Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  housing estate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne małego, wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w mieście średniej wielkości nie wydaje się wyzwaniem trudnym. Jednak w niektórych przypadkach projektów zlecanych przez deweloperów, autorska koncepcja programowa i funkcjonalno-przestrzenna staje się przedmiotem niemilknącego dyskursu o priorytetach w architekturze w ciągu całego procesu inwestycji – od projektowania do zakończenia realizacji. Projekt architektoniczny jest poddawany wielostopniowemu procesowi optymalizacji deweloperskiej, mającej na celu uzyskanie większego zysku ze sprzedaży mieszkań i zmniejszenia kosztów budowy ponoszonych przez dewelopera za cenę obniżenia standardów realizowanej architektury. Jedynym orężem w rękach architekta w walce o utrzymanie jakości projektu jest jego inwencja twórcza pozwalająca na znajdowanie ekonomicznych, lecz równoważnych jakościowo rozwiązań zamiennych. Przedstawiony przykład Osiedla Mieszkaniowego Centrum w Stargardzie ilustruje proces optymalizacji deweloperskiej projektu architektoniczno-urbanistycznego w kontekście jego realizacji wieloetapowej. Wprowadzone przez projektanta istotne zmiany projektowe i rozwiązania zamienne, choć obniżyły koszty inwestycji, pozwoliły na zachowanie podstawowych wartości architektonicznych i funkcjonalno-przestrzennych projektowanego osiedla mieszkaniowego.
EN
Architectural and urban design of a small, multi-family housing estate in a medium-size city seems not to be too complicated. However, in some cases of projects commissioned by developers, the architects proposal of a concept and functional and spatial programme becomes the subject of a relentless discourse on priorities in architectural and urban architecture during the entire process – from initial design to implementation. The architectural design undergoes a multi-phase process of development optimization, aimed at obtaining a greater profit on the sale of apartments and reducing the construction costs incurred by the developer at the cost of lowering the standards of the architectural and urban space being implemented. The only weapon in the hands of an architect in the fight to maintain the quality of the project is his creative invention that allows him to find economical, but qualitatively equivalent replacement solutions. The presented example of the living estate Centrum in Stargard illustrates the process of optimizing the development of an architectural and urban design in the context of its multiphase implementation. Although the significant design changes and replacement solutions introduced by the designer reduced the investment costs, but made it possible to maintain the basic architectural, functional and spatial values of the designed housing estate. The designer introduced significant design changes and solutions, errors lowering investment costs, technical solutions, developed by the designer of the value and technical-design functions with the designed values.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie zjawiska budowania tożsamości miejsca z wykorzystaniem funkcji, które dotychczas leżały w strefie tabu – wywoływały lęk przed śmiercią, nieczystością, rozkładem. Należą do nich cmentarze, szpitale, kostnice, wysypiska śmieci, lecz również obiekty związane z produkcją żywności takie, jak miejskie rzeźnie i związane z nimi hodowle. Jak dotychczas sukcesja funkcji, która następowała wraz z rozwojem technicznym, powodowała, że były one lokowane coraz dalej od terenów śródmiejskich, a ich miejsce zastępowały te, uważane za lepiej spełniające warunek „miejskości”. Obecnie tendencja ta ulega odwróceniu. Przykład osiedla Global Abattoir obrazuje ogólny nurt, w którym następuje odejście od biologicznej sfery życia, w stronę próby budowania tożsamości bez maskowania historycznej roli miejsca. Analizowany przypadek ukazuje jednak szereg skomplikowanych relacji, które muszą zaistnieć, aby zrównoważyć element profanum, sięgający do podświadomych lęków człowieka.
EN
The paper aims to analyze the phenomenon of building an identity of a place using functions that have so far been taboo – caused fear of death, impurity and decay. These include cemeteries, hospitals, morgues, landfills, but also food production facilities such as municipal slaughterhouses and livestock farms. So far, the succession of functions that followed technical development meant that they were located more and more away from downtown areas, and their place replaced those considered to better meet the condition of „urbanity”. This trend is currently being reversed. The example of the Global Abattoir housing estate illustrates the general trend in which there is a departure from the biological sphere of life towards an attempt to build identity without masking the historical role of the place. The analyzed case, however, shows a series of complicated relationships that must occur in order to balance the profane element, reaching out to the subconscious fears of a human being.
