Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stateczność skarpy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wzmocnienie podłoża palami przemieszczeniowymi IMBDP
PL
Rozbudowa fragmentu DK75 w małopolskiej miejscowości Tęgoborze wymagała wzmocnienia podłoża z uwagi na zniszczenia powstałe w wyniku oddziaływania wciąż aktywnego osuwiska. W ramach tego przedsięwzięcia przetestowana została nowa technologia pali przemieszczeniowych.
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
3
Content available remote Earth structures stability under rapid drawdown conditions
EN
The paper presents the slope stability analysis of the unmodernised section of the Groszowice separation levee in the condition of water level changes, particularly after rapid drawdown. Based on soils field and laboratory tests, the stability analysis of the construction was conducted with GEO5 software. For the upper levee, the utilisation degree of slopes resistance was determined according to the Eurocode 7. Calculations were conducted for normal and high water level, as well as after rapid drawdown. The analysis was carried out with the use of five most commonly applied methods. The results have shown that at normal and high water level, the structure was stable. However, it does not correspond with its existing damages. The loss of stability was proved only under rapid drawdown conditions. Additionally, for the central part of the separation levee, the filtration curve position was conducted with the use of the Finite Elements Method (FEM). The water seepage on the slope above normal water level explains the suffosion displacement of soil particles that occurs due to damaged slope sealing and drainage.
PL
Artykuł przedstawia analizę stateczności skarp niezmodernizowanego odcinka języka rozdzielczego Groszowice w warunkach zmian poziomu wód, szczególnie po gwałtownym ich obniżeniu. W oparciu o polowe i laboratoryjne badania gruntów przeprowadzono analizę stateczności poszczególnych elementów konstrukcji. Dla górnego języka rozdzielczego wyznaczono stopień wykorzystania wytrzymałości skarpy w oparciu o normę Eurocod 7. Obliczenia wykonano dla normalnego i wysokiego poziomu wód oraz w warunkach gwałtownego obniżenia. Analizę przeprowadzono pięcioma powszechnie stosowanymi metodami przy użyciu programu komputerowego GEO5. Uzyskane wyniki wykazały, że przy niskim i wysokim stanie wód budowla pozostała stateczna, co jednak nie odpowiada rzeczywistym jej zniszczeniom. Utratę stateczności wykazała dopiero analiza w warunkach gwałtownego obniżenia poziomu wody. Dodatkowo dla środkowej części języka rozdzielczego określono położenie krzywej filtracji metodą elementów skończonych MES. Wykazany obliczeniami wysięk wody na skarpie powyżej normalnego poziomu piętrzenia wyjaśnia wymywanie i sufozyjne wynoszenie cząstek gruntowych, jakie ma miejsce przez uszkodzone uszczelnienie skarp oraz drenaż.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie negatywnego oddziaływania odkrywkowej eksploatacji piasku na sąsiednią nieruchomość. Eksploatacja piasku prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kolejowego spowodowała rozwój procesów osuwiskowych, które objęły obszar nieczynnej linii kolejowej. Opisano litologię i strukturę osuwiska, określono przyczyny utraty stateczności oraz zaproponowano stateczną odbudowę zdegradowanego terenu. Na podstawie wykonanych badań kartograficznych i wiertniczych osuwisko określono jako rotacyjne, asekwentne i delapsywne. Głównymi przyczynami antropogenicznymi powstania osuwiska było przemieszczanie się skarpy kopalni piasku w kierunku terenu kolejowego oraz oddziaływanie zbiornika wodnego powstałego po eksploatacji piasku na podstawę skarpy. W ramach działań naprawczych zaproponowano rekonstrukcję obszaru osuwiskowego, która jest trudna do wykonania zwłaszcza na dużych obszarach oraz wiąże się z wysokimi kosztami. Odbudowę terenu, z uwagi na ochronę środowiska, krajobrazu i wód, powinno się wykonać z zastosowaniem gruntu miejscowego.
EN
In the paper authors describe how exploitation of sand deposits in the outcrop exerts in the vicinity nearby. Excavation of sand deposits in the outcrop the railway track caused that rotary and detrusive landslide developed in the area of closed railway track. Lithology and structure of landslide, as well as some factors that implicated loss of slope stability were described. Geotechnical plan of slope stability as the result of rebuilding of damaged area was also presented. Rotary and detrusive landslide was described on the data distinquished by carthographical and drilling investigation. Rotary and detrusive landslide is the effect of loss of the slope stability caused by antropogenous activity such as: movements of the slope in the sand deposits outcrop towards the railway area as well as influence of water reservoir at the base of the slope that developed after exploitation of sand deposits had stopped. Reconstruction of landslide area was suggested however that is technicaly complexed at large territory as well as expensive. The process of rebuilding of destroyed area will be well proceeded if local deposits are applied.
