Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  psychological health
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article provides a theoretical analysis of psychological research, on the basis of the results of which clarifies the scientific status of the concepts “mental health”, “psychological health”, “emotional health”, “psycho-emotional health” of a person at the age of early adulthood. The component-structural expression of psycho-emotional health (axiological, cognitive-affective, conative-instrumental, social-determining) is noted. The approaches of psychologists related to the development of measuring tools for psycho-emotional health of a person are characterized, on the basis of which a test-questionnaire “Diagnosis of psycho-emotional health of a person” is proposed, the peculiarities of its creation and test results are detailed. The conclusion is made about the expediency of deepening scientific understanding of the measurability of psychological resources as a basis for psycho-emotional health of students.
PL
Artykuł zawiera analizę teoretyczną badań psychologicznych, na podstawie których wyniki wyjaśniają status naukowy pojęć „zdrowie psychiczne”, „zdrowie psychiczne”, „zdrowie emocjonalne”, „zdrowie psycho-emocjonalne” jednostki w wieku wczesnej dorosłości. Nacisk kładzie się na składowe-strukturalne przejawy zdrowia psychoemocjonalnego (aksjologiczne, poznawczo-afektywne, konatywno-instrumentalne, determinujące społecznie). Opisano podejścia psychologów związane z opracowaniem narzędzi pomiaru zdrowia psycho-emocjonalnego jednostki, na podstawie których przedstawiono kwestionariusz testowy „Diagnoza zdrowia psycho-emocjonalnego jednostki”, szczegółowo omówiono specyfikę jego tworzenia oraz wyniki badań. Wniosek dotyczy celowości pogłębiania naukowych poglądów na temat mierzalności zasobów psychologicznych jako podstawy zdrowia psycho-emocjonalnego uczniów.
PL
W artykule zaprezentowano dane wskazujące na to, że długi czas pracy stanowi zagrożenie dla wydajności i zdrowia psychicznego pracowników, a także istotnie pogarsza jakość ich życia. Zmęczenie wywołane zbyt długim czasem pracy zwiększa ryzyko wypadków przez upośledzenie takich sprawności psychofizycznych, jak umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, przetwarzanie informacji, w tym podejmowanie szybkich decyzji. Osoby pracujące więcej niż 8 godzin dziennie w dłuższym okresie skarżą się na stres, depresję i lęk. Mają ponadto trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi, zachowaniem dobrych relacji społecznych, często nadużywają alkoholu, substancji pobudzających, mają skłonności do przybierania na wadze, unikają aktywności fizycznej. Zwiększenie zakresu kontroli pracowników nad czasem swojej pracy byłoby być może szansą ograniczenia tych negatywnych skutków bez konieczności istotnego skracania czasu pracy.
EN
The paper presents data on how long working hours are a risk factor for workers' efficiency and psychological health as well as for their quality of life. Fatigue caused by excessive working hours increases accident risk through deteriorating such psychophysical capacities as concentration, attention and cognitive processing including quick decision making. Workers who work over 8 hours a day for a long period of time complain of stress, depression and anxiety. Moreover, the have difficulties in balancing their work and family life, and in maintaining good social relations. They often overuse alcohol and other stimulating substances, and are prone to gaining weight and avoiding physical activity. Increasing workers' control over their working time might limit the those negative consequences without the necessity to significantly reduce their working hours
3
Content available Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli
PL
Badania w krajach Europy Zachodniej pokazują, że nauczyciele stanowią grupę zawodowąszczególnie narażoną na zjawisko mobbingu w pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań nad mobbingiem w grupie 1098 polskich nauczycieli, tj. scharakteryzowano samo zjawisko i oszacowano wskaźnik ofiar mobbingu. Analizie poddano również związek pomiędzy doświadczaną przemocą a zdrowiem psychicznym i zadowoleniem z pracy badanych nauczycieli.
EN
Research in the European countries shows that teachers are a professional group which is especially exposed to mobbing at work. The article provides the results of a study on mobbing among 1098 Polish teachers, i.e. the phenomenon itself was characterized and the rate of the victims was estimated.The relationship between experienced violence, psychological health and work satisfaction of the teachers was also alalyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.