PL
Sposób kształtowania relacji pomiędzy mieszkaniami a otoczeniem budynku stanowi kryterium determinujące sposób funkcjonowania zabudowy wielorodzinnej oraz jej formę. W opozycji do realiów zabudowy jednorodzinnej zachowanie kontaktu mieszkańców z naturą staje się wyzwaniem w warunkach miejskich, gdzie zasoby naturalne są ograniczone, a rosną intensywność zabudowy oraz złożoność struktur przestrzennych. Celem badań jest waloryzacja rozwiązań zastosowanych w projekcie wiedeńskiego osiedla Alt-Erlaa w latach 70. ubiegłego wieku w kontekście zachowania relacji pomiędzy wewnętrznymi przestrzeniami zamieszkiwania a zewnętrznymi strefami zieleni i natury. Badania wykazują, że w ramach osiedla występują zróżnicowane standardy tych relacji, wynikające z przyjętych rozwiązań planistycznych oraz typologicznych. Wyniki badań mają przyczynić się do wskazania pożądanych kierunków rozwoju dla wielorodzinnego budownictwa mieszkalnego w obliczu postpandemicznych wymagań stawianych przestrzeniom mieszkalnym.
EN
The manner of shaping the relationship between dwellings and the building environment is a criterion determining both the functioning of multi-family developments and its form. In opposition to the situation of single-family housing, maintaining contact between residents and nature becomes a challenge under urban conditions, where natural resources are limited, and the intensity and complexity of spatial structures increase. The aim of the research is to evaluate the design of the Alt-Erlaa housing project in Vienna in the 1970s in terms of maintaining the relationship between indoor living spaces and outdoor green and natural zones. The study indicates that within the estate there are various standards of these relations, resulting from the adopted planning and typological solutions. The analysis results are intended to provide guidance on preferred developments for multifamily housing in the light of post-pandemic requirements for living spaces.
EN
Housing architecture - multi-storey houses, housing estates, and their urban layouts - of the second half of the XX century is a spectacular representation of the transformation process from traditional to modern architecture. Modernism, referred to as the “International Style”, created numerous variations depending on local conditions. The main thesis of this study is to reveal that the reception of the Modern Movement known as “International Style” in local contexts results in differences in the form of apartment buildings and their urban layouts, among others. We study this phenomenon by examining and comparing examples of housing estates. The effects of global Modernism in the local context will be compared with selected examples from Izmir, Turkey and the Upper Silesia Agglomeration, Poland in the second half of the XX century. Analyzing how two different regions adopted modernism under different conditions, their differences and similarities, are an important point of the research problem. The main goal of this article is to present the scientific problem of the study and the methodological approach for further in-depth studies on selected examples. It is advocated that the comparative research method to be applied to local modernism is a convenient approach for understanding the transformation of housing and settlement patterns.
PL
Architektura mieszkaniowa drugiej połowy XX wieku i jej rozwój stanowi spektakularną ilustrację procesu transformacji od architektury tradycyjnej do nowoczesnej. Modernizm, zwany „stylem międzynarodowym”, stworzył wiele odmian w zależności od lokalnych uwarunkowań. Główną tezą badawczą niniejszego opracowania jest wykazanie, że recepcja i adaptacja Modernizmu zwanego „stylem międzynarodowym” w kontekstach lokalnych skutkuje różnicami m.in. w formie budynków mieszkalnych i ich układach urbanistycznych. Proces zostanie zbadany poprzez porównanie wybranych przykładów osiedli z drugiej połowy XX wieku, z terenu Izmiru w Turcji oraz z Aglomeracji Górnośląskiej w aspekcie zgodności z wytycznymi modernizmu oraz lokalnych różnic. Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu oraz zarysu metody analizy porównawczej, która będzie rozwijana w toku dalszych pogłębionych badań na wybranych przykładach.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kierunki kształtowania osiedli mieszkaniowych w Polsce w ujęciu historycznym. Zwrócono uwagę na pozytywne aspekty osiedli budynków wielkopłytowych, wskazując również ich wady w zakresie estetyki i funkcjonalności. We współczesnym budownictwie dostrzeżono rozbieżności między interesami inwestorów i oczekiwaniami użytkowników osiedli, w skrajnych przypadkach prowadzące do irracjonalnych praktyk kształtowania elementów osiedli mieszkaniowych (zjawisko patodeweloperki), pozornie jednak w poszanowaniu przepisów prawnych.
