Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do znaczenia komunikacji strategicznej w budowaniu wizerunku państwa czy innego podmiotu, co ma na celu realizowanie przyjętej strategii wśród odbiorców masowych, zogniskowanych zarówno wokół jedności narodu, jak i wspólnoty międzynarodowej. W opracowaniu wskazano typy, rodzaje i funkcje strategii, odnosząc się do pojęć komunikacji strategicznej i wiedzy z zakresu public relations. Celem opracowania jest wskazanie różnicy pomiędzy strategią komunikacyjną w naukach o zarządzaniu i jakości (PR) a strategią komunikacyjną w naukach o bezpieczeństwie. W dobie rozwijającej się technologii i masowego przepływu informacji budowanie mocarstwa cywilnego, w oparciu o miękkie zasoby państw, wydaje się powszechną strategią obecności na rynku międzynarodowym, co czyni wybraną tematykę aktualną i potrzebną społecznie. W pracy odniesiono się zatem do cywilnej i militarnej płaszczyzny prowadzonych działań informacyjnych.
XX
The presented study refers to the importance of strategic communication in building the image of a state or other entity which aims to implement the adopted strategy among mass recipients, focused both on the unity of the nation and the international community. The study identifies the types, kinds and functions of the strategy, referring to the concepts of strategic communication and knowledge in the field of public relations. The aim of the study is to indicate the difference between a communication strategy in management and quality (PR) science and a communication strategy in security sciences. In the era of developing technology and the mass flow of information, building a civilian power, based on the soft resources of states, seems to be a universal strategy of presence on the international market which makes the current and socially necessary subject matter selected. The work referred to the civil and military plane of information activities.
PL
Opracowanie stanowi próbę oceny poziomu kompetencji społecznych oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa militarnego. Inspiracją do podjęcia badań dotyczących roli kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP jest trwający proces profesjonalizacji sił zbrojnych, w szczególności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dociekania badawcze ukierunkowane są w obszarze udziału kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych w Sił Zbrojnych RP w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa militarnego. Założeniem realizacji niniejszej publikacji jest m.in. analiza poziomu świadomości zainteresowanych, co do swoich słabych i silnych stron posiadanego profilu kompetencji społecznych w kontekście wykonywania zadań służbowych w warunkach zagrożeń militarnych. Pozyskane informacje w toku prowadzonych badań pozwoliły dostarczyć interesujących danych dotyczących, jakości i przydatności profilu kompetencji społecznych w rozwoju kariery zawodowej kadry dowódczej oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.
EN
The study is an attempt to assess the level of social competence of junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the military security system. The inspiration to undertake research on the role of social competences in the career of the junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces is the ongoing process of professionalization of the armed forces, in particular in the area of human resources management. Research inquiries are focused on the participation of social competences in the career of junior commander officers in the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the aspect of threats to military security. The assumption of this publication is, among others, the analysis of the level of awareness of the interested, as to their strengths and weaknesses, of the profile of social competences held in the context of performing official tasks in conditions of military threats. The information obtained during the research allowed us to provide interesting data on the quality and usefulness of the social competence profile in the career development of the commanding staff of officers of the Polish Armed Land Forces.
3
Content available Strategia rozwoju pracownika w organizacji
PL
W opracowaniu zaprezentowano istotę kariery zawodowej traktowanej jako fundament strategii rozwoju pracownika w organizacji. Przedstawiono zatem karierę zawodową jako proces umożliwiający nabywanie kompetencji ułatwiających osiąganie indywidualnych sukcesów zawodowych. Formalnie określona i udokumentowana ścieżka kariery zawodowej pracownika stanowi podstawę planowania jego kariery w zobiektywizowanym wymiarze. Ścieżka kariery w organizacji może być budowana w różnorodny sposób, zależnie od warunków i możliwości firmy, stąd w opracowaniu scharakteryzowano alokację pracowników, czyli ich przemieszczenia w górę struktury organizacyjnej określane mianem awansu. Podkreślono rolę rozwoju zawodowego pracowników, do którego niezbędne są szkolenia i doskonalenie umiejętności, traktowane jako inwestycja przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto również istotny temat wyzwań i przyszłych tendencji procesu zarządzania karierą. Wskazano zmianę płaszczyzny postrzegania kariery z ukierunkowania na karierę w pracy na jakość życia i równowagę praca-życie prywatne.
