Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Do grona prosumenckich źródeł energii należą m.in. biogazownie rolnicze. Pomimo wielu zalet nie są one tak powszechne jak inne odnawialne źródła energii (elektrownie fotowoltaiczne, wodne czy wiatrowe). W artykule przedstawiono analizę zalet wynikających z budowy biogazowni rolniczych, współpracujących bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi, specjalizującymi się w chowie bydła. Jak wykazały przeprowadzone przez autorów badania w jednej z biogazowni rolniczych (o mocy elektrycznej 40 kW), elektrownie te nie wprowadzają do sieci istotnych zakłóceń w jakości energii elektrycznej. Największe zakłócenie wywołuje praca mieszadła masy fermentacyjnej.
EN
Among the prosumer, energy sources are agricultural biogas plants. Despite their many advantages, they are not as common as other renewable energy sources (photovoltaic, hydroelectric or wind power). This article analyses the advantages of building agricultural biogas plants that work directly with farms specialising in cattle rearing. As the authors’ research in one agricultural biogas plant (with an electrical output of 40 kW) has shown, these plants do not introduce significant disturbances to the grid regarding power quality. The operation of the digester mixer causes the biggest disturbance.
2
Content available Practical aspects of the use of milking robots
EN
The article presents results of monitoring carried out in barns with milking robots. The use of milking robots makes it possible, with proper stocking, to milk cows without human intervention. The analysis included all barns with Lely robots located in the Podlaskie Voivodeship in 2018-2021. In 2018-2019, there were seven such barns, and in 2020-2021 nine. In all barns, high milk yields were obtained of more than 1000 kg compared to the average milk yield obtained from stock of cows under monitoring in the Podlaskie Voivodeship. In 2021, four barns milked more than 9.5 thous. kg, three barns more than 10 thous. kg and two barns almost 12 thous. kg of milk. Fat and protein contents were typical for the breed. Three barns were monitored more closely in 2021, with varying numbers of robot milking stations in barns, i.e. A one, B two and C three milking stations. In 2021, over 700,000 kg was milked per stall in stall A, over 750,000 kg in B and over 850,000 kg of milk in C. The average milk per cow per milking was high, with over 11 kg in barn A, 12 kg in B and 13 kg in C.
EN
In the present paper, the world food situation, with the particular consideration of production of cereals, sunflower, corn(maize), rape and soya has been presented. The mentioned above products have the greatest impact on the nutrition of the world population. It has occurred that Ukraine has a considerable effect on food ensuring what is aimed at avoiding the occurrence of the nutrition problems in many countries in different world parts. The discussed situation was revealed after the outbreak of the war in Ukraine. About 20 million tons of Ukrainian cereals, as being stored in harbours of Ukraine have been blocked against the possibility of sale to the customers in different countries of the world where - in the case of lack of the mentioned product - the phenomenon of hunger is expected. Ukraine is the leading producer of rape and sunflower oil.
PL
W artykule przedstawiono światową sytuację żywnościową, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zbóż, słonecznika, kukurydzy, rzepaku oraz soi. Produkty te mają największy wpływ na wyżywienie ludności świata. Okazuje się, że Ukraina ma znaczący wpływ na zabezpieczenie żywności dla uniknięcia wystąpienia problemów wyżywienia wielu krajów w różnych regionach świata. Sytuacja ta wyraźnie wyszła na jaw po wybuchu wojny na Ukrainie. Około 20 milionów ukraińskiego zboża składowanego w portach Ukrainy zostało zablokowane przed możliwością sprzedaży do odbiorców w różnych krajach świata, gdzie w razie braku tego zboża wystąpi zjawisko głodu. Ukraina jest czołowym producentem rzepaku oraz oleju słonecznikowego.
EN
Water scarcity is a phenomenon that is occurring more and more frequently in larger areas of Europe. As a result of drought, there are significant drops in yields. As demand for food continues to rise, it is becoming necessary to bring about a substantial increase in crop production. The best solution to water scarcity appears to be irrigation for crops that are particularly sensitive to drought. Today, many technical solutions are used to supply and distribute water to crops. The optimal solution is drip irrigation, which makes it possible to deliver water directly to the plant root system to save melting freshwater resources. In the article special attention was paid to methods of supplying electricity to power irrigation pumps. The analysis was made for areas with a significant distance between the agricultural land and the urbanised area (which has water and electricity). The authors have selected the parameters of an off-grid photovoltaic mini-hydropower plant with energy storage (with a power of 1.36 kW). An analysis was made of the profitability of such an investment and a comparison with other types of power supply. Based on the performed calculations, a prototype power supply system equipped with photovoltaic panels was made to show the real performance of the proposed system. The tests carried out showed that the irrigation pump will be powered most of the time with a voltage whose parameters will be very close to the nominal ones.
