne losowych statystyk pozycyjnych odpowiadających wybranym RP. Przedstawione są wyniki badań metodą Monte-Carlo skuteczności zaproponowanych algorytmów obliczania wyniku pomiaru. Metoda zapewnia mniejsza standardową niepewność wyniku pomiaru w porównaniu z niepewnością wartości średniej.
EN
In the paper the method for statistical processing of random uncorrelated observations of unknown a priori probability density distribution (PDD) of the population is investigated. The method is based on parallel comparison by the weighted least squares method ((1), Fig. 2) of the sorted input observations with the collection of the so-called reference observations (Fig. 1) which are the expected values of order statistics, that correspond to the specified PDD. The results of comparison are the estimators of the location ž (measurement result) and width ? parameters (1) of the input observations. The analysis of the residual sums of squares (RSS) (5, Fig. 3) deviations of the input from the all set reference observations is used for determining the best measurement result. The measurement result according to algorithm A1 is based on determination of the minimum value of all RSS (6, Fig. 3), (7) and according to the algorithm A2 the result is calculated as the weighted mean from all results (8), (9). In this case the weight coefficients are proportional to the inverse values of appropriate RSS. The efficiency of both algorithms is investigated by the Monte-Carlo method. It has been stated that algorithm A1 provides the best (after standard deviation) measurement result if the input observations are obtained from population whose PDD is also used for forming the reference observations (Figs. 4, 5). If the input observations are obtained from population whose PDD is not used for forming the reference observations, then algorithm A2 provides the best results. And both algorithms ensure better measurement results in comparison with the average value (Figs. 4, 5).
PL
W każdej sekundzie wykonywanych jest na świecie wiele milionów pomiarów. Pomiary pozwalają nam korzystać rozumnie z otaczającego nas świata, dbać o swoje bezpieczeństwo i monitorować towarzyszące naszemu życiu zjawiska.
PL
W artykule przedstawiono realizację praktyczną oraz wybrane wyniki pomiarów uzyskane w układzie laboratoryjnym trójkomórkowego regulatora napięcia przemiennego dla różnych parametrów elementów obwodu balansującego.
EN
The paper presents a laboratory model of three-cell AC/AC converter, multilevel PWM and chosen measurement results of the three-cell AC voltage regulator for various self-balancing circuit parameters. Presented results show dependence between characteristic impedance of LbCb circuit and keeping voltage on regulator's capacitors on proper values.
PL
Poprawne oszacowanie niepewności pomiaru wielkości mierzonej jest pewną podstawą do oceny przydatności metod stosowanych w chemii analitycznej.
PL
Obliczanie niepewności pomiaru to kilka nieskomplikowanych czynności arytmetycznych, do wykonania których wystarczy arkusz kalkulacyjny.
11
Content available remote Wskaźnik wiarygodności wyniku pomiaru w systemie pomiarowym
PL
W artykule została zaprezentowana koncepcja wskaźnika wiarygodności wyniku pomiaru. Wprowadzenie tego wskaźnika w systemie pomiarowym pozwala na ocenę możliwości wykorzystania wyników pomiaru w dalszym przetwarzaniu a dla odbiorników informacji pomiarowej stanowi informację o stopniu wiarygodności wartości zmierzonej. Na przykładach zaprezentowane zostały sposoby wyliczania wartości wskaźnika.
EN
The new index of belief concept is introduced. This index is useful in the case of measurement system for further data computation and also gives information about possibility that data is good for the task realized by the receiver - e.g. control system. Examples of index computation from aircraft measurement system illustrate the concept.
12
Content available remote Metrologiczna identyfikacja zagadnienia odwrotnego do zapisu wyniku pomiaru
PL
W zagadnieniu odwrotnym poszukujemy toru pomiarowego i przyrządów, które zrealizują pomiar z wynikiem dostatecznie zbliżonym do posiadanego wyniku pomiaru. Wynik pomiaru jest przedstawiony po zastosowaniu przyjętej formy obliczenia błędu całkowitego i przybliżenia, które wprowadza dodatkowe utrudnienie w realizacji zadania odwrotnego.
EN
In inverse problem the measurement track and instruments that can realize measurement with result enough close to possessed result of measurement are to be found. Result of measurement is represented after use of accepted forms of calculation of total error and approximations, which introduces additional difficulty in realization of inverse task.
13
Content available remote Izmereniâ magnitnyh polej legkovyh avtomobilej
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki pomiarów składowej magnetycznej promieniowania elektromagnetycznego w przestrzeni podmaskowej oraz wewnątrz salonu poszczególnych samochodów osobowych w zakresie częstotliwości 2Hz-70kHz. Opisano również metodę takich badań.
EN
In this article the results of magnetic measurements in engine cowling space and cabin for several cars in 2Hz-70kHz frequency band were presented the method of such measurements was described.
EN
In the article the mathematical model of the extrapolation error is proposed and investigated. The sensor construction error, measurement error and approximation error are the components of the extrapolation error. The results of the analytical and statistical investigation of the extrapolation error characteristics are shown. The requirements of the precision of the sensor element's construction making and of the measurement accuracy are determined.
PL
W artykule został zaproponowany model błędu ekstrapolacji temperatury, którego składowymi są: niedokładność konstrukcji czujnika, niedokładność pomiaru sygnałów wyjściowych elementów termoczułych oraz błąd aproksymacji. Przedstawiono wyniki analitycznej oraz statystycznej oceny charakterystyk błędu ekstrapolacji, na podstawie których zostały sformułowane wymagania dotyczące konstrukcji czujnika oraz dokładności pomiarów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi przy pomiarach pośrednich. Wykorzystano do badań znajomość charakterystyk współczynnika rozszerzenia dla splotu dwóch rozkładów Studenta i rozkładu jednostajnego.
EN
The results of examining error evaluation of the coverage factor with approximate methods in indirect measurements have been presented in the paper. The knowledge of coverage factor characteristics for the convolution of three selected probability distributions was used for the examination.
16
Content available remote Algorithmic methods of measuring scalar quantities parameters
EN
The article considers theoretical foundations and methods of synthesis of algorithmic methods of mesuring scalar quantities parameters.
PL
Praca zawiera omówienie podstawowych źródeł błędów wpływających na dokładność końcowego wyniku pomiaru. W artykule określono wymagania, dotyczące poszczególnych elementów toru pomiarowego. Referat jest próbą całościowego ujęcia problematyki niepewności w pomiarach skalarnych wielkości przez użycie algorytmicznych sposobów. Przedstawiono podstawy teorii i opracowano metodykę syntezy algorytmicznych sposobów pomiarów. Wyniki analizy stanowią podstawowe do określenia założeń niezbędnych do projektowania systemów pomiarowych.
PL
Laboratorium badawcze tworząc system jakości staje przed problemem doboru metod kontroli jakości, które z jednej strony zapewniłyby odpowiedni poziom jakości wyników, a z drugiej strony byłyby adekwatne do rodzaju stosowanych metod badawczych, ilości badań, możliwości laboratorium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.