EN
The study presents the essence of a professional career, treated as the foundation of the employee development strategy in the organization. Therefore, a professional career was presented as a process enabling the acquisition of competences facilitating the achievement of individual professional successes. Formally defined and documented career path of an employee is the basis for planning his career in an objectified dimension. The career path in the organization can be built in a variety of ways, depending on the conditions and capabilities of the company, hence the employee’s allocation, ie their displacement up the organizational structure, referred to as promotion, is characterized. The role of professional development of employees is emphasized, to which training and skills development are necessary, treated as an investment of an enterprise. The study also addressed an important topic of challenges and future trends in the career management process. A change in the level of career perception from the focus on career at work on quality of life and work-private life balance was indicated.
4
Content available Pozycja menedżera w organizacji
PL
W artykule scharakteryzowano pozycję menadżera w organizacji. Przedstawiono istotę władzy stwierdzając, istotne jest, by każdy człowiek sprawujący kierownicze stanowisko, we właściwy sposób rozumiał potrzebę sprawowania władzy i znał mechanizmy jej działania. Omówiono wagę autorytetu, gdyż władza menedżera powinna opierać się na jego autorytecie, zarówno formalnym, wynikającym z pełnionej funkcji, jak i nieformalnym, wynikającym z osobowości. Następnie przedstawiono typy nastawienia do władzy menadżerów według McClellanda i Burnhama. Oprócz nastawienia menedżerów do władzy, duże znaczenie ma forma jej sprawowania, dlatego scharakteryzowano jej trzy modelowe rodzaje. W artykule zaprezentowano także umiejętności i kompetencje menadżera, które są konieczne, aby skutecznie i efektywnie wykonywał swoje zadania oraz realizował cele. Scharakteryzowano również style kierowania oraz zadania menadżera w organizacji. Podkreślono, że dobór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika powoduje, że organizacja działa w sposób jasny i uporządkowany. Natomiast zakres cech, zadań i obowiązków, które musi spełniać „idealny kierownik” jest bardzo duży.
EN
The article describes the position of the manager in the organization. The essence of power is presented, stating that it is essential that every person holding a managerial position should properly understand the need to exercise power and know the mechanisms of its operation. The importance of authority was discussed, as the manager’s power should be based on his authority, both formal, resulting from his function, and informal, resulting from personality. Then, the types of attitude to the power of managers according to McClelland and Burnham are presented. In addition to the attitude of managers to power, the form of its exercise is very important, which is why its three model types have been characterized. The article also presents the skills and competences of the manager, which are necessary to effectively and effectively perform their tasks and achieve goals. The management styles and tasks of the manager in the organization were also characterized. It was emphasized that selecting the right person for the position of manager means that the organization operates in a clear and orderly manner. However, the range of features, tasks and responsibilities that an „ideal manager” must meet is very large.
5
Content available Kompetencje menedżera przyszłości
PL
Z uwagi na zachodzące zmiany, które są zmienną stale wpływająca na funkcjonowanie organizacji, nieustanne jest badanie potrzeb w zakresie funkcji i zadań menedżera. W niniejszym opracowaniu postawiono za cel konfrontację sylwetki i cech kierownika z wymaganiami współczesnych organizacji. Starano się zatem wskazać metody efektywnego kierowania zespołem oraz wskazać najistotniejsze obszary działalności menedżera. Za takie uznano m.in: kierowanie zmianami, tworzenie rozwiązań, motywowanie innych, mobilizowanie i dawanie przykładu własną aktywnością a także nadzór nad procesami zmian i korygowanie przebiegu tego procesu. Elastyczność organizacji i przychylna polityka wobec twórczych wysiłków ludzi, są kolejnymi zmiennymi warunkującymi skuteczne zarządzanie. W opracowaniu wskazano role, umiejętności i cechy lidera, które kształtują menedżera gotowego na wyzwania przyszłości. Wiodącą tezą rozważań jest przekonanie, że w organizacji przyszłości główna zmiana w zarządzaniu zajdzie w obszarze stylu kierowania ludźmi.
EN
Due to the changes taking place, which are a variable that constantly affects the functioning of the organization, there is constant research into the needs of the manager’s functions and tasks. This study aims to confront the manager’s silhouette and characteristics with the requirements of modern organizations. Therefore, attempts were made to indicate the methods of effective team management and to indicate the most important areas of the manager’s activity. This was considered to include: managing change, creating solutions, motivating others, mobilizing and exemplifying their own activity, as well as supervising the processes of change and correcting the course of this process. The organization’s flexibility and favorable policy towards the creative efforts of people are successive variables conditioning effective management. The study indicates the roles, skills and characteristics of the leader that shape a manager ready for the future. The leading thesis of the considerations is the belief that in the organization of the future the main change in management will take place in the area of the style of managing people.