EN
The article presents the basic directions of shaping housing estates in Poland from a historical perspective. The attention was paid to the positive aspects of large-panel housing estates, also pointing to their disadvantages in terms of aesthetics and functionality. In contemporary construction, discrepancies between the interests of investors and the expectations of housing estate users have been noticed, in extreme cases leading to irrational practices of shaping the elements of housing estates (the phenomenon of pato-developer), but apparently in compliance with legal regulations.
EN
The Zachód II housing estate in Wrocław’s Szczepin is an example of new development created on the ruins of the former city, destroyed during World War II. Realisation of modernist urban concepts, which broke with historical patterns of shaping the urban structure on the basis of quarter and frontage buildings, completely changed the character of the western part of Wrocław. The article presents the housing estate Zachód II, built in the 1960s according to the project of the team of architects led by Witold Molicki. The new buildings are presented against a background of the historical development of Szczepin until 1939 as well as in the context of conditions of the post-war reconstruction. A contemporary assessment of the settlement must take these conditions into account, because architecture has never been created in isolation from socio-economic reality. The aim of the article is not only to present the urban and architectural masterpieces of post-war modernism, but also to draw attention to the need to protect the cultural heritage and construction of the communist period in Poland. Threats arise not only from the technical wear and tear of buildings, functional changes, etc., but also from the need to educate the public about them and to protect them. It also seems necessary to educate people and change people’s awareness in order to recognise the qualities and specificity of this architecture and to develop concepts for its modernisation and revitalisation, while preserving the most important original ideas of its authors.
PL
Osiedle Zachód II na wrocławskim Szczepinie jest interesującym przykładem nowej zabudowy powstałej na gruzach dawnego miasta, zniszczonego podczas II wojny światowej. Realizacja modernistycznych założeń urbanistycznych, które zrywały z historycznymi wzorcami kształtowania tkanki miejskiej w oparciu o kwartałową i pierzejową zabudowę, całkowicie zmieniła charakter zachodniej części Wrocławia. W artykule przedstawiono osiedle Zachód II w kontekście rozwoju Szczepina do lat 40. XX w. oraz uwarunkowań powojennej odbudowy. Współczesna ocena osiedla musi te uwarunkowania uwzględniać, architektura nigdy nie powstawała w oderwaniu od rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Celem artykułu jest nie tylko prezentacja wartościowego dzieła urbanistycznego i architektonicznego, ale również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony w Polsce kulturowego dziedzictwa i budownictwa okresu PRL-u. Zagrożenia wynikają nie tylko z technicznego zużycia budynków, zmian funkcjonalnych itp. Konieczna wydaje się również edukacja i zmiana świadomości ludzi, które pozwolą dostrzec walory i specyfikę tej architektury oraz wypracować koncepcje modernizacji, rewitalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu najważniejszych założeń autorskich jej twórców.
EN
The aim of the article is to present a research tool, and then, based on it, to analyze the local plan in terms of transformations of a selected housing estate erected in prefabricated technology from the 2nd half of the 20th century. To create the tool, three plans were selected for cities of similar size with housing estates built in industrialized technology. It was important that they had not yet been significantly transformed. Władysława Łokietka housing estate in Wolbrom, where the Local Spatial Development Plan for the Town and Commune of Wolbrom is in force, was selected for a detailed analysis. The existing layout is neglected, however, with the potential resulting from the large number of open areas. The conclusions from the analysis allowed us to outline a vision of possible changes in the estate. Some of the provisions of the plan were criticized due to the risk of deterioration of the quality of the housing environment. The article also presents contemporary trends in the transformation of housing estates in France and Germany due to the extensive experience of these countries in this aspect. As indicated by the analysis in terms of local development plans, similar revitalization actions could also take place in Poland.
