Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  człowiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ β-glukanów na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej β-glukanów pod kątem ich prozdrowotnego działania na organizm człowieka. Przedstawiono główne źródła pozyskiwania β-glukanów oraz zróżnicowano ich strukturę chemiczną w zależności od pochodzenia. Aktualne wyniki badań potwierdzają, że β-glukany wykazują działanie obniżające stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji nie-HDL i LDL w surowicy krwi, korzystnie wpływają na metabolizm glukozy oraz mają właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, immunostymulujące, przeciwnowotworowe i prebiotyczne.
EN
A review, with 50 refs., of β-glucans used as food components. Main sources of β-glucans, their chem. structure, viscosity, rheol. properties, texture and sensory characteristics were presented. In particular, their effects on concns. of cholesterol, non-HDL and LDL fractions in blood serum and on glucose metabolism as well as their antioxidant, immunostimulant, anti-cancer and prebiotic properties were taken into consideration.
PL
Opracowanie nawiązuje do ogólnych wymagań zapisanych w "Prawie ochrony środowiska", dotyczących oceny standardów jakości środowiska odnoszących się do emisji drgań pochodzących od eksploatowanych dróg. Podano tu procedury przydatne w ocenianiu wpływu na budynki eksploatowane drgań generowanych przejazdami pojazdów w pobliżu tych budynków. Drgania takie są wymuszeniem kinematycznym budynku i mogą doprowadzać do jego uszkodzeń (rysy, uszkodzenia elementów architektonicznych, zarysowania w elementach konstrukcyjnych itp.). Z kolei drgania w budynku mogą wpływać na naruszenie warunków niezbędnego komfortu wibracyjnego. Mogą też naruszać wymagania odnoszące się do warunków pracy urządzeń wrażliwych na drgania w budynkach eksploatowanych. Zadaniem rzeczoznawcy jest opracowanie diagnozy, w wyniku której uzyskuje się informacje o tym, czy istnieje związek skutkowo-przyczynowy między naruszeniem warunków bezpiecznej eksploatacji budynku a działaniem źródła drgań. Zastosowanie procedur tu opisanych powinno ułatwić wykonanie takich diagnoz. Postępując według podanych procedur rzeczoznawca będzie stosował odpowiednie narzędzia diagnostyczne, o których niezbędne informacje również zamieszczono w niniejszym opracowaniu.
EN
The study refers to the general requirements of the Environmental Protection Law regarding the assessment of environmental quality standards relating to the emission of vibrations from the roads in use. The article discusses the useful procedures for assessing the impact of vibrations generated by passing vehicles near the buildings. Such vibrations are a kinematic excitation for the building and can lead to damage (Iike cracks, damage to architectural elements, scratches in structural elements, etc.). In turn, vibrations in the building may affect the violation of the conditions of the necessary vibration comfort. They may also violate the requirements relating to the working conditions of devices sensitive to vibrations in exploited buildings. The expert task is to develop a diagnosis, as a result of which information is obtained as to whether there is a cause-and-effect relationship between the violation of the conditions for the safe operation of the building and the operation of the source of vibration. The use of the procedures described here should facilitate such diagnoses. Following the given procedures, the expert will use appropriate diagnostic tools, and the necessary information described in this study.
EN
Purpose: the main purpose of this article is to stimulate discussion on the following thesis presented in the article. Anticipating the process of just transition without taking into account demographic changes will incompletely reveal the social and economic effects caused by it. Design/methodology/approach: the research used the method of descriptive and comparative statistics, as well as literature review, critical analysis of literature, document research and comparative analysis. Findings: on the basis of the analyses and research carried out in this article, it can be concluded that in the examined areas of mining municipalities – in the part relating to the stream of labour supply – a dynamic process of ageing of labour resources is clearly noticeable. On the basis of the above conclusion, it seems that the need to subordinate the policies implemented in the city to the indicated process is justified. Originality/value: the entirety of the outlined changes, processes and forecasts indicates that in order to reduce the stratification in the examined areas, which is the main source of structural mismatches, it is necessary to undertake actions aimed at building future-oriented municipal policies – especially with regard to old age. Failure to take such measures in the perspective of social and economic transformation may delay preparation for the seemingly inevitable changes in the age structure of the population living in the studied areas of mining municipalities.