6
Content available Specyfika komunikacji w środowisku wojskowym
PL
Zasady komunikacji dotyczą każdego człowieka i w każdej dziedzinie jego życia znajdują zastosowanie. Autorka opracowania wskazuje na podobieństwo, podczas okolicznościowych wystąpień publicznych, stylu wypowiedzi żołnierzy ze stylem dziennikarskim czy naukowym, wskazując na wspólny oszczędny i konkretny profil wypowiedzi. Stawia ponadto tezę, że różnorodność stylu wypowiedzi kadry kierowniczej w wojsku cechuje głównie kod parajęzykowy (tzn. melodyka, ton, brzmienie głosu itp.) nie zaś zwięzłość, prostota oraz brak redundancji. Te, zdaniem autorki, cechują generalnie dzisiejsze społeczeństwo oparte na szybkim, obrazowym komunikowaniu się, obecnym np. w mediach, co wymusza używanie języka krótkiego, wręcz skrótowego. Zasada prostoty obowiązuje zatem w każdej specjalizacji publicznego użycia języka (prócz zastosowań literatury pięknej, aktorstwa i sztuki artystycznej) i tym samym nie może być zarezerwowana tylko dla środowiska armii. W opracowaniu poruszono kwestię wulgaryzmów i zasadności zgłębiania zasad sztuki komunikacji wśród kadry kierowniczej wojska. Skupiono się zatem na właściwościach szeroko rozumianych kompetencji komunikacyjnych związanych z ekspozycją publiczną oficera.
EN
Principles of the communication concern every man and in every field of his life are finding application. The author of the study shows, during occasional public appearances, the statement of soldiers the style to resemblance with the journalistic style whether scientific, pointing at the shared economical and specific profile of the statement. Moreover a paralinguistic code is putting the thesis that the diversity of the style in the army is characterizing statements of the senior staff mainly (i.e. melodic pattern, tone, sound of the voice and the like) not whereas the conciseness, the simplicity and the lack of the redundancy. These, in opinion of the author, are characterizing the today's society based on fast, vivid announcing generally oneself, for those present e.g. in the media what is forcing into using the short, simply brief tongue. And so the principle of the simplicity is applicable in every specialization of public using the tongue (apart from applications of the literature, the acting and the art) and in the process cannot be booked only for the environment of the army. In the study an issue of vulgarisms and legitimacies of exploring principles of the art of the communication amongst the senior staff of the army were addressed. And so they concentrated on the properties of widely understood communications competence associated with the public exposition of the officer.
7
Content available Rola oficera w komunikacji społecznej
PL
W artykule opisano oficera jako przedstawiciela elity środowiskowej, który pełni funkcję wzorcotwórczą i jest predestynowany do pogłębiania swej wiedzy na temat świadomości wpływu, jaki wywiera na społeczeństwo. Powyższe ujęcie uprawomocnia wpisanie umiejętności świadomej prezentacji w etos oficera. Treść artykułu odnosi się do wspólnej płaszczyzny odgrywania roli retora i kierownika (dowódcy) podczas zarządzania kapitałem ludzkim w instytucji zhierarchizowanej. Opisując autorytet deontyczny i epistemiczny wzorowano się na modelu współczesnego oficera oraz na jego obrazie sprzed I wojny światowej. Wnioski zostały oparte o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz badania własne przeprowadzone w środowisku oficerów Wojsk Lądowych.
EN
This article describes an officer as a representative of local elite who performs a leading role and is foreordained to develop awareness of their impact on society. The abovementioned attitude justifies location of the skill of a conscious presentation into the officers’ ethos. The contents of this article refer to two roles the first is the role of a rhetorician and the other a manager of human capital in a hierarchical structure of an organization. While describing deontic and epistemic authority as a base was used a current model of an officer and a model of an officer from before the First War World. Conclusions were based on critical analysis of specialist literature and studies carried out among officers of the Land Forces.
PL
Rzeczywistość gospodarcza współczesnych czasów opiera się o osiągnięcia technologiczne, proces globalizacji i presję czasową. W tych warunkach dużą wagę przywiązuje się do zasobów ludzkich organizacji, które postrzega się jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule opisano najważniejsze narzędzia nowoczesnej rekrutacji i selekcji kandydatów starających się o pracę w nowoczesnej organizacji, bazując na tezie, że wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników stają się najważniejszymi aktywami przedsiębiorstwa. Ponadto opisano jedne z najpopularniejszych technik badania przydatności kandydatów do objęcia obsadzanego stanowiska pracy.