PL
Celem autora było przedstawienie narzędzia badawczego, a następnie na jego podstawie analiza planu miejscowego pod kątem przekształceń wybranego osiedla mieszkaniowego z 2. połowy XX w., wzniesionego w technologii prefabrykowanej. Do stworzenia narzędzia wybrano trzy plany dla miast o podobnej wielkości, w których występują takie osiedla. Istotne było, że nie wprowadzono w nich jeszcze znacznych przekształceń. Do szczegółowej analizy wybrano osiedle Władysława Łokietka w Wolbromiu, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom. Istniejące założenie jest zaniedbane, ale z potencjałem wynikającym z dużej ilości terenów otwartych. Wnioski z analizy pozwoliły nakreślić wizję możliwych przemian osiedla. Poddano krytyce część z zapisów planu ze względu na ryzyko pogorszenia się jakości środowiska mieszkaniowego. W artykule przedstawiono również współczesne tendencje w przekształceniach osiedli mieszkaniowych we Francji i Niemczech ze względu na duże doświadczenie tych państw w rewitalizacji takich zespołów. Jak wskazała analiza, również w Polsce można byłoby przeprowadzić podobne działania.
8
Content available remote Le domaine de la Terre - the domain of the Earth
EN
On November 25, 1985 in Villefontaine, the Domaine de la Terre, a unique res idential area in the world was officially opened. About 600 people moved into 65 social flats, housed in twelve apartment islands designed by 10 teams of architects to experiment with various earth-building techniques. The idea of a earth settlement was born in 1980 in Paris. The aim of the experiment was an international exhibition devoted to the history, current events and the future of clay architecture and other local materials. The project has become a testing ground and a place to put new technical solutions into practice.
PL
25 listopada 1985 roku w miejscowości Villefontaine nastąpiło uroczyste otwarcie wyjątkowej na skalę światową dzielnicy mieszkaniowej we Francji: Domaine de la Terre. Około 600 osób wprowadziło się do 65 mieszkań socjalnych umieszczonych w dwunastu wyspach mieszkalnych zaprojektowanych przez 10 zespołów architektów w celu eksperymentowania z różnymi technikami budownictwa ziemnego. Pomysł osiedla z ziemi narodził się w 1980 roku w Paryżu. Celem eksperymentu była międzynarodowa wystawa poświęcona historii, bieżącym wydarzeniom i przyszłości architektury z gliny i innych materiałów lokalnych. Projekt stał się poligonem doświadczeń oraz miejscem do stosowania w praktyce nowych rozwiązań technicznych.
PL
W ramach propozycji synergicznego zarządzania osiedlem mieszkaniowym poddano analizie, zebrane w wywiadzie bezpośrednim, wieloaspektowe opinie wyrażone przez samych użytkowników eksploatowanych od lat wielorodzinnych budynków. Wynikiem analiz było określenie najczęściej popieranych przez mieszkańców aspektów i wskazanie dalszych kierunków możliwych i akceptowanych działań. Następnie dokonano wyboru najpilniejszych działań wskazanych przez mieszkańców pod względem oszczędzania energii, które zsynchronizowane możliwościami finansowych zarządcy, mogą przyczynić się do spójnego projektowania przyszłych działań naprawczych i bezkolizyjnej realizacji.
EN
As part of the proposal for synergic management of the housing estate, the multifaceted opinions expressed by the users of the multifamily buildings that have been in use for many years were analysed in a face-to-face interview. The result of the analysis was to identify the aspects most frequently supported by the residents and to indicate further directions for possible and acceptable actions. Then, a selection was made of the most urgent actions indicated by the inhabitants in terms of energy saving, which, synchronised with the financial possibilities of the manager, could contribute to a coherent design of future corrective actions and their smooth implementation.
