Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet application
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Aplikacja internetowa ListsBook
PL
Opracowano oraz zaimplementowano rozbudowaną aplikacje internetową posiadającą własny interfejs programistyczny API (ang. application programming interface). Jej zadaniem jest magazynowanie oraz prezentacja danych zapisanych w postaci spersonalizowanych grup zwanych „listami”. Listy będzie można współdzielić pomiędzy użytkownikami aplikacji bądź też samo organizującymi się grupami użytkowników.
EN
Preparation of project and its implementation as a rich internet application with own application programming interface for storing, presentation of data stored in personalized groups of data called “lists” and also sharing this “lists” between users of this application or groups of users created by themselves.
3
Content available Internet application to support yacht navigation
EN
The article presents the implementation of an Internet application that graphically depicts the current situation at sea, with the prospect of being used in maritime applications and the possibility to work on multiple hardware platforms. Modern techniques have been applied in order to allow permanent development of the application and ensure that it is maintenance-free and self-reliant, even in case of unexpected situations. This publication covers the procedure followed to build the application as well as its field and method of operation. Possible usages of the application and tests carried out on many platforms have been presented. Ideas for further development have also been introduced.
PL
Rozwój i zarządzanie siecią rowerową jest wyzwaniem dużych polskich miast. Brakuje danych na temat rowerzystów, ich dziennych podróży i problemów. Autorzy wykorzystali aplikację mapową i ankietę internetową, aby znaleźć miejsca postrzegane przez rowerzystów za problemowe. W ciągu 2 miesięcy 532 osoby naniosły na mapę 1 235 miejsc i 1 140 odcinków dróg, które wymagały naprawy i usprawnienia pod kątem ruchu rowerowego. Dane były wzbogacone 1 174 komentarzami i 1 085 propozycjami inwestycji, co znacznie ułatwiło ich interpretację. Najbardziej problemowymi miejscami były: w przypadku punktów – niebezpieczne skrzyżowania – 32% wskazań; w przypadku odcinków dróg – miejsca, gdzie pojazdy jeździły zbyt blisko rowerzystów – 25% lub nawierzchnia była nierówna – 22%. Problemy koncentrowały się na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach i ulicach, gdzie rowerzyści wpadali w konflikt z kierowcami samochodów – ruch rowerowy był tam zwykle źle zorganizowany, np. nie było ścieżek rowerowych. Tak duże zbiory danych trudno analizować na poziomie miasta, każde miejsce jest specyficzne. Autorzy wykorzystali więc mapy gęstości punktów i linii problemowych, aby znaleźć miejsca ich największej koncentracji. Następnie przeanalizowali je szczegółowo i zaproponowali zmiany, bazując na informacjach dostarczonych przez badanych. Wykorzystana metoda zbierania danych o jakości infrastruktury rowerowej, w której pytamy jej użytkowników o opinie, okazała się bardzo dobra i skuteczna. W bardzo krótkim okresie udało się zdobyć ogromną ilość danych. Dzięki zaangażowaniu rowerzystów i liczbie ankiet dane były łatwe w interpretacji i rzetelne. Badanie stanu infrastruktury miejskiej „oczami” jej użytkowników znacznie usprawni zarządzanie miastami w przyszłości, nie tylko w kwestiach rowerowych.
EN
Management and development of bicycle network is a challenge for big Polish cities. Sufficient data about cyclists, their daily trips and problems is lacking. The authors used internet survey to map places perceived by cyclists as problematic. During 2 months 532 persons have responded, mapping 1 235 spots and 1 140 sections requiring repairing and improvement in reference to bicycle traffic. This dataset was completed with 1 174 respondents’ comments and 1 085 investment suggestions which facilitate interpretation of messages. Generally the most important problems were: for spots – dangerous intersection – 32%, for sections – places where vehicles drive too close bikers – 25% and bumpy surface – 22%. Problems were concentrated at the busiest city’s intersections and roads where cyclists were conflicted usually with car drivers – organization of bicycle traffic was defec tive. It is difficult to analyze such a big dataset at the level of a city – each spot has it’s unique characteristic. In order to find places of the highest concentration of necessary improvements the authors used point and line density maps. Later they analyzed in detail 6 hotspots, using information provided by respondents. Applied methodology of mapping problems in bicycle network by its users, proved to be good and effective. In a very short period we gathered big, reliable set of data, which was easy to interpret. Studying of the urban infrastructure based on the users participation will improve managing of cities in the future, not only with reference to the bicycle’s issues.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania dynamicznej aplikacji internetowej do symulacji obwodowej silnika indukcyjnego trójfazowego, wykorzystującej interfejs przeglądarki WWW. Model obwodowy silnika sformułowano w układzie osi naturalnych i ujęciu metody energetycznej Lagrange’a. Implementację modelu maszyny w aplikacji internetowej wykonano w projekcie typu Web Forms, który jest elementem środowiska Microsoft Visual Studio. Kod programu napisano przy użyciu obiektowego (zarządzanego) języka programowania C# oraz składni HTML z wykorzystaniem zasobów biblioteki .NET Framework. Kod ten jest wykonywany pod nadzorem maszyny wirtualnej CLR (ang. Common Language Runtime). Aplikacja umożliwia analizę wybranych stanów pracy silnika indukcyjnego (dynamicznych i ustalonych) w ramach Wirtualnego Laboratorium Maszyn Elektrycznych budowanego w Politechnice Gdańskiej.
