Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efficiency assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article aimed to analyze the effectiveness of investment funds and to create a ranking of investment funds with the highest economic efficiency. The scope of selection of the test sample is presented. The effectiveness of investment funds was assessed using various measures of their assessment. Comparing the obtained rates of return and risk, measured with a standard deviation, with the rate of return from the stock exchange, the most profitable funds were selected. As a result, it has been shown that the desire to invest in mutual funds does not have to end with investing in those that seem viable, but independent analysis can be done.
PL
Celem artykułu było przeanalizowanie efektywności funduszy inwestycyjnych i stworzenie rankingu funduszy inwestycyjnych o najwyższej efektywności ekonomicznej. Przedstawiono zakres wyboru próbki testowej. Skuteczność funduszy inwestycyjnych oceniono za pomocą różnych miar ich oceny. Porównując uzyskane stopy zwrotu i ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym, ze stopą zwrotu z giełdy, wybrano najbardziej rentowne fundusze. W rezultacie wykazano, że chęć inwestowania w fundusze inwestycyjne nie musi kończyć się inwestowaniem w te, które wydają się opłacalne, ale można przeprowadzić niezależną analizę.
2
Content available remote Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
PL
W artykule przedstawiono zakres modernizacji dziesięciu budynków publicznych położonych w województwie podlaskim w związku z ich kompleksową termomodernizacją, która planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji CO2. Zaprezentowano również koszty i efektywność ekonomiczną inwestycji.
EN
The article presents the range of modernization of ten public buildings located in the Podlasie voivodship in connection with their comprehensive thermo-modernization, which is planned under the Regional Operational Program. The possibilities of improving the energy efficiency of buildings and reducing CO2 emissions were analyzed. Costs and economic efficiency of investments were also presented.
EN
The article shall discuss the possibility of exploitation policy assessment of companies managing complex technical systems. The analysis of the opportunities and needs of quantitative assessment of exploitation policy showed, that such assessment may be conducted on the basis of multidimensional set of values resulting from the synthesis of the key features associated with the performing maintenance works. Based on the results of previous studies, it was built taxonomic model for assessing exploitation policy, supplemented by an identification procedure of reference (positioning) taxonomic variants. The developed way of assessing exploitation policy will be subject of verification in terms of functioning of selected technical network systems.
PL
Artykuł podejmuje dyskusję nad możliwością oceny polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstw zarządzających złożonymi systemami technicznymi. Analiza możliwości i potrzeb ilościowej oceny polityki eksploatacyjnej wykazała, że ocena taka może być prowadzona w oparciu o wielowymiarowy zbiór wartości wynikający z syntezy kluczowych cech związanych z realizacją prac obsługowo-naprawczych. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zbudowano taksonomiczny model oceny polityki eksploatacyjnej, uzupełniony procedurą identyfikacji wzorcowych (pozycjonujących) wariantów taksonomicznych. Opracowany sposób oceny polityki eksploatacyjnej będzie przedmiotem weryfikacji w warunkach funkcjonowania wybranych sieciowych systemów technicznych.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8805--8810, CD3
PL
Zarządzanie i reagowanie kryzysowe w sytuacji powodzi wymagają podjęcia szeregu sprawnych i skutecznych działań logistycznych na różnych szczeblach administracyjnych, które są określane w odpowiednich planach zarządzania kryzysowego i procedurach reagowania kryzysowego. W artykule dokonano przeglądu podejść wykorzystywanych do pomiaru efektywności procesów logistycznych oraz zidentyfikowano istotne elementy oceny efektywności procesów logistycznych planowanych w sytuacjach powodzi. Na tej podstawie sformułowano wnioski i rekomendacje dotyczące pomiaru efektywności procesów logistycznych zarządzania kryzysowego w sytuacji powodzi.
EN
Crisis management in case of flood requires a number of efficient and effective logistics activities on various administrative levels, which are described in the appropriate emergency response procedures. The paper reviews the approaches that can be used to measure the efficiency of logistics processes as well as defines the important elements of the efficiency assessments of logistics processes planned in situations of flood. Building on this conclusions and recommendations for measuring the efficiency of logistics processes for crisis management in the event of floods were formulated.