PL
Przed inżynierem w dzisiejszych czasach stoi wiele różnorodnych wyzwań. Inżynier tworząc dzisiaj, tworzy rzeczywistość jutra, dlatego tak ważne jest, aby łączyć to, co jest znane i nieznane. Podchodzić do problemów jako wyzwań, które zawsze da się rozwiązać, ale nie w taki oczywisty sposób, jakby na początku mogło się to wydawać. Przestrzeń ograniczają jedynie powierzchnie, które tworzą obiekt budowlany. W przypadku brył platońskich są to trzy figury płaskie: trójkąt równoboczny, kwadrat i pięciokąt foremny.
EN
Nowadays, engineers are facing many different challenges. An engineer working today is creating the reality of tomorrow; that is why it is so important to combine the familiar with the unknown; to approach problems as challenges which can always be solved, but not as easily as it may appear at first glance. Space is limited only by surfaces comprising the building being constructed. In the case of Platonic solids, they are three plane figures: equilateral triangle, square, and regular pentagon.
EN
The existence of many field estates, despite their apparent order, from the landscape point of view is chaotic, incoherent and inefficient in terms of communication. The article attempts to create a typology of the most characteristic layouts of housing estates and to indicate the main factors influencing the formation of building complexes. The subject of the study is the analysis of the specificity of the spatial development of suburban zones in three cities: Rzeszów, Poznań and Warsaw. The aim of the analysis is to show the similarities and differences in selected areas. The implementation effect is the recognition of the nature of the buildings spreading outside the city’s territory. Determining the typology of buildings that can be located in specific areas may also help in practice of issuing decisions on development conditions. The catalogue of possible solutions, together with the analysis of the produced communication systems, will allow to forecast the spatial shape of future investments and, consequently, to optimize the provisions limiting pathological solutions.
PL
W artykule omówiono genezę powstania osiedli w technologiach uprzemysłowionych, zwrócono uwagę na rolę osiedli mieszkaniowych oraz na przyczyny ich złej opinii w społeczeństwie. Porównano je także z osiedlami nowo wznoszonymi, estetyką budynków i funkcjonalnością mieszkań. W podsumowaniu stwierdzono, że osiedla budynków wielkopłytowych z powodzeniem będą funkcjonować jeszcze przez wiele lat.
EN
The paper discusses the genesis of housing estates in industrialized technologies, emphasizes the role of housing estates and the reasons for their poor opinion in society. They were also compared with newly built housing estates, the aesthetics of buildings and the functionality of flats. The summary states that the housing estates of large-panel buildings will continue to function successfully for many years to come.
EN
The term housing estate ( Wohnsiedlung, osiedle mieszkaniowe) appeared in the press and professional literature at the beginning of 20th century. Analysis of the German terms, initially of a cultural and geographical nature, used then in the emerging professional architecture-related language, reveals what factors were considered to be the most important in deciding on the characteristic traits of the housing development. In most cases, the nomenclature and typology were based on experience from Berlin and the largest German cities. The local specificity based on research into the characteristics of an ‘experimental’ region (i.e. the developing Wałbrzych (Waldenburg) agglomeration) may highlight not only issues related to the perception of the terms of housing estate types but also their design solutions, and in some cases, also the origins of new architectural concepts.
PL
Termin osiedle mieszkaniowe (ang. housing estate, niem. Wohnsiedlung) pojawił się w prasie i literaturze fachowej na przełomie XIX i XX w. Przyglądając się stosowanym w języku niemieckim nazwom, początkowo o charakterze kulturowym i geograficznym, a następnie w powstającym języku fachowym – architektonicznym, można zauważyć, jakie czynniki uznawano za najistotniejsze w stanowieniu o charakterze zabudowy. W większości wypadków nazewnictwo i typologia były oparte o doświadczenia z Berlina i największych miast niemieckich. Specyfika lokalna oparta o badania na podstawie charakterystycznego regionu „doświadczalnego”, jakim była rozwijająca się aglomeracja wałbrzyska, mogą naświetlić kwestie recepcji nazw typów osiedli, ale i ich rozwiązań projektowych, a w pewnych wypadkach także genezy nowych koncepcji architektonicznych.