PL
Opis i interpretacja wyników obliczeń numerycznych metod równowagi granicznej oraz MES w dwóch przekrojach. Analiza wpływu różnych form dyskretyzacji modelu geotechnicznego na wskaźnik stateczności F. Porównanie wyników obliczeń MES z wykorzystaniem dwóch programów (Z_Soil i PLAXIS). Analiza przeprowadzona dla przypadku Skarpy Warszawskiej w dwóch prostopadłych do rozciągłości skarpy, sąsiadujących przekrojach w obszarze projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).
EN
Description and interpretation calculation results of limit equilibrium methods and FEM in two cross-sections. The impact analysis of different forms of mesh discretization on slope stability factor F. Comparison of FEM simulations results of two calculation programs (Z_Soil and PLAXIS). Analysis conducted for the Warsaw Slope in two cross-section perpendicular to extent of the slope, in proximity to the Warsaw Southern Ring Road.
EN
In this paper there are presented application of Electrical Resistivity Tomography method (ERT) for the evaluation of slope stability on the example of four pieces of Warsaw slope. The survey was conducted on Bielany at Farysa street, downtown close to Academic Church St. Anne, on Ursynów at Kiedacza Street and at Kokosowa Street. Selected pieces of Warsaw slope differ between therself with soil-water conditions, geometry (a slope angle and height), an urbanized terrain and hazard of landslide. In this paper there are geological cross-section for selected slop pieces, the slop stability index was calculated (F) and ERT measurements. The purpose of this paper is presentation of the processing and interpretation of data received in ERT measurements for more exact description of slop stability.
EN
The finite element method has become the most widespread method of analyzing slope stability. Its advantage over the limit equilibrium method (the method of slices) has been proven in many publications. The most commonly applied FEM computational scheme in slope stability calculations is the shear strength reduction (SSR) method. Another way of analysing slope stability by FEM is the gravity increase (GI) method. The latter method may not be applied unconditionally. The paper contains a comparison of results obtained by the SSR, GI and modified Bishop’s methods. A good agreement of the results produced by the SSR and the modified Bishop’s methods has been confirmed. Overestimation of the safety factor by the GI method in the case of using the linear Mohr-Coulomb criterion has been shown.
PL
Metoda elementów skończonych stała się powszechnie stosowanym narzędziem do analizy stateczności skarpy. Jej przewagę nad metodami równowagi granicznej (metodami paskowymi) wykazano w licznych publikacjach. W ramach analiz stateczności MES najczęściej stosowana jest strategia redukcji wytrzymałości na ścinanie. Innym podejściem jest strategia rosnącej grawitacji, jednak nie może ona być stosowana bezkrytycznie. W artykule zaprezentowano porównanie wyników obliczeń wartości współczynnika bezpieczeństwa metodą redukcji na ścinanie, rosnącej grawitacji i uproszczoną metodą Bishopa. Pokazana została zbieżność wyników uzyskiwanych metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie oraz metodą paskową Bishopa oraz przeszacowanie stateczności skarpy w metodzie rosnącej grawitacji w przypadku zastosowania tradycyjnego liniowego warunku Coulomba-Mohra.
PL
Przeanalizowano stateczność skarpy głębokiego wykopu, wraz z oszacowaniem rzeczywistych parametrów gruntów budujących podłoże z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN
The paper presents complex problem connected with back analysis of deep excavation slope stability and estimation of real soil parameters using The Finite Element Method (FEM).
PL
Po kilkunastu latach bezawaryjnej eksploatacji nastąpiła utrata stateczności obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych. Obwałowanie osadnika wykonane zostało z odpadów pogórniczych. Na awarię mogły mieć wpływ różne czynniki, w tym: lokalne osłabienie materiału obwałowania, rozszczelnienie konstrukcji obwałowania umożliwiające filtrację przez jego korpus, oddziaływanie intensywnych opadów atmosferycznych oraz oddziaływanie wstrząsów indukowanych eksploatacją w sąsiednich kopalniach. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej stateczności skarp obwałowania, w których uwzględniono wpływ wybranych czynników destabilizujących. Uwzględnienie zespołu niekorzystnych czynników pozwoliło na ocenę zagrożenia osadnika awarią.
