Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  street lighting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary jakości oświetlenia dróg i ulic
PL
Ceny energii elektrycznej uderzyły w polskie miasta, samorządowcy postanowili więc zaoszczędzić na użytkowaniu oświetlenia ulicznego. Kontynuowano, a niekiedy przyspieszono, wymianę opraw sodowych na LED, ponadto skorygowano godziny włączania i wyłączania źródeł światła. Przyniosło to zmniejszenie zużycia prądu i ograniczenie wydatków. Na tym jednak nie koniec, przewidziane są kolejne prace modernizacyjne.
PL
Miasta i gminy coraz częściej decydują się na kompleksowe wymiany opraw oświetleniowych, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost tego typu inwestycji na terenie całej Polski. Ich głównym celem jest obniżenie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego lub ulicznego, co przekłada się na redukcję emisji CO2. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem? Jak dobrać odpowiedni sprzęt oświetleniowy? Co z doświetleniem przejść dla pieszych? Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia, które mogą pomóc optymalnie zaplanować inwestycję oświetleniową.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii, w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli na ulicach miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.
EN
The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.
PL
Obecnie oprawy LED są powszechnie stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych. Montowane są one na otwartym terenie, na pewnej wysokości, przez co są narażone na skutki doziemnych wyładowań piorunowych, jak również przepięć różnego pochodzenia. Cechą wspólną nowoczesnych diod LED jest niskie znamionowe napięcie pracy, co wymusza stosowanie specjalnych zasilaczy. Obniżając znamionowe napięcie pracy relatywnie zwiększa się ich podatność na przepięcia, stąd też właściwa ochrona nowoczesnego oświetlenia ulicznego przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych zyskuje na znaczeniu. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oświetlenia ulicznego.
EN
Currently LED lamps are widely used to illuminate streets, roads and green areas. They are mounted on open ground, at a certain height, which means that they are exposed to the effects of lightning strikes as well as surges of various origin. A common feature of modern LEDs is the low rated operating voltage, which forces the use of dedicated power supplies. By lowering the rated operating voltage, their susceptibility to overvoltage increases relatively, hence the proper protection of modern street lighting against the effects of overvoltages and lightning discharges is gaining importance. The article presents the basic principles of lightning and surge protection for street lighting.
PL
Zużycie energii związane z oświetleniem miast stało się jedną z przyczyn podpisania podczas COP 24 w Katowicach deklaracji „Solidarność dla klimatu”. Jednym z celów jest oświetlenie w 100 % oprawami ze źródłami LED miast należących do Sieci Polskich Miast Progresywnych do 2030 r. Ma to zmniejszyć koszty a tym samym poprawić sytuację budżetową miast. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 50 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany. Na podstawie katalogów i pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają prognozowane koszty zużycia składowych energii elektryczne.
EN
Energy consumption related to city lighting has become one of the reasons for signing the "Solidarity for Climate" declaration at COP 24 in Katowice. One of the objectives is to 100% lighting with LED sources for cities belonging to the Network of Polish Progressive Cities by 2030. It reduces costs and improves the budget situation of cities. The authors present, on the example of a chosen city (the number of inhabitants over 50,000), the implementing this idea based on the exchange of 1 to 1 - fixtures with LED sources in place of unloading. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. On the basis of catalogs and measurements of electrical parameters of leading companies' fixtures, they present the forecasted costs of electricity components.
PL
W 2017 roku zespół naukowo-badawczy, w którym uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej realizował projekt „GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie” dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W projekcie brało udział 17 gmin z całej Polski. W ramach analizy uwarunkowań efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych, sporządzono między innymi charakterystyki instalacji oświetleniowych. W artykule przedstawione jest zestawienie opraw i instalacji oświetleniowych w tych gminach ze szczególnym uwypukleniem stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED. Przeanalizowany zostanie koszt użytkowania eksploatowanych (przewidzianych do modernizacji) instalacji oświetleniowych. Poddana analizie zostanie także wartość emisji CO2 wynikająca z eksploatacji instalacji oświetleniowych.
