Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BLDC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych siły elektromotorycznej silnika BLDC (ang. brushless dc motor) przeznaczonego do autonomicznych aparatów latających (ang. UAV – unmanned aerial vehicle). Siła elektromotoryczna jest powszechnie uwzględniana w równaniach matematycznych opisujących modele silników BLDC. Ponadto jest źródłem informacji dla realizacji zadań identyfikacji orientacji wirnika względem stojana, procedury startowej i procedur sterowania. Z dotychczasowej analizy literatury wynika, że podczas projektowania algorytmów sterowania często zakłada się idealny kształt back-EMF. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań identyfikacyjnych siły elektromotorycznej podczas pracy generatorowej jak i indukowanej w trakcie normalnego działania dla różnych prędkości obrotowych.
EN
This paper shows results of identification experiments of electromotive force in BLDC motor, which is typically used in unmanned aerial vehicles - UAV. Electromotive force is commonly included in equations of mathematical model of BLDC drives. Moreover, it is source of information for identification of orientation of the rotor relative to the stator, start-up procedure and control algorithms. The literature analysis shows, that during development of control algorithms, the back electromotive is often assumed to be ideally shaped. This paper shows results of identification of electromotive force during normal and generator work for different angular speeds.
EN
The purpose of this paper was to present a method for the estimation of the rotor speed and position of brushless DC (BLDC) motor. The BLDC motor state equations were developed, and the model was discretised. Extended Kalman filter has been designed to observe specific states from the state vector, needed for the sensorless control (rotor position) and to determine the speed, which may be useful to use as a feedback for the controller. A test was carried out to determine the noise covariance matrices in a simulation manner.
PL
W artykule omówiono sterowanie silnika bezszczotkowego prądu stałego małej mocy oraz zjawiska występujące w rzeczywistym silniku. Zaprezentowano także sposób sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego. Zrealizowano także własny sterownik małej mocy, umożliwiający płynny rozruch i kontrolę prędkości obrotowej silnika do 3 tys. obrotów i napięciu zasilającym do 32V DC. W niniejszym artykule zostały także zaprezentowane wyniki z przeprowadzonych pomiarów sterowania silnikiem BLDC używanym w pojazdach samochodowych, głównie w ciężarowych i autobusach.
EN
The article discusses low-power brushless motors and control modules that are used, among others, in trucks and buses. Also presented are methods of controlling brushless DC motors. The own low power controller was also implemented, enabling smooth start-up and control of the engine speed up to 3,000 revolutions and supply voltage up to 32V DC. This article also presents the results of the measurements of BLDC motor control used in automotive vehicles, mainly in trucks and buses.
PL
W artykule zaprezentowano sterownik silnika BLDC małej mocy. Autorzy zaproponowali rozwiązanie, w którym komutacja jest wykonywana przez układ kombinacyjny na podstawie sygnałów z czujników Halla. Sygnały te wykorzystano również do określenia prędkości kątowej wirnika. Funkcję pomiaru oraz regulacji prędkości pełni układ mikroprocesorowy. Sprzętowy komutator powinien odciążyć procesor, co pozwoli na wykorzystanie układów o niższej mocy obliczeniowej. W dalszej części artykułu opisano przeprowadzone badania eksperymentalne, prezentujące działanie omawianego sterownika. Otrzymane wyniki potwierdzają przewidywane zachowanie układu.
EN
The article presents a low power BLDC motor driver. The authors proposed a solution in which commutation is performed by a combination system based on signals from Hall sensors. These signals were also used to determine the angular velocity of the rotor. The function of measurement and speed control is the microprocessor circuit. Hardware commutation should relieve the processor, which will allow to use systems with lower computing power. The following section describes the experimental studies that presented the operation of the controller. The results confirm the predicted effect of the system.
EN
The paper describes an efficient method of magnetization of permanent magnets, mounted on synchronous and BLDC motor rotors, which employs an air coil. A developed mathematical model of an electromagnetic circuit is presented, which was simulated in an ANSYS-MAXWELL environment. The performed simulations and experimental tests allowed optimization of the physical process of magnetization of permanent magnets mounted on an electrical machine rotor. The adopted method allowed achieving more favourable conditions of magnetization – less financial expenditure allowed to achieve the same results.
6
Content available remote Zmodyfikowana modulacja unipolarna dla silnika BLDC wraz z układem sterowania
PL
W artykule opisano zmodyfikowaną modulację unipolarną, która pozwala na łatwe przejście z pracy silnikowej od generatorowej. Metoda to bazuje na dodatkowych impulsach sterujących tranzystorami (jest to rozszerzenie typowej dla silnika BLDC unipolarnej modulacji z impulsującym jednym tranzystorem). Przedstawiony został również układ regulacji silnika BLDC, w którym wprowadzono ideę prostownika logicznego.