PL
W artykule podjęto problem zintegrowanego modelu analizy projektów innowacyjnych. Skoncentrowano się na prezentacji systemowego podejścia do analizy projektów, głównych uwarunkowań procesów innowacji, różnorodności i integracji metod oceny efektywności finansowej.
XX
The article covers the problem of the integrated analysis model of innovative projects. It is focused on the presentation of the systematic approach to the project analysis, the main determinants of the innovation processes, and the diversity and integration of the methods used for assessing financial efficiency.
6
Content available remote Ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Lubaczowie
PL
Oczyszczanie ścieków jest jedną z podstawowych metod rozwiązania problemu poprawy czystości środowiska wodnego. Wobec tego konieczne jest odprowadzanie ścieków oczyszczonych o odpowiedniej jakości, również pod względem zawartości związków biogennych. Od zaprojektowanych i eksploatowanych oczyszczalni ścieków oczekuje się wysokiej sprawności, skuteczności i niezawodności usuwania zanieczyszczeń w pełnym zakresie ich obciążenia. Przedmiotem pracy jest ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Lubaczowie (woj. podkarpackie). Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lubaczowie została oddana do eksploatacji w 1998 roku. Projektowana przepustowość wynosi 2660 m3∙d-1, a równoważna liczba mieszkańców została określona na poziomie 10676 RLM. Proces oczyszczania ścieków opiera się na mechanicznym oraz biologicznym usuwaniu zanieczyszczeń metodą osadu czynnego. Przeprowadzona analiza wyników badań z okresu 2006-2010 wykazała prawidłową pracę oczyszczalni ścieków oraz efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 1384,0÷3148,0 m3∙d-1. Dodatkowo ścieki surowe dopływające do oczyszczalni w Lubaczowie w analizowanym pięcioleciu charakteryzowały się bardzo nierównomiernym składem jakościowym. Mimo zmiennego obciążenia substratowo-hydraulicznego oczyszczalni w Lubaczowie parametry ścieków oczyszczonych charakteryzują się bardzo wysoką stabilnością. Jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyznaczona średnia efektywność usunięcia zanieczyszczeń ze ścieków, określonych wskaźnikami, wyniosła: BZT5 – 97,8%, ChZT – 92,9%, zawiesina og. – 96,6%, Nog – 77,9%, Pog – 89,9%. Mimo że oczyszczalnia ścieków w Lubaczowie nie posiada obowiązku eliminacji związków biogennych, wykazuje bardzo duże możliwości zintegrowanego usuwania C, N i P ze ścieków. W analizowanym okresie uzyskano w ściekach oczyszczonych wartości <10 mg N∙dm-3 i <1,0 mg P∙dm-3. Dodatkowo wyznaczone wskaźniki niezawodności potwierdzają wysokosprawne i niezawodne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.
EN
Wastewater treatment is a fundamental way to solve the problem of improving the purity of the water environment. Therefore, it is necessary to pipe treated water of suitable quality, also in terms of the content of the biogenic compounds. The high performance, efficiency and reliability of pollutants removal in the full range of workloads are expected from designed and operated WWTP. The paper presents the evaluation of functioning of wastewater treatment plant in Lubaczów (Podkarpackie Province). The wastewater treatment process is based on the mechanical and biological removal of pollution by activated sludge. The WWTP was put into operation in 1998. The planned capacity is Qśrd = 2660 m3∙d-1 and 10 676 PE. The conducted investigations in the paper are showed in the period from Januar 2006 to December 2010 the correct work of the WWTP and the high efficiency of pollutions removal. Hydraulic load of WWTP in the analized period was on the level of 1384,0÷3148,0 m3∙d-1. Raw wastewaters were characterized by a very non-uniform composition during a five year period. Effluent parameters characterized by very high stability despite the varying substrate and hydraulic loads. The quality of treated wastewater answers definite conditions in water-legal permit. The mean removal of pollutants definite coefficients was: BOD5 – 97,8%, COD – 92,9%, TSS – 96,6%, TN – 77,9% and TP – 89,9%. The WWTP in Lubaczów has a very high potential of integrated removal of C, N and P from wastewater even though it hasn’t got the obligation to eliminate the biogenic compounds. In addition, the calculated technological reliability indicators confirm high-performance and reliable operation of the WWTP in Lubaczów.
