Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management accounting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Implementacja procedury optymalizacji usług logistycznych
PL
Procedury optymalizacji ilościowej w zakresie logistyki dotyczą przeważnie pojedynczych rodzajów operacji transportowych. Tymczasem celowe jest podejście, bazujące na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania, z punktu widzenia całkowitych kosztów usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Dotyczy to jego rozpoczęcia tj. zaopatrzenia w niezbędne towary, procesu magazynowania, wydawania na półki sklepowe, a także realizacji sprzedaży, jeśli rozpatrujemy – jak w niniejszym materiale, firmę handlową. Jednak na przeszkodzie w formułowaniu praktycznego, komputerowego algorytmu optymalizacji zadania decyzyjnego, stoi nie zawsze prowadzenie w ramach rachunkowości zarządczej wielu niezbędnych wskaźników kosztowych poszczególnych rodzajów usług logistycznych. Bazując na dostępnym przykładzie teoretycznym, liniowego modelu optymalizacji usług logistycznych, dokonano jego implementacji, z wykorzystaniem dodatku Solver arkusza kalkulacyjnego Excel oraz elementów modelu SCOR (Zagurskyi O., 2022). Zaprezentowano sposób sformułowania funkcji celu, ograniczeń, jak i warunków brzegowych. Opracowanie jest pomysłem na ćwiczenie dla studentów, którzy powinni przeprowadzać wiele symulacji i doskonalić swoje poznanie w zakresie opanowania techniki optymalizacji.
EN
As far as logistics is concerned, the quantitative optimization procedures usually concern sin-gle types of transport operations. However, the appropriate approach is based on the search for the best solution from the point of view of the total costs of logistics services in the supply chain. This concerns its commencement, i.e. supply of necessary goods, storage process, distribution to store shelves, as well as sales implementation, when taking into account trading company, as was done in the present text. However, the formulation of a practical computer algorithm for optimizing the decision-making process is often prevented by the lack of many necessary cost indicators for individu-al types of logistics services. The available theoretical example of a linear model for optimizing logis-tics services, was implemented using the Solver add-in to the Excel spreadsheet and elements of the SCOR model. The method of formulating the objective function, limitations and boundary condi-tions were presented. This is intended as an exercise for students who should implement a number of simulations and improve their knowledge in mastering the optimization technique.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the usefulness of the tools available in management accounting in the area of cost accounting by monitoring the resource management process, including waste management by the idea of sustainable development. The authors present the importance of the concept of a circular economy in waste management, indicating its positive impact on the environment and the company's financial results. Methodology: an analysis and criticism of literature. Hypotheses: H1. The implementation of the circular economy concept should be supported using management accounting tools. H2. Cost accounting (target costing, Product Life Cycle Costing, and Activity-Based Costing) helps isolate environmental costs. Value: The indication of the potential benefits of effective waste management and the role of management accounting (in the form of cost accounting) in this process.
PL
Cel: przedstawienie przydatności narzędzi dostępnych w rachunkowości zarządczej w obszarze rachunku kosztów, poprzez możliwość monitorowania procesu zarządzania zasobami, w tym gospodarką odpadami, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Autorzy przedstawiają znaczenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce odpadami, wskazując jej pozytywny wpływ na środowisko i wyniki finansowe przedsiębiorstw. Metodologia: analiza i krytyka literatury. Hipotezy: H1. Wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym powinno być wspierane za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej. H2. Rachunki kosztów (rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów cyklu życia produktu i rachunek kosztów działań) pomagają wyodrębnić koszty środowiskowe. Wartość dodana: Wskazanie potencjalnych korzyści wynikających z efektywnej gospodarki odpadami oraz roli rachunkowości zarządczej (w postaci zastosowania rachunków kosztów) w tym procesie.
EN
Managing organizations means taking lots of decisions based on information contained mainly in the accounting books and financial statements. The processing of this information for decision-making purposes is the domain of management accounting, offering managers a number of decision-making tools described in this article to help overcome difficulties (threats), also known as crisis situations. From the presented management tools (security engineering tools) budgeting with attention to the creation of a budget in the enterprise (traditional budget and budget based on activity-based costing) and task-based budget in public finance sector units has been characterized. Both budgets were compared, taking into account common features. The comparison shows that budgeting based on activity-based costing and task-based budgeting are instruments combining goals with the tasks of the organization and the efficiency of using the resources available.