EN
The article describes modified method of unipolar modulation. The method allows for an easy transition from motoring to generating. It is based on additional transistor-controlling impulses (this is an extension of unipolar modulation with one impulsing transistor typical of a BLDC motor). It also demonstrates a regulation system for a BLDC motor, which implements the concept of a logic rectifier.
7
Content available Modelling of Unmanned Aerial Vehicle – Tricopter
EN
This paper presents detailed models of small aerial unmanned vehicle’s subsystems like propeller, BLDC motor or Li–poly batery. Furthermore, more accurate dynamic model of Tricopter is described. This, multi–system model can be used to synthesize pecise controller which may have the advantage in hazardous situations.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano modele poszczególnych podsystemów wchodzących w skład bezzałogowych statków latających. Opisano między innymi zespół napędowy składający się z silnika bezszczotkowego (BLDC) i śmigła oraz akumulator litowo-polimerowy. Dodatkowo zaproponowano dokładniejszy model dynamiki lotu tricoptera. Przytoczone modele można wykorzystać do syntezy bardziej optymalnego regulatora, który może mieć przewagę w krytycznych sytuacjach.
8
Content available remote Rozszerzona metoda wyznaczania czasu komutacji w silnikach PM BLDC
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania czasu komutacji silników PM BLDC z uwzględnieniem przede wszystkim zmiennej wartości fazowej siły elektromotorycznej oraz dodatkowo niezerowej rezystancji uzwojeń, niezerowej wartości spadku napięcia na diodach komutatora elektronicznego oraz przy założeniu wykładniczego przebiegu prądu fazowego podczas komutacji.
EN
In the paper a method for determining the commutation time of PM BLDC motors was presented. The proposed method takes into account first and foremost variable phase electromotive force and, additionally, a non-zero winding resistance, a non-zero diode voltage drop and an exponential waveform of phase current during commutation.
9
Content available remote Wyznaczanie czasu komutacji w silnikach PM BLDC
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania czasu komutacji silników PM BLDC. Dotychczas znane metody wyznaczania czasu komutacji zakładały szereg uproszczeń, jak na przykład liniową zmianę prądu fazowego, zerową rezystancję uzwojeń czy też pomijały spadki napięć na diodach. W zaproponowanej metodzie uwzględniono te wartości, a obliczenia wykonano w oparciu o fazowy schemat zastępczy. Wyniki uzyskane za pomocą zaproponowanej metody zostały zweryfikowane laboratoryjnie.
EN
The article presents a method for determining the commutation time of PM BLDC motors. Previously known methods for determining the commutation time assumed a number of simplifications, such as the linear variation of the phase current, zero winding resistance and neglected the voltage drops on the diodes. The proposed method takes into account these values. Calculations in proposed method was carried out using the equivalent phase circuit. The results obtained by the proposed method has been verified in laboratory.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego silnika PM BLDC bazującą na napięciach międzyprzewodowych silnika. Ponadto w artykule porównano niniejszą metodę z innymi bezczujnikowym metodami sterowania pod kątem możliwości implementacji w silniku wysokoobrotowym. W szczególności zwrócono również uwagę na możliwość implementacji w zależności od kąta komutacji.
EN
The paper presents a sensorless control method based on phase-to-phase voltages of a high-speed PM BLDC motor. In addition, the paper compares this method with other sensorless control methods considering the possibilities of implementation in a high-speed motor. In particular, also highlighted the possibility of implementation depending on the commutation angle.
11
Content available remote Silniki synchroniczne w napędach pojazdów sportowo-rekreacyjnych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe typy silników z magnesami trwałymi stosowane w napędach elektrycznych. Omówiono budowę wirników, różnice konstrukcyjne oraz wskazano podstawowe wady i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) i silników bezszczotkowych prądu stałego (BLDC). Omówiono wady i zalety pojazdów z napędami elektrycznymi oraz podstawowe kryteria, jakimi należy się kierować chcąc zastosować silniki z magnesami trwałymi w pojazdach sportowo-rekreacyjnych.
EN
In the paper basic types of permanent magnet motors used in electric drives was described. Rotors construction differences and points the basic advantages and disadvantages of permanent magnets synchronous motors (PMSM) and brushless DC motors (BLDC) were described. In the paper discusses the advantages and disadvantages of electric vehicles and the basic criteria that should be guided wanting to use permanent magnet motors in sports and recreation vehicles.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. Wyznaczono pomiarowo charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawność przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
13
Content available remote Badania silnika tarczowego z magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań silnika tarczowego z magnesami trwałymi. W ramach badań wykonano pomiary charakterystyk statycznych i rejestracje przebiegów dynamicznych maszyny. Wyniki pomiarów porównano z wynikami obliczeń analitycznych celem weryfikacji przyjętego modelu matematycznego silnika.
