Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczna odpowiedzialność biznesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article aims to assess the benefits of implementing the corporate social responsibility (CRS) concept in enterprises and attempts to examine its impact on society and the environment. The analysis of the effectiveness of investments related to CSR was carried out based on literature review and own research (on-line survey) on the example of L'Oréal Polska. The conclusions from the research confirm the existence of numerous profits related to the implementation of CSR initiatives undertaken by the company. Considering own actions in a forward-looking way and taking responsibility for them shows that CSR is a bridge between the present and the future of business. Therefore, the further development of this concept can be forecasted.
PL
Artykuł ma na celu ocenę korzyści płynących z wdrażania koncepcji CRS w przedsiębiorstwach oraz próbę zbadania jej wpływu na społeczeństwo i środowisko. Analiza efektywności inwestycji związanych z CSR została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych oraz badań własnych (ankieta on-line) na przykładzie L'Oréal Polska. Wnioski z badań potwierdzają występowanie szeregu profitów związanych z realizacją inicjatyw CSR podejmowanych przez firmę. Patrzenie w sposób przyszłościowy na swoje działania oraz ponoszenie za nie odpowiedzialności wskazuje, że CSR stanowi pomost między teraźniejszością a przyszłością biznesu. Można zatem prognozować dalszy rozwój tej koncepcji.
2
Content available Place of social responsibility in project management
EN
Purpose: the aim of this article is to identify the place of social responsibility in the area of project management. The article is aims to determine the areas of interpenetration or mutual relations between Corporate Social Responsibility (CSR) and Project Management (PM). Design/methodology/approach: this paper reviewed different definitions of Corporate Social Responsibility (CSR), project and project management. The article is an attempt to systematise the relatively new concept of Project Social Responsibility (PSR), which requires combining the CSR concept with a project approach. Since each company, apart from its current activity, carries out or will carry out projects in the future, the aim of this article is to identify the place of social responsibility in the area of project management. The article is of an analytical nature. Findings: none of the mentioned definitions of project management or the project itself referred to the company's strategy, social, environmental or even stakeholder impact. Moreover, stakeholders are one of the main reasons for the implementation of projects. Originality/value: the comparison made between 'CSR' and the term 'portfolio management' already indicates a greater correlation between these concepts. It may therefore be assumed that the place of Corporate Social Responsibility is in the portfolio management and involves planning and implementation of current activities, programmes or projects relevant to the company's strategic objectives and taking into account their impact, as well as the impact of the company itself on CSR areas.
EN
Purpose: Corporate Social Responsibility should have its origin in law enforcement and consist in the implementation of additional, voluntary practices, reaching further than statutory obligations. These practices should be permanent, strategic, long-term, they are to support the development of enterprises in different areas of operation. The objective of this article is an attempt to present the results of the research into practices of corporate social responsibility in management processes of contemporary enterprises located in southern Poland in the Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach: The empirical research was conducted on the basis of anonymous data obtained from the surveys. The target group of the surveyed enterprises was the entities established in the area of southern Poland in the Silesian Voivodeship. Findings: The surveyed enterprises seem to partially take into account corporate social responsibility as the concept of management of business entities, according to which enterprises conduct business activities taking into account not only own profits but also social and environmental interests in their surrounding. The idea and the principles of corporate social responsibility, at the level of the surveyed companies forming logistic structures, while constituting the link of the supply chain, marginally related to raising the awareness of their operations, both leading to the maintenance of relationships with business partners and the actions oriented towards the inside of the organization. Originality/value: This paper provides research results on CSR practices in enterprises of southern Poland, taking into account logistics area and analysis of selected correlations.
PL
Czy biznes może mieć ludzką twarz? Nie tylko może, ale powinien i coraz częściej ją przybiera. Etyka, odpowiedzialność, współpraca, partnerstwo to słowa kluczowe, które przewijają się w misjach firm. Już nie tylko klient jest najważniejszy, liczą się pracownicy, otoczenie zewnętrzne i środowisko naturalne. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw w swoje strategie rozwoju włącza także model CSR - biznesu odpowiedzialnego społecznie.