PL
W pracy przedstawiono wpływ podstawowych czynników mikroklimatu, takich jak: zakres temperatury, skład powietrza, graniczne wartości CO2, NH3, H2S. Wartości graniczne tych gazów kolejno określono na 3000 ppm, 20 ppm i 0,5 ppm (tabela 1). W przedstawionych rezultatach badań przykładowych obór stwierdzono zależności pomiędzy temperaturą, wilgotnością względną powietrza wewnątrz obór, średnią temperaturą wewnątrz obór a stężeniem amoniaku, stężeniem CO2 i prędkością ruchu powietrza.
EN
This paper presents the influence of basic microclimate factors such as temperature range, air composition, CO2, NH3, H2S limits. The limit values of these gases were successively set at 3000 ppm, 20 ppm and 0.5 ppm (Table 1). In the presented results of the study of exemplary barns, relationships were found between temperature, relative humidity of the air inside the barns, average temperature inside the barns and ammonia concentration, CO2 concentration and air movement velocity.
EN
The state of soils was presented in the aspect of environmental protection when using acidified slurry was used as fertilizer to protect ammonia from escaping into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses, and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry below the surface of the soil has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of acidification of the slurry. Additional benefit is to obtain environment protection. Leaching of elements from grassland and corn crop soil treated with raw cattle slurry and acidified cattle slurry (m3 ha-1) was presented. The K content was highest in the leachate collected after the application of the last batch of acidified slurry. Yield tests were conducted on similar soils as presented in the tables for grass, using six 500 m2 plots with corn, cultivar ES Cirrus, with acidified slurry and one test plot with non-acidified slurry. Analysis of variance and significant difference among the treatment means were separated using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at a probability level of 0.05. Based on statistical analysis, it was demonstrated that crop yields of corn grain increased when fertilized with acidified slurry, at an average of 4 t·ha-1. During field tests corn crop yield varied from 14 t·ha-1 to 18 t·ha-1 when non-acidified and acidified slurry were used. The yield on the grassland was approx. 30 t·ha-1. The soil sorption complex, in combination with its buffer properties and acidification, did not affected the pH value. This makes the acidification process safe for plants and for the soil environment.
PL
W pracy przedstawiono badania na temat stanu gleby w aspekcie jej ochrony przy stosowaniu zakwaszonej gnojowicy jako nawozu chroniącego przed ulatnianiem się amoniaku do atmosfery. Zastosowanie stężonego kwasu siarkowego w celu obniżenia pH gnojowicy i zatrzymania w ten sposób azotu w glebie, a następnie wykorzystania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść, zmniejsza straty azotu i obniża koszty zakupu nawozów mineralnych. Wtłaczanie gnojowicy surowej pod powierzchnię gleby przynosi pewne korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie wpływa na ograniczenie stosowania nawozów z dodatkiem siarki, co jest zapewnione w przypadku zakwaszania gnojowicy. Dodatkową korzyścią jest aspekt ochrony środowiska. W badaniach przedstawiono wymywanie pierwiastków z gleby na użytkach zielonych i uprawy kukurydzy przy stosowaniu niezakwaszonej gnojowicy bydlęcej oraz zakwaszonej gnojowicy bydlęcej (m3 ·ha-1). Zawartość K była największa w próbie po zastosowaniu ostatniej partii zakwaszonej gnojowicy. Doświadczenie z kukurydzą przeprowadzono na podobnych glebach jak w przypadku doświadczenia z trawami, na sześciu poletkach o powierzchni 500 m2 z odmianą ES Cirrus z zakwaszoną gnojowicą i poletkiem testowym z niezakwaszoną gnojowicą. Analizę wariancji i istotne różnice między średnimi zabiegów wykonano przy użyciu testu wielozakresowego Duncana (DMRT) na poziomie prawdopodobieństwa 0,05. Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że plon ziarna kukurydzy wzrósł przy nawożeniu zakwaszoną gnojowicą średnio o 4 t·ha-1. Podczas badań polowych plon ziarna kukurydzy wahał się od 14 t·ha-1 do 18 t·ha-1, przy nawożeniu gnojowicą niezakwaszoną i zakwaszoną. Plon na użytkach zielonych wyniósł ok. 30 t·ha-1. Kompleks sorpcyjny gleby, w połączeniu z jego właściwościami buforowymi i zakwaszeniem, nie wpłynął na wartość pH. Dzięki temu proces zakwaszania jest bezpieczny dla roślin i środowiska glebowego.