PL
W deterministycznym modelu oceny efektów synergetycznych zastosowano linie graniczne (próg efektywności oraz linia synergii zerowej). W firmach zwiększających rozmiary działalności efekty synergetyczne tkwią we wzroście sprzedaży oraz relatywnych oszczędnościach w zużyciu zasobów. Opis modelu został dokonany z wykorzystaniem uniwersalnych mierników oceny systemów (kwoty zysku i wskaźnika produktywności). W niniejszym artykule wskazano również wybrane aspekty badań efektów synergetycznych w warunkach niepewności, zalecając przestrzeganie zasady precyzji w formalizacji form współpracy.
EN
In the deterministic model of the assessment of synergistic effects, limiting lines (effectiveness threshold and zero synergy line) have been used. Synergistic effects within companies that increase ranges of activity are characterised by the increase in sales and relative resource consumption-related savings. The description of the model has been made with the aid of universal measures of the system's assessment (profit amount and productivity ratio). In this paper, chosen aspects of the research in the area of synergistic effects in conditions of uncertainty have been shown (where abidance to precision rule in the formalisation of the form of cooperation is recommended).
8
Content available remote Badania symulacyjne efektywności wybranych algorytmów EAZ
PL
W artykule przedstawiono metody badania skuteczności działania algorytmów decyzyjnych zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych przy użyciu programów symulacyjnych. Zaprezentowano przykład analizy działania admitancyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
This paper presents methods of simulation research of efficiency decision algorithms of power system protection systems against phaseto- ground faults The example of evaluation of operating efficiency of the phase-to-ground admittance protection algorithm is also presented.
PL
W niniejszym artykule opisano istotę analitycznej metody badania efektów synergetycznych w strategiach rozwojowych. Podstawę prezentowanego modelu eksplikacji efektów synergetycznych stanowi koncepcja systemowo-procesowej identyfikacji harmonizowanych i integrowanych obiektów. Źródła tych efektów tkwią w różnorodnych modyfikacjach wejść, wyjść i stosowanych technologii (procedur transformacji), które są możliwe dzięki współpracy pomiędzy obiektami.
EN
In this article the fundamentals of the analytic method of synergistic effects' analysis in development strategies have been described. The basis of the presented model that allows explanation of synergistic effects is the concept of system-process identification of the integrated objects. These effects have their roots in various modifications of input, output and used technologies (transformation procedures), which are possible due to cooperation between objects.
10
Content available remote Znaczenie prognoz ruchu w procesie oceny efektywności projektów transportowych
PL
Decyzje inwestycyjne zapadają w oparciu o przeprowadzony rachunek efektywności finansowej i ekonomicznej. W przypadku projektów transportowych, które albo nie powodują powstania przychodów w ogóle (projekty drogowe) albo w wysokości nie pokrywającej nawet kosztów operacyjnych (projekty z zakresu transportu publicznego), ocena efektywności opiera się głównie na rachunku społecznym. W przypadku omawianych rodzajów projektów, rachunek ten bazuje na szacunku wzrostu ilości pasażerów w transporcie publicznym, oszczędności czasu pasażerów, kosztów utrzymania pojazdów, kosztów wypadków, kosztów środowiskowych itp. Wszystkie wymienione kategorie są pochodną analizy specyficznej dla sektora, która wymagana jest chociażby przez programy unijne, a którą jest dla omawianych inwestycji prognoza ruchu. Można zatem stwierdzić, że jej znaczenie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej jest fundamentalne. Stąd też jakość tej prognozy nie może budzić żadnych zastrzeżeń metodologicznych.