PL
Zarządzanie płynnością finansową, istotne zawłaszcza w dobie kryzysów, częściej kojarzone jest ze wskaźnikami płynności i dostępnością środków pieniężnych na kontach bankowych niż z pojęciem kapitału obrotowego. Tymczasem to strategia zarządzania kapitałem obrotowym wpływa na poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa i powinna jako taka stanowić punkt zainteresowania użytkowników sprawozdań finansowych. Kapitał najczęściej rozpatrywany jest w kategorii prezentowanej wprost w bilansie jako kapitał własny i kapitał obcy. Rzadziej w sprawozdaniach finansowych znajdziemy fragmenty poświęcone kapitałowi obrotowemu (kapitałowi pracującemu) i strategii zarządzania nim. Strategia zarządzania kapitałem obrotowym powinna być dostosowana do charakteru działalności przedsiębiorstwa, branży i momentu cyklu życia przedsiębiorstwa gdyż waży interesy pomiędzy rentownością a płynnością. Również przedsiębiorstwa ciepłownicze realizują zróżnicowane strategie zarządzania kapitałem obrotowym ‒ mniej lub bardziej świadomie. Analiza tej miary pokazuje jak w soczewce sytuację finansową przedsiębiorstwa, a analiza wybranej losowo próbki przedsiębiorstw reprezentujących branżę pozwala ocenić strategię zarządzania kapitałem obrotowym dominującą w całej branży w kontekście trwającego kryzysu. Warto pochylić się nad tą miarą jakości zarządzania majątkiem w czasie tworzenia i oceny sprawozdań finansowych za ubiegły rok ponieważ świadome i właściwe zarządzanie kapitałem obrotowym może poprawić wynik finansowy i ograniczyć ryzyka związane z płynnością finansową.
EN
Financial liquidity management, important especially in times of crises, is more often associated with liquidity ratios and the availability of cash in bank accounts than with the concept of working capital. What should be noted, the strategy of working capital management has an important impact on the level of financial security of the enterprise and should, as such, be of interest to users of financial statements. Capital is most often considered in the category equity or foreign capital. Less often we can find fragments describing management strategy to working capital (working capital) in the financial statements. Working capital management strategy should be adapted to the nature of the company’s operations, the industry and the moment of the company’s life cycle, as it weighs the interests between profitability and liquidity. District Heating companies also implement various strategies of working capital management and they use it more or less purpose. The analysis of this measure shows the financial situation of the company as in the lens, and the analysis of a random sample of companies representing the industry allows to assess the working capital management strategy dominating the entire industry in the context of the ongoing crisis. It is worth considering this measure of the quality of property management when preparing and assessing financial statements for the previous year, because conscious and proper management of working capital can improve the financial result and reduce the risks associated with financial liquidity.
EN
In the age of globalization, translation has tended increasingly necessary in bilingual classrooms. The advancement of technology has provided useful tools for making translation easier and more convenient. The automatic tool “Google translate” is increasingly popular and used in many teaching-learning activities recently. The study provides a comprehensive and new insight into the strengths and weaknesses of Google translate. Through the comparison of machine translation and human translation on the aspects of task response, coherence, lexical resource, grammar and accuracy, it shows that there are some limitations in machine translation. which affects the quality of the translations. However, machine translation still plays an important role in supporting users, in terms of time and economic efficiency. Google Translation is a productive tool to assist individuals in learning and teaching in the field of specialized English-medium-instruction subjects.
PL
Zagadnienia stanowiące przedmiot badań w niniejszym opracowaniu odnoszą się głównie do kosztów prezentowanych w układzie stanowiskowym. W artykule na przykładzie zakładów górniczych KGHM Polska Miedź SA (trzech kopalń), przedstawiono analizę struktury stanowiskowej i kalkulacyjnej kosztów, robót technologicznych, rozliczania kosztów oraz zależności pomiędzy oddziałami i kopalniami. Porównania kosztów dokonano także z perspektywy struktury organizacyjnej. Podkreślono znaczenie miejsca powstawania kosztów, ewidencji i rozliczania kosztów w systemie ewidencyjno-księgowym SAPR3. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy porównawczej pomiędzy układami kosztów robót technologicznych w technicznym koszcie wytworzenia. W rezultacie przeprowadzonej analizy ustalono, że w latach 2000–2017 struktura kosztów wg układu stanowiskowego ulegała zmianom. Na zmiany wpływ miały warunki organizacyjno-techniczne oraz geologiczno-górnicze. Analiza kosztów pozwala wskazać kierunki doskonalenia działalności podmiotu w przyszłości. Podstawowa działalność operacyjna zakładów górniczych koncentruje się na wydobyciu. Ze względu na wydobycie miedzi w obszarach koncesyjnych podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia ponoszonych kosztów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź SA.