EN
This paper presents the dynamic internet application for circuit simulation of induction motor Rusing Web browser. Circuit model of the motor is formulated using Lagrange’a energy method in terms of machine variables. The application was developed using Web Forms type project in Visual Studio software, and Has been supported by the .NET Framework as integrated component of Windows. This application enables a dynamic and steady-state analysis of induction motor, in the frame of the Virtual Laboratory of Electric Machines being developed at the Gdansk University of Technology.
PL
Zaprezentowano autorski system komputerowy ALEP-PL, który wspomaga proces planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Narzędzie zostało przygotowane z uwzględnieniem metodyki planowania zaawansowanego. System składa się z serwisu internetowego, bazy danych i modułów logiki biznesowej. Serwis internetowy został stworzony w technologii ASP.NET z użyciem środowiska Visual Studio 2010 i serwera baz danych MS SQL Server 2008 R2. Aplikacja pozwala uprawnionym użytkownikom opisywać instalacje odbiorców i wytwórców energii i paliw. Serwis ma na celu definiowanie scenariuszy rozwoju lokalnej energetyki oraz przedstawianie strategii osiągania celów scenariuszowych. Wyniki prezentowane są w sposób tabelaryczny i graficzny. Cele w scenariuszach zostały ograniczone do określenia: zmniejszenia energochłonności, udziału odnawialnych źródeł energii (OZE), redukcji emisji CO2.
EN
Advanced local energy planning is presented and the role of information systems in energy planning is discussed. ALEP-PL tool is the Internet application prepared for local energy planning which implements the ASP.NET Web Application template in Visual Studio 2010 environment and MS SQL Server 2008 R2 database. The main application interfaces are presented. Attention is drawn to the important functions of the application, which will serve to the elimination of distortions in the communication process. This paper discusses also the different expectations that have advanced users and ordinary consumers of energy with respect to the ALEP-PL system and presents the application features that make the application more attractive, particularly to ordinary users. Energy planning is a complex process that requires integration of different goals i.e. improvement of energy efficiency, increase in the share of renewables in the energy balance and CO2 emission reduction. Integration of the requirements and objectives may be supported by the ALEP-PL application which is tailored to collect and to process the data on energy and fuels consumption.
7
Content available remote Computer monitoring and control system of a local LNG supply station
EN
This paper presents a proposal of computer system to support the work of local LNG supply station. The main advantages of proposed system are to increase safety and reduce the operating costs of the station. On the basis of preliminary analysis the main functional modules of the system have been distinguished. The modules include: vaporization control unit, subsystem for monitoring parameters in the cryogenic tank and installation, central database server, data visualization module, diagnostic subsystem and module for LNG supplies optimization. The system has been used for investigating a real supply station.
PL
W artykule przedstawiono propozycję systemu komputerowego wspomagającego pracę lokalnej stacji zasilania LNG. Do głównych zalet wprowadzenia systemu należą zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów użytkowania stacji LNG. Na podstawie przeprowadzonej wstępnej analizy wyróżniono główne moduły funkcjonalne: moduł sterowania procesem parowania LNG, podsystem monitoringu parametrów w zbiorniku kriogenicznym i instalacji, centralny serwer bazy danych, moduł wizualizacji danych pomiarowych, system diagnostyki oraz moduł optymalizacji dostaw surowca. System został wykorzystany do przeprowadzenia badań rzeczywistej stacji zasilania LNG.