EN
The economic reality of contemporary times is leaning against technological achievements, the process of globalisation and the temporary pressure. In these conditions the great weight is being attached to human resources of the organization which are perceived as the source of the long-lasting competitive edge. In the article important tools of the modern recruitment and selection of candidates trying the work to get in the modern organization were described, being based on a thesis, that the knowledge, abilities and qualifications of employees were becoming the most important assets of a company. Moreover ones of the most popular techniques of examining the usefulness of candidates for including a planted workstation were described.
PL
Zachodzące z wiekiem zmiany w strukturze gałki ocznej powodują tłumienie światła docierającego do siatkówki, dlatego zachodzi pytanie w jakich warunkach oświetlenia starsi pracownicy zachowują sprawne widzenie. Zbadano sprawność widzenia młodych i starszych osób przy natężeniu oświetlenia 100-750 lx. Stwierdzono, że poziom natężenia oświetlenia ma istotne znaczenie dla osób starszych, przy czym nawet przy 750 lx ich możliwości wzrokowe nadal są mniejsze niż osób młodych. Zatem podnoszenie poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy osób starszych nie może być jedynym sposobem ułatwiającym im pracę wzrokową.
EN
The changes in eye-ball coincide with the process of ageing and cause the light suppression on retina, therefore the question is: in which lighting conditions the elderly workers are characterised by an efficient vision. The visual efficiency of young and elderly volunteers in 100-750 lx illuminance was assessed. Research results showed, that for elderly people the illuminance level had meaning but even for 750 lx, the visual possibilities of elderly people were much lower than of young people. Then, the illuminance level uplift may not be the single way of improvement of elderly people visual work.
10
Content available remote Promieniowanie optyczne przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT i ColdArc
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania UV, IR oraz radiancję światła niebieskiego podczas spawania metodami CMT i ColdArc stali austenicznej chromo-niklowej o symbolu X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej o symbolu X6Cr17, a także podczas lutospawania stali o symbolach DX 54D oraz DP 600X, pokrytych warstwą ochronną czystego cynku lub stopu cynku i żelaza. Wykazano, że natężenie promieniowania optycznego wzrasta ze wzrostem natężenia prądu spawania i napięcia łuku. Poza tym na natężenie emitowanego promieniowania mają wpływ metody spawania/lutospawania i rodzaje gazów osłonowych, natomiast trudny do ustalenia jest wpływ rodzaju spawanych/lutospawanych materiałów.
EN
It has been presented results of measurements of UV and IR radiation and the radiance of visible light during welding of X5CrNi18-10 chromium-nickel austenitic steel and X6Cr17 chromium ferritic steel by CMT and ColdArc methods as well as during braze welding of DX 54D and DP600X steels covered with protective layer of pure zinc or zinc-iron alloy. It has been shown that the optical radiation intensity increases together with the increase in welding current and arc voltage. Moreover, the radiation intensity is affected by welding/braze welding methods and the kind of shielding gases whereas the influence of parent materials kind is difficult to assess.
PL
Analizie porównawczej poddano wartości kilkunastu parametrów opisujących sprawność i komfort widzenia, wyznaczonych u młodych i starszych wolontariuszy przy świetle żarówek oraz świetlówek kompaktowych o trzech temperaturach barwowych.
EN
Several parameters were analyzed, describing the efficiency and comfort vision, which were set in young and elderly volunteers in experiments with incandescent lamps and also with compact fluorescent lamps with tree color temperatures.
PL
Badano skuteczne natężenie napromienienia UV podczas spawania metodami CMT i ColdArc stali austenicznej chromo-niklowej o symbolu X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej o symbolu X6Cr17, a także podczas lutospawania stali o symbolach DX 54D oraz DP 600X, pokrytych warstwą ochronną czystego cynku lub stopu cynku i żelaza. Spawanie wykonywano w osłonie argonu lub mieszaniny argonu, tlenu i dwutlenku węgla, natomiast lutospawanie wykonywano jedynie w osłonie argonu. Stwierdzono, że natężenie napromienienia UV wzrasta wykładniczo ze wzrostem natężenia prądu spawania lub lutospawania. Poza tym na natężenie emitowanego nadfioletu mają wpływ metody spawania/ lutospawania i rodzaje gazów osłonowych, natomiast nie stwierdzono wpływu rodzaju spawanych/lutospawanych materiałów.