PL
Polska architektura mieszkaniowa drugiego dziesięciolecia XXI wieku kształtowana była w oparciu o doświadczenia inwestorów i architektów związane z następstwami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Boom budowlany przed kryzysem spowodował obniżenie konkurencyjności i zarazem spadek jakości architektonicznej budowanych mieszkań. Skutki kryzysu zmusiły wszystkich uczestników procesu budowlanego do wprowadzenia racjonalizacji planowanych inwestycji. Ich powodzenie zaczęło być uzależniane od jakości funkcjonalnej, budowlanej oraz estetycznej realizowanych mieszkań. Do analizy typologii mieszkań z drugiej dekady XXI wieku zostały wzięte pod uwagę wielkie inwestycje, w których architekci w procesie projektowania w dużej mierze uwolnieni zostali od indywidualnych czynników zewnętrznych wpływających bezpośrednio na formę budynków, jak np. wąska działka budowlana i charakterystyczne wymagania planistyczne. Inwestycje tworzące całe zespoły architektoniczne lub nawet zespoły urbanistyczne pozwoliły architektom na projektowanie budynków mieszkalnych w oparciu o racjonalne założenia projektowe wynikające z potrzeb rynkowych związanych z funkcjonalnym rozkładem mieszkań oraz z potrzeb technologicznych wynikających ze sprawną realizacją budowy.
EN
Polish residential architecture of the second decade of the 21st century was shaped based on the experiences of investors and architects related to the consequences of the global financial crisis of 2008. The construction boom before the crisis caused a decrease in competitiveness and at the same time a decrease in architectural quality of the built apartments. The crisis forced all participants in the construction process to rationalize planned investments. Their success began to depend on the functional, construction and aesthetic quality of the constructed apartments. For the analysis of the typology of housing of the second decade of the 21st century, large investments were taken into account, in which architects were largely freed from individual external factors directly affecting the form of the buildings, such as a narrow construction and characteristic plot planning requirements. Investments forming entire architectural complexes or even urban complexes allowed architects to design residential buildings based on rational design assumptions arising from the market needs related to the functional layout of apartments and resulting from efficient construction technologies.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
PL
W oparciu o założenia Ebenezera Howarda dotyczące projektowania nowej wizji miast w formie miast-ogrodów w Szczecinie na początku XX wieku powstały kameralne osiedla mieszkaniowe na niegdysiejszych obrzeżach miasta. Dziś, po około 100 latach od ich utworzenia, dzielnice te są integralną częścią tkanki miejskiej. Ich willowy charakter, dojrzała zieleń i bliskość centrum miasta powodują, że są one najbardziej pożądanymi miejscami do zamieszkania. W zestawieniu z intensywnym rozwojem mieszkalnych suburbiów Szczecina obserwujemy liczne różnice, które pozwolą nam zrozumieć fenomen ponad stuletnich dzielnic, a zarazem będą stanowiły wytyczne do planowania i uniknięcia ponownych błędów w zagospodarowaniu przedmieść miasta.
EN
Based on Ebenezer Howard's assumptions regarding the design of a new vision of cities in the form of garden cities, at the beginning of the 20th century, intimate housing estates were built in Szczecin on the former suburbs of the city. Today, about 100 years after their creation, these districts are an integral part of the urban area. Their villa character, mature greenery and proximity to the city center make them the most desirable places to live. Nowadays, in comparison with the intensive development of residential suburbs of Szczecin, we observe many differences that will allow us to understand the phenomenon of over a hundred-year-old districts and at the same time will be guidelines for planning and avoiding repeated mistakes in the development of the city's suburbs.