EN
The main topic of this paper refers to the numerous relations between the decrements of the dynamic viscosity of non-Newtonian bio-liquid lubricated human joints on the one hand and, on the other hand, with consequences resulting from various diseases such as low fitness and low skills of human limbs, joint unfitness, large wear of cooperating cartilage bio-surfaces. Additionally, this paper indicates the pharmacology methods performed in vivo to enhance the bio-liquid lubricant dynamic viscosity. After numerous experimental measurements, it directly follows that the collagen fibre, hyaluronate acid particle, power hydrogen ion concentration pH in lubricating bio-liquid and absorbability features of lubricated bio-surface have a direct and indirect significant influence on the bio-liquid dynamic viscosity values variations with interfacial energy distribution across the film thickness. The results presented in this paper are confirmed based on experimental measurements and analytical, numerical solutions of the load-carrying capacity, friction coefficient and bio-liquid dynamic variations performed for various human joints. These effects were simply disregarded in previous studies. The aforementioned problem has not been considered in contemporary research literature in the medical tribology domain to the Author's best knowledge. The results obtained should enable one to introduce more effective and accurate therapeutic protocols into the human joint treatment regimen. The results obtained have applications on a wide scale in spatiotemporal models in bio-tribology, biology and health science.
PL
Główny temat pracy dotyczy licznych związków pomiędzy spadkiem lepkości dynamicznej nienewtonowskiej biocieczy smarującej stawy człowieka z jednej strony a konsekwencjami powodowanymi przez różne choroby z drugiej strony, takimi jak: mała sprawność oraz zręczność kończyn, brak sprawności stawów, znaczne zużycie powierzchni chrząstki. Niniejsza praca przedstawia dodatkowo farmakologiczne metody powiększania in vivo lepkości dynamicznej smarującej cieczy biologicznej. Z licznych eksperymentalnych pomiarów wynika, że włókna kolagenowe, cząsteczki kwasu hialuronowego, potęgowa koncentracja jonów wodorowych pH w biologicznej cieczy smarującej oraz właściwości absorbcji smarowanej powierzchni chrząstki, mają istotny pośredni i bezpośredni wpływ na zmiany lepkości dynamicznej oraz rozkład energii wewnętrznej w poprzek grubości warstwy cieczy biologicznej. Przedstawione w pracy rezultaty potwierdzone zostały na podstawie eksperymentalnych pomiarów oraz analityczno-numerycznych obliczeń siły nośnej, współczynnika tarcia, zmian lepkości dynamicznej smarującej cieczy biologicznej, przeprowadzonych dla różnych stawów człowieka. We wcześniejszych badaniach takie efekty były pomijane. Według informacji autorów, rozpatrywany problem nie był rozpatrywany we współczesnych badaniach literaturowych tribologii medycznej. Przedstawione rezultaty umożliwią wykonywanie bardziej dokładnych leczniczych protokołów w trakcie wykonywania zabiegów dla stawów człowieka. Wyniki uzyskane w pracy znajdują zastosowanie na szeroką skalę w czasowo-przestrzennych modelach biotribologii oraz nauki o zdrowiu.
6
Content available remote Tożsamość w skali mikro – człowiek i jego przestrzeń
PL
Artykuł porusza temat tendencji w kształtowaniu przez człowieka otaczającej go przestrzeni i ich powiązań z tożsamością i tradycją domu rodzinnego. Omówienie znaczenia domu rodzinnego w kształtowaniu tożsamości nowego miejsca zamieszkania. Analiza przykładów architektury współczesnej, które w swojej formie lub materiale nawiązują do tradycji, kultury czy historii rodzimej jednostki.
EN
The article deals with the tendencies in shaping the space around humanity, and connections between their identity and home traditions. The description of the meaning of family home in shaping the identity of the new living spaces. The analysis of the modern architecture examples which refer in their forms of materials to the traditions, culture or one’s local history.
7
EN
The research considers the aspect of the formation of interior lightning in conditions of extensive expenses on heating. In this regard there is important to study features not only of places and model of lightning, but also generation of heat in order to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. The relevance is determined by the fact that the problem of low efficiency of thermal energy used to ensure an appropriate microclimate in buildings is typical for many regions. The purpose of this article is to study features not only of places and model of lighting but also generation of heat to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. In the work, the methods of calculation methods and mathematical models such as the exergy model of humans were used. The authors have determined that daylight is only one of the complex solutions of the matter of building energy efficiency. Providing the conditions of heating comfort indoors is not less important in the conditions of increasing requirements to energy conservation. The authors consider the compromise between these two requirements without harming human health the main challenge to the energy conservation specialists. The authors have developed the model, which evaluates not only the achievements of technical parameters, but also orientation toward the model of energy consumption of human. The practical application of the developed methodology allows for forecasting not only building heating based on projected technical indicators but also tailored to individual needs.