EN
This paper presents the results of research of disc motor with permanent magnets. Research included measurements of static characteristics and dynamic waveforms of the machine. The measurement results have been compared to the results of analytical calculations in order to verify a accepted mathematical model of the motor.
14
Content available remote A control strategy of a BLDC motor
EN
In the paper the control strategy of BLDC motor is proposed. This strategy bases on the electromechanical transformer synchro and voltage source inverter, controlled in the same way as the inverters of AC drives. The pulsations of motor output torque, occurring in the standard control systems of BLDC motor, are eliminated as a consequence of application of the proposed strategy. The magnitude and deformation of motor current as well as the influence of motor load on its angular velocity are also minimized. The results of model-simulation investigations are presented.
PL
W pracy zaproponowano strategię sterowania silnikiem BLDC, która opiera się na elektromechanicznym przetworniku „synchro” oraz falowniku napięcia sterowanym analogicznie jak falowniki napędów prądu przemiennego. W konsekwencji zastosowania proponowanej strategii wyeliminowano pulsacje momentu elektromagnetycznego silnika, występujące w standardowych układach sterowania silnikiem BLDC. Zminimalizowano również amplitudę i odkształcenia prądu silnika oraz oddziaływanie obciążenia silnika na jego prędkość kątową. Przedstawiono wyniki badań modelowo-symulacyjnych.
15
Content available remote Bezczujnikowe sterowanie wysokoobrotowego silnika PM BLDC
PL
W artykule rozpatrzono możliwości sterowania bezczujnikowego wysokoobrotowego silnika PM BLDC o maksymalnej prędkości obrotowej 100000obr/min i mocy 1 kW zaprojektowanego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki – KENER Politechniki Śląskiej. W artykule opisano metody oparte na całkowaniu napięć fazowych oraz trzeciej harmonicznej, ponadto przedstawiono metodę rozruchu w otwartej pętli oraz sposoby określania położenia zatrzymanego wirnika. Opisane metody sterowania bezczujnikowego przebadano komputerowo, celem sprawdzenia możliwości ich implementacji w projekcie silnika wysokoobrotowego.
EN
In the paper were examined the possibilities to control a high-speed sensorless PM BLDC motor, with a maximalspeed 100 000 rpm and power 1 kW, designed in the Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics - KENER, Silesian University of Technology. The article describes methods based on phase voltages integration and the third harmonic, also presents a method of open-loop starting and ways of determining the position of the stopped rotor. Described sensorless control methods were examined by computer simulation, in order to test the possibilities of their implementation in the high-speed motor project.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe typy silników z magnesami trwałymi stosowane w napędach elektrycznych. Omówiono budowę wirników, różnice konstrukcyjne oraz wskazano podstawowe wady i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) oraz silników bezszczotkowych prądu stałego (BLDC). W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań układu napędowego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (wirnik IPM) oraz wirnikiem BLDC, który zasilany był z falowników z zaimplementowanymi różnymi algorytmami sterowania tj. BLDC, PMSM SPM, PMSM IPM.
EN
In the paper was a described basic type of permanent magnet motors used in electric drives. Rotors construction differences and points the basic advantages and disadvantages of permanent magnets synchronous motors (PMSM) and brushless DC motors (BLDC) was described. In the rest of the article results of tests the drive system of synchronous motor with permanent magnet (IPM rotor) and a BLDC rotor was presented. Drive system was powered by the inverter with implemented different control algorithms ie the BLDC, PMSM SPM, PMSM IPM.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań symulacyjnych silnika BLDC z uwzględnieniem wpływu temperatury na zmianę punktu pracy silnika. Projektowany silnik BLDC jest przeznaczony do napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego. Od silnika BLDC wymaga się spełnienia bardzo rygorystycznych wymagań odnośnie sprawności wypadkowej (nie może być ona mniejsza niż 85%). Z tego też względu w projekcie silnika przewidziano zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów neodymowych klasy N42SH z dopuszczalną temperaturą pracy wynoszącą 150°C. W warunkach symulacyjnych wyznaczono wpływ temperatury na zmianę parametrów silnika. Skonstruowano prototypowy układ chłodzenia przystosowany do chłodzenia badanego silnika w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono badania, których celem było wyznaczenie krzywej nagrzewania silnika. Zamieszczono wyniki badań wybranych charakterystyk ruchowych silnika z uwzględnieniem temperatury pracy silnika. Zaprezentowano wyniki pomiarów termowizyjnych temperatury obudowy silnika. Zamieszczono wnioski dotyczące zaprojektowanego i wykonanego silnika BLDC dotyczące jego badań w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem zagadnień cieplnych.
