Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katalizatory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Polimery z pamięcią kształtu i ich otrzymywanie
EN
SMP (shape-memory polymers) is an innovative class of programmable materials responsive to various stimuli. They are attracting increasing attention regarding possible new inventions, industrial use, and overall polymer research. After a brief introduction, this article examines the conventional shape-memory effect, methods of fabrication of shape memory polymers, and molecular and structural requirements for SMP to function. The shape memory behavior of such polymers is thoroughly presented, with the focus being on the thermo- and photo-induced SME. The uses in biomedical and industrial areas are also discussed.
2
Content available remote Metody otrzymywania kwasu 2-etyloheksanowego : stan techniki
PL
Kwas 2-etyloheksanowy ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym. Na skalę przemysłową otrzymywany jest poprzez utlenianie tlenem lub powietrzem aldehydu 2-etyloheksanowego. Dokonano przeglądu 25 patentów w celu analizy stanu techniki dotyczącego sposobów otrzymywania kwasu 2-etyloheksanowego, jak i 2-etyloheksanalu.
EN
A review, with 32 refs., of state of the modern methods of manufg. both CH₃(CH₂) ₃CH(C₂H₅)CO₂H and CH₃ (CH₂) ₃CH(C₂H₅)CHO. The catalysts and conditions used in these processes were discussed.
PL
Ciecze jonowe zawierające w strukturze grupy -SO3H i, co z tym związane, wykazujące kwasowość Brønsteda, charakteryzują się wieloma zaletami umożliwiającymi prowadzenie efektywnych procesów technologicznych zgodnie z zasadami zielonej chemii. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych ciekłych kwasów, wykazując małą korozyjność i toksyczność oraz możliwość łatwego oddzielania od mieszaniny reakcyjnej i wielokrotnego użycia. Dokonano przeglądu metod syntezy sulfonowych cieczy jonowych, ich właściwości oraz zastosowań w kluczowych transformacjach organicznych z uwzględnieniem katalizy homogenicznej i heterogenicznej.
EN
A review, with 74 refs., of synthesis methods of acidic ionic liquids, their properties and applications in key org. transformations, including homogeneous and heterogeneous catalysis.
PL
Cenosfery (składniki popiołów lotnych) modyfikowano żelazem i miedzią. Właściwości fizykochemiczne otrzymanych katalizatorów określono metodami spektroskopii w podczerwienie (FTIR), dyfrakcji promieniami X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej i niskotemperaturową sorpcją azotu. Uzyskane katalizatory przebadano w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem w temp. 150-500°C. Najlepszymi testowanymi materiałami okazały się katalizatory żelazowe, dla których stopień konwersji osiągnął 90% przy niskich stężeniach N₂O w gazach odlotowych. Cenosfery modyfikowane Cu wykazywały wprawdzie wyższą aktywność (prawie 100% konwersję NO), ale zanotowano większe stężenia tlenku azotu(I).
EN
Cenospheres were promoted with Fe or Cu ions and studied for phys.-chem. properties by FTIR spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and nitrogen sorption. The cenospheres were tested as catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH₃. They were promising catalysts in medium and high temp. region (350-500°C).
5
PL
Zbadano wpływ stopnia utlenienia żelaza na efektywność działania katalizatorów utleniania sadzy. Dwa lekkie oleje opałowe uszlachetniono katalizatorem zawierającym związki żelaza (II) i żelaza (III) i katalizatorem zawierającym związki żelaza (III). Testy reaktywności (aktywności katalitycznej) wykonano, wykorzystując stanowisko wyposażone w kocioł olejowy o mocy 80 kW oraz w analizator spalin i pyłomierz grawimetryczny. Zbadano stężenie CO, NOₓ, PM, CHₓ w gazach spalinowych pochodzących ze spalania badanych paliw.
EN
The Fe oxide catalysts were suspended in an aliph. oleincontg. solvent (b.p. 180-220°C) at 90°C for 6 h. The stable suspensions showed a particle size distribution of about 50 nm. Heating oils modified with addn. of the catalysts were combusted. The CO, NOₓ, CHₓ and particulate matter concns. in exhaust gases were measured. Lower emission was obsd. for the Fe (III) oxide-contg. catalyst.
PL
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych (XRD) oraz teksturalnych (BET i SEM) serii katalizatorów nośnikowych NiOx/CeO2-ZrO2 otrzymanych metodą syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych. Badane próbki o zawartości nominalnej 10% mas. NiO i zmiennym składzie nośnika binarnego testowano w reakcji suchego reformingu metanu (DMR). Reakcja DMR, w trakcie której następuje konwersja CO2 i CH4 do gazu syntezowego (mieszanina CO i H2), jest w ostatnich latach intensywnie badana jako przykład efektywnej waloryzacji CO2. W toku przeprowadzonych badań potwierdzono dużą aktywność i stabilność próbek NiOx/CeO2-ZrO2 w reakcji DMR i sformułowano kilka praktycznych wskazówek co do możliwych ścieżek optymalizacji właściwości układu NiOx/CeO2-ZrO2.