EN
In 2017, a research and development team, in which employees of the Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology carried out the project "GSE - Self-sufficient Energy Community" co-financed from the EEA Financial Mechanism 2009-2014 under the Bilateral Cooperation Fund. 17 municipalities from all over Poland took part in the project. As part of the analysis of the conditions for the effective use of local energy resources, the characteristics of lighting installations were prepared. The article presents a list of lighting fittings and installations in these communes, with particular degree of replacement of fittings with LED discharge sources. Will be analyzed the cost of using the installed and (planned for modernization) lighting installations, and also the CO2 emission value resulting from the operation of lighting installations.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli ulice miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.
EN
The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.
PL
W artykule w sposób przeglądowy przedstawiono stosowane sposoby sterowania oświetleniem ulicznym. Wymieniono charakterystyczne cechy poszczególnych rodzajów sterowania oraz ich wpływ na oszczędność energii.
EN
The article show methods of street light control. The features of various types of this control and their impact on energy saving were listed.
PL
Kontrola stanu oświetlenia drogi jest kluczowym czynnikiem utrzymania wysokich standardów oświetlenia oraz bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców, jak i pieszych. Obecnie prowadzone pomiary oświetlenia ulicznego mają miejsce głównie przy odbiorze nowoprojektowanych instalacji. Niezbędna jest także kontrola stanu oświetlenia eksploatowanych już instalacji pod kątem utrzymania założonych parametrów oświetlenia i przeprowadzenia ewentualnej ich konserwacji. W artykule przedstawiono sposób pomiaru luminancji za pomocą miernika punktowego i matrycowego w kontekście wymagań normatywnych.
EN
Control of road lighting condition is a key factor in maintaining high standards of lighting and traffic safety for both drivers and pedestrians. Currently, street lighting measurements are taking place mainly at the reception of newly designed installations. It is also necessary to control the lighting status of already operating installations in order to maintain the assumed lighting parameters and carry out their possible maintenance. The article presents the method of measuring luminance using a point and matrix meter in the context of normative requirements.
EN
An energy and economic efficiency audit of lighting systems in three options, i.e. high pressure sodium discharge lamps, lamps with LED type luminaires powered from the grid and a lighting system with an autonomous power supply i.e. a hybrid lamp (with a LED type luminaire) powered by electricity generated by photovoltaic panels and a wind turbine was per-formed for a sample rural commune for which a development of street lighting is scheduled. The audit included selecting the number of luminaires and their power, calculating the energy saving, as well as an economic feasibility analysis of the undertaken actions in accordance with the guidelines set forth in the Resolution by the Minister of the Economy on Energy Efficiency. Two options for financing the investment were considered: the commune’s own funds or the commune uses grants from the Rural Area Development Programme. The economic analysis showed that a commune looking to build street lighting using solely its own funds should opt for high pressure sodium discharge lamps. Lighting with LED type luminaires, despite using half as much energy as sodium discharge lamps, once the cost of replacing luminaires is taken into account will generate the highest service costs, and as such its operating cost will be higher. The street lighting system with LED type luminaires is economically justified only if a commune receives grants from external sources for the purchase of energy saving light systems. Building lighting systems with an autonomous power supply is economically unjustified as the cost associated with replacing batteries is three times higher than the cost of purchasing energy for high pressure sodium discharge lamps.