PL
Do tematu wirtualnej rzeczywistości, zwanej też VR, wielu ludzi podchodzi sceptycznie. Ponadto stosunkowo niewiele osób, którym tematyka ta jest znana, przekonuje się do zastosowania nowego medium w codziennej pracy. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można czerpać z tej technologii? Czy wirtualna rzeczywistość jest nam potrzebna? Czego możemy się spodziewać po jej wejściu na rynek w przyszłości? Czy ta stosunkowo nowa technologia przetrwa próbę czasu i na stałe zagości w biurach architektonicznych? Zastosowanie VR nie ma ograniczeń, dlatego też wykorzystują ją różne dziedziny. W tekście opisano przypadki obrazujące realne zastosowania VR. Każdy z projektów jest inny ze względu na stopień zaawansowania użytej technologii. Przeanalizowane zostały projekty stworzone dla firm związanych z branżą budowlaną. Artykuł stworzono na podstawie badań własnych. Było to możliwe dzięki pracy w branży związanej z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości. W jej trakcie przeprowadzono badania w postaci wywiadów z pracownikami firm oraz z inwestorami i osobami odwiedzającymi stanowiska z wirtualną rzeczywistością, np. podczas targów. Ponadto w badaniach wykorzystano obserwacje własne. Z badań wynika, że użycie wirtualnej rzeczywistości daje bardzo duże korzyści zarówno inwestorom, projektantom, jak i odbiorcom końcowym. Projektantom może skrócić czas pracy poprzez zintensyfikowanie procesu kreowania koncepcji. Pozwala na szybką weryfikację pomysłów i sprawdzenie ich poprawności. VR można rozpatrywać także jako świetne medium do komunikacji z klientem. Prezentacja towaru w wirtualnej rzeczywistości to także poprawa wyników sprzedaży oraz oszczędności (np. możliwość prezentowania wielu wariantów mieszkań bez konieczności fizycznego ich wznoszenia i aranżowania).
EN
Many people are skeptical about the subject of Virtual Reality. In addition, relatively a few people who know this subject are convinced to use this as a new medium in their daily work. This text is an attempt to answer questions: What benefits can be derived from this technology? Do we need Virtual Reality? What can we expect after it enters the market in the future? Will this relatively new technology stand the test of time and makes its place in architectural offices for good? The use of VR has no limits, which is why it is used by various fields. In this text there are descibed cases showing real VR applications. Each of the projects is different due to the advancement of the technology used. Projects created for companies related to the construction industry were analyzed. This article was created on the basis of own research. This was possible thanks to the work in the industry related in creating Virtual Reality. During this time period, research was conducted in the form of interviews with company employees as well as with investors and people visiting stands with Virtual Reality, e.g. during expos. In addition, own observations were also used in the study. Research shows that the use of Virtual Reality offers great benefits to investors, designers and end users. Designers can reduce their work time through a faster concept creation process. It allows you to quickly verify ideas and check their correctness. VR can also be considered as a great medium for communication with the client. Presentation of goods in virtual reality is also an improvement in sales results and savings (e.g. the ability to present many variants of flats without the need for physical construction and arrangement).
EN
The Tatary district is located in the central-east part of Lublin. It includes the first Lublin’s multi-dwelling residential estate neighbouring buzzing streets and large industrial facilities, built according to modern architectural and urban concepts. The residential estate, erected starting in the 1950’, served as a model for subsequent large residential estates of Lublin. The technical solutions introduced in the Tatary buildings translated into a new standard of living and functional solutions that were unique within the traditional city tissue, shaping it permanently. After almost 60 years, the estate is facing a number of problems due to political, planning and architectural decisions. This article aims at describing and evaluating these past solutions.
20
Content available remote Disabled people in housing estates
EN
Much attention is paid to adapting public buildings or transport for the disabled. Not much, however, to spaces where the journey to a given destination begins. The path that has to be walked from the apartment until reaching public transport can significantly hinder the lives of people with reduced mobility. A housing estate is also a place where people spend a large part of their free time. Therefore, in order not to exclude disabled people from social life, designing such places in an accessible way is extremely important. And exactly this issue was raised in this article.
PL
Wiele uwagi poświęca się przystopowaniu budynków użyteczności publicznej, czy też transportu dla osób niepełnosprawnych. Niewiele natomiast przestrzeniom, od których podróż w dane miejsce docelowe się rozpoczyna. Droga, jaką należy pokonać momentu opuszczenia własnego mieszkania, aż do dojścia do komunikacji miejskiej może znacząco utrudnić życie osobom o ograniczonej mobilności. Osiedle mieszkaniowe jest również miejscem, gdzie ludzie spędzają dużą część swojego czas wolnego. Dlatego, aby nie wykluczać z życia społecznego osób niepełnosprawnych, projektowanie takich miejsc w sposób dostępny jest niezmierne istotne. Właśnie to zagadnienie zostało poruszone w niniejszym artykule.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.