EN
Three CeO2-ZrO2-supported NiOx catalysts were prepd. under supercrit. conditions and studied by structural (X-ray diffraction) and textural (surface area anal. BET and scanning electron microscopy SEM) methods. The catalyst containing 10% by mass of NiO and binary CeO2-ZrO2 supports of variable compn. were tested in dry MeH reforming. High activity and stability of the catalysts were confirmed. All catalysts gave about 80% and 70% conversion of CO2 and MeH, resp., at 800°C.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem, n-oktanolem oraz n-dekanolem. Syntezę laurynianów alkoholi prowadzono w obecności 0,39% mas. kwasu molibdenowofosforowego (H3PMo12O40) jako katalizatora, w warunkach izotermicznych w doświadczalnym reaktorze półokresowym z ciągłym odprowadzaniem wody. Stwierdzono, że reakcje są drugiego rzędu (pierwszego rzędu względem kwasu i pierwszego rzędu względem alkoholu). Określono parametry równania kinetycznego, wartości energii aktywacji malały z 69 do 59 kJ/mol w szeregu n-heksanol > n-oktanol > n-dekanol.
EN
Lauric acid was esterified with n-hexanol, n-octanol and n-decanol at 393-413 K and molar (alc.:acid) ratios between 3:1 and 10:1 in presence of the H3PMo12O40 catalyst (0.39% by mass) to study the reaction kinetics. The reactions were of 2nd order and their activation energy decreased from 69 down to 59 kJ/mol in the alc. series: n-hexanol > n-octanol > n-decanol.
EN
Report on the discovery of a new group of ordered mesoporous M41S molecular sieves initiated the extensive use of these materials in scientific research. There were 3 different pores differing in the pore system, generally called MCM (Mobil Composition of Matter): MCM-41 with hexagonal structure, MCM-48 with regular structure and MCM-50 with lamellar structure (Fig. 1). The first proposed synthesis of materials from the M41S group is based on the use of organic surfactants as matrices [4]. The applied modifications of the synthesis method allowed, among others for easy and fairly accurate control of morphology, change of physical properties of the obtained silicas and have an impact on time, cost and simplicity of execution [12, 16, 23–34]. They concerned the use of additional organic and inorganic substances [23–25], changes in reaction conditions [12, 16, 26–29], as well as the use of innovative surfactants [30–34]. Due to its porous structure, the mesoporous silica creates opportunities to improve the properties of many materials, which is why many composites have been synthesized with its used in catalysing, sorption or improving the properties of polymers. Mesoporous titanium catalysts (Ti-MCM-41) were used in the catalysis of the redox reaction or as photocatalysts [44–71]. In addition to titanium, other transition metals have also been introduced into the MCM-41 network, including vanadium, zirconium, niobium, iron, ruthenium, silver, nickel, tungsten [43, 72–98] used as catalysts in organic reactions or as catalysts in the ozonation process [ 99–111]. Polymer composites belong to hybrid materials made of an organic polymer matrix dispersed in inorganic silica. Conductive polymers such as polyaniline and polypyrrole are often used in mesoporous polymer composites due to the ability to conduct electric current [117–133]. The main use of composites with mesoporous silica in sorption processes is to use them to remove impurities from water and gases. MCM-48 composites with various amines were used in the carbon dioxide adsorption process, and composites with niobium and nickel in deodorization processes [141–155]. Synthesis of composites with organic compounds allows to obtain good adsorbents of heavy metals such as: lead, cadmium, arsenic, copper, nickel, zinc and mercury [146–152].
9
PL
Wodór jest jednym z tych nośników energii, z którym wiąże się nadzieje na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię. Pozyskiwanie wodoru z bioetanolu w wyniku parowego reformingu czyni go surowcem odnawialnym. Dokonano przeglądu obecnego stanu wiedzy w zakresie katalizatorów i nośników parowego reformingu etanolu (PRE) ze szczególnym uwzględnieniem roztworów stałych CexZr(1-x)O2. Na podstawie przeglądu literatury dokonano oceny efektywności stosowanych katalizatorów PRE.
EN
A review, with 61 refs., of catalysts and carriers used for prodn. of H2 from EtOH.