EN
The level of environmental safety culture depends on many factors, including the influence of parents and the education system, the media and the quality of life. In the current Economy 4.0, globalization, increasing greenhouse effect, etc., it is the information and education system and the pro-environmental strategic actions undertaken by organizations that are beginning to play a significant role in building awareness and care for the environment. It is precisely the environmental corporate social responsibility, both of state institutions, the legislator, business entities and society (every citizen) that can significantly change the phenomenon of environmental degradation. The aim of the article is to present the essence of ecological corporate social responsibility and the activities undertaken by selected market stakeholders. The analysis carried out implies that ECSR is built through the implementation of pro-environmental stakeholder's actions, e.g. legislative changes, implementation of management systems according to ISO standards, use of renewable energy sources, etc. that aim at ensuring safety or improving the current state of the environment.
PL
Poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego uzależniony jest od wielu czynników między innymi wpływu rodziców i systemu edukacji, mediów, jakości życia. W obecnej gospodarce 4.0, globalizacji, zwiększającym się efekcie cieplarnianym itd., to system informacyjno-edukacyjny i podejmowane przez organizacje strategiczne działania pro środowiskowe zaczynają odgrywać znaczącą rolę w budowaniu świadomości oraz troski o środowisko naturalne. To właśnie ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, zarówno instytucji państwowych, ustawodawcy, podmiotów gospodarczych i społeczeństwa (każdego obywatela) może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę zjawiska degradacji środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działań podejmowanych przez wybranych interesariuszy rynku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ECSR budowane jest poprzez implementację działań pro środowiskowych interesariuszy np. zmian ustawowych, wdrożeń systemów zarządzania wg norm ISO, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, itp. zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa lub poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
PL
Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.
EN
The shift of production to poverty-stricken countries is accompanied by an approach focusing on making fashion trends available quickly and cheaply to consumers and a demand-driven manufacturing system in the apparel industry. This paper explores Polish consumers’ awareness, attitude, ethical behaviors and the way of perceiving the quality of „fast fashion” products in Social Responsibility perspective. A Polish consumer survey based on CAWI and PAPI methodology was done. Consumers declaring “fast fashion shopping behavior” were considered. Surveyed consumers are willing to consider the CSR activities of “fast fashion” brands, the price is the most important factor when making purchase decision. The assessment of consumer awareness in the field of CSR can be used to guide future public education activities in this area, especially in the era of accelerated consumption and sustainable development goals. Research results can also be a premise to determine the direction of activities related to CSR for “fast fashion” retailers.
EN
CSR (corporate social responsibility), i.e. corporate social responsibility is understood as the concept of enterprise management, consisting of conscious and sustainable action. Currently, issues related to the use of CSR is the subject of many studies and analyzes, because nowadays corporate social responsibility is an important factor in shaping the image and competitive advantage on the market. The aim of the article was to analyze and evaluate the application of the concept of corporate social responsibility in dairy enterprises in Poland in shaping the image and competitive advantage. The article’s literature was used to define the concept of CSR and social responsibility reports published by leading dairy enterprises in Poland. The article uses simple descriptive and cause-and-effect methods. Based on the analyzes carried out, it was found that CSR has a global dimension, and the benefits it brings to enterprises, employees, the local community and the environment are significant. There was a positive perception among Polish society of dairy enterprises that implemented CSR activities, which contributes to increasing the stability of these enterprises. The article is a voice in the discussion on showing opportunities and creating competitive advantages in the aspect of social innovations and changing business models.
PL
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym i zrównoważonym działaniu. Obecnie zagadnienia związane zastosowanieniem CSR jest przedmiotem wielu badań i analiz, gdyż współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu była analiza i ocena zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce w kształtowaniu wizerunku i przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do zdefiniowania koncepcji CSR oraz raporty społecznej odpowiedzialności opublikowane przez przodujące przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Zaobserwowano pozytywne postrzeganie wśród społeczeństwa polskich przedsiębiorstw mleczarskich, które wdrożyły działania CSR, co przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi głos w dyskusji w zakresie pokazywania możliwości i tworzenia przewag konkurencyjnych w aspekcie innowacji społecznych i zmieniających się modeli biznesowych.