EN
The investment decisions are usually taken basing on the account of finance and economic performance. In the case of transportation projects the assessment of finance and economic performance is based mainly on social account, because the transportation projects do cause no revenue at all (road projects) or the revenue volume does not cover even the operating costs (projects in the field of public transport). In the case of projects mentioned above the account is basing on the estimation of the increase of public transport passengers volume, the savings of passengers' time, costs of vehicles maintenance, costs of accidents, environmental costs, etc. The all mentioned categories are a derived of specific analysis for the sector and this analysis is required by EU programmes so is closely related to the traffic forecast. It could be said that the traffic forecast has fundamental importance for the process of decision making. Therefore the quality of the traffic forecast should not cause any methodological objections.
PL
Celem pracy jest autorskie opracowanie metodologii planowania międzybranżowego, związanej z wykorzystaniem ekonomiczno-matematycznego modelu W. Leontjewa i bilansów międzybranżowych typu „wejście– wyjście” [1, 2]. Opracowany został nowy typ bilansów międzybranżowych (BMB „P-P”) i algorytm ich optymalizacji, imitujący mechanizm regulacji rynkowej z uwzględnieniem różnych warunków popytu na produkcję towarową. Możliwość optymalizacji BMB „P-P” jest unikatowa, ponieważ nie istnieją inne algorytmy rozwiązania tego problemu oraz budowy planów produkcyjnych zrównoważonych z możliwościami produkcji w skali kraju. Wykorzystanie tej metodologii pozwoli uniknąć braków, zmniejszyć koszty oraz oszacować społeczną i ekonomiczną efektywność realizacji projektów innowacyjnych, określić skutki realizacji państwowych programów inwestycyjnych i decyzji protekcjonistycznych kierownictwa kraju oraz prognozować zmiany proporcji produkcji międzybranżowej.
EN
The article presents creation of a methodology of intertrade planning free from any defects connected with the usage of the V. Leontjev economical mathematical model and “Input – Output” intertrade balance [1, 2]. A new type of an intertrade balance (BMB “P-P”) has been drawn up as well as an algorithm of its optimization imitating the mechanism of the market regulation and allowing an imitation of various commercial production demand conditions. The possibility of a BMB “P-P” optimization is unique because no other algorithms for the solution of this problem or for the production plans construction exist that are counterbalanced with the possibilities of the production on a country’s scale. The utilization of the proposed methodology will allow avoiding the shortcomings, minimizing the costs, estimating social and economic realization efficiency of innovation projects, determining the realization effects of state investment programs and protectionist decisions of country’s management, as well as forecasting changes in the proportion of intertrade production.
PL
Celem pracy jest pokazanie konieczności i możliwości wykorzystania BMB „P-P” przy budowie programów innowacyjnych, inwestycyjnych, społecznych oraz decyzji protekcjonistycznych rządu. Zbudowanie i optymalizacja BMB „P-P” pozwala określić zmiany nakładów i rezultatów wszystkich branż przy realizacji projektów, programów lub protekcjonistycznych decyzji rządu. W wyniku tego ekonomiści będą mieli możliwość zwiększenia dokładności oceny ekonomicznej, społecznej i innych wyników realizacji tych projektów i decyzji. Budowa optymalnych BMB „P-P” zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi bezrobocia i inflacji w kraju. Wykorzystanie BMB „P-P” jest efektywne przy ocenie projektów intensywnego i ekstensywnego wzrostu produkcji, jak również przy prognozowaniu rozwoju kraju.
EN
The paper presents the necessity and possibility of the BMB “P-P” usage in construction of innovation, investment and social programs as well as of protectionist decisions of the govenment. Construction and optimization of the BMB “P-P” allows to determine the changes of outlays and of results of all the branches in the realization of projects, programs or protectionist decisions of the govenment. As a result, the economists will have a possibility to increase the exactness of the economic or social assessment. Construction of optimal BMB “P-P” prevents uncontrolled increase in country’s unemployment and inflation. The BMB “P-P” usage is effective in evaluating the projects of intensive and extensive production increase as well as in forecasting the country’s development.