EN
After a dozen or so years of failure-free exploitation the embankment of liquid mine waste settler lost its stability. The embankment has also been made of mine wastes. Failure could have been caused by various factors, including: the local weakness of embankment’s material, seepage through embankment and rain impact on its head and external slope. The paper presents results of numerical analyses of embankments stability that take into account the above destabilizing factors. Increasing number of the factors assumed in the analyses shows increasing possibility of embankment failure.
PL
W zwałowisku kamienistych materiałów pogórniczych wykonany został wykop o długości ok. 160 m i głębokości dochodzącej do 28 m. Wykop odsłonił częściowo biegnący w jego sąsiedztwie rurociąg tłoczny w postaci dwóch rur φ 630 mm z polietylenu. Nachylenie skarp wykopu jest zmienne i waha się w pomiędzy 33 a 52°. Wietrzenie materiału hałdy prowadzi do obniżenia stateczności skarpy i rodzi zagrożenie osuwiskiem oraz zerwaniem rurociągu. W referacie zaprezentowano analizę stateczności skarpy głębokiego wykopu o zmiennym nachyleniu i zróżnicowanej wytrzymałości. Analizy przeprowadzono metodą elementów skończonych, a współczynnik bezpieczeństwa wyznaczono zgodnie z procedurą redukcji wytrzymałości na ścinanie. W wyniku analiz określono stopień zagrożenia rurociągu tłocznego dla postępującego procesu wietrzenia materiału hałdy.
EN
In the post-mining waste material an excavation was made with a length of approximately 160 m and a depth of up to 28 m. The excavation partially uncovered a polyethylene pipeline running along in the close vicinity. The slope of the excavation is variable and ranges between 33 and 52°. Weathering of the waste leads to a reduction in slope stability and produces the danger of a landslide and rupture of the pipeline. The paper presents analyses of slope stability of deep excavation with variable inclination and variable strength. Analyses were carried out by finite element method, and the safety factor was determined based on the shear strength reduction procedure. As a result, the degree of hazard to the pipeline was evaluated in progressive mine waste weathering conditions.
11
Content available remote Analiza stateczności skarpy drogowej w warunkach zmiennego nawodnienia
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki numerycznej analizy stateczności skarpy głębokiego wykopu drogowego z użyciem algorytmu proporcjonalnego zmniejszania parametrów wytrzymałościowych (redukcja c-[fi]). Z uwagi na rozważany sposób drenażu skarpowego analizie poddano model trójwymiarowy (3D). Uwzględniono wpływ zmiany stanu nawodnienia wywołany wykonaniem wykopu na parametry mechaniczne ośrodka gruntowego. Wykazano skuteczność proponowanych rozwiązań drenażu.
EN
The paper presents course and results of numerical analysis of stability of a slope of a deep road excavation with use of c-[fi] reduction algorithm. Three dimensional (3D) FE model was considered due to drainage geometry. Influence of the excavations on watering conditions resulting in changes of mechanical parameters of soil media was taken into account. Assessment of the drainage system has been done.
EN
Cut slopes of deep excavations are particularly exposed to instability due to rebound. One method of their protection is ground anchoring. An example of slope failure is presented in the paper. The slope was made during the construction of an expressroad in 1999. The mass movements have led to damage of a side road performed near the crest. The causes of instability and damage of the side road as well as solutions proposed to protect the slope and road have been described in detail.
PL
W artykule dokonano porównania dwóch metod (MPW i MPU) uwzględniania warstwowości podłoża gruntowego w skarpach o danych parametrach geometrycznych i geotechnicznych, przy założeniu cylindrycznej powierzchni poślizgu.
EN
Comparison of two methods (MPW and MPU), enabling to check stability of ground slopes for given geometrical and geotechnical parameters, has been realized in the work, assuming cylinder surface of the slide and heterogeneous subsoil.