PL
W tej publikacji następujące tematy są dyskutowane: produkcja gazu syntezowego, opis modelu termodynamicznego, procesy termiczne i produkty chemiczne z gazu syntezowego Gaz syntezowy, znany pod nazwą syngaz, jest mieszaniną gazu palnego składającego się głownie z wodoru, tlenku węgla i bardzo często dwutlenku węgla. Gaz syntezowy może być produkowany w procesach zgazowania i reformingów, w wysokiej temperaturze w obecności tlenu i/lub pary wodnej, z różnego rodzaju surowców zawierających węgiel, takich jak gaz ziemny, węgiel kamienny, biomasa jak również przemysłowe i komunalne odpady. Na bazie reakcji chemicznych, termodynamiczny model został przedstawiony do określenia składu mieszaniny gazowej jak również najważniejsze katalizatory zostały podane i przyporządkowane do indywidualnych procesów. W tej publikacji, gaz syntezowy, jest ukierunkowany na szeroką syntezę organiczną. Gaz syntezowy jest pośrednim decydującym surowcem do produkcji wodoru i może być zamieniony w procesie katalitycznym na: metan, metanol, eter dwumetylowy, syntetyczne paliwa węglowodorowe, włączając diesel produkowany w procesie Fischer-Tropscha. Większość produktów organicznych została podana na rysunku.
EN
In this publication, following subjects are discussed: the production of the syngas, description of thermodynamical model, thermal processes and the chemical products of the syngas. Synthesis gas, also known as syngas, is a fuel gas mixture consisting primarily of hydrogen, carbon monoxide and very often some carbon dioxide. Syngas can be produced in gasification and reforming processes, in the high temperature with presence of oxygen and/or steam, from a variety of different materials that contain carbon, as natural gas, coal, biomass, as well as industrial and municipal wastes. On the basis of chemical reactions, the thermodynamical model was introduced to determine the composition of gas mixture as well as the most important catalysts were passed subordinated to the individual processes. In this paper, syngas is directed into wide organic synthesis. Syngas is a crucial intermediate resource for production of hydrogen, and can be converted in catalytic processes into: methane, methanol, dimethyl ether, synthetic hydrocarbon fuels, including Fischer-Tropsch process to produce diesel. The majority of the organic products were given on the figure.
PL
Od kilku lat w krajowej energetyce eksploatowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin. Dla pierwszych z wybudowanych instalacji SCR kończy się okres obowiązywania gwarancji i zaczyna moment, w którym operatorzy w całości odpowiedzialni będą za ich eksploatację. Czas ten w większości przypadków pokrywa się z zakończeniem gwarancji żywotności technologicznej katalizatorów.
12
Content available remote Przegląd metod epoksydacji olejów roślinnych na katalizatorach heterogenicznych
PL
Przedstawiono przegląd metod epoksydacji olejów roślinnych w obecności katalizatorów heterogenicznych. Scharakteryzowano grupę katalizatorów tytanowo-silikalitowych oraz kwaśnych żywic jonowymiennych jako katalizatorów heterogenicznych, najczęściej stosowanych w procesach epoksydacji olejów. Omówiono także optymalne warunki prowadzenia tego procesu, wpływ składu mieszaniny reakcyjnej oraz rodzaju kwasu na przebieg epoksydacji realizowanych przy użyciu katalizatorów heterogenicznych.
EN
A brief review, with 21 refs. of the acid ion exchange resins, (MeO)₃RE and Ti silicate catalysts of the H₂O₂ epoxidation of the double bonds.
PL
Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono aktywność katalizatorów. Ustalono optymalne warunki procesu wytwarzania katalizatorów kobaltowych przez współstrącanie w wyniku jednoczesnego dodawania roztworów wszystkich reagentów, przy zastosowaniu jednogodzinnego starzenia osadu oraz temperatury kalcynacji 500–600°C. Zastosowanie opracowanej procedury pozwoliło uzyskać prekursory oraz katalizatory CoCeBa o korzystnych parametrach teksturalnych i wysokiej aktywności w syntezie amoniaku.
XX
Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500–800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The 1 h long ageing of the copptd. catalyst precursors and their calcination at 500–600°C were recommended for practical use.
PL
Przedstawiono preparatykę monolitycznych katalizatorów na bazie platyny, samego perowskitu LaMnO₃ oraz perowskitu lub CeO₂ z dodatkiem platyny, jak też wyniki badań ich skuteczności w reakcji utleniania wybranych lotnych związków organicznych: węglowodorów (toluen i n-heptan) oraz pochodnych tlenowych (etanol, octan etylu i aceton). Na wszystkich przebadanych katalizatorach najbardziej reaktywnym związkiem był etanol. Katalizator platynowy wykazał dużą aktywność w reakcji utleniania węglowodorów, szczególnie toluenu, a katalizatory tlenkowe z dodatkiem platyny były najaktywniejsze w reakcji utleniania octanu etylu. Jedynie w procesie utleniania pochodnych tlenowych w gazach poreakcyjnych wykryto aldehyd octowy, typowy produkt niepełnego spalania tych związków.