EN
The low number of company participants are participating in the implementation of corporate social responsibility (CSR) disclosures in Indonesia is due to several factors. The first factor is that companies consider implementing CSR to increase costs. Second, the lack of impact that is felt directly by the company. Third, the government has so far not conducted evaluations and monitoring in encouraging the implementation of CSR. Thus, this study examines the environmental perspectives in measuring company performance using a balanced scorecard perspective can change the company's mindset in CSR disclosure. So this research examines and tests the company's environmental performance using a balanced scorecard perspective. The sample used in this study amounted to 10 companies that met the purposive sampling criteria. This test uses path Analysis using the Smart-PLS application program in the data processing. The results showed that learning and growth perspective performance did not affect the performance of internal business process perspectives, internal business process perspective performance had a significant effect on consumer perspective performance, consumer perspective performance has a significant impact on financial perspective performance (income ), consumer perspective performance has no impact on financial perspective performance (CFOA), consumer perspective performance has a significant effect on financial perspective performance (ROA), financial perspective performance (income) is having a significant impact on environmental perspective performance ( implementation of CSR), financial perspective performance (CFOA) does not affect environmental perspective performance (CSR implementation), financial perspective performance (ROA) significantly influences environmental perspective performance (CSR implementation).
PL
Niska liczba uczestników firmy bierze udział w realizacji ujawnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Indonezji z powodu kilku czynników. Pierwszym czynnikiem jest to, że firmy rozważają wdrożenie CSR w celu zwiększenia kosztów. Po drugie, brak wpływu odczuwany bezpośrednio przez firmę. Po trzecie, rząd do tej pory nie przeprowadził ocen i monitorowania w celu zachęcania do wdrażania CSR. W związku z tym niniejsze badanie analizuje perspektywy środowiskowe w mierzeniu wyników firmy za pomocą zrównoważonej perspektywy karty wyników, może zmienić sposób myślenia firmy w zakresie ujawniania CSR. Dlatego te badania sprawdzają i testują wyniki środowiskowe firmy przy użyciu zrównoważonej perspektywy karty wyników. Próba zastosowana w tym badaniu wyniosła 10 firm, które spełniły kryteria celowego doboru próby. W tym teście wykorzystywana jest analiza ścieżki przy użyciu aplikacji Smart-PLS do przetwarzania danych. Wyniki pokazały, że wyniki perspektywy uczenia się i wzrostu nie wpłynęły na wyniki wewnętrznych procesów biznesowych, wyniki wewnętrznych procesów biznesowych miały znaczący wpływ na wyniki perspektywy konsumenta, wyniki perspektywy konsumenta miały znaczący wpływ na wyniki perspektywy finansowej (dochód), konsumenta wyniki w perspektywie nie mają wpływu na wyniki w perspektywie finansowej (CFOA), wyniki w perspektywie konsumenta mają znaczący wpływ na wyniki w perspektywie finansowej (ROA), wyniki w perspektywie finansowej (dochód) mają znaczący wpływ na wyniki w perspektywie środowiskowej (wdrożenie CSR), finansowe wyniki w perspektywie (CFOA) nie wpływają na wyniki w perspektywie środowiskowej (wdrożenie CSR), wyniki w perspektywie finansowej (ROA) znacząco wpływają na wyniki w perspektywie środowiskowej (wdrożenie CSR).