EN
The issues discussed in the study mainly relate to the costs presented by the structure of positions.This study, on the example of the KGHM Polska Miedź SA mining company (three mining plants), examines the position and cost calculation structure relating to technological works, cost settlement and receivables between branches and mining plants. Cost comparisons were also carried out from the perspective of the organizational structure. The cost centers, registration and settlement of costs in the accounting records, i.e. SAPR3 were highlighted. In the course of the examination, acomparative analysis was carried out aimed at determination of common features and differences between the cost of technological works by their function in the technical cost of manufacturing. As aresult of the analysis, it was determined that in the years 2000–2017, the cost structure based on the position function underwent changes. The changes occurred as aresult of organizational and technical and geological and mining conditions. The cost analysis allows to identify the directions of specialization of the entity in the future. The basic operating activity of the mines concentrates on extraction. Due to copper extraction in the concession areas, the analysis was to evaluate the costs incurred in the KGHM Polska Miedź SA mining plants.
EN
In an ever changing business environment it is necessary for management accounting scholars, researchers and practitioners to be able to comprehend and facilitate change. The ability to constantly change research approaches to be appropriate to the research project is important for success. Research indicates that grounded theory and case study are two approaches that can be used in management accounting research. However, rarely used in management accounting research, it has the potential to contribute at all levels of management accounting research. The paper provides an individual account of using this approach. The purpose of this study was to provide guidelines for using a hybrid of grounded theory and case study methodologies in management accounting research.
PL
W ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym konieczne jest, aby naukowcy z dziedziny rachunkowości zarządczej, badacze i praktycy byli w stanie zrozumieć i ułatwić zmianę. Zdolność do ciągłej zmiany podejść badawczych w celu dostosowania ich do projektu badawczego jest bardzo ważna dla sukcesu. Badania wskazują, że ugruntowana teoria i studium przypadku to dwa podejścia, które można zastosować w badaniach rachunkowości zarządczej. Jednak rzadko stosowane w rachunkowości zarządczej badanie ma potencjał, aby przyczynić się do badań na wszystkich poziomach rachunkowości zarządczej. Artykuł przedstawia indywidualne podejście do stosowania tego podejścia. Celem tego badania było przedstawienie wytycznych dotyczących stosowania mieszanki ugruntowanej teorii i metodologii studium przypadku w badaniach rachunkowości zarządczej.
8
Content available remote Koncepcja wybranego rachunku kosztów a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie
PL
W gospodarce polskiej przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z wielu narzędzi ułatwiających procesy decyzyjne. Jednym z nich jest rachunek kosztów. Dla potrzeb realizacji celów określonych przez organizacje wykorzystywanych jest wiele modeli rachunku kosztów usprawniających proces decyzyjny zapewniających podniesienie efektywności wykorzystania wszystkich czynników produkcji zaangażowanych w prowadzonej działalności. W niniejszym artykule zdefiniowano rachunek kosztów, określono jego cele i funkcje oraz znaczenie w procesie podejmowania decyzji krótko i długoterminowych. Przedstawiono możliwe do wykorzystania przez zarządzających modele rachunku kosztów z uwzględnieniem założeń, zalet i wad każdego z nich. Na przykładzie rachunku kosztów pełnych i zmiennych przedstawiono przydatność tych modeli w szacowaniu wyceny zapasów i wyniku ze sprzedaży z uwzględnieniem okresu decyzyjnego.
EN
In the Polish economy entrepreneurs have the opportunity to use many tools to facilitate decision-making processes. One of them is the cost account. For the purposes of achieving the goals set by the organizations many models of cost account are used to improve the decision-making process, ensuring the efficiency of using all production factors involved in the business. This article defines the cost, defines its goals and functions as well as its significance in the process of making short and long-term decisions. Presented are the models of cost account that managers can use, taking into account the assumptions, advantages and disadvantages of each of them. On the example of the full and variable cost account was presented the usefulness of these models in estimating the valuation of inventories and the result on sales including the decision period.