EN
Tested the intensity of UV during of the CMT and ColdArc welding methods of austenitic chrome-nickel steel with symbol X5CrNi18-10 steel and chromium ferritic steel with symbol X6Cr17 and during solder-welding steel with the symbols of the DX 54D and DP 600X, coated with a protective layer of pure zinc or zinc alloy and iron. Welding has been performed in the shielding argon Or a mixture of argon, oxygen and carbon dioxide, while solder-welding has been shielded argon only. It was found that the intensity of the UV increases exponentially with an increase in the intensity of the welding current or solder-welding. In addition to the intensity of the emitted the ultraviolet affects the method of welding/ solder-welding and types of shielding gases and welding/solder-welding materials are practically meaningless.
PL
W artykule omówiono elektroniczne systemy sygnalizacji kradzieży jako źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano systemy antykradzieżowe radiowe RF i akustycznomagnetyczne AM jedno- i wieloantenowe oraz przedstawiono własne wyniki pomiarów natężenia pola emitowanego przez dwuantenowe akustycznomagnetyczne bramki typu ULTRA POST II, stosowane w hipermarketach. Wykazano, że w odległości do 10 cm od badanych bramek występuje pole elektromagnetyczne o natężeniu odpowiadającym pośredniej strefie ochronnej. Ponieważ w obszarze tym nie przebywają pracownicy, nie ma potrzeby oznaczać źródeł ani granic stref ochronnych. Natomiast wskazane jest zbadanie natężenia pola elektromagnetycznego innych bramek, zwłaszcza emitujących pole o częstotliwości powyżej 3 MHz, dla których dopuszczalne narażenie ludności i pracowników jest znacznie mniejsze niż na pola o mniejszej częstotliwości.
EN
In this article the electronic anti theft systems as the electromagnetic fields sources were discussed. The RF radio and the mono antennas and multiple antennas AM magnetoacoustic anti theft systems were summarized and also the measurement own results of the field intensity beamed by two-antennas gates ULTRA POST II were presented. It was revealed that 10 cm from the examined gates the electromagnetic field is occurred, with the intensity corresponding the intermediate protective zone. In this area the workers stay away, so the sources or protective zones borders marking isn’t needful. However, the examination of the other gates electromagnetic field intensity is advisable, especially these beamed above 3 MHz frequency electromagnetic fields, from which the acceptable population and workers exposure is greatly slighter.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia słonecznego promieniowania UV w województwie śląskim, wykonane w 2007 roku, w zakresie skuteczności erytemalnej. Oceniono wielkość ekspozycji ludności na nadfiolet pod względem zdrowotnym, z uwzględnieniem pór roku, stanu pogody, stopnia zadrzewienia, czasu przebywania na zewnątrz budynków. Mierzono natężenie napromienienia w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunkach południowym, zachodnim, północnym i wschodnim. Do pomiarów wybrano teren częściowo zabudowany i zadrzewiony. Największe natężenie napromienienia stwierdzono w płaszczyźnie poziomej i dla kierunku południowego, natomiast najmniejsze dla kierunku północnego. Wykazano, że wielkość narażenia ludności zależy nie tylko od pory roku i warunków klimatycznych, lecz również w dużym stopniu od warunków terenowych: zabudowy i zadrzewienia.
EN
This article presents measurements of solar UV radiation in Silesia province taken in 2007 in the aspect of erythema efficiency. Peoples' exposition to UV radiation was examined in it's health aspect, considering season, weather conditions, afforestation and amount of time spent at outdoor buildings. Irradiance was measured in horizontal plane and in south, north, east and west directions in vertical plane. The area chosen for measurements was partially urbanised and afforestated. The strongest irradiance appeared in horizontal plane measurements and for south direction in vertical plane measurements. The weakest irradiance was measured in northern direction. It is showed that peoples' hazard of solar UV depends not only on season and climate conditions, but also, in a great degree, on local environmental conditions - urbanisation and afforestation.
16
Content available remote Jak uniknąć błędów w montażu płyt g-k
17
Content available remote Oznaczanie modułu odkształcenia podłoża. Wąpliwości interpretacyjne
PL
Autorzy przedstawiają nieścisłości i wątpliwości jakie występują w polkich normach dotyczhących podłoża gruntowego i podbudowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.