PL
Dla przykładowej gminy wiejskiej, w której planowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego wykonano audyt efektywności energetycznej i ekonomicznej systemów oświetlenia dla trzech wariantów, tj. lampy sodowe wysokoprężne, lampy z oprawami typu LED zasilanymi z sieci energetycznej oraz system oświetleniowy z autonomicznym zasilaniem, tj. lampa hybrydowa (z oprawą typu LED) zasilana energią generowaną w panelach fotowoltaicznych oraz turbinie wiatrowej. Audyt obejmował dobór liczby i mocy opraw, obliczenie ilości zaoszczędzonej energii, jak również analizę opłacalności ekonomicznej podjętych działań zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra gospodarki o efektywności energetycznej. Rozważano dwie opcje finansowania inwestycji takie jak: środki własne gminy lub gmina korzysta z dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie wykonanej analizy ekonomicznej ustalono, że: gmina, która będzie chciała wybudować oświetlenie drogowe bazując wyłącznie na środkach własnych powinna wybrać lampy wysokoprężne sodowe. Oświetlenie z oprawami typu LED, mimo że w porównaniu z lampami sodowymi zużywa o połowę mniej energii, to po uwzględnieniu kosztów wymiany opraw generuje najwyższe koszty obsługi, a zatem jego koszt użytkowania będzie wyższy. System oświetlenia drogowego z oprawami typu LED jest uzasadniony ekonomicznie jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na zakup energooszczędnych systemów oświetleniowych. Budowa oświetlenia z autonomicznym zasilaniem jest ekonomicznie nieuzasadniona, ponieważ koszt związany z wymianą akumulatorów jest trzykrotnie wyższy od zakupu energii przy oświetleniu sodowym wysokoprężnym.
EN
Due to energy efficiency improvement requirements, street lighting system operators tend to reduce the electricity consumed by the lights themselves, and also minimize losses in the system. Smart lighting control systems are commonly used for this purpose. An important aspect of electricity power and quality issues is the higher harmonics content in street lighting system current, which was the subject of experimental research the results of which were presented in this paper.
PL
Wymagania dotyczące poprawy efektywności energetycznej skłaniają eksploatatorów oświetlenia ulicznego do zmniejszenia ilości energii zużywanej przez same lampy, ale również do minimalizacji strat energii w instalacji. W tym celu dużym zainteresowaniem cieszą się inteligentne systemy sterowania oświetleniem. Jednym z ważnych aspektów dotyczących zagadnień energetycznych oraz jakościowych energii elektrycznej jest zawartość wyższych harmonicznych prądów w instalacji oświetlenia ulicznego, co było przedmiotem badań eksperymentalnych, których wyniki zaprezentowano w tym artykule.
PL
W artykule opisano ogólnie ideę monitorowania czynnego procesu oświetlania ulicznego. W pracy przedstawiono model monitorowania czynnego procesu oświetlania ulicznego, stany postulowane i mary oceny procesu oświetlania ulic oraz przeprowadzono dyskusję przyjętego wstępnie rozwiązania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym w warunkach działania ustawy o efektywności energetycznej.
EN
This paper describes the general idea of the active monitoring of street lighting process. The paper presents a model of the active monitoring of street lighting process, postulated states and evaluation measure of street lighting process and a discussion was held initially adopted solutions intelligent street lighting control system in terms of the Energy Efficiency Act.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady doboru właściwego i bezpiecznego oświetlenia drogowego według obowiązujących norm serii PN-EN 13201 z 2007 roku. Zwrócono uwagę na oświetlenie przejść dla pieszych i skrzyżowań, jako szczególnych stref w ruchu drogowym. Zasygnalizowano zmiany wprowadzane przez projekty norm EN 13201 z 2013 roku.
EN
The paper presents the general principles of selecting the proper and safe road lighting according to the applicable standards series EN 13201 of 2007. Attention was drawn to the lighting of pedestrian crossings and street intersections, as special zones in road traffic. The changes introduced by the draft standards EN 13201 of 2013 were signaled.
PL
Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia instalowanego na przejściu dla pieszych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu właściwych warunków oświetleniowych wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wiedza o właściwościach fotometrycznych danej oprawy oraz sposobie przeprowadzenia badań terenowych może przyczynić się do podjęcia decyzji o wyborze rozwiązania optymalnego. W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych wybranych opraw oświetlających przejście dla pieszych. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji dokonano oceny poszczególnych rozwiązań oświetleniowych.