7
Content available remote Constructional and technical infrastructure of biogas production
EN
The aim of the present solution - according to inventories no 224455 and 218837 is the description of biogas production technology in family and producer farms, running the litter system of animal management, especially of cattle and pigs. The submitted technology of biogas production consists in accumulation of manure with 20% content of dry matter on the plate which - after filling - is covered with the hermetic shield, constituting the preliminary chamber I. It serves for washing out the liquid and organic mass and its transportation to the main fermentation chamber II where the process of gas obtaining at temperature of 30–40°C is carried out (mesophilic fermentation). To ensure the appropriate temperature of mesophilic fermentation, the solar collector was employed. The main fermentation chamber is equipped in agitator for unification of substrates subjected to methane fermentation, and in screw feeder, enabling supplementation of substrates with energetic additives.
PL
Celem niniejszego rozwiązania - według inwentarzy nr 224455 i 218837 jest opis technologii produkcji biogazu w gospodarstwach rodzinnych i produkcyjnych, prowadzących system ściółkowy chowu zwierząt, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej. Przedstawiona technologia produkcji biogazu polega na gromadzeniu na płycie obornika z 20% zawartością suchej masy, który po napełnieniu przykryty jest hermetyczną osłoną, stanowiącą komorę wstępną I. Służy do wypłukiwania masy płynnej i organicznej oraz jego transport do głównej komory fermentacyjnej II, gdzie odbywa się proces pozyskiwania gazu w temperaturze 30-40°C (fermentacja mezofilna). Aby zapewnić odpowiednią temperaturę fermentacji mezofilnej, zastosowano kolektor słoneczny. Główna komora fermentacyjna wyposażona jest w mieszadło do unifikacji substratów poddawanych fermentacji metanowej oraz w podajnik ślimakowy, umożliwiający uzupełnienie substratów dodatkami energetycznymi.
EN
Agricultural biogas plants are not only a place for processing waste resulting from animal husbandry, but also for generating electricity and heat as well as organic fertiliser. In a four-year experiment, pellets were used as organic fertiliser in the establishment of an experiment with fast-growing oxytrees. The study aimed to investigate the growth and stem thickness increment, overwintering in the first and subsequent years of cultivation under the conditions of north-eastern Poland. The dried digestate and the pellets made from it were characterised by a high content of macroelements (N – 1,95%, P2O5 – 1,1%, K2O – 1,3%). The applied pellet from an agricultural biogas plant under oxytree seedlings due to its slow decomposition had a good effect on the growth of oxytrees in the second and third years. The average growth of oxytrees in the second year was 209.7 cm, and in the third year, 246.8 cm. The growth of oxytrees fertilised with pellets made from the digestate of an agricultural biogas plant was 13% higher than that of trees growing on the control strip.
EN
The study presents the results of the density and hardness of the briquettes produced from barley straw, wheat and rapeseed straw and hay. To the agglomeration were used 6- and 18-month-old raw materials after harvest from the fields, stored in stacks in the field. The study showed that the briquettes produced from 6-month-old material characterized by a greater density as compared to the 18-month-old material. For the hay briquette difference was 130.28 kg·m–3, whereas difference was 58.14 kg·m–3 in the case of rape straw briquettes. Similar results were found for the hardness. All samples of briquette used for testing had longitudinal cracks, however transversal cracks were observed only on the briquettes produced from barley straw and hay.