EN
Monolithic catalysts were prepd. on γ-Al₂O₃-washcoated heat-resistant steel supports by using Pt, LaMnO₃ perovskite, Pt-doped LaMnO₃ and Pt-doped CeO₂ as active components and tested in the oxidn. of PhMe, n-heptane, EtOH, AcOEt and Me₂CO at 150–450°C. The highest activity showed the Pt catalyst, particularly in PhMe oxidn., the lowest LaMnO₃. Addn. of Pt to the perovskite structure resulted in an increase in catalytic activity in the oxidn. of all org. compds. studied. In the oxidn. of AcOEt and Me₂CO, both Pt-doped oxide catalysts showed higher activity than Pt itself. The exhaust gases from oxidn. of O-contg. Org. compds. contained some amts. of MeCHO.
PL
Przedstawiono wyniki badań porównawczych oksyetylenowania alkoholu laurylowego frakcji C₁₂–C₁₄ z zastosowaniem homogenicznego katalizatora alkalicznego (NaOH) oraz heterogenicznego katalizatora typu dimetalocyjankowego (DMC). Przeprowadzono analizę aktywności katalitycznej oraz składu i wybranych właściwości uzyskanych produktów. Katalizator DMC charakteryzuje ponad 7-krotnie wyższa aktywność wyrażona jako jednostkowa szybkość przereagowania oksiranu, węższa dystrybucja homologów generowanych polidyspersyjnych produktów reakcji oraz większa selektywność w porównaniu z katalizatorem alaMexeo kalicznym. Oksyetylaty otrzymane z udziałem katalizatora DMC wykazują również względnie większe wartości stałej równowagi hydrofilowo-lipofilowej HLB. Stwierdzono pełną przydatność badanego katalizatora typu DMC do otrzymywania niejonowych surfaktantów typu oksyetylatów.
EN
C₁₂–C₁₄ fatty alcs. were ethoxylated with oxirane in presence of NaOH or a com. complex M¹x[M²(CN)₆]yL (M¹ = Zn²⁺, Fe²⁺ or Ni²⁺, M2 = Fe³⁺ or Co³⁺, L = H₂O, F⁻, Cl⁻, Br-, I-, alcs., glycols, ethers or polyethers) catalyst, to study the reaction kinetics and product properties (hydrophilic-lipophylic balance, chem. compn., PhOH index, cloud point). The complex catalyst was more active and selective than the NaOH catalyst.
16
Content available remote Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu
PL
Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat katalizatorów dla procesu utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Opisane w literaturze katalizatory sklasyfikowano w grupach w zależności od ich składu. Scharakteryzowano, każdą z grup katalizatorów, porównano właściwości katalityczne najbardziej obiecujących katalizatorów oraz opisano wady i zalety ich użytkowania. Ponadto, opisano wpływ właściwości, takich jak redukowalność, charakter kwasowo-zasadowy i przewodnictwo elektryczne materiałów katalitycznych na ich aktywność i selektywność w OCM.
EN
A review, with 142 refs.
PL
Modyfikowany krzemionkowy materiał SBA-15, charakteryzujący się dużą powierzchnią właściwą i objętością porów, zastosowano jako nośnik nanocząstek złota. W pracy porównano wpływ metody funkcjonalizacji tego nośnika tlenkiem glinu oraz metody nanoszenia nanocząstek złota na aktywność katalizatorów w procesie utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru.
EN
Modified silica material – SBA-15, with high specific surface area and large pore volume, was used as a carrier for gold nanoparticles. The influence of alumina modification and activation methods with gold nanoparticles on catalysts activity in glucose oxidation with hydrogen peroxide were compared.
EN
A nitric acid plant in Devnya, Bulgaria has implemented a project for catalytic decomposition of nitrous oxide which resulted in reducing N2O emissions from the plant and the overall N2O emissions from the industrial sector in Bulgaria. After implementing the catalyst in September 2005 till the end of 2011, a total amount of 3133 Mg N2O emissions has been measured while the supposed value of N2O emissions without the catalyst being installed would have been 9747 Mg which means a total reduction of 6614 Mg. The results from the research prove the emission reduction potential of the catalyst.
PL
W pracy przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań proekologicznych w technologii spalania paliw konwencjonalnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą paliw stałych. W procesie spalania istotna jest zarówno jakość zastosowanego paliwa, jak i warunki prowadzenia procesu. Efekty ekologiczne i energetyczne są wyznacznikami w doborze efektywnego katalizatora dla spalanego paliwa.
EN
The article presents achievements in the field of ecological solutions for application in conventional fuel combustion technologies. The presented solutions apply to solid fuels. For the combustion process, both quality of used fuel and process conditions, are of importance. Ecological and energetic effects are indicators in the selection of efficient catalyst for the burned fuel.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.