PL
Oceny stateczności skarp i zboczy dokonuje się zwykle przy użyciu współczynnika (stopnia) pewności (bezpieczeństwa) skarpy lub współczynnika (wskaźnika) stateczności skarpy. Metody określania wartości tego współczynnika posiadają duże znaczenie przy projektowaniu skarp i zboczy oraz przy sporządzaniu ekspertyz stateczności, natomiast są niedogodne przy bieżącym monitoringu pracy tych budowli ziemnych z zastosowaniem np. pomiarów inklinometrycznych. W pracy przedstawiono metodę oceny stateczności ośrodka gruntowego opracowaną na podstawie analizy wartości przemieszczeń poziomych mierzonych za pośrednictwem inklinometrów. Działania w tym zakresie zostały przeprowadzone w dwóch zasadniczych kierunkach: - w oparciu o zaproponowaną metodę redukcji wartości współczynnika sprężystości gruntu, - w oparciu o przeprowadzoną analizę stanu wytężenia górotworu w osi otworu inklinometrycznego i jego związku ze statecznością skarpy. W obydwóch podejściach wykorzystano obliczenia komputerowe współczynnika stateczności skarpy wykonane z użyciem programu ZSoil Weryfikacji opracowanej metody dokonano dla warunków KWB "Bełchatów" w rozdz. 3pracy. Rozdz. 4 zawiera wnioski, stwierdzające m. in., że opracowany sposób oceny może być zaproponowany do wykorzystania praktycznego.
EN
The slope stability analysis is usually carried out using the factor (degree) of slope safety or the factor (coefficient) of slope stability. Methods of estimating the value of this factor have great significance both for designing the slopes and preparing the experts reports on its stability, but they are inconvenient for the current monitoring of these earthen structures with the use e.g. inclinometric measurements. This work presents the method of the ground media stability evaluation devised on the basis of horizontal displacement value analysis, measured with the use of inclinometers. Two modes of action in this field were undertaken: - action based on the proposed reduction of the soil elasticity modulus value, - action based on the conducted analysis of the state of soil effort in the inclinometer hole axis and its relation to slope stability. Both approaches involve computer calculations of the slope stability factor made with the ZSoil code. The verification of the method worked out for the conditions of the "Bełchatów" brown coal open pit mine (described in chapter 3) was presented. The conclusions concerning a.o. the possibility of using the method were included in chapter 4.
PL
W artykule zaprezentowano analizę numeryczną skarpy poddanej wpływom eksploatacji górniczej. W obliczeniach przyjęto, że na skutek odkształceń poziomych powierzchni terenu, wywołanych eksploatacją, dochodzi do rozluzowania gruntu i spadku spójności gruntu. Stateczność skarpy analizowano przy przyjęciu zmienności spójności gruntu w zależności od odkształceń poziomych wywołanych postępującym ścianowym frontem eksploatacyjnym.
EN
The article discusses a numeric analysis of a slope which underwent the impact of mining operations. It has been assumed in the calculation that due to horizontal deformations of the terrain induced by exploitation the ground gets loose and the compactness of the ground is decreased. The stability of a slope has been analysed with the assumption of the changeability of the ground's compactness depending on horizontal deformations induced by advancing face of the exploitation front.
PL
W pracy podano założenia teoretyczne i algorytm operacyjny iteracyjnej procedury MES przeznaczonej do analizy zagadnienia stateczności skarpy. Do opisu zachowania gruntu (tworzącego masyw gruntowy) zastosowano nieliniowo-sprężysty model Duncana-Changa [2].
EN
The paper presents theoretical foundations and algorithm of the FEM iterative procedure for analyzes the problem of slope's stability. The behavior of soil has described by Duncan-Chang's nonlinear elastic model [2].
17
PL
Utrata stateczności skarpy (zbocza) może pociągnąć za sobą tragiczne skutki dla ludzi oraz powodować duże straty materialne, stąd potrzeba oceny tej stateczności i to w procesie projektowania jak i eksploatacji. Takiej oceny na drodze obliczeniowej dokonuje się zwykle przy użyciu współczynnika (stopnia) pewności (bezpieczeństwa) skarpy lub współczynnika (wskaźnika) stateczności skarpy. W tym artykule posłużono się określeniem współczynnik stateczności skarpy i oznaczono go symbolem SF. Z kolei kontrola bieżąca (monitoring) rozpatrywanych budowli ziemnych może być wykonywana m.in. przy użyciu pomiarów inklinometrycznych. Ich znaczenie jest niepodważalne, ponieważ umożliwia rezygnację z wielu uproszczeń stosowanych w obliczeniach oraz uwzględnienie wpływu na pracę rozpatrywanej konstrukcji (którą jest skarpa) wszystkich czynników zewnętrznych, wynikających m.in. z sytuacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz eksploatacji w kopalni odkrywkowej.