PL
W artykule przedstawiono aspekty projektowania oświetlenia wewnętrznego w warunkach dużych nakładów na ogrzewanie. O trafności tematu decyduje fakt, że problem niskiej efektywności wykorzystania energii cieplnej w celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w budynkach jest typowy dla wielu regionów. Celem artykułu jest zbadanie cech nie tylko lokalizacji i modelu oświetlenia, ale także wydzielania ciepła, aby zminimalizować wydatki i znaleźć alternatywne rozwiązania techniczne dla funkcjonowania budynku. W pracy posłużono się metodami obliczeniowymi oraz modelami matematycznymi, takimi jak model egzergii człowieka. Ustalono, że światło dzienne to tylko jedno z kompleksowych rozwiązań kwestii energooszczędności budynków. Zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach jest równie ważne w obliczu rosnących wymagań dotyczących oszczędzania energii. Autorzy uważają, że kompromis między tymi dwoma wymogami bez szkody dla zdrowia ludzkiego jest głównym wyzwaniem dla specjalistów od oszczędzania energii. Opracowano model, który ocenia nie tylko osiągane parametry techniczne, ale także orientację na model zużycia energii przez człowieka. Praktyczne zastosowanie tej metodyki pozwala prognozować ogrzewanie budynku nie tylko na podstawie przewidywanych wskaźników technicznych, ale także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
PL
Oświetlenie w technologii LED staje się coraz popularniejsze. Jednym z najczęściej wykorzystywanych jego typów są paski lub moduły zawierające diody LED, czyli elementy liniowe. Stwarzają one nowe możliwości kreowania oświetlenia wewnętrznego oraz umożliwiają różne sposoby jego implikacji. Artykuł dotyczy problematyki zastosowania oświetlenia liniowego w technologii LED we wnętrzach rezydencjonalnych. Przybliża problemy kompozycji tworzonych za pomocą oświetlenia liniowego zarówno w płaszczyznach pionowych, jak i poziomych. Zwraca także uwagę na rosnącą popularność tego typu rozwiązań. Porusza ponadto problem temperatury barwowej oświetlenia, a także jej oddziaływania na człowieka.
EN
Lighting in LED technology is becoming more and more popular. One of the most frequently used types are strips or modules containing LEDs, i.e. linear elements. They create new possibilities of creating internal lighting and enable various ways of its implications. The article concerns the issues of using linear lighting in LED technology in residential interiors. It deals with the problems of compositions created with the use of linear lighting in both vertical and horizontal planes. It also draws attention to the growing popularity of this type of solutions. It also touches upon the problem of the color temperature of lighting and its impact on humans.
EN
Objective: The purpose of this article is to justify the need for interdisciplinary research on demographic change due to the need to prepare for the challenges arising from many public policies, such as family, labour market, education and social security. The identified challenges and areas imply a broad reflection, which should focus on a holistic approach to active social policy and the labour market. Design/methodology/approach: The theses presented in the article were verified using a: literature review, statistical research and comparative analysis. Findings: The changes, processes and forecasts presented in the article indicate that in order to reduce mismatches in the labour market in Jastrzębie-Zdrój, measures should be taken to build the future shape of urban policies – especially in the phase of aging of the society. Not taking this type of action may delay preparation of Jastrzębie-Zdrój for changes in the age structure of inhabitants, whichseems inevitable. Originality/value: The article enriches knowledge and develops a discussion in the area of dynamically developing demographic changes. Based on the conclusions presented in the article, it seems that the biggest contemporary challenge for the community, institutions and people creating Jastrzębie-Zdrój’s future may be maintaining the longest possible professional activity of the aging population of Jastrzębie-Zdrój while building a modern active social policy and labour market corresponding to the economic structure of cities.
EN
Purpose: the main purpose of the article is to justify the need for rational inclusion in the scientific and economic policy of scientific assessments and analyzes of the effects of demographic changes on labor resources and Poland’s educational system. Design/methodology: theses presented in the article have been verified using literature review, critical literature analysis, documentary analysis, statistical descriptive analysis. Findings: Based on the content of this article, it can be stated that the effect of regressive demographic change due to the ongoing process of aging of the society will affect the labor market and education. In this light, the main challenge facing the European Union and Poland is to ensure a properly educated and skilled society that will effectively use their potential to achieve the assumed social and economic goals. Originality: the article enriches knowledge and develops discussion in the area of need to build a modern education system that responds to contemporary and future challenges. This is a system that, in line with economic goals and megatrends, will determine the successful development of the two most important attributes of human and social capital in the modern world - the universality of ideas and a dynamic competent society.
11
Content available Science. Knowledge. Philosophy
EN
Purpose: The publication discusses the mutual relations between philosophy, science and cognition. Methodology: The main method is the analysis of the subject literature. Findings: The article discusses issues of epistemological nature, describes the mechanism that enables cognition as both an experience and an act of will. Social implications: For European culture, the concept of truth is fundamental, and can be interpreted as a practical value in life or as a never-ending search for the meaning of human existence. Originality/value: The result is recognition that science and philosophy, both cognitive categories ultimately provide the starting point for research on the status of man as a being above the biological and for research on his moral condition.