EN
The paper presents the simulation results of BLDC motor considering the influence of temperature on the change of engine operation. The proposed BLDC motor is designed for the hybrid propulsion of the unmanned aerial vehicle. In the simulation conditions there was determined the influence of temperature on the change of the motor parameters. It was constructed a prototype cooling system designed to cool the motor tested in the laboratory. The research was conducted in order to determine the heating curve of the motor. The results of the selected movement motor characteristics considering the working engine temperature were shown. The results of the thermovision measurements of the motor housing temperature were presented. There were also featured the conclusions on the designed and developed BLDC motor referring to its research in the laboratory conditions considering the thermal issues.
EN
The mathematical models of the DC and AC motors are introduced and compared. The voltage control of motor without decoupling is considered. The flux linkage generation (rotor or stator) and electromagnetic torque are analysed. Models were unified to the transfer-function form. Mathematically proved that the transfer-function: flux linkage to the voltage in the flux axis d is always the lag element. However, the transfer-function: electromagnetic torque to voltage in the torque axis q can be the oscillatory or lag element with the difference. The propositions of the flux and torque control systems are introduced.
PL
Przedstawiono i porównano modele matematyczne silników prądu stałego i przemiennego. Rozważono sterowanie napięciowe silnikami bez odsprzęgania. Analizie poddano wytwarzanie strumienia skojarzonego (wirnika lub stojana) oraz momentu elektromagnetycznego. Modele zostały ujednolicone do postaci transmitancji. Udowodniono, że transmitancja: strumień skojarzony do napięcia w osi strumienia d jest zawsze obiektem inercyjnym. Natomiast transmitancja: moment elektromagnetyczny do napięcia w osi momentu q może być obiektem oscylacyjnym lub inercyjnym z różniczką. Przedstawiono propozycje układów regulacji strumienia i momentu. propozycje układów regulacji strumienia i momentu.
PL
W pracy przedstawiono analizę problem sterowania miniaturowymi silnikami typu BLDC, pracującymi w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych: 0-65 000 [obr/min] i sprężonych z wielostopniowymi przekładami planetarnymi. Cztery takie silniki stanowią napęd wieloczłonowego robota chirurgicznego ROCH-1, przeznaczonego do wykonywania małoinwazyjnych operacji, którego prototyp powstaje w ramach projektu badawczego MNiSzW 237/B/T02/2010/38. Cechą miniaturowych silników BLDC jest niskie napięcie zasilania (od 3 do 5 V), które może komplikować precyzyjne sterowanie robotem w zakresie wolnych ruchów. Na pracę całego układu napędowego silny wpływ mają oddziaływania wielostopniowych przekładni planetarnych z powodu występowania tarcie i deformacji sprężystych ich części składowych. Aby poprawić jakość sterowania, zaproponowano zastosowanie w układzie regulatora prądu dodatkowej pętli, kompensującej spadki napięć na kluczach tranzystorowych oraz zastosowano układy PWM o wysokiej rozdzielczości, tzw. HRPWM. Testowano działanie zmodyfikowanego serwomechanizmu z regulatorem typu RST, który będzie implementowany na sterownik zbudowany w oparciu o specjalizowany układ Stellaris LM3S8971. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawę precyzji sterowania w pełnym pasmie pracy, a zwłaszcza w zakresie niskich prędkości obrotowych.
EN
The paper presents an analysis of the problem of controlling the BLDC micro-motors, working in a very wide speed range: 0-65 000 [rpm], and coupled with multi-stage planetary gears. Four such motors constitute a drive of multilink robot ROCH-1, designed to perform minimally invasive surgery, whose prototype is being developed though a research project MNiSzW 2376/B/T02/2010/38. The feature of BLDC micro-motors is low voltage (from 3 to 5 V), which can complicate the precise control of the robot in the range of slow movements. The work of the entire propulsion system strongly affected the impact of multi-stage planetary gears because of the presence of friction and elastic deformation of its components. To improve the quality control system, the additional current controller loop to compensate voltage drops of transistor keys is proposed and also PWM circuits with high resolution, so called HRPWM are used. We tested the modified servo operation of a RST controller, which will be implemented on the controller built on a dedicated system Stellaris LM3S8971. The study confirmed the improvement in the precision control of a full working band, and especially at low speeds.
PL
W pracy zawarto wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.