EN
The concept of corporate sustainability development requires an integrated approach to the environmental, social and economic aspects of enterprise activities, but so far, there has been a lack of research on the situation of enterprises of Baltic countries, listed on the stock exchange. This study aims to identify how integral factors, showing corporate sustainability, are reflected in the reports of Nasdaq-listed enterprises that participate in the UN Global Compact. Employing the content analysis method, the publicly available information of 12 companies, 6 of which are listed on a stock exchange, is compared. The research results show that the reports of enterprises listed on the stock exchange correspond to the principles of UNGC more comprehensively, but, despite the publicly declared social and human rights policy, significant shortcomings in the areas of abolition of forced labour and child labour, the freedom of association and human rights have been identified and compared with unlisted enterprises. It is concluded that stock exchange listing may have a greater impact on corporate transparency, but the UNGC principles are a valuable tool for evaluating the consistency of enterprises in their commitment to sustainable business development.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wymaga zintegrowanego podejścia do środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstw, ale do tej pory brak jest badań dotyczących sytuacji przedsiębiorstw z krajów bałtyckich notowanych na giełdzie. Niniejsze badanie ma na celu określenie, w jaki sposób czynniki integrukące, pokazujące zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, znajdują odzwierciedlenie w raportach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie Nasdaq, które uczestniczą w Global Compact ONZ. Stosując metodę analizy treści, publicznie dostępnych informacji 12 firm, z których 6 jest notowanych na giełdzie, dokonuje sie porównania. Wyniki badań pokazują, że raporty przedsiębiorstw notowanych na giełdzie są bardziej kompleksowe zgodne z zasadami UNGC, ale pomimo publicznie ogłoszonej polityki społecznej i praw człowieka znaczące niedociągnięcia w zakresie zniesienia pracy przymusowej i pracy dzieci, określono wolność zrzeszania się i prawa człowieka oraz w porównaniu z przedsiębiorstwami nienotowanymi na giełdzie Stwierdzono, że notowania giełdowe mogą mieć większy wpływ na przejrzystość przedsiębiorstw, ale zasady UNGC są cennym narzędziem do oceny spójności przedsiębiorstw w ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój biznesu.
EN
The paper contributes to enhance the body of knowledge for academicians and companies to enhance employees' commitment and efficiency through CSR framework. There is no previous paper containing variables of interest in comparative economies' context. This study investigated the role of social support programme in sustaining human capital under Corporate Social Responsibility (CSR) framework. Using comparative analysis, we examined the employees’ perception and organisational commitment at workplace influenced by CSR. It has been found that CSR significantly improved the employees’ perception and commitment. CSR strengthens social support, diversity, health and safety, and equal treatment at both layers of management. Interestingly, females’ organisational commitment is significantly influenced by external CSR than males do. The importance of social support and CSR is highly visible among Canadian workers in contrast to Pakistani workers indicating to be reasons for higher organisational commitment.
PL
Artykuł przyczynia się do poszerzenia wiedzy naukowców i firm w celu zwiększenia zaangażowania i wydajności pracowników poprzez ramy CSR. Nie ma wcześniejszej publikacji zawierającej zmienne będące przedmiotem zainteresowania w kontekście gospodarek porównawczych. W badaniu zbadano rolę programu wsparcia społecznego w utrzymaniu kapitału ludzkiego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Korzystając z analizy porównawczej, zbadaliśmy postrzeganie pracowników i zaangażowanie organizacyjne w miejscu pracy, na które wpływa CSR. Stwierdzono, że CSR znacznie poprawiło percepcję i zaangażowanie pracowników. CSR wzmacnia wsparcie społeczne, różnorodność, zdrowie i bezpieczeństwo oraz równe traktowanie na obu poziomach zarządzania. Co ciekawe, na zaangażowanie organizacyjne kobiet w znacznym stopniu wpływa zewnętrzna CSR niż mężczyźni. Znaczenie wsparcia społecznego i CSR jest bardzo widoczne wśród pracowników kanadyjskich, w przeciwieństwie do pracowników z Pakistanu, wskazując, że są powodem większego zaangażowania organizacyjnego.
EN
The senior management of several luxury fashion businesses proclaim a commitment to sustainability and an engagement in all CSR categories. However, how is this projected in the lower levels of management, i.e. do ‘low-level’ managers exercise their marketing and innovations tasks in a manner compatible with the proclaimed CSR? An investigative pioneering case study of the attitude of the low-level management of top luxury fashion businesses in Prague reveals that their marketing and innovation endeavours have very little in common with the CSR strategies and priorities set officially for the business. The comparative holistic Meta-analysis of three rounds of interviews points to critical problems generated by both systematic and individual deficiencies of the lower level managers that lead to their reduced knowledge and/or interest towards linking the marketing and innovation functions with CSR commands. This new discovery of the asymmetry of the attitude to marketing and innovations has strong implications for management research at the academic level, as well as for the practical drive for a more effective and efficient management. In this paper, the 1st objective identified rather a satisfactory attitude of owners and senior managers, but the 2nd investigative objective showed that low-level management often has a reduced knowledge and/or interest in linking the marketing and innovation functions with CSR best practice. The differences across even the same groups, as well as other intrinsic data proposed with respect to the 3rd objective suggest that the causes for such a deplorable situation are both systematic and individual. The consequences include a loss of clientele. It is amazing that luxury fashion businesses with such developed CSR statements and advertised marketing and innovation actions linked to basically all CSR categories have front-line employees, including managers, who do not share such commitments, and, instead, excessively go into auxiliary aspects and ultimately frustrate CSR approaches.