EN
The main aim of this article is to indicate the role of reciprocal allocation method in the process of costs calculation. In the environment of nowadays companies, often taking very complex organisational forms, the existence of service departments becomes of great importance. Although, as far as management accounting processes are concerned, which lead to identifying the product cost, the service departments’ costs come out to be of minor importance. This article means to prove that the service departments’ costs and their reliable settlement are a desirable source of information about the products. This work consists of two parts. First of them features theoretical considerations and a critical analysis of subject literature. In the latter part, the service departments’ costs calculation will be presented, basing on recipro-cal services in a production enterprise from chemical industry.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych w procesie rozliczania kosztów. W warunkach współczesnych przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności struktur organizacyjnych, działalność podmiotów pomocniczych odgrywa istotną rolę. Biorąc jednak pod uwagę procesy rachunkowości zarządczej, zmierzające do ustalenia kosztu wytworzenia produktu należy podkreślić, iż wykorzystanie kosztów świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych jest często marginalne. Artykuł będzie stanowił próbę udowodnienia, że koszty ponoszone w działach produkcji pomocniczej oraz poprawne i rzetelne ich rozliczanie są niezbędnym źródłem informacji dotyczącym produktów. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera rozważania teoretyczne oraz analizę literatury przedmiotu. W części drugiej zostanie zaprezentowane rozliczenie kosztów działalności pomocniczej z uwzględnieniem świadczeń wzajemnych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej.
EN
The purpose of the article is to emphasis that activity based costing is a proper tool for engineers to enhance their decision-making process while developing new product. The theoretical analysis shows that variety of factors shall be encompassed into new product decision-making process and therefore engineers and management should pay great attention to proper cost allocation. The paper suggests the usage of Activity Based Costing methodology for new product development decision-making process. Author states that application ABC in the process of rational decision-making referring to new product development enables managers and engineers to prioritize possible solutions, and reallocate resources used in production process in order to meet wider organizational goals. It would also contribute in cooperation of managers and engineers for the sake of organizational goal.
PL
Celem artykułu jest wskazanie, że rachunek kosztów działań może być pomocnym narzędziem dla inżynierów w procesie podejmowania decyzji dotyczących nowych produktów. Analiza teoretyczna wskazuje na konieczność uwzględnienia przez inżynierów szeregu determinant podejmowania decyzji odnośnie projektowania nowego produktu. W związku z tym, zarówno inżynierowie, jak i zarządzający, powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwą alokację kosztów do poszczególnych produktów. Autor sugeruje wykorzystanie rachunku kosztów działań w procesie podejmowania decyzji w trakcie projektowania nowego produktu. Autor podkreśla, że aplikacja rachunku ABC w procesie podejmowania racjonalnych decyzji, umożliwia inżynierom i zarządzającym uszeregowanie możliwych rozwiązań według przyjętych priorytetów oraz realokację kosztów zasobów zużytych w procesie produkcyjnym, służące realizacji szerszych celów całej organizacji. Wdrożenie ABC pozwoli również na zwiększenie kooperacji pomiędzy inżynierami a zarządzającymi z korzyścią dla całej organizacji i wyznaczonych dla niej celów.
PL
Artykuł prezentuje genezę, istotę, składniki, mechanizmy, model oraz kryteria klasyfikacji controllingu. Artykuł zawiera także miejsce controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz relacje z rachunkowością zarządczą oraz kontrolą.
EN
The article presents genesis, essence, components, mechanisms, model and ciassification criterions of controlling. The paper contains too place of controlling in enterprise management and relations between controlling and management accounting and between controlling and control.
EN
ERP systems integrate all processes and software users in one computerized environment reshaping organization to fit into system�fs functionalities. ERP system implementation is a complex process with technical and socio�-organizational issues. As ERP system encompass financial data and management decision modules, accountants are important actors of the system both during implementation and after go�-live stage.