PL
W artykule przedstawiono zaproponowany przez autorów sposób projektowania i wytwarzania zaawansowanych aplikacji internetowych wykorzystujących konkretne technologie związane z platformą Adobe Flex. Omówiono zalecane praktyki, stosowane wzorce projektowe oraz przedstawiono wybrany framework aplikacyjny – PureMVC. Zaproponowano pewne jego rozszerzenia wspomagające proces wytwarzania oprogramowania.
EN
In this article authors propose the method of designing and developing advanced internet applications based on Adobe Flex. Best practices and some design patterns are discussed. The paper presents the particular application framework – PureMVC. Authors propose some extensions to the framework that support development process.
9
Content available remote Porównanie szablonów dla aplikacji internetowych
PL
Artykuł opisuje porównanie pięciu szablonów projektowych, najczęściej stosowanych przez programistów. Porównano ich ogólne własności, możliwości konfiguracyjne, cechy warstwy prezentacji, obsługę formularzy i metody internacjonalizacji. Wskazano również wzorce projektowe najczęściej w nich wykorzystywane.
EN
The article describes comparing five frameworks, most often applied by programmers. Their general properties, possible configurations, features of the presentation layer, the service of forms and methods of the internationalization are compared. Design patterns most often used in them are also shown.
10
Content available remote Aplikacja internetowa do projektowania sprężyn kształtowych
PL
Przedstawiono podstawowe wiadomości na temat sprężyn kształtowych. Omówiono przykłady ich zastosowań w technice oraz zasady projektowania. Jest to prezentacja kolejnego tematu z cyklu zdalnych wykładów z przedmiotu "Zapis i Podstawy Konstrukcji" [9], prowadzonego w systemie mieszanym (blended learning). Dostępny z poziomu standardowej przeglądarki internetowej moduł "Sprężyny kształtowe" zawiera wykład na ich temat. Interaktywną aplikację do projektowania sprężyn baryłkowych i klepsydrowych oraz test umożliwiający samoocenę. Opracowany model jest dostępny na: http://e-zipk.aei.polsl.pl/-zipk/ksztaltoweRC3/index.html
EN
Presented are essentials of specially shaped springs. Also discussed are examples of their application in mechanical engineering and basics of their design. This is another presentation from the series of remote lectures on the "Design basic essentials and records" delivered to the students in the blended learning system.
PL
Przedstawiony został autorski program komputerowy Plantene-2 przeznaczony do obliczania powierzchni plantacji roślin energetycznych. Aplikacja wykonana została w wersji internetowej i jest kontynuacją wcześniejszego programu instalowanego na komputerze użytkownika. W opracowaniu opisane zostały różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami.
EN
The paper presents an original computer application - Plantene-2 - designed to compute energy plant plantation areas. The application has been developed in Internet version and it is a continuation of a previous program installed in user's computer. The study contains differences between these solutions.
12
Content available remote Aplikacja internetowa do projektowania sprężyn paraboloidalnych.
PL
Przedstawiono podstawowe wiadomości na temat sprężyn paraboloidalnych oraz omówiono przykłady ich zastosowań w technice. Jest to prezentacja kolejnego tematu z przygotowanego cyklu zdalnych wykładów z przedmiotu "Zapis i Podstawy Konstrukcji", prowadzonych w systemie mieszanym (blended learning). Dostępny z poziomu standardowej przeglądarki internetowej model "Sprężyny paraboloidalne" zawiera wykład na temat sprężyn paraboloidalnych, interaktywne aplikacje do ich projektowania oraz test umożliwiający samoocenę. Jest dostępny na http://pcws.zis.ia.polsl.gliwice.pl
EN
Presented are fundamental information on design and engineering application of paraboloid springs. The article provides a presentation of a consequent remote lecture in the "Design Records and Fundamentals" cycle delivered in mixed lectures curriculum.