PL
Kierownictwo kilku luksusowych firm modowych deklaruje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie we wszystkich kategoriach CSR. Jak jednak przewiduje się to na niższych szczeblach zarządzania, tj. Czy menedżerowie „niższego szczebla” wykonują swoje zadania marketingowe i innowacyjne w sposób zgodny z ogłoszonym CSR? Pionierskie studium przypadku dotyczące postawy kierownictwa najwyższego szczebla luksusowych firm modowych w Pradze pokazuje, że ich działania marketingowe i innowacyjne mają niewiele wspólnego ze strategiami i priorytetami CSR ustalonymi oficjalnie dla biznesu. Porównawcza holistyczna metaanaliza trzech rund wywiadów wskazuje na krytyczne problemy generowane zarówno przez systematyczne, jak i indywidualne braki menedżerów niższego szczebla, które prowadzą do ich ograniczonej wiedzy i / lub zainteresowania połączeniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z zasadami CSR. To nowe odkrycie asymetrii podejścia do marketingu i innowacji ma silne implikacje dla badań nad zarządzaniem na poziomie akademickim, a także dla praktycznego dążenia do bardziej skutecznego i wydajnego zarządzania. W niniejszym dokumencie pierwszy cel wskazał raczej zadowalającą postawę właścicieli i kierowników wyższego szczebla, ale drugi cel dochodzeniowy wykazał, że kierownictwo niskiego szczebla często ma ograniczoną wiedzę i / lub zainteresowanie powiązaniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z najlepszymi praktykami CSR. Różnice między nawet tymi samymi grupami, a także inne rzeczywiste dane zaproponowane w odniesieniu do trzeciego celu sugerują, że przyczyny tak złej sytuacji są zarówno systemowe, jak i indywidualne. Konsekwencje obejmują utratę klientów. To niesamowite, że luksusowe firmy modowe z tak opracowanymi deklaracjami CSR oraz reklamowanymi działaniami marketingowymi i innowacyjnymi związanymi zasadniczo ze wszystkimi kategoriami CSR zatrudniają pracowników pierwszej linii, w tym menedżerów, którzy nie podzielają takich zobowiązań, a zamiast tego nadmiernie angażują się w aspekty nieistotne i ostatecznie udaremniają podejścia do CSR.
EN
The presented article touches upon corporate social responsibility, a topic of a current and interdisciplinary nature. The aim of the article was to examine the CSR knowledge of two groups of stakeholders and indicate the need to include issues related to sustainable social and environmental responsibility in the technical study program. The research conducted within this domain have been the first results obtained among the academic communities of a technical university and employees in Poland who are the representatives of a selected business group, i.e. the mining sector. The obtained results are the effect of combining scientific research with the business environment. The main part of the article constitutes a description, course and results of the applied research method, which is a survey carried out amongst the selected target groups. The authors’ intention was to list the results obtained in two contexts: environmental and social. The conclusions of these studies are of a utilitarian nature, following towards the need to consider issues concerning sustainable social and environmental responsibility in the program of technical studies (as obligatory subjects). The authors argue that the increase in knowledge will be accompanied by an increase in awareness among (future) industry employees and among the public. This may mean an increase in expectations towards enterprises, which will result in raising standards both when it comes to aspects related to the natural environment, working conditions, and social dialogue.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu, aktualnego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Celem artykułu było zbadanie wiedzy na temat CSR w dwóch grupach interesariuszy i wskazanie potrzeby włączenia zagadnień związanych ze zrównoważoną odpowiedzialnością społeczną i środowiskową do programu studiów technicznych. Przeprowadzone badania w tej dziedzinie były pierwszymi wynikami uzyskanymi wśród środowisk akademickich uczelni technicznej i pracowników w Polsce, którzy są przedstawicielami wybranej grupy biznesowej, tj. sektora wydobywczego. Uzyskane wyniki to efekt łączenia badań naukowych ze środowiskiem biznesowym. Zasadniczą część artykułu stanowi opis, przebieg i wyniki zastosowanej metody badawczej, która jest ankietą przeprowadzoną wśród wybranych grup docelowych. Zamiarem autorów było wyszczególnienie wyników uzyskanych w dwóch kontekstach: środowiskowym i społecznym. Wnioski z tych badań mają charakter utylitarny i wynikają z konieczności uwzględnienia kwestii dotyczących zrównoważonej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w programie studiów technicznych (jako przedmiotów obowiązkowych). Autorzy przekonują, że zwiększeniu wiedzy towarzyszyć będzie wzrost świadomości wśród (przyszłych) pracowników branży oraz wśród społeczeństwa. Może to oznaczać zwiększenie oczekiwań względem przedsiębiorstw, co przyniesie skutek w postaci podnoszenia standardów zarówno jeżeli mowa o aspektach dotyczących środowiska przyrodniczego, warunków pracy, jak i dialogu społecznego.