PL
Badano gęstość i twardość brykietów wytworzonych ze słomy jęczmiennej, pszenicznej i rzepakowej oraz z siana. Do aglomeracji użyto surowca 6- oraz 18-miesięcznego po zbiorze z pól, przechowywanego w stogach na polu. Badania wykazały, że brykiet wytworzony z surowca 6-miesięcznego charakteryzował się większą gęstością w porównaniu z surowcem 18-miesięcznym. Dla brykietu z siana różnica ta wynosiła 130,28 kg·m-3, a w przypadku brykietu ze słomy rzepakowej 58,14 kg·m-3. Podobne zależności stwierdzono w przypadku twardości. Wszystkie próbki brykietu użytego do badań miały pęknięcia wzdłużne, a pęknięcia porzeczne zaobserwowano tylko na brykietach wytworzonych ze słomy jęczmiennej i z siana.
10
Content available remote Modern solutions of barns for dairy cattle on the basis of Wolf System suggestions
EN
Modern livestock buildings should ensure the appropriate environmental conditions. The following factors, affecting the environmental conditions were discussed: functionality of the buildings, microclimate of the premises, management technology, housing system and livestock building. The solutions of Wolf System, and in particular, the suggestions of free-stall, boxed littered and non-littered cattle barns and littered barns with the self-flowing bed system were presented. In the buildings with the mentioned solutions, there is a correct microclimate owing to the manually or automatically operated ventilation systems.
PL
Nowoczesne budynki inwentarskie powinny zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe. Omówiono czynniki kształtujące warunki środowiskowe do których zaliczono: funkcjonalność budynków, mikroklimat pomieszczeń, technologię chowu, system utrzymania, budynek inwentarski. Przedstawiono rozwiązania Wolf System, w szczególności propozycje obór wolnostanowiskowych boksowych ściółkowych, bezściółkowych oraz z podłożem samospławialnym. W budynkach z takimi rozwiązaniami panuje właściwy mikroklimat dzięki systemom wentylacyjnym sterowanym ręcznie lub automatycznie.
EN
Modern livestock facilities necessary in the production of milk, meat or other animal products should be constructed with environmental protection in mind, while ensuring high quality of production and animal welfare. The high level of mechanization in modern dairy farms, including automated and robotic processes, allows obtaining high quality raw material (e.g. milk), and significantly increasing labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic (PV) panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the manure fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess of natural fertilizers, which are an animal byproduct, can be used as a substrate for methane fermentation. The presented examples of obtaining renewable energy allow improving the economic efficiency of animal production. They also ensure appropriate environmental conditions through the innovative management of natural fertilizers.
PL
Nowoczesne obiekty inwentarskie niezbędne w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów, powinny uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji oraz uwzględnieniu dobrostanu zwierząt. Wysoki poziom mechanizacji w nowoczesnych oborach krów mlecznych, w tym automatyzacja i robotyzacja, umożliwiają pozyskanie surowca (np. mleka) o wysokiej jakości, a także pozwalają na znaczący wzrost wydajności pracy i produkcji. Dodatkowo zastosowanie paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z mleka oraz pozyskiwania biogazu z procesu fermentacji, przyczynia się do dużych oszczędności na energii w gospodarstwie. Nadmiar nawozów naturalnych, powstających w wyniku produkcji zwierzęcej, może być wykorzystywane jako substrat do fermentacji metanowej. Przedstawione w pracy przykłady pozyskania energii odnawialnej umożliwiają poprawienie efektywności ekonomicznej produkcji zwierzęcej, a także zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez innowacyjną gospodarkę nawozami naturalnymi.
EN
Development of innovative technological solutions in animal production should be associated with reduction of greenhouse gases, ammonia emission, and with rational disposal of natural fertilizers. The presented solutions and concepts of biogas acquisition and its disposal as well as a disposal of digestate mass place a need to improve the technological process before the science. The main aim of the presented solutions for the use of methane fermentation of a natural fertiliser in agricultural conditions is their utilization and energy acquisition, in particular for households and farms. When considering the issue of methane fermentation, one should include all favourable fertilization, energy aspects and firstly, the ecological ones. During the methane fermentation, substrates are stabilized due to removal of a large amount of carbon. The only elements that are removed from the system are evolving gases: CH4, CO2 and H2S. During the discussed process, the entire nitrogen is preserved in the organic or ammonia form.