PL
W prezentacji zawarto zarys problemów dynamiki strukturalnej śmigłowca SW-4 - identyfikacji postaci i częstości charakterystycznych śmigłowca oraz jego podzespołów poprzez analizy obliczeniowe, próby naziemne oraz próby w locie. Przedstawiono także koncepcje redukcji poziomu drgań śmigłowca poprzez różnorodne działania konstrukcyjne. Zaprezentowano wyniki analiz oraz prób urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych obniżających poziom wibracji śmigłowca. Uzyskane rezultaty zastosowania poddano krytycznej analizie skuteczności działania oraz ich wpływu na niektóre inne charakterystyki śmigłowca. Prezentacja stanowi przekrój prac prowadzonych w PZL Świdnik w ramach programu obniżania poziomu drgań śmigłowca SW-4.
EN
Presented in this paper is an outline of structural dynamics issues of the SW-4 helicopter. This includes: identification of characteristic modes and frequencies of the helicopter and its components with the use of calculations, on-ground and in-flight tests. Also included are vibration level reduction concepts through various design modifications. Calculation results, apparatus tests and design concepts lowering helicopter vibration level are presented as well. These results were subject to efficiency critical and selected helicopter characteristics impact analyses. This presentation shows an overview of efforts led by PZL-Swidnik in order to lower vibration levels of the SW-4 helicopter.
EN
An original method of ERP in SME implementation efficiency assessment (EWE) is developed. It consists of 5 elements, that is: (1) ERP system parameters, (2) SME company parameters, (3) an SME experience which proceeded the ERP project, (4) functionality indicators values, (5) an algorithm that enables ERP and SME characteristics binding – a GMDH algorithm. The application of this method allows predicting economical effects as far as the implementation of ERP is concerned, taking into consideration efficiency indicators in the analyzed company. On the basis of the EWE method, a decision model for ERP efficiency implementation has been developed.
15
Content available remote Wstępna ocena nowych technologii modernizacji wałów przeciwpowodziowych
PL
W artykule przedstawiono problemy eksploatacji i przyczyny uszkodzeń obwałowań rzek stanowiących najprostsze rozwiązanie w zakresie technicznej infrastruktury przeciwpowodziowej. Wprowadzenie nowych technologii polegających na zastosowaniu geosyntetyków do modernizacji uszkodzonych wałów podczas największej w ostatnim stuleciu powodzi w 1997 r. opisano na przykładach dotyczących rzeki Wisły. W każdym z trzech rozpatrywanych obiektów zastosowane zostały inne rozwiązania techniczne. W miejscowości Pawłów w gminie Korczyn, woj. świętokrzyskie, uszczelnienie i wzmocnienie korpusu wału wykonano za pomocą geosyntetyków: geomembrany, geosiatki i geowłokniny. Na odcinku wału w miejscowości Marianów w gminie Nowy Solec woj. mazowieckie, w celu uszczelnienia korpusu wprowadzono geomatę - BENTOFIX. Natomiast odcinek wału w Krakowie wzmocniono i uszczelniono Bentonitem, stosując podobną technologię robót jak w przypadku pali betonowych wbudowanych metodą iniekcji. Wstępną ocenę polegającą na rozpoznaniu stanu technicznego i funkcjonowania zmodernizowanych odcinków wałów wykonano po powodzi w 2001 r.
EN
The article presents problems of exploitation and causes of damage to river embankments which are the simplest solution in flood technical infrastructure. Introduction of new technologies involving application of geosynthetics to modernise embankments damaged in 1997 during the greatest flood of the century was described on an example of the Vistula river. In each of the three demonstrated objects different technological solutions were applied. At Pawłów in Nowy Korczyn commune in the Świętokrzyskie province geosynthetics: geomembrane, gconet and geonowoven were used to seal and reinforce the etnbankment body. At a section of embankment at Marianów in the Solec commune on the Vistula in the Mazowsze province the embankment body was waterproofed using BENTOFIX geomat, whereas in Cracow the embankment section was reinforced and sealed with Beniton using a technology similar as for concrete stakes built in by injection. An initial assessment including diagnosing the technical condition and functioning of modernised embankment sections was carried out after the flood in 2001.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.