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) has captured great attention and importance in recent years, particularly in the clothing industry. Currently, in order to respond to market requirements, clothing companies are increasing their focus on aspects related to production, working conditions and respect for human rights. The paper examines selected Polish and British clothing companies through the prism of CSR implementation in their business practices. The research objective of the paper is the assessment of the state of CSR advancement in Polish and British clothing companies. The paper presents the results of a qualitative study based on semi-structured interviews with mid-level managers of these companies. The empirical study described in this paper shows how social responsibility is understood by the representatives of Polish and British clothing companies, what kind of CSR activities are pursued by these companies, and how they benefit from these activities.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, w szczególności w przemyśle odzieżowym. Obecnie klienci są coraz bardziej świadomi rozmaitych problemów dotyczących kwestii społecznych czy środowiskowych. W odpowiedzi na to zjawisko przedsiębiorstwa odzieżowe koncentrują się na eksponowaniu swojej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektów związanych z produkcją, warunkami pracy i poszanowaniem praw człowieka. W pracy przeanalizowano działania wybranych polskich oraz brytyjskich firm odzieżowych z perspektywy wdrażania CSR w ich praktykach biznesowych. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność jest rozumiana przez polskie i brytyjskie firmy odzieżowe, jakie działania CSR są realizowane przez te firmy i jakie korzyści wynikają z tych działań.
EN
The article aims to show the level of involvement of Polish enterprises from the construction industry in the implementation of CSR programmes, with particular emphasis on environmental protection tasks. The survey, carried out with the use of a questionnaire technique, covered 177 enterprises, including their division into large, medium, and small ones. The survey was carried out using CAVI and PAPI techniques with the use of a proprietary questionnaire form. The results of the research indicate that environmental protection is not a priority CSR area for construction enterprises. The activities undertaken in the field of environmental protection are dominated by those which are directly related to the construction activities conducted. For them, activities going beyond that scope, such as supporting initiatives or promoting pro-ecological behaviour, are much less important. There is a visible difference between large enterprises and entities belonging to the two remaining groups. Large enterprises are more inclined to take universal measures which go beyond their construction site. This indicates their important role as potential creators of good practice, setting behaviour patterns throughout the construction sector.
PL
Celem artykułu jest ukazanie poziomu zaangażowania polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego w realizację programów CSR, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu ochrony środowiska. Badaniem, przeprowadzonym techniką ankietową objęto 177 przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ich podziału na jednostki duże, średnie i małe. Badania przeprowadzono technikami CAVI i PAPI z wykorzystaniem autorskiego formularza ankiety. Wyniki badań wskazują, iż ochrona środowiska nie jest dla przedsiębiorstw budowlanych priorytetowym obszarem CSR. Wśród działań podejmowanych z zakresu ochrony środowiska dominują te, które związane są bezpośrednio z prowadzonymi działaniami budowlanymi. Dużo mniejsze znaczenie mają dla nich działania wychodzące poza ten zakres, jak np. wspieranie inicjatyw czy promowanie zachowań proekologicznych. Widoczne jest zróżnicowanie między przedsiębiorstwami dużymi a podmiotami należącymi do dwóch pozostałych grup. Przedsiębiorstwa duże, są bardziej skłonne do podejmowania działań uniwersalnych. Wskazuje to na ich ważną rolę jako potencjalnych kreatorów dobrych praktyk, wyznaczających wzorce zachowań w całym sektorze budowlanym.