PL
Rozwój innowacyjnych rozwiązań technologii w produkcji zwierzęcej powinien być skojarzony z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, a także racjonalnym zagospodarowaniem nawozów naturalnych na cele nawozowe i energetyczne. Przedstawione rozwiązania i koncepcje pozyskania biogazu oraz jego zagospodarowania, a także zagospodarowania masy pofermentacyjnej stawiają przed nauką potrzebę doskonalenia procesu technologicznego. Głównym celem przedstawionych rozwiązań zastosowania fermentacji metanowej nawozu naturalnego w warunkach rolnictwa jest ich utylizacja, jak również pozyskanie energii, zwłaszcza dla gospodarstw rodzinnych i farmerskich. Rozpatrując zagadnienie fermentacji metanowej, należy uwzględnić wszystkie korzystne aspekty nawozowe, energetyczne, a przede wszystkim ekologiczne. Podczas fermentacji metanowej substraty podlegają stabilizacji w wyniku usunięcia dużej ilości węgla. Jedynymi usuwanymi z systemu składnikami są wydzielające się gazy: CH4, CO2 i H2S. W trakcie omawianego procesu cały azot konserwowany jest w formie organicznej lub amoniakalnej.
PL
Przedstawiono wpływ stosowania gnojowicy zakwaszonej na skład chemiczny gleby trwałych użytków zielonych. Próby gleby pobierano zgodnie z polską normą z głębokości 0–30 cm, czyli z całego profilu glebowego. Wykorzystanie stężonego kwasu siarkowego do zmniejszania pH gnojowicy, a tym samym zatrzymywania azotu w glebie i w dalszej kolejności wykorzystywania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść – ogranicza straty azotu i obniża koszty nawozów mineralnych, które należałoby zakupić. Aplikowanie surowej gnojowicy pod powierzchnię gleby przynosi korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie ma wpływu na stosowanie nawozów z dodatkiem siarki, przeciwnie niż stosowanie gnojowicy zakwaszonej. Ograniczenie emisji amoniaku do otoczenia w przypadku, gdy w pobliżu pól uprawnych nawożonych gnojowicą znajdują się osiedla mieszkaniowe, wywiera pozytywny wpływ na mieszkańców, ponieważ ograniczony jest przykry odór gnojowicy.
EN
The state of soil in Poland was presented in the aspect of the necessity of pouring liquid manure onto arable fields and preventing of ammonia to escape into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry beneath the soil surface has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of slurry acidification.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie im. V.R. Williamsa rotacyjny kondycjoner przystosowany do tarczowej kosiarki KR-2,1M. Jakość kosiarki z rotacyjnym kondycjonerem została oceniona zgodnie z GOST 28722-90. Charakterystyka skoszonej trawy została zbadana zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami prowadzenia eksperymentów polowych. Test przeprowadzono na roślinach pastewnych i na trawie. Podczas badań sprawdzono jakość koszenia przez kosiarkę i oceniono jak koszenie wpłynęło na szybkość wysychania roślin. Oceniono, że rotacyjny kondycjoner jest funkcjonalny, ma prostą konstrukcję i wspomaga pracę kosiarki. Dodatkowo koszty jego produkcji są niskie.
EN
Described developed in the Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology rotary conditioner with beater working organs to mower КR-2,1М produced on the open jointstock company "Sasovkormmash". Jointed beaters, installed directly on disks of the mower, have a dynamic influence on the stems of plants during mowing. The mower with the developed conditioner is tested in field conditions on the cereal-legume mixture of 1st cut. The quality of the mower with a rotary conditioner was evaluated in accordance with GOST 28722-90. The characteristic of the mown grass was determined in accordance with the generally accepted methods of conducting field experiments with forage crops. mown grass. Data on the quality of processing of plants by experimental working organs and their influence on speed of a dehydration of plants are presented. It was established that the rotary conditioner is functional, has a simple design, low material consumption and, accordingly, cost.