EN
The choice of an adequate lighting system installed on pedestrian crossing plays a key role in ensuring proper lighting conditions to all participants of road traffic. Due to the lack of precise normative guidelines and formal design recommendations, the designer has freedom of choice in the solutions to be applied. The knowledge of photometric properties of a given lighting frame can contribute to the choice of optimal solution. The article presents results of inspection researches of selected lighting frames dedicated to pedestrian crossings. On the basis of results obtained, assessment of particular lighting solutions has been made.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania sieciowych systemów automatyki budynkowej jako elementu nowoczesnych platform sterowania infrastruktury tzw. inteligentnych miast – Smart Cities. Wybrana aplikacja dotyczy sterowania oświetleniem przestrzeni publicznych – Street Lighting, z wykorzystaniem elementów otwartego, międzynarodowego standardu LonWorks®. Omówiono niewielką instalację pilotażową, z zaproponowanymi różnymi scenariuszami sterowania i monitoringu lamp oraz przeanalizowano efekty przeprowadzonych prac badawczych i doświadczalnych, ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej badanej instalacji.
EN
In the paper some possibilities of the building automation systems implementation in the modern Smart Cities platforms are presented. Their application in the small pilotage Street Lighting installation have been selected and described. It is based on the open, international LonWorks standard. Some different control and monitoring scenarios have been proposed, discussed and verified. The results of the experiments and research works, focused on the energy efficiency improvement, are presented.
PL
Obecnie zarówno na świecie jak w Polsce stosuje się coraz częściej oprawy wykorzystujące półprzewodnikowe źródła światła. Niemniej jednak niewiele jest rozwiązań dedykowanych dla przejść dla pieszych. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest przedstawione w artykule rozwiązanie oprawy LED dedykowanej do oświetlenia przejścia dla pieszych zrealizowane w ramach Grantu Rektorskiego przez Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych - KNEST.
EN
Currently, both worldwide and in Poland are increasingly being used fixtures that use semiconductor light source. However, there are few solutions dedicated for pedestrian crossings. One example of such a solution is presented in the paper solution dedicated LED luminaires for lighting pedestrian crossings implemented under Rector Grant for Scientific Electrotechnical Systems Transport – KNEST.
PL
W artykule przedstawiono wymagania oświetleniowe zawarte w normie PN-EN 13201-2:2007 dotyczącej oświetlenia drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na kryteria rozkładu luminancji, które występują w przypadku dróg, gdzie dopuszczalne są średnie I duże prędkości pojazdów. Zaprezentowano wyniki pomiarów rozkładu luminancji dla drogi dwujezdniowej o jednej z najwyższych kategorii jakości oświetlenia. Dokonano analizy jakości w odniesieniu do spełnienia kryteriów normalizacyjnych. Wszystkie wyniki zostały opatrzone komentarzem, oraz przedstawiono zalecenia do prawidłowego montażu i eksploatacji systemu oświetlenia drogowego.
EN
The article presents the lighting requirements of PN-EN 13201-2:2007 on road lighting. Particular attention was paid to the criteria of the luminance distribution that occurs in the case of roads, which are acceptable by medium and high-speed vehicles. The results of measurements of the luminance distribution for a dual carriageway with one of the highest category of quality lighting. An analysis of quality in relation for respecting the criteria of standardization. All results have been annotated, and made recommendations for the proper installation and operation of street lighting.
EN
This paper presents the new application area of the hot-potato routing protocol, which is a “last-mile” communication network for controlling systems of road and street lighting. Four variants of the hot-potato protocol are analyzed with use of the graph theory. For the assessment of the traffic parameters the ETX parameter is used in relation to the length of the shortest path. Proposed methods are independent of the media type and can be implemented either in wireless or PLC.
EN
The design of a high performance street lighting control system is an important issue. This paper focuses on an assessment of the performance of the ZigBee mesh and tree network topologies which, can be implemented in different street lighting control network configurations. The paper also presents the performance evaluation of three configurations in order to select the best candidate that can be integrated within a street lighting control system. The data reveal that the tree topology is much more efficient than the mesh topology. Also, the impact of the acknowledgment (ACK) communication mechanism on the network throughput and on the end-to-end delay application parameter is analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy działania sieci w topologii siatki ZigBee oraz drzewa, w zastosowaniu do sterowania oświetleniem ulicznym. Ocenie poddane skuteczność doboru najlepszych kandydatów do integracji z systemem oświetlenia w odniesieniu do trzech konfiguracji. Stwierdzono znacznie większą skuteczność działania struktury drzewiastej w stosunku do struktury siatki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.