13
Content available remote Aplikacja internetowa do projektowania śrubowych sprężyn skrętowych
PL
Kukurydza, jako roślina ciepłolubna, wymaga do dojrzewania stosunkowo długiego okresu z odpowiednio wysoką temperaturą. W naszym kraju jej uprawa jest więc związana z pewnym ryzykiem, polegającym na uzyskaniu plonów o niskim udziale kolb lub ziarna. Wybór odpowiednich rejonów uprawy, a także dobór odmian w tych rejonach, przeprowadza się porównując wymagania termiczne kukurydzy z warunkami klimatycznymi. Użycie metody sum temperatur umożliwia ilościowe określenie prawdopodobieństwa dojrzenia. W pracy przedstawiono internetową aplikację służącą do obliczania i prezentacji prawdopodobieństwa dojrzewania trzech typów użytkowych kukurydzy (na ziarno, na CCM i na kiszonkę) o różnej wczesności dla wybranego punktu Polski. Do budowy aplikacji wykorzystano algorytmy rozkładów statystycznych temperatury, opadów i długości dnia, skonstruowane w IUNG. Opisują one rozkłady przestrzenne tych charakterystyk, umożliwiając określenie ich wartości w dowolnym punkcie kraju i w dowolnym okresie. Podstawowymi danymi aplikacji są zawarte w bazie danych atrybuty punktów (długość i szerokość geograficzna, wysokość n.p.m.) w siatce 10x10km. Obsługa aplikacji polega na ustaleniu współrzędnych geograficznych pola (przez wybór punktu z mapy), wyborze typu użytkowego kukurydzy oraz określeniu charakteru otoczenia pola (teren płaski, pobliże dużego miasta, akwenu itp.). Naciśnięcie przycisku „Oblicz wartości” uruchamia procedury obliczeniowe umieszczone na serwerze i wyniki przesyłane są do przeglądarki w komputerze użytkownika. Wyniki obliczeń prawdopodobieństwa dla kukurydzy o wybranym typie użytkowym dla kilku typów wczesności (określonych liczbą FAO) są podawane w formie tabelarycznej.
EN
Maize, being a thermophilous plant, requires a relatively long vegetation period with appropriately high values of degree-days. Therefore its cultivation under the conditions of our country is connected with certain risk that consists in obtaining yields with low proportion of cobs or grain. The choice of suitable regions for its cultivation, as well as the selection of varieties for the regions are conducted by comparison of thermal requirements of maize with the climatic conditions. Application of the degree-days method makes it possible to quantify the probability of maize ripening. The article described Internet application to calculation and presentation of ripening probability for three utilization modes (for grain, CCM and silage) of various earliness maize types. The statistical distribution algorithms for temperature, precipitation and day length, constructed at IUNG, were used to create the application. They describe the spatial distribution of mentioned climatic elements making it possible to determine their values in any place of Poland within any period. The basic application data are the attributes of points (longitude, latitude and altitude) evenly spread over the country in a grid of 10 x 10 km. Handling of the application consists in entering geographic co-ordinates (by selecting a point in the map), entering the terrain characteristics (flat terrain, neighborhood of a city, large reservoir etc.) and choosing the maize utilization mode. Pressing the “Calculate values” button starts the computation procedures on the server and the results are sent to the user’s computer browser. The results (probability of maize ripening, mean dates of sowing and ripening) for utilization mode and the type of earliness (determined by the FAO number) selected by the user are presented in tabular form.
PL
Przedstawiono internetową aplikację kalkulacji kosztów ochrony pszenicy ozimej dla czterech areałów (1 ha, 3 ha, 10 ha i 50 ha). Aplikacja rozszerza “Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin” (IPM IDSS), wykorzystywany w IUNG i umożliwia śledzenie zależności między intensywnością ochrony a składnikami kosztów. W celu pozyskania danych o kosztach bezpośrednich produkcji pszenicy ozimej, niezbędnych do obliczeń kosztów ochrony, wykorzystano metodę modelowania technologii i analizy ekonomicznej. Ochrona roślin stanowi zmienny element technologii i jej parametry (liczba zabiegów, środki ochrony, dawki) określa użytkownik. Może on także zmieniać wartości wykorzystania rocznego ciągnika i opryskiwacza, od których w pewnym stopniu zależą koszty jednostkowe pracy agregatu do ochrony roślin. Koszty ochrony obliczane są w rozbiciu na kategorie: koszty materiałów, ciągników i maszyn. Wyniki przedstawione są w formie tabelarycznej i graficznej.
EN
An Internet application for the calculation of winter wheat protection costs on four cultivation areas (1 ha, 3 ha, 10 ha and 50 ha) was presented. The application extends the “Internet Decision Support System in Integrated Plant Protection” (IPM IDSS), used in IUNG. It makes it possible to find the relationship between protection intensity and the cost components. In order to acquire the data on direct costs of winter wheat production, necessary for calculation of protection costs, a method of technology modeling and economic analysis was used. Plant protection constitutes a variable element of technology and its parameters (number of treatments, pesticides, doses) are determined by the user. The values of tractor and sprayer annual use, upon which the unit cost of plant protection depends to some extent, may also be changed by the user. Plant protection costs are broken into component costs (the cost of materials, tractors and machinery). The results were presented in tables and on graphs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.