PL
Odpowiednie żywienie cieląt, w okresie od urodzenia do 12 miesięcy życia, wpływa w dużym stopniu na mleczność dorosłych krów. Dobór odpowiednich urządzeń stanowiących linie technologiczne do przygotowania wysokobiałkowych pasz do żywienia cieląt oraz jakość składników wysokobiałkowej paszy do żywienia cieląt stanowi podstawę badań efektywności żywienia wybranych grup kontrolnych cieląt. W artykule szczegółowo opisano technologię i urządzenia do przygotowywania łatwo przyswajalnej paszy opartej na roślinach strączkowych do karmienia cieląt. Stwierdzono, że dzięki karmieniu taką paszą szybciej rozwija się przewód pokarmowy u cieląt we wczesnym okresie życia. Odnotowano duży wzrost żywej wagi i jednocześnie zmniejszenie spożycia pełnego mleka lub jego zamienników. Badania wpływu koncentratu paszowego dla młodego bydła w okresie mlecznym wykazały wzrost wydajności o 6,6% i spadek kosztów karmy o 5,73%.
EN
High milk productivity of adult animals is directly dependent on the conditions of growing and feeding calves in the dairy period. It is known that among the whole complex of factors affecting the intensive growth of calves, the quality of food and the method of feeding the calves in the first periods of postembryonic development of young animals from birth to 12 months deserve the most attention. In order to reduce the consumption of whole milk for feeding calves and accelerate the development of the digestive tract in calves in early life, with high gains in live weight, they are trying to implement in practice by introducing vegetable feed into the diet. However, plant foods, even highenergy ones, such as cereal and leguminous crops containing a large amount of protein, carbohydrates, starch, etc., are digested by the calves very slowly and in small quantities. It is shown that to eliminate these shortcomings, it is advisable to extrude all plant feed. Extrusion allows you to turn complex organic compounds of plant feed into easily digestible simple sugars and inactivate antinutrients. In order to achieve good eatability of the dry concentrate, milk powder and whey powder are included in its composition. The article describes in detail the technology and device for preparing easily digestible food based on legumes for feeding calves of the dairy period, which, when fed, accelerate the development of the digestive tract in the early life of calves with high gains in live weight, reduce the consumption of whole milk or its substitutes and energy costs by its production. Studies on the effect of feeding feed concentrate to young cattle during the dairy period under the conditions of MTF Berezovitsa SE ZhodinoAgroPleMelita showed an increase in productivity by 6.6% and a decrease in feed costs by 5.73%.
PL
Wysoki poziom mechanizacji w nowoczesnych oborach krów mlecznych, w tym automatyzacja i robotyzacja, umożliwiają pozyskanie surowca (np. mleka) o wysokiej jakości, a także pozwalają na znaczący wzrost wydajności pracy i produkcji. Dodatkowo, zastosowanie paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z mleka oraz pozyskiwania biogazu z procesu fermentacji przyczynia się do dużych oszczędności energii w gospodarstwie. Nadmiar nawozów naturalnych, powstających w wyniku produkcji zwierzęcej, może być wykorzystywany jako substrat do fermentacji metanowej.
EN
The high level of mechanization in modern barns, including automation and robotization, enable obtaining high quality raw material (e.g. milk), as well as allow for a significant increase in labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess natural fertilizers resulting from animal production can be used as a substrate for methane fermentation.
EN
Currently in Russia and other countries in family farms there is a demand for lowering cost of animal production. Main direction to achieve new terchnological solutions characterized by low energy constumption and high efficiency with maintaining high quality of product (mineral). For example, lately in animal production are acquired concentrates with low unity costs. Realising targets releated with lowering costs of forage production with usage comminution and crease of grain. Previously conducted own researches and literature analises shows, that currently used solutions are characterized by big errors made by construction of the devices, and technology effect of obtained product (grain). The paper presents the criteria for optimalization of technical indicators of shredding devices affecting the quality of the product.
PL
Obecnie, w Rosji i innych krajach w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich dąży się do obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem prac umożliwiających osiągnięcie tego celu jest opracowanie nowych technicznych rozwiązań charakteryzujących się niską energochłonnością i wysoką wydajnością z zachowaniem wysokiej jakości produktu (surowca) przy produkcji pasz. Przykładowo w ostatnich latach w produkcji zwierzęcej pozyskuje się koncentraty o niskich kosztach jednostkowych, a zastosowanie rozdrabniania i gniecenia ziarna umożliwia realizację tego celu związanego z obniżeniem kosztów produkcji pasz. Prowadzone do tej pory badania naukowe i analiza literatury wykazują, że dotychczasowe rozwiązania charakteryzują się dużymi błędami wynikającymi z konstrukcji urządzeń, a także efektem technologicznym uzyskanego rozdrabnianego produktu (ziarna). W pracy przedstawiono kryteria optymalizacji wskaźników technicznych urządzeń rozdrabniających wpływających na jakość produktu.