12
EN
Purpose: The publication presents the issue of philosophy understood as the creation of an ethical sense of humanity of a human being. Methodology: The main method is the analysis of the subject literature. Findings: The publication discusses issues related to the status of man as a being above biological, having the ability to identify categories of good and evil. Social implications: Considerations concerning the moral dimension of human existence may determine the future of European civilization. Originality/value: The publication indicates that exceeding utilitarian criteria builds the awareness that man is a moral entity, which is an end in itself, never a means.
EN
Purpose: the main purpose of the article is to justify need for interdisciplinary professional training of employees for challenges related to the growing importance of dynamically developing automation, which is closely related to the pace of civilization development. Design/methodology/approach: the theses presented in the article have been verified using: literature review, critical literature analysis, document research and comparative analysis. Findings: based on content of this article, a future emerges in which man, industry and surrounding reality will be shaped by automation developing with a hitherto unknown dynamics. This phenomenon may lead to the disappearance of a world dominated by the industrial age and the transition to a new era determined by technologies, dominated by data flow and its analysis. In automated economies, knowledge that is exemplified by the knowledge society that creates innovative solutions has become a key capital. It seems that automation in the context of economies' competitiveness will determine the need to raise the level of education and of competences, and to create and control new knowledge. Originality/value: the article enriches knowledge and develops discussion in the area of dynamically developing automation. Thanks to the knowledge presented in the article, it can be concluded that the decisive role in creating the development of labor market and education can be overcome by breaking social and professional barriers to automation processes - which may favor the social dimension of the individual and strengthen the sense of human life fullness.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
15
Content available Reason. Good. Evil
EN
The publication presents the issues of philosophical anthropology fundamental for Leszek Kołakowski's interests, which attempt not only at finding answers but also asking questions about the condition of human nature, the constitutive conditions for human existence in the transcendental dimension, the essence of tensions and conflicts that may pose a threat to the survival of the European civilization, and, finally, questions about whether there are orientation marks and points of support that constitute the necessary conditions for its further existence and development. This area of concern places the human being at the heart of the matter as a causal being - taking action and endowed with freedom of will which presupposes the ability to do good and evil. Understood in this dimension, exceeding the features of zoological species, participates in the moral and cognitive sphere, in the sphere of unconditional moral imperatives, which cannot be empirically determined. Humanity transcends the properties of nature and is not defined by specific determinants that distinguish it from other species. Therefore, manhood is a moral notion, an attempt to make an endless intellectual effort to marginalize the natural instincts in order to convince people that the man is a moral being, a self-contained goal, not a means.
EN
Sustainable development when understood as a process of social, economic and environmental change that ensures a balance between profit and development costs, is a kind of ethical project. The fundamental assumption behind the implementation of the idea of sustainable development is, therefore, the awareness of holding responsibility both in the context of actions of whole companies as well as individuals. The issue of responsibility covers many aspects and problems, hence, it is worth considering the concept of responsibility in its theoretical and practical dimension. The aim of this article is to present selected philosophical concepts of understanding responsibility.
EN
In the paper, in an interdisciplinary way, an attempt was made to define the term "social innovation" in the context of strengthening active social policy and community organising. It appears that multifaceted tendencies and changes in the development of technological and social innovations determine the need to take into account numerous tasks, functions, needs, determinants and systematic efforts to ensure that community inhabitants have good living and development conditions.
EN
The authors of the article, based on literature studies, notes a current significant increase in the role and importance of professional preparation of employees, which is closely related to the rate of civilizational progress, including the extremely dynamically developing automation of numerous industrial and non-industrial areas. In this light, it seems that breaking the mental barriers to the automation process in order to strengthen its acceptance could play a decisive role in creating the development of the labor market and education
EN
This paper, based on literature research, reflects upon the importance of active social policy and labour market in the social and professional development of people aged 50 years and more. It seems that in the light of the conducted research, the formula of the social policy and labour policy market related to it has been exhausted. Therefore, it is necessary to develop a new policy model that will take sufficient account of the dominance in the elderly society and the need to sustain their social and professional activity as long as possible, while maintaining the idea of employment priority and education over benefits.
EN
The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carried out in this study consisted of passing the vehicle through a transverse obstacle along the so-called speed bump. Vehicle passes through the threshold at three different speeds: 10km/h, 20km/h, and 30km/h. The purpose of the conducted experiments was to initially estimate the values of accelerations acting especially on the passenger at selected driving speeds. On the basis of conducted tests, it was possible to verify the numerical model of the vehicle overcoming the obstacle on the road. This approach allows the use of the proposed model to verify the forces and accelerations affecting the passenger, specified before any selected specific biomechanical model of the human person, for example, a model of pregnant women in this configuration allows us to estimate the forces and accelerations acting on the embryo while overcoming some obstacles on the road.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.