PL
W artykule podjęto problem zarządzania procesowego oraz wykorzystania kalkulacji procesowych w przedsiębiorstwach rolniczych. Na bazie dotychczasowej wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej oraz przeprowadzonych badań i praktyki gospodarczej dokonano implementacji modelu ABC w rolnictwie. W artykule nawiązuje się do wykorzystania zarządzania procesowego i kalkulacji procesowych w obszarze produkcji zwierzęcej w przedsiębiorstwie Koppert Sp. z o.o. w Nové Zámky, które jest zorientowane na hodowlę trzmiela - naturalnego zapylacza. Dzięki wykorzystaniu zarządzania wiedzą oraz eksploatowaniu zarządzania procesowego i kalkulacji procesowych przedsiębiorstwo to osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Warto nadmienić, że badany przypadek zainspirował macierzystą spółkę, działającą w Holandii, będącą właścicielem Koppert Sp. z o.o., do wdrożenia procesowego zarządzania i kalkulacji procesowych w innych międzynarodowych filiach tej korporacji. W podsumowaniu zawarto zalecenia odnoszące się do zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach rolniczych.
EN
The papers are oriented on application possibilities of process principle in management and in setting of calculations of agricultural companies. Based on knowledge reached from solving of research works and from practice is mentioning on important factors in individual phases of implementation of ABC model and its specificity in area of agriculture. It is mentioned specific example of usage process management and process calculations in area of animal production in company Koppert, ltd. in Nové Zámky which is oriented on production of bumble-bee - natural pollinators. Thanks to management knowledge and thanks to exploitation of process management and process calculations is reaching the named ltd excellent economical results, whose assumed the mother company in Holland as much, that they are thinking about introduction of process calculations also in other plants in the frame of international group of companies. In conclusion recommendations for agricultural companies are prescribed.
14
Content available remote Measuring company performance in management accounting
EN
Evaluation of company operation requires measurement of various performance indices. Company performance is of great interest to various company stakeholders, but the actual information requirements of individual stakeholders are varied. In addition, company performance is a complex economic category, since it portrays performance in a wide spectrum of company activities. Consequently, the performance measures are disparate and require a multi-dimensional approach. Management accounting plays an important role in this respect, since it offers instruments for measuring not only financial aspects of company operation, but also those of non-financial and qualitative character.
PL
Ocena działalności przedsiębiorstwa wymaga dokonywania pomiaru dokonań. Dokonaniami przedsiębiorstwa wykazują zainteresowanie różni interesariusze, przy czym ich potrzeby informacyjne na ten temat są odmienne. Przy tym dokonania przedsiębiorstwa są złożoną kategorią ekonomiczną, gdyż ukazują osiągnięcia w różnych obszarach aktywności. To powoduje problemy związane z pomiarem różnych co do charakteru dokonań. Ważna rola w tym zakresie przypada rachunkowości zarządczej, która zajmuje się pomiarem dokonań nie tylko o charakterze finansowym, ale także niefinansowym oraz jakościowym.
EN
Logistics business will still constitute an area where it is possible to achieve a significant cost savings, an activity which has enormous potential impact on customer satisfaction and marketing weapon that can be effectively used for competitive advantage. Costs are an important economic category, which significantly affects the business and so this category should be analysed, evaluated and optimised. Cost optimization is an activity which provides the "best cost". In relation to significant changes in business conditions, which are reflected in the emphasis on the need to coordinate business activities, special activities and processes in cross-section of individual units in realised performances, is also developed so-called process cost accounting. It is often referred to as accountingoriented processes and activities - Activity Based Accounting, which aims to provide a basis for managing these processes.
16
Content available remote Debiasing of managerial decisions: a new function of management accounting?
EN
The task of managers on all levels consists of making decisions. Like all human beings, managers have cognitive restraints and therefore cannot decide rationally in all situations (bounded rationality). When confronted with complex problems in an uncertain environment, they are not able to process all relevant information and they cannot be experts in all relevant fields. Taking this into account, this paper does not base on unrealistic assumptions of how managers should decide (as a homo oeconomicus), but on how managers in reality do decide. Managers use heuristics during the decision making process. These heuristics simplify the decision process and therefore enable managers to cope with the multitude of decisions they have to make every day. Nevertheless heuristics often lead to systematic errors, or cognitive biases, which negatively affect decisions. Debiasing addresses the role of management accounting to improve managerial decision making by reducing cognitive biases. Up to date there are practically no studies that directly address debiasing in a management accounting context. This paper discusses this issue and herefore uses up-to-date research from the fields of cognitive psychology, judgement and decision making and management accounting.