EN
Paper presents research concerned utilization of natural gas in a liquid state as a new source of electrical energy generation in country side areas of Russia to use it in a small family farms and bigger agriculture enterprises. The experiment shows that alcohol and gasoline are more expensive products to be a source for electricity generation as a reserve energy supply in agriculture production areas of the country. Introduction of natural gas generator as an alternative fuel makes possible to produce low cost of electrical energy in any part of the country, what gives great potential to alternative energy supply, but especially for agriculture production on small households and also bigger enterprises.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wykorzystania gazu ziemnego w stanie ciekłym jako nowego źródła wytwarzania energii elektrycznej w rosyjskich obszarach wiejskich w celu wykorzystania go w małych gospodarstwach rodzinnych i większych przedsiębiorstwach rolniczych. Eksperyment pokazuje, że alkohol i benzyna są droższymi produktami, które mogłyby być brane pod uwagę do wytwarzania energii elektrycznej jako energii zapasowej w różnych obszarach produkcji rolnej kraju. Wprowadzenie generatora gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego umożliwia wytwarzanie taniej energii elektrycznej w dowolnej części kraju, co daje ogromny potencjał dla alternatywnych dostaw energii, ale szczególnie dla produkcji rolnej w małych gospodarstwach domowych, a także w miarę potrzeb w większych przedsiębiorstwach rolnych.
19
EN
The aim of the study was to carry out a research on the use of milking robots compared to utilization of milking parlors. There was no such study in literature on the milking farms in Poland and abroad. The presented study, except for scientific knowledge, provides also practical utilization as a good agriculture practice on the farm. Tests were carried out simultaneously in two barns belonging to the same farm. In barn K, milking was used in the rib bone milking parlor, and in barn N with milking robots. The results covering three years of research from 2016 to 2018 were presented. It was concluded that the milk yield of young cows in both barns was almost identical, while in the second and subsequent lactation, cows in barn N had higher yield. In barn N, about 3% more milk was obtained from LKS below 400 thaus. ml-1 , compared to barn K. Time of cows’ utilization in both cowsheds was similar, while in barn N the life efficiency of culled cows was higher by about 1,000 kg of milk. The level of deficiency and its structure, due to the number and stage of lactation, were very similar in both barns. In barn N, the uniformity of milk production throughout the year was more even compared to barn K. There were reserves in the use of the milking robot due to the low number of cows per milking stand and the need to better adaptation of milking times to current cow performance. The milking robot improves cow welfare and ensures high milk yield and good cytological quality of milk.
PL
Celem pracy były badania dotyczące wykorzystania robotów udojowych w porównaniu do stosowania hal udojowych w oborach gospodarstw rodzinnych. Prezentowane badania oprócz wiedzy naukowej dają również praktyczne zastosowanie nowych technologii jako dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie. Testy przeprowadzono jednocześnie w dwóch oborach należących do tego samego gospodarstwa. W oborze K dojenie odbywało się przy wykorzystaniu hali udojowej rybia ość, a w oborze N stosowano roboty udojowe. Przedstawiono wyniki obejmujące trzy lata badań od roku 2016 do 2018 roku. Stwierdzono, że wydajność mleczna w pierwszej laktacji krów w obu oborach była prawie identyczna, podczas gdy w drugiej i kolejnych laktacjach krowy w oborze N miały większą wydajność. W oborze N uzyskano około 3% więcej mleka z LKS poniżej 400 tys. ml-1 , w porównaniu do obory K. Czas wykorzystania krów w obu oborach był podobny, natomiast w oborze N całkowita wydajność życiowa krów była wyższa o około 1000 kg mleka. W oborze N jednorodność produkcji mleka przez cały rok była bardziej wyrównana niż w stodole K. Wykorzystanie robota udojowego wiązało się z pewnymi rezerwami ze względu na małą liczbę krów na stanowisko dojenia i potrzebę lepszego dostosowania czasów doju do aktualnej wydajności krów. Robot udojowy poprawia dobrostan krów i zapewnia wysoką wydajność mleka oraz dobrą jakość cytologiczną mleka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.