PL
Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nieodzownym elementem działalności organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz istotniejsze staje się czytelne i porównywalne raportowanie niefinansowe. Artykuł ma za zadanie przedstawić wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI), włączając w to opublikowane w 2018 r. wytyczne i wskaźniki dotyczące raportowania społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.
EN
The implementation of the principles of corporate social responsibility of CSR) becomes an in dispensable element of the organization's activities. With the growing importance of the social responsibility concept, clear and comparable non-financial reporting becomes more and more important. The following article presents selected guidelines for the Global Reporting Initiative (GRI), including the guidelines and indicators for social reporting on occupational safety and health published in 2018 as a part of GRI 403.
16
Content available The problems of quality of working life measure
EN
The publication discusses issues related to the problems of Quality of Working Life (QWL). QWL is the set of indicators created to measure the quality of the working life. This is not an easy problem to address because different approaches to work exist, from the negative approach, to the approach that concentrates on satisfaction and fulfillment obtained through work. The aim of the paper is to analyze the concept of QWL indicator and present some examples of the sub indicators used in this case.
EN
The concept of Corporate Social Responsibility is becoming a permanent element of the long-term strategy of many organizations. Companies focus on environmental aspects by promoting a number of campaigns related to protection of the natural environment and creating ecological awareness within their employees, which, in today's world (especially in the light of various threats associated with it) is of considerable importance. The main aim of the article is to show the correlation between the concept of Corporate Social Responsibility and the idea of Sustainable Development. In addition to defining key concepts, this article will present the results of surveys carried out among the employees of the Silesian Voivodeship, in which they expressed their opinion on the analyzed issue. The research method of the study was a diagnostic poll, the technique - a survey and the research tool - a questionnaire. It stems from them that the vast majority of respondents agree with the main thesis of the deliberations, according to which the concept of CSR constitutes one of the determinants of the idea of Sustainable Development.
EN
Greenwashing is a way of achieving unfair competitive advantage due to creating a false perception that a proffered product or service is environmentally sound. The article presents a study both on the methods and tools that are used in the case of the greenwashing phenomenon in Polish and world enterprises, and the main purpose of article is to analyse the different ways and examples of their use. In this article, we also present data which is connected to statistical greenwashing usage and Corporate Social Responsibility (CSR) in world-class companies operating in four different sectors.
EN
The importance of ethical management in organisations has been emphasized in recent years. The latest research on global economic crime published in 2018 shows that almost half of global organisations claim to have experienced economic crime during the past two years. Surprisingly, as much as 52% of all economic crime is committed by people from within an organisation. Company regulations concerning ethics and its importance often fail to be reflected in the reality of day-to-day business practice. The goal of the paper is to present the possible activities of today's companies in three major areas of ethical management (social, economic and ecological). Literature review allowed the author to clarify the objectives of his empirical research. The aim of the research was to endeavour to answer the following question: Does the recently popular concept of CSR actually affect the treatment of employees, the relationships with the stakeholders and the environmental policies within the corporation studied, or is it merely an element of the company's marketing strategy? Moreover, on the basis of his research conducted in Ferrero Poland, the Author tries to find out if nowadays corporations have adequate skills and experience in managing social responsibility projects. As a result of empirical research, the paper presents practical ways of putting ethical strategies into practice. The article presents i.a. the following examples of ethical management: Code of Business Conduct, The Code of Ethics, Advertising and Marketing Principles, the eco project "Ferrero4Future," CSR reporting, Integrity Helpline, Ferrero University, Michele Ferrero Entrepreneurial Project (supporting local communities), Kinder Plus Sport Project "Joy of Moving" and the work of Ferrero Foundation.
EN
The paper is a part of a series of articles devoted to the relations among three important ideas co-shaping contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility (CSR). It presents the historical context of the emergence of CSR and discusses some theoretical issues related to this concept.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.