17
Content available remote Zadania rachunkowości w dziedzinie pomiaru rozwoju zrównoważonego
PL
Rachunkowość, rozumiana jako system ewidencyjny podmiotu gospodarczego, zajmuje się ewidencją operacji gospodarczych. Istnieje wiele dowodów na to, że system rachunkowości ewoluuje wraz ze zmianą uwarunkowań politycznych, prawnych, kulturowych, ekologicznych czy społecznych. W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawiła się idea rozwoju zrównoważonego, wdrażanie której przyczyniło się do zmiany uwarunkowań gospodarowania w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Rachunkowość jako elastyczny system ewidencji próbuje dostosować się do ujęcia, przetwarzania i prezentacji operacji gospodarczych z zakresu powiązań gospodarki ze środowiskiem. Jednym z ważnych warunków koncepcji rozwoju zrównoważonego jest uwzględnianie zagadnień środowiskowych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych i zastosowanie systemów informacji dotyczących środowiska. Takim systemem na szczeblu przedsiębiorstwa jest system księgowości i rachunkowości ekologicznej, który umożliwia pomiar wpływu działalności gospodarczej na środowisko.
EN
Accounting system evaluates along with changes of the political, legal, cultural, ecological and social conditions and introduction of the idea of sustainable development. The environmental accounting system is one of the means allowing to define the relation between economic activities of an enterprise and the natural environment. This system, however, has such numerous flaws as: lack of consideration for all impacts of the enterprise on the natural environment and informing exclusively in quantitative measures. A more extended and detailed system of recording relations between economic activities and the environment is the system of environmental accounting evaluating the enterprise's various activity objectives, for example, evaluation of the implementation principles of sustainable development. The objective of the environmental accounting system in an enterprise is to identify, measure and transmit real and projected information on the relation between economic activity and the environment.
PL
Wzrost zapotrzebowania kadry zarządczej na informacje o kosztach produkcji i przesyłu ciepła stały się podstawą rozwoju instrumentów rachunkowości zarządczej, stosowanych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jest rachunek kosztów działań. Rachunek ten oparty jest na koncepcji działań jako podstawowego obiektu zarządzania firmą. Służy on do pomiaru jednostkowego kosztu i efektywności obiektów kosztów na podstawie relacji przyczynowo - skutkowych pomiędzy czynnikami powodującymi powstawanie kosztów a ich obiektami. Pomimo wielu zalet, instrumenty rachunkowości zarządczej są stosowane stosunkowo rzadko z uwagi na znaczne koszty ich wdrożenia oraz wymagane umiejętności do ich obsługi.
EN
Growth of need of administrative staff on information about production and distribution costs has become a base to develop instruments of management accounting in heating companies. Answer on growing requirement of information is activity - based costing. This account is based on a concept of activity as a basic management object of company. It serves for measurement of unit cost and performance of cost object on base of cause-and-effect relationship among factors causing cost and their objects. Despite many advantages, instruments of management accounting are applicable relatively seldom in view of their considerable cost of implementation and required abilities for their service.
PL
Celem artykułu jest prezentacja specyfikacji problemów związanych z rachunkowością zarządczą w hutach stali. Omawiane są zasady rachunkowości zarządczej i ich odniesienie do zagadnień charakterystycznych dla hutnictwa. Na przykładach liczbowych prezentowane są trudności związane z prawidłowym prowadzeniem rachunku kosztów. Przedstawiono zarys modelu systemu komputerowego wspomagającego rachunkowość zarządczą. Ustalono, że realizacja takiego systemu wymaga indywidualnego podejścia do problemu.
EN
The paper presents specific problems of management accounting in steelworks. Principles of management accounting characteristic for metallurgy are also discussed. On numerical examples difficulties concerned with correct operation of cost accunt are shown. Framework of computer aided management accounting system is presented. It was determined that realization of such a system must be treated as an individual task.
20
Content available remote Product life cycle cost management
EN
Product life cycle cost management is one of strategic cost management concepts. It is focused on cost planning and control at various stages of product life cycle: research and development, introduction, growth, maturity, decline. Product life cycle cost accounting should be conducted in association with a result account.
PL
Zarządzanie kosztami cyklu życia produktu jest jedną z koncepcji strategicznego zarządzania kosztami. Jest ono ukierunkowane na planowanie i kontrolę kosztów w różnych fazach cyklu życia produktu: badaniach i rozwoju, wprowadzeniu, wzrostu, dojrzałości i spadku. Rachunek kosztów cyklu życia produktu powinien być prowadzony łącznie z rachunkiem wyników.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.