EN
The loss of stability of the embankment (slope) May lead to a tragic consequences for people and can cause serious material losses and therefore the necessity of its stability assessment during a designing and exploitation stage. Such an assessment by ca is usually done with the use of co-efficient (degree) of surety (safety) of the slope of co-efficient (degree) of the slope's stability. In this article the co-efficient of the slope's stability was used and denoted as SF symbol. On the other side the current monitoring of the considered ground structures can be done by, among others, the use of inclinometric measurements. Their importance is non impairable since the allow for resignation from many simplifications applied in calculations and consideration of the influence on operation of considered structure (slope) of all external factors, resulting, among others, from geological and hydrogeological conditions and exploitation of an open-cast mine.
PL
Cyfrowe modele struktur geologicznych i serii geologiczno-inżynierskich umożliwiają szybkie, wielowariantowe planowanie i projektowanie robót eksploatacyjnych wraz z rozwiązywaniem problemów geotechnicznych. W artykule przedstawiono wyniki analizy stateczności skarp na wybranym fragmencie złoża węgla brunatnego Bełchatów. Wykonano analizę wpływu parametrów wytrzymałościowych i geometrycznych skarpy na wartości wskaźników stateczności. Do rozwiązywania zagadnień stateczności zboczy wybranego fragmentu kopalni zastosowano metody: równowagi granicznej, obliczeń "odwrotnych" i numeryczne. Wyniki obliczeń zastosowanych metod pozwalają na wiarygodniejsze prognozowanie zagrożeń geotechnicznych.
EN
Digital models of geological structures and geological-engineering series enable fast, multi-variant planning and exploitation works designing as well as geotechnical problems solving. Analysis results of the slope stability on the chosen fragment of Bełchatów lignite deposit were presented in the article. Analysis of resistance parameters and geometric parameters of the slope on the values of the slope indexes were carried out. A solution to the slope stability problem of the chosen fragment of mine required the application of: limit equilibrium method, "inverted" calculations method and numerical methods. Results of applied methods allow reliable forecasting of geotechnical threats.
PL
W artykule przedstawiono ocenę parametrów wytrzymałościowych przeprowadzoną na potrzeby rekultywacji wysypisk Radiowo i Łubna zlokalizowanych w rejonie Warszawy. Badania parametrów wytrzymałościowych odpadów do analizy stateczności obejmowały: analizę morfologiczną, wkopy i nasypy badawcze, sondowania statyczne WST i CPT, próbne obciążenia płytami MON oraz analizy wsteczne wybranych fragmentów skarp (skarpa stateczna, skarpa z pęknięciami, osuwisko). Obliczenia stateczności wysypisk, zarówno na potrzeby analizy wstecznej, jak i obliczeń projektowych, przeprowadzono z zastosowaniem klasycznych metod stosowanych w geotechnice (program GEO-SLOPE) oraz metody elementów skończonych (program Z-SOIL). W artykule omówiono też zabiegi techniczne zaprojektowane w celu zapewnienia stateczności wysokich skarp wysypisk Radiowo i Łubna. Doświadczenia i wyniki obserwacji z tych obiektów są również wykorzystywane do rekultywacji innych podobnych wysypisk.
EN
The paper presents the shear strength parameters determination performed for the design of remedial works of Radiowo and Łubna old sanitary landfills. The investigation of waste shear strength parameters were performed using: waste morphological analysis, observations on test pits and test embankments, WST and CPT static soundings, slope failure tests with concrete slabs loading as well as back-analysis of selected parts of high landfill slopes (stable slope, cracked slope and landslides). Slope stability calculations for back-analysis and design analysis were carried out by classical methods (GEO-SLOPE numerical programme) and finite element modelling (Z-SOIL numerical programme). The paper also presents the design solutions for improvement of the slope stability of Radiowo and Łubna landfills. The experiences and observational results from these sites are used for the design of remedial works on other sanitary landfills.
PL
Praca zawiera porównanie najczęściej spotykanych metod oceny stateczności skarpy jednorodnej, propozycję wzoru aproksymacyjnego i nomogramów służących do określania nośności granicznej i współczynnika stateczności oraz uwagi dotyczące wyboru najbardziej niekorzystnych schematów obliczeniowych.
EN
A comparison of commonly used methods of stability analysis of homogenous slope is given. A formula and nomograms to evaluate the ultimate load and stability factor are proposed. Remarks about selecting the